Fórum zájemců o historii

Blaze tomu, kdo rád vzpomíná svých otců a vesel baví posluchače o jejich činech.
Právě je 17 led 2019 20:05

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat odpověď
Uživatelské jméno:
Předmět:
Tělo zprávy:
Vložte sem vaši zprávu, může obsahovat maximálně 60000 znaků. 

Smajlíci
:D :) :( :o :shock: :? 8) 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :neutral: :mrgreen: :geek: :ugeek: :clap: :dance: :doh: :drool: :hand: :liar: :naughty: :pray: :shhh: :shifty: :snooty: :think: :violin: :whistle:
Zobrazit další smajlíky
Velikost písma:
Barva písma
Možnosti:
BBCode je zapnutý
[img] je zapnutý
[flash] je vypnutý
[url] je zapnuté
Smajlíci jsou zapnutí
Zakázat BBCode
Zakázat smajlíky
Zakázat URL adresy v tomto příspěvku
Question
V jakém měsíci byla vydána Zlatá bula sicilská (slovem s diakritikou)?:
This question is a means of preventing automated form submissions by spambots.
   

Přehled tématu - Hrad Starý Jičín
Autor Zpráva
  Předmět příspěvku:  Něco pro Ježka a nejen pro něj...  Odpovědět s citací
http://www.muzeumnj.cz/aktuality/hrad-a ... jicin.html
Příspěvek Napsal: 16 dub 2014 08:19
  Předmět příspěvku:  Re: Hrad Starý Jičín  Odpovědět s citací
Jen ty arkýře na věži, trošku kazí dojem. Jinak je hrad super.
Příspěvek Napsal: 18 led 2010 17:55
  Předmět příspěvku:  Re: Hrad Starý Jičín  Odpovědět s citací
hrad je hezky, jen je skoda ze se o nem nikde moc neemluvi, jsem z jizni moravy a v miste meho sidla se o nmem moc nevi, do doby nez jsme zde loni vystupoivali se skupinou mi o jicine nebylo znamo nic :cry: ale to same muze byt zas na severu, kde nikdo nebude znat me sidelni hrady
Příspěvek Napsal: 18 led 2010 09:39
  Předmět příspěvku:  Webkamera Hrad Starý Jièín  Odpovědět s citací
Webkamera Hrad Starý Jièín - pohled z hradní vìže
Příspěvek Napsal: 31 říj 2008 14:52
  Předmět příspěvku:  Rekonstrukce hradu kolem r. 1400  Odpovědět s citací
Obrázek
Beatris.cz
Příspěvek Napsal: 16 říj 2008 17:26
  Předmět příspěvku:  Rekonstrukce hradu pro dobu kolem r. 1690  Odpovědět s citací
Obrázek
Beatris.cz
Příspěvek Napsal: 16 říj 2008 17:24
  Předmět příspěvku:   Odpovědět s citací
Katerina píše:
po levé ruce vidím z té rychlostní komunikace hrad na kopci, je úžasný a pokaždé jsem si øíkala, že jednou musím z té Ostravy vyjet domù døív a dojet se tam podívat - Je to on ?

jo, to je pøesnì on :)
Příspěvek Napsal: 04 dub 2008 16:22
  Předmět příspěvku:   Odpovědět s citací
Hezký !!!

Jen jsem si chtìla ovìøit, když jedu do Ostravy ,z Bìlotína smìr Starý a NOvý Jièín tak pøed odboèkou na NOvý Jièín jedu takovou jakoby dálnicí s mírnejma zatáèkama, než zaèínám sjíždìt z kopce smìr Pøíbor. A pøed sebou , pokud mì pamìt neklame po levé ruce vidím z té rychlostní komunikace hrad na kopci, je úžasný a pokaždé jsem si øíkala, že jednou musím z té Ostravy vyjet domù døív a dojet se tam podívat - Je to on ?
Příspěvek Napsal: 04 dub 2008 16:19
  Předmět příspěvku:   Odpovědět s citací
o hradu kromì obvyklých encyklopedických zdrojù více:
Rostislav Vojkovský: Starý Jièín, Beatris, Dobrá 2001, ISBN 80-86737-47-0
Jiøí Tichánek, Zdenìk Šerý: Šlechtická sídla na Novojièínsku, Jiøí Müller - Butterfly, Opava 2003, ISBN 80-239-1701-2 (str. 236-253)
Příspěvek Napsal: 04 dub 2008 16:19
  Předmět příspěvku:  Hrad Starý Jičín  Odpovědět s citací
Jak mnozí z vás vìdí, mám tento kdysi mocný hrad :lol: pøímo u nosu a je jeden z mála, na nìmž bývám velmi èastým a velmi pravidelným hostem.

Seøadila jsem informace, které jsem zatím rùzným zpùsobem nalezla. Od vás uvítám další informace, které víte o hradì samotném i jeho majitelích. Tìším se zde s vámi nìkdy na vidìnou.

Poloha Hradu:
5 km JZ od Nového Jièína. Zbytky hradu stojí v Moravské bránì na Starojickém kopci, vysokém 486 m, který je oddìlen od ostatního pøedhùøí Beskyd.

Historie osídlení:
Území obce a její okolí lákalo k osídlení již v pravìku. Procházela tudy prastará spojnice od Jadranu k Baltskému moøi, známá též jako jantarová cesta. Výrazná poloha Starojického kopce s možností pøehledné kontroly širokého okolí pøitahovala pøíslušníky rùzných pravìkých kultur. Svìdèí o tom èetné archeologické nálezy (pazourkové nástroje, ozdoby, keramika, žárové i kostrové hroby) z doby bronzové a laténské, které se vyskytují na kopci i v jeho okolí.


Po osídlení naší vlasti Slovany nabyl Starojický kopec asi záhy funkce strážiska. Koncem 12. nebo na samém poèátku 13. století se strážisko mìní v pohranièní hrad støežící cestu do Polska. Hrad mìl funkci vojenskou, z malé èásti snad i správní a odpoèinkovou. Pod ním vznikla malá osada hradèanù nynìjší Starý Jièín, který byl asi po nìjakou dobu nejzazším trvale osídleným místem pøi stezce. Nasvìdèuje tomu i okolnost, že starojický kostel je zasvìcen sv. Václavu, podle tehdejšího pojetí patronovi státní hranice. Hrad i osada pod ním má nespornì jméno slovanské, související se slovem nebo vlastním jménem Dik -divý èlovìk, divokých mravù, divoèák. Dotvoøen pøíponou -ín znamená Dikùv /majetek/.

Historie Hradu

Starý Jièín se stal již na poèátku 13. století tržní vsí. Pøi spojovacích cestách s okolím vznikaly další kolonizaèní osady. Tyto se stávají souèástí panství, jehož tržním centrem je Starý Jièín. Patrnì již kolem r. 1230 získal Starý Jièín s okolím Arnold z Hückeswagenu, šlechtic pocházející z Porýní, jenž zastával dosti významné místo v družinì Pøemysla Otakara I. První písemná zmínka o hradu (postaveném v místì pùvodní døevìné tvrze) pochází ze 14.7.1240, kdy Arnold z Hückeswagenu vydával v "Ditschin" darovací listinu pro premonstráty ve Steinfeldu. Po svém založení mìl hrad funkci vojenskou a strážní. Hlavnì vzhledem ke své strategické poloze blízko obchodní cesty do Polska a také u vstupu do Moravské brány.Poèátkem 14. století se stal držitelem hradu rod pánù z Kravaø, kteøí hrad rozšíøili pøistavìním paláce pøi západní hradbì. Po nìkolika zmìnách majitelù po husitských válkách získává panství na poèátku 16. století rod pánù ze Žerotína. Ti provedli poslední stavební úpravy, když pøistavìli renesanèní palác a renesanèní dìlové bašty. Za úèast na stavovském povstání ztratil Vilém Bedøich ze Žerotína ètyøi pìtiny majetku. Mezi nimi i panství Starý Jièín. 1624 bylo panství pøiøèeno charvátskému bánovi Mikuláši Frankopávovi z Tržacu. Hrad byl v prùbìhu tøicetileté války obsazován vojsky obou táborù. Po válce se v držení Starého Jièína se v prùbìhu 17. a 18. století vystøídala øada rodù. V roce 1727 postavili tehdejší majitelé panství Zenonové z Dannhousen v mìsteèku nový malý zámek pod kostelem, který byl v následujícím století prodán obci k umístìní školy.
Koncem 18. století se hrad i panství dostávají do majetkù rodù Seilernù, kteøí jej drželi do roku 1906. Vzhledem k nezájmu majitelù hrad rychle podléhal rozkladu Ovšem majitelé už nemìli o hrad zájem, ten rychle chátral. Posledními majiteli se po roce 1906 stává dr. Bedøich hrabì Deym ze Støíteže a po nìm jeho pìt dcer.
Bohužel ani jeho snaha o úpravu hradu na poèátku 20. století nezabránila hlodajícímu zubu èasu a z kdysi mohutného hradu se stala zøícenina
Do dnešních èasù se zachovaly èásti hradeb, hranolová vìž se vstupní branou, zdivo renesanèního paláce a dìlové bašty. Nejlépe zachovalou èástí je vnitøní hrad, jehož vnìjší obvodové zdi se zachovaly až do výše 2. patra, zachováno též torzo okrouhlé vìže. V roce 1996 byla zrekonstruována strážní vìž a upravena na hradní kavárnu a vyhlídku, kde je umístìna expozice historie hradu. V roce 1996 byla obcí zrekonstruována hradní vìž. V pøízemí vìže se nachází stylová restaurace. V patrech byla nainstalována dobová expozice zbroje a dokumentù o hradì a panství Starý Jièín.


A bez obrázku by to nebylo ono:


Obrázek ObrázekObrázek
Obrázek
Obrázek

Obrázek
a zámek z roku 1727, v nìmž pozdìji byla škola:

Obrázek


další pak zde a zde

Zdroji informací byly:
http://www.zsstjicin.edunet.cz/stjicin.html
http://www.stary-jicin.cz/hrad.asp?NCTS ... 7305555556
http://www.hrady.cz/index.php?OID=292
http://www.atlasceska.cz/moravskoslezsk ... ary-jicin/
Příspěvek Napsal: 04 dub 2008 14:09

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina


Přejít na:  
cron
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz