Fórum zájemců o historii
http://www.e-stredovek.cz/forum/

Kláštery
http://www.e-stredovek.cz/forum/viewtopic.php?f=14&t=242
Stránka 2 z 4

Autor:  Ježek [ 20 led 2008 19:24 ]
Předmět příspěvku: 

Borso píše:
Z velkých soukromých nadací bych pøipomnìl velkolepou nadaci rodu Hrabišicù - cisterciánský klášter v Oseku.

také tam byli opati Hrabišici - Slavek.

Jak èasté bylo, že opatem byl èlen zakladatelského rodu?

Autor:  KOMOŃ [ 21 led 2008 13:01 ]
Předmět příspěvku:  Nevím si rady...

Potøebuju poradit.Hledám jeden ztracenej klášter poblíž svého bydlištì.
On se vlastnì hledá už pøes sto let a ví se jen pøibližná lokalita.To není tak špatné ale nikde sem se nesetkal s jedinou zmíòkou o nìm.
Ale je zajmavé ,že se sním bìžnì poèítalo jak s faktem.
Je pravda, že široko a daleko žádná stavba v tomto duchu nestojí a ani nestála.Rozhodnì by to nemohlo být nìco velkého.Ani pomístná jména nejsou k dispozici.
Za to tìch pohanských...Tìch je tam plno a udrželi se nìkterá dodnes.
Napø. Na Božišti ap.To by také mohlo evokovat pøítomnost nìjaké vyznamnìjší církevní stavby.Ale ani nemuselo.
Somotný rozbor povìstí a pohádek mimo jiné evokuje pøíslušnost ke starým slovanùm...
Takže potøebuju poradit jak by se dal najít.Asi pochybuju že existují nìjaké zlaté stránky se seznamem klášterù. :lol:

Autor:  Zany [ 21 led 2008 13:07 ]
Předmět příspěvku:  Re: Nevím si rady...

KOMOÑ píše:
Potøebuju poradit.Hledám jeden ztracenej klášter poblíž svého bydlištì.

ještì by bylo dobré napsat, kde vlastnì ten tvùj slamník/stùl leží/stojí

Autor:  Viola [ 21 led 2008 13:08 ]
Předmět příspěvku:  Re: Nevím si rady...

KOMOÑ píše:
Takže potøebuju poradit jak by se dal najít.Asi pochybuju že existují nìjaké zlaté stránky se seznamem klášterù. :lol:

Tak já bych zaèala knížkou "Kláštery v Èechách, na Moravì, ve Slezsku" od Petry Veèeøové nebo "Encyklopedie èeských klášterù" od autorù Vlèka, Sommera a Foltýna.

Autor:  KOMOŃ [ 21 led 2008 13:11 ]
Předmět příspěvku:  Re: Nevím si rady...

Zany píše:
KOMOÑ píše:
Potøebuju poradit.Hledám jeden ztracenej klášter poblíž svého bydlištì.

ještì by bylo dobré napsat, kde vlastnì ten tvùj slamník/stùl leží/stojí


Východnì od Lomnice nad Popelkou(místo všech míst :lol: ).Dotyèná klášterní stavba by mohla být poblíž obce Tuhaò(Tuháò) zhruba 3 Km. západním smìrem od Lom.

Autor:  KOMOŃ [ 21 led 2008 13:17 ]
Předmět příspěvku:  Re: Nevím si rady...

Viola píše:
Tak já bych zaèala knížkou "Kláštery v Èechách, na Moravì, ve Slezsku" od Petry Veèeøové nebo "Encyklopedie èeských klášterù" od autorù Vlèka, Sommera a Foltýna.

Tuhle Lit.nemám k dispozici.Ale znám jednu zanícenou hledaèku církevních staveb a to urèitì bude mít u sebe.Jenže pokud to tam nebude tak sem tam kde sem byl.

Autor:  Katerina [ 04 úno 2008 20:37 ]
Předmět příspěvku:  Re: Nevím si rady...

Èím víc informací dodáš, tím se bude lépe hledat. Byl to mužský nebo ženský klášter ? A jakého øádu ? A jak psal Pøemek - alespoò zhruba období ?

Autor:  KOMOŃ [ 04 úno 2008 20:54 ]
Předmět příspěvku:  Re: Nevím si rady...

Jiné poznatky nemám.Nìkolikrát sem na zmíòku o klášteru narazil.Shodná je i lidová tradice a ústní podání.Ono vùbec v nejbližším okolí je tolik známých-neznámých lokalit...
Období skuteènì nevím ale rozhodnì nemohlo pøeklenout první polovinu 15.století.-Pokud tam ještì nìco stálo.
Já jen provìøuju skuteènosti.Moc ale nevìøím.

Autor:  Bertoldus, frater Templi [ 04 úno 2008 21:17 ]
Předmět příspěvku: 

...základní zjištìní se týká toho, kdo o tom klášteøe psal nebo kde jsi to vùbec slyšel a vùbec všechny podorbnosti, To je zaèátek seriózního bádání ... Aspoò si myslím.

Autor:  Bertoldus, frater Templi [ 04 úno 2008 21:45 ]
Předmět příspěvku: 

Jinak pro Pøemka z Nístìjky se ještì vrátím k È. Dubu, ta teze o založení komendy Havlem z Lemberka je docela logická, i když Edelovy vstupy jsou nìkdy jako když prase ryje v bukvicích. Nicménì je tam jeden problém : v urbáøi pražské komendy z roku 1376 Èeský Dub platí zvláštní berni, kterou platily jen domy královského založení nebo ty, které pro vymøení zakladatelského rodu spadly na krále. Jenže rodina zakladatelù (pøípadných, tj. páni z Lemberka) v té dobì žili ... A to je argument proti založení touto rodinou a tím pádem i sv. Zdislavou. Pak by se Edelùv domeèek rozsypal, jako kdyby byl z karet.
Ale odkud je ta informace o klášteøe u Lomnice èi Tuhánì, vážnì? Nejde o nìjakou jinou Lomnici?

Autor:  Viola [ 05 úno 2008 17:27 ]
Předmět příspěvku: 

Bertoldus, frater Templi píše:
Jinak pro Pøemka z Nístìjky se ještì vrátím k È. Dubu...

K tomuto tématu jsem zde objevila tento èlánek :oops: .

Autor:  Kunhuta Haličská [ 28 bře 2008 20:29 ]
Předmět příspěvku:  Jablonné v Podještìdí

Tento klášter nechala postavit svatá Zdislava s manželem a dodnes tam žijí dominikáni. Bavím se s nima a mám je moc ráda. Díky...

Autor:  Kunhuta Haličská [ 26 dub 2008 07:45 ]
Předmět příspěvku:  Vyšší Brod

Tajemnná hrobka rožumberkù je tam, ale od pohøbu posledního Rožmberka Petra Voka tam nikdo nevstoupil jen pár šastlivcù ji vydìlo zhora nebo se opravoval hlavní oltáø. Proè tam nevstoupil už nekdo jiný? Na to mám vysvìtlení Petr Vok to ve své závìti zakazuje! Dveøe do hrobky hlídá Rožmberský rytíø! A zatím hlídá dobøe!

Autor:  acoma [ 29 dub 2008 21:19 ]
Předmět příspěvku:  Re: Vyšší Brod

Kunhuta Halièská píše:
Tajemnná hrobka rožumberkù je tam, ale od pohøbu posledního Rožmberka Petra Voka tam nikdo nevstoupil jen pár šastlivcù ji vydìlo zhora nebo se opravoval hlavní oltáø. Proè tam nevstoupil už nekdo jiný? Na to mám vysvìtlení Petr Vok to ve své závìti zakazuje! Dveøe do hrobky hlídá Rožmberský rytíø! A zatím hlídá dobøe!
A jak vypadá ten rytíø? :shock:

Autor:  Jiří Motyčka [ 29 dub 2008 21:22 ]
Předmět příspěvku:  Re: Vyšší Brod

Kunhuta Halièská píše:
...Proè tam nevstoupil už nekdo jiný? ...
...protože kdo tam jednou vstoupí, do roka zemøe.
Dnes jsem se dovìdìl, že prý tam jsou Rožmberkové uloženi k vìènému odpoèinku vsedì do kruhu. Ale koneènì se snad letos na podzim doèkáme.

Nedestruktivní metoda archeologického výzkumu spoèívající v navrtání hrobky drobnými otvory a v zavedení miniaturních kamer by mìla odhalit, co je v podzemí, jak vypadá krypta a co tam vlastnì je...
Aktuálnì o tom zde.

Autor:  rakpav [ 30 dub 2008 16:31 ]
Předmět příspěvku: 

archeologická událost roku :palec: ... taky se už tìším...Tuším pøekvapení ! :shock:

Autor:  Jiří Motyčka [ 15 říj 2008 06:20 ]
Předmět příspěvku:  Re: Kláštery

Katerina píše:
...Žerotínové Panský Týnec, ...

Pøedpokládám, Katko, že tady se jedná o nedoklep/pøeklep a správnì mìlo být Panenský Týnec ... :wink: :?

Autor:  duli [ 15 říj 2008 08:03 ]
Předmět příspěvku:  Panenský Týnec

http://www.hrady.cz/index.php?OID=2127
http://www.hrady.cz/index.php?OID=2240
http://www.ln.cz/panensky-tynec/historie.htm

Autor:  rakpav [ 19 říj 2008 15:15 ]
Předmět příspěvku: 

zajímavý je zvláštì odkaz na obecní kroniku -dùslednì se drží názvu "Žirotínové", nikoli "Žerotínové", což schvaluji. Jinak jde skuteènì o pomìrnì neprozkoumou soukromou fundaci. Klarisky byly celkvoì takovým trochu uzavøenìjším øádem a mnoho tajemství se dodnes tìžko dokládá (viz hrob svaté Anežky Èeské).

Autor:  rakpav [ 19 říj 2008 15:21 ]
Předmět příspěvku:  Re: Vyšší Brod

Jiøí Motyèka píše:
Nedestruktivní metoda archeologického výzkumu spoèívající v navrtání hrobky drobnými otvory a v zavedení miniaturních kamer by mìla odhalit, co je v podzemí, jak vypadá krypta a co tam vlastnì je...
... tak už probleskují první zprávy o tom výzkumu. Za dva týdny budu mít asi podrobnosti. Ale je také možné, že do té doby se už nìco objeví v televizi

Stránka 2 z 4 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/