Fórum zájemců o historii

Blaze tomu, kdo rád vzpomíná svých otců a vesel baví posluchače o jejich činech.
Právě je 24 úno 2020 17:40

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 104 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: periodické oteplování
PříspěvekNapsal: 09 črc 2007 10:18 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 09 čer 2006 14:05
Příspěvky: 1380
Bydliště: in Alta civitate
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Georg píše:
Objektivnì øeèeno teplá a studená období se støídají pravidelnì.
Ano, objektivnì vytrženo z kontextu je to pravda. :| Jakási periodicita oteplování se vyskytuje v prùbìhu vìkù. Dokonce i vìtší zimy bývaly a teplejší léta... Podle poèasí vznikaly i pranostiky, podle nichž se dalo pomìrnì solidnì urèit budoucí povahu poèasí (v rámci roku).
Nyní už pranostiky pozbývají svého významu a pravidel, dokonce se zaèíná charakter roèních období vychylovat ze svých mezí a pøedevším, nikdy v minulosti za jakýchkoli zmìn netály ledovce!
A jistì netøeba pøipomínat, co tento fakt znamená pro globální svìt... :(


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 09 črc 2007 10:51 
Offline
Vévoda

Registrován: 22 bře 2007 22:04
Příspěvky: 872
Bydliště: Martinovo údolí
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
http://aktualne.centrum.cz/zahranici/ev ... ?id=463421 Tento výzkum jenom potvrzuje,že slova z kontextu vytržená nejsou..Navíc,že ledovce postupovali a ustupovali nelze pochybovat-viz slepence, bludné balvany,pazourky apod na našem území.

_________________
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: z ledovcù voda
PříspěvekNapsal: 09 črc 2007 11:26 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 09 čer 2006 14:05
Příspěvky: 1380
Bydliště: in Alta civitate
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Georg píše:
ledovce postupovali a ustupovali nelze pochybovat-viz slepence, bludné balvany,pazourky apod na našem území.
To máš sice pravdu, ale zas tøeba nemùžem srovnávat dobu ledovou, kdy byl led všude, s ostatním klimatem po té... že kdysi v pravìku bylo v Èechách mìlké moøe, také není argument pro oteplování, protože se vypaøilo. :D
Ale pokud nìkde ledovce jsou tisíce let a pak zaènou znenadání tát, dìje se nìco, co není zcela v poøádku. Problém ale není v tom, že ubývá øíše snìhu a ledu, ale že to zaène zásadnì mìnit moøské proudy a tím i globální klima... :(


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 09 črc 2007 14:14 
Offline
Vévoda

Registrován: 22 bře 2007 22:04
Příspěvky: 872
Bydliště: Martinovo údolí
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Vidím,že mi moc nevìøíš,tak trochu více teorie.Pøiznám se,že zde jsem trochu"kovanìjší než v dìjinách.
Po velkém posledném vrásnìní cca pøed 2,7 mil. let/mimochodem Klíè v té dobì byl sopkou/se zmìnil nejen relief pevnin ale asi i smìr moøských proudù.Pøíèinou toho bylo celosvìtové ochlazení a celkem zhruba 50 ladových období,z toho asi 22krát ledovec pokryl až støed kontinentù.Jak jsme na to pøišli?Heinrichovy vrstvièky ­ V severním Atlantiku jsou ve vrstvách poslední doby ledové mezi šedými bahny nalézány nìkolikacentimetrové vrstvy svìtlého písku prokazatelnì pocházejícího z Kanady ­ dùsledek náhlého driftu severských ledovcùDá se modelovat, že jejich tání muselo být velmi rychlé a odehrávalo se v mìøítku snad jen nìkolika sezón.Sprašový marker ­ nám signalizuje existenci stejných klimatologických jevù i na pevninì. U nás konkrétnì napø. v Modøicích u Brna nebo v Sedlci u Prahy. Posunutí studeného poèasí k jihu znamená vytvoøení ostrého teplotního rozhraní, pravdìpodobné hurikány a mimoøádnì silné prachové bouøe jejichž dùsledkem sprašové markery jsou. Na nì pak nasedá další sediment ­ hlinopísky (vznikají pøi prudkém lijáku na vysušenou pùdu, která je splachována pøívalem). Normálnì se, pùsobením žížal, po nìkolika letech promísí. Zmìna však byla natolik rychlá, že žížaly zøejmì pomrzly a vrstvy se nesmísily. Pøekvapivá je hlavnì rychlost s jakou mùže ke zmìnì dojít,ke snížení prùmìrné roèní teploty až o 10°C ­ staèí pravdìpodobnì kratší doba než 20 let . V poslední dobì ledové se odehrávala v prùmìru každých 10 tisíc let. Odborníci však rozeznávají ještì tzv.malé doby ledové.Odcituji teï jeden zajímavý názor.Subboreál /první malá doba ledová/ ­ zhruba 1250 ­ 700 let pøed Kristem ­ klíèové období evropských dìjin,které mùžeme historicky charakterizovat buï rozhraním pozdní doby bronzové a staré doby železné nebo neklidnou dobou mezi dórskou invazí a založením Øíma. V subboreálu byly položeny základy evropské civilizace .
A zároveò mùžeme hovoøit i o první "ekologické krizi" , která nastala zhruba 1000 let pøed naším letopoètem, v dobách, kterou je u nás oznaèujeme jako dobu "lužické kultury.Støedomoøí, tedy hlavnì kulturu starého Øecka, poškodila klimatická zmìna zcela nevratným zpùsobem. Rozvoj pastevectví znamená výrazné odlesnìní, výrazné odlesnìní znamená sucho a pøívalové deštì a to obé znamená významnou erozi pùdy a nutnost pìstovat hlavnì vinnou révu a olivy ­ tedy rostliny s dlouhými koøeny a jejich produkty vyvážet. Obilí se dováží odjinudKlima støední Evropy však umožòovalo obé. Zemìdìlství v oblastech s èernozemní pùdou a pastevectví v podstatì až do nadmoøské výšky okolo 500m. A zatímco øecká civilizace se hroutila a na jejích troskách pomalu vyrùstala civilizace nová, pro støední Evropu a tedy i Èechy znamená ohromný hospodáøský i populaèní vzestup.
Jak vidno klima ovlivòovalo celou lidskou populaci a napø. i vlastní vznik hominidù a její dìjiny.Dá se ,hlavnì díky geologii celkem objektivnì sledovat i na zpìt.Pravdou je že poslední vrásnìní klimatem pìknì zamíchalo.Co s ním udìlá naše energeticky nároèná spoleènost ukáže blízká budoucnost.

_________________
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 14 črc 2007 11:01 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4952
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 8 times
Je to tak jak øíká Georg. Lidstvo nutnì plnou silou nemusí stát za globálním oteplováním. Sranda by byla, kdyby se i pøes vypouštìní skleníkových plynù do ovzduší, ochlazovalo. I to je realita.

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 14 črc 2007 11:38 
Offline
Vévoda

Registrován: 18 kvě 2007 08:49
Příspěvky: 690
Bydliště: Polonia
Has thanked: 0 time
Been thanked: 1 time
Ježek píše:
Lidstvo nutnì plnou silou nemusí stát za globálním oteplováním. Sranda by byla, kdyby se i pøes vypouštìní skleníkových plynù do ovzduší, ochlazovalo. I to je realita.

Pred nekolika sty lety se vinnou revu pestovalo na uzemi dnesniho Polska v okoli Zielonej Góry (na zapade), ted se to vraci. V Cieszynie take - je tu dokonce kopecek, kteremu se rika "Winogrady", v kronikach je zapsano, ze tu mnisi pestovali vino. V Praze take byly vinnice. To svedci o tom, ze kdysi klima bylo teplejsi, a o sklenikovych plynech ve stredoveku tezko hovorit. :D Kdysi jsem cetl clanek profesora fyziky z Krakowa, ktery tvrdil, ze s tim oteplovanim v dusledku sklenikovych plynu to nekdo prehani, a videl za tim spis zmeny slunecni aktivity. Zajimave, jak se menily prumerne teploty behem stoleti, jak dlouho se to asi systematicky registruje.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: teplomilné rostlinstvo
PříspěvekNapsal: 14 črc 2007 19:43 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 09 čer 2006 14:05
Příspěvky: 1380
Bydliště: in Alta civitate
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
jur píše:
..v kronikach je zapsano, ze tu mnisi pestovali vino.
Nechci vùbec reagovat na globální klimatické zmìny a ani jsem nechtìl na toto, ale pøeci jen mi to nedá... :(
Tyto vìci jsou tak nesmírnì zkreslující, ale pro amatérské zastánce teorie> èlovìk nic, èlovìk muzikant, je to dùvod pro podpoøení klausovského tvrzení. :)
Já totiž mìl pomìrnì dlouhej korespondenèní konflikt s jedním regionálním historikem zas ohlednì chmelu, že se v horách nemohl pìstovat... ale pìstoval(!) a to ani nebylo klima nijak odlišné... zimy ještì horší. Jenže se tehdy nedbalo na kvalitu a z dùvodu úspory se používal i podøadný chmel, vypìstovaný i v pomìrnì "vysokých" nadmoøských výškách.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 14 črc 2007 20:20 
Offline
Vévoda

Registrován: 22 bře 2007 22:04
Příspěvky: 872
Bydliště: Martinovo údolí
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Kdyby jsi mìl chvíli èasu,pøeèti si tohle,je to zajímavé i z hlediska historie.Struèný výpis knihy o 650 str. z které jsem citoval http://sumavak.bloguje.cz/502151-vymrem ... epleni.php

_________________
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 14 srp 2007 18:53 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4952
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 8 times
V sprnovém ïasu jse rozhovor se Stanislavem Komárkem, který uèí na PøF UK v Praze. Rozhovor je o vodních elektrárnách, enegii.
Téma globálního oteplování mezi špièkami vlád rùzných zemí vidí nové náboženství, založené na apokalyptické tradici. Rùzné výzkumy pro i ti mohou být na objednávku, jako mnohokrát v minulosti. Než v emisích vidí problému vìtšího v odlesòování tropù (ztráta druhové rozmanitosti)

Co je na oteplování, emisích zajímavého:
Pøestože tají ledovce, hladina oceánu se nezvyšuje tak dramaticky, aby stoupla o 100m
Pøestože freony prudukovaly vyspìlé zemì bohatého Severu, ozonová díra vznikla nad Antarktidou.
V téhle oblasti je vnitøní logika, kterou nyní možná nejsme schopni pochopit, ale je tam.

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 14 srp 2007 19:04 
Offline
Panoš
Uživatelský avatar

Registrován: 08 srp 2007 17:08
Příspěvky: 73
Bydliště: MAGNA ROMA
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Mùže to souviset s rotací, s tvarem zemì, která není úplnì kulatá ale na påech zploštìlá (a to dokonce nad jižním více než nad severním).
Nemluvì o tom, proè by v tom nemohly mít prsty stejné dùvody, kvùli kterým je polární záøe jen nad pùly a ne nad rovníkem, aèkoliv právì na rovníkové oblasti dopadají èástice proudící od slunce (které vyvolávají polární záøe) mnohem více než na póly.


A odlesòování pralesù má mnohem závažnìjší dùsledky než jen úbytek druhù.
Podobné obriovské lesní porosty jsou cosi jako plíce planety. Obrovské továrny které s CO2 vytváøejí pro nás tolik potøebný O2.
Továrny, jejichž výrobní prostory a tedy i výrobní kapacity se tímto neustále zmenšují.

_________________
Obrázek


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 14 srp 2007 19:08 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4952
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 8 times
the Dark Lord píše:
Podobné obriovské lesní porosty jsou cosi jako plíce planety.

Nejsou. Kyslík jako odpadní látku vyrábìjí rostoucí rostliny. Pralesy kyslíku vyrobí zhruba stejnì kolik ho spotøebují.
Kácený les kyslíku vyrobí více.

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 14 srp 2007 19:35 
Offline
Vévoda

Registrován: 22 bře 2007 22:04
Příspěvky: 872
Bydliště: Martinovo údolí
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Nejvìtším producentem kyslíku je fytoplankton v moøích.A proè by kácený les produkoval více kyslíku?

_________________
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 14 srp 2007 19:56 
Offline
Vévoda

Registrován: 18 kvě 2007 08:49
Příspěvky: 690
Bydliště: Polonia
Has thanked: 0 time
Been thanked: 1 time
Georg píše:
Nejvìtším producentem kyslíku je fytoplankton v moøích.

Existuje pry program rozmnozovani planktonu, aby pretvoril prebytek CO2 na O2.
ad : Jezek
Citace:
Kácený les kyslíku vyrobí více.

Tez mi tu neco nesedi. :)


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: kácený les
PříspěvekNapsal: 14 srp 2007 20:10 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4952
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 8 times
No, samozøejmì ten les nesmí být úplnì pokácený :lol:
Tìžený les, kde se místo pokácených stromù zasadí stromy nové.

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 14 srp 2007 20:38 
Offline
Panoš
Uživatelský avatar

Registrován: 08 srp 2007 17:08
Příspěvky: 73
Bydliště: MAGNA ROMA
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Což je ovšem to, co se v drtivé vìtšinì kácených pralesù nedìje . . . .

_________________
Obrázek


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: pralesy
PříspěvekNapsal: 14 srp 2007 22:39 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 29 čer 2006 19:29
Příspěvky: 1898
Bydliště: Budíkov
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
the Dark Lord píše:
Což je ovšem to, co se v drtivé vìtšinì kácených pralesù nedìje ...
Pøesnì. Já bych dokonce pøitvrdil, v žádném se to nedìje.
To není jako když se udìlá mýtinka ve smrkovém lese a tam se vysadí mladé sazenièky nových stromkù. Tak to asi v nahusto kácených amazonských pralesích opravdu nefunguje. Nadnárodním "tuneláøùm pralesù" jde o nìco úplnì jiného. Takže vykácený prales nevyprodukuje kyslíku ani co by se za nehet vešlo... :lol: :(

_________________
Obrázek Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte !


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 14 srp 2007 23:34 
Offline
Panoš
Uživatelský avatar

Registrován: 08 srp 2007 17:08
Příspěvky: 73
Bydliště: MAGNA ROMA
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Ale to zase ne.
MYslim že tu a tam nìco v tom smyslu, jako je vysazení nových stromkù, udìlaj.
Mívá to však jen symbolický ráz.

_________________
Obrázek


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 15 srp 2007 10:26 
Offline
Král

Registrován: 22 dub 2007 11:41
Příspěvky: 1003
Bydliště: na slamniku/pod stolem
Has thanked: 1 time
Been thanked: 0 time
No aè nejsem kronikofil není obèas na škodu si pøeèíst nìjakej úryvek.

Tak tøeba v 15 století bylo klima takové ,že srážkové úhrny nespadly pod normál ani jednou!Stím sou spojené a dokázané velké problémy pøi dobývaní hradù.
Napadá me tøeba Hluboká za husitského krále která se tuším obléhala 3 roky???
Ani se nemusíme domýšlet co takové poèasí dìlalo s úrodou posledních zbytkù sedlákù kteøí se nezùèastnily podvodu stletí.


Tøeba bìhem války 30leté byly zimy skuteènì velmi kruté což zase v minulosti nebývalo a pokud víme léta byla prùmìrná.
Také víme že do století 19 se konali na øece Temži trhy nebo øeka prostì zamrzala a ještì spustu let zamrzala jen èásteènì.

Pranostika :Na Svatého jiøí vylézají hadi a štíøi je taky podle skuteènosti nebo dnešni štírovská havì z našeho pohledu exotická byla za Marie Terezie u nás zcela bìžná.

To je jenom slabej výtah o podnebí který má asi 20 stránek...(bez obrázkù:lol: )

Vidíme že podnebí se mìní ale velkou mìrou k tomu pøispívá dnešní èlovìk.
Ä pokud máte na podnebí jakýkoli dotaz pošlete dopis do kaceláøe prezidenta kde vám profesor ekonomie zodpoví všecny vaše otázky
:lol:

_________________
Bez piva to není ono.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 15 srp 2007 12:28 
Offline
Vévoda

Registrován: 22 bře 2007 22:04
Příspěvky: 872
Bydliště: Martinovo údolí
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Plitvická jezera a krásné skalnaté okolí bylo ještì v 14 stol. krásnì zalesnìno vysokými stromy.Ty vzaly za své v následujících letech kdy zaèalo v souvislosti se zaoceánskými objevy mohutné odtìžování na koráby.Odnos mìlké hlíny dešti zpùsobil obnažení skal.
K tìm káceným lesùm.je asi dùležité co se s døevinou dìje.Tam je totiž uložen uhlík z CO2.Pokud se ukládá-rašelina lignit,je to v poøádku.Pokud se víceménì pálí nebo pozdìji spálí je to jedno.Obnobnì je to pøi tlení.

_________________
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 15 srp 2007 13:22 
Offline
Panoš
Uživatelský avatar

Registrován: 08 srp 2007 17:08
Příspěvky: 73
Bydliště: MAGNA ROMA
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
»Komoò:
Pochopitelnì že výkyvy v dlouhodobém poèasí a podnebí se v prùbìhu staletí mìní, nicménì tempo, jakýmse to mìní teï je alarmující.

Správnì jsi napsal, že je dnes za tìmito zmìnami èlovìk se svou èinností.
Dopravní letadlo bìhemletu vyprodukuje do atmosféry tolik CO2 jako jeden èlovìk za celý život.

A je toho samozøejmì víc.

Narùstající množství skleníkových plynù v atmosféøe není jen cyklické kolísání.
Podstatnou mìrou se na tom podílí i èlovìk, také i tím, že omezuje neøkuli likviduje pøírodní mechanismy, které ty dané klimatické zmìny nìjakým zpùsobem utlumují/regulují, což umožní pøírodì se pøizpùsobit.

Ovšem tempo, jakým se tytozmìny dìjí dnes . . . .

_________________
Obrázek


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 104 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 3 návštevníků


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Přejít na:  
cron
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz