Fórum zájemců o historii

Blaze tomu, kdo rád vzpomíná svých otců a vesel baví posluchače o jejich činech.
Právě je 27 zář 2020 21:34

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 45 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Re: Jestì k Markétì
PříspěvekNapsal: 01 bře 2007 23:13 
Offline
Kníže
Uživatelský avatar

Registrován: 22 led 2007 10:38
Příspěvky: 409
Bydliště: HK
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Jiøí Motyèka píše:
Viola píše:
...Údajnì vùbec nebyla ošklivá, spíš smyslná, ...
Markéta Maultasch (také bychom volnì mohli pøeložit "Otlemená") obdržela svùj pejorativní pøídomek pozdìji a s velkou mírou pravdìpodobnosti vnikl na základì jejího "nerovného" svazku s Janem Jindøichem. Nespekulujme, zda ho mají na svìdomí sami Lucemburkové. Nerovnost onoho sòatku nebyla dána øeknìme nerovností urozeností manželù, ale úplnì nìèím jiným. V prvé øadì to byl vìkový rozdíl 4 let v neprospìch Jana Jindøícha. Vedle krásné, smyslné, vyspìlé a enormì sexuálnì nároèné Markéty, ženy s plnými smyslnými rty musel subtilní Jan vypadat jako vedle matky, která ho mìla v dívèím vìku. Impulzívní Markéta s vysokými sexuálními nároky se pro v této oblasti nezkušeného Jana stala neøízenou støelou. Jan Jindøich se své manželky spíše obával, než aby ji miloval a tìžko k ní nacházel cestu a v podstatì ji ani nikdy nelezl a nikdy nalézti nemohl. Markétiny neuspokojené nároky v posteli hranièící až se sexuální zvrhlostí pøerùstaly nejprve v pohrdání manželem a v jeho ponižování spojené s primitivním a ironickým despektem eroticky neukojené ženy. Tento "vztah" zanedlouho nutnì musel pøerùst v nebetyènou nenávist Markétinu vùèi nìsastnému Janovi Jindøichovi. V dobì plné pøedsudkù manželé nemìli možnost se poradit se sexuologem a lež o Janovì impontenci byla na svìtì...Neuraž se, ale tohle hodnocení mi pøijde ponìkud románové :wink: Máme nìjaké doklady o jejím nezøízeném a skandálním sexuálním životì, jak ho tu naznaèuješ? V dobì, kdy došlo k "rozchodu" s Janem Jindøichem (Spìváèek udává 2. listopadu 1341) nebyla vládnoucí panovnicí - byla to domácí šlechta, která iniciovala tento rozchod kvùli výhodnìjšímu politickému spojení s Witelsbachy. To že umìli svou paní a dìdièkou vévodství a hrabství manipulovat a jako záminku použili jejich vìkový rozdíl je vìc druhá. Ale nakolik bylo tehdy takové spojení vyjímeèné? Jak bychom hodnotili z dnešního psychologického pohledu tehdejší sòatkovou politiku, která bìžnì spojovala dìti, nebo naopak dospìlé s dìtmi do svazku manželského? Jako historik považuji takový pokus o hodnocení za irelevantní.

Právní kroky k rozvodu ze strany Ludvíka Bavora viz. RBM IV è. 1046 str. 421-422. Prolucemburský papež Benedikt XII. pak k vyšetøení onoho manželského problému ustanovil aquilejského patriarchu Bertranda, k nìmuž se Jan Jindøich pod ochranou Tagena z Villanderu uchýlil. (podrobnìji: SPÌVÁÈEK, J. Karel IV. 1. vyd., Praha: nakladatelství Svoboda, 1979, s.154-157).

K pøezdívce Maultasch – v souboru kronik doby Karla IV. jsem ji nedohledal a není ani ve Vita Caroli, pøesto se mi nezdá, že by se tato pøezdívka objevila až po její smrti. Takových vladaøù, kteøí dostali pøízvisko až po smrti je v historii pomìrnì málo (viz. Svatý Václav, Ludvík Svatý), ale to je samozøejmì toliko má domnìnka :wink:

_________________
servo


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 01 bře 2007 23:19 
Offline
Kníže
Uživatelský avatar

Registrován: 22 led 2007 10:38
Příspěvky: 409
Bydliště: HK
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Jak píše Kateøina, Jan pøedevším sledoval svou italskou politiku http://dvur.radekpl.net/vlada/politika.htm a souèasnì neopomíjel pøíležitost (viz. dohoda Jana Lucemburského a Jindøicha Korutanského) expandovat a zajistit Lucemburkùm další rodové državy. Bylo by spíše nepochopitelné, kdyby tuto pøíležitost nevyužil, když dokázal tak mistrnì zpracovat svého Korutanského pøedchùdce na èeském trùnu :wink:

_________________
servo


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Karel v. bratr Jan Jinøich
PříspěvekNapsal: 01 bře 2007 23:20 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 29 čer 2006 19:29
Příspěvky: 1898
Bydliště: Budíkov
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Viola píše:
...Já osobnì jsem lehce zaujatá proti Karlovi, resp. jeho neustálému vyzvihování, a to i v situacích, kdy mu zásluhy byly pøiznány "omylem"...
Tak to by mì opravdu zajímalo, konkrétnì které to byly ony "zásluhy" omylem pøipsané. Ale to je do jiného tématu.

No a vidíš právì ve vztahu k Janu Jindøichovi se jeho bratr zachoval skvìle a s politickou razancí sobì vlastní. Od poèátku korutanského sòatkového nedorozumìní se Karel velmi intenzivnì angažoval ve prospìch svého bratra Jana Jindøicha (dále jen JJ). Od samého poèátku, kdy Markéta zaèala proti JJ intrikovat, byl Karel po ruce. A je úplnì jedno, zda Otlemená intrikovala sama, èi tahala v pozadí za nitky tìchto intrik. Pochopitelnì se jednalo o politiku namíøenou proti Lucemburským zájmùm v Korutanech, které byly v pøíkrém rozporu se zájmy Habsburkù (už je zase máme na scénì!). Tyrolský protilucemburský odboj vrcholí v r. 1430, kdy Karel Otlemenou dokonce nechal uvìznit na hradì Tyrolu. Pak nastal klid pøed bouøí. V r. 1341 byl JJ na lovu a když se vracel, brány Tyrolu mu zùstaly uzavøeny. Pøedtím však byla s pomocí tyrolské šlechty z hradu vyhnána èeská posádka dosazená Karlem. To byl signál k protilucemburskému pøevratu, na jehož pozadí stál samotný císaø Ludvík, který vehementnì usiloval o sòatek svého syna s Ludvíka Bavorského s Otlemenou. Ten byl skuteènì 1342 slaven a dámy podržte se, Otlemená mìla na hlavì panenský vìneèek. Pøed tím však manželství s JJ nebylo rozvedeno, ale sòatek byl císaøem pro impotenci JJ zrušen. Císaø si zde uzurpoval právo papeže...

_________________
Obrázek Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte !


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 01 bře 2007 23:36 
Offline
Kníže
Uživatelský avatar

Registrován: 22 led 2007 10:38
Příspěvky: 409
Bydliště: HK
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Aè nemám Karla obecnì tolik rád, tady mì jeho bratrský vztah imponoval. Také jsem z Markétiny a Aufensteinovi strany ocenil, že se vyhnuli krveprolití - èeskou posádku prakticky vytlaèili a Janu Jindøichovi pak již jenom neotevøeli vrata :lol: By chápu, že smrt JJ by vedla nejenom k obecnému odsouzení viníkù a jejich nsáledné klatbì, ale i k velmi tvrdé lucemburské reakci (to svìdèí o dobøe vedené a zvládnuté akci).

Historku s panenským vìneèkem jsem nenal, ale zní rozkošnì :wink:

_________________
servo


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Jestì k Markétì
PříspěvekNapsal: 02 bře 2007 07:21 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 29 čer 2006 19:29
Příspěvky: 1898
Bydliště: Budíkov
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Maršálek píše:
...tohle hodnocení mi pøijde ponìkud románové :wink: Máme nìjaké doklady o jejím nezøízeném a skandálním sexuálním životì, jak ho tu naznaèuješ? ...
O "románovém hodnocení" nemùže být øeè. To bych se totiž musel patrnì odkazovat na již zmiòovaného Feuchtwangera a toto potìšení pøenechám našim dìvèatùm. :D Navíc Ošklivou vévodkyni jsem èetl tak dávno, že si už zhola nic nepamatuji. :( A o jiném historickém románu o Margaretì nevím.
No a nyní k vìci. Já jsem si dovolil pouze parafrázovat jednoho z našich nejvìtších znalcù Lucemburkù Jiøího Spìváèka a pøesnì tu jeho obsáhlou monografii, kterou uvádíš i ty. Možná jsem použil ponìkud kvìtnatìjší sloh, jak je mým zvykem, a to tì mohlo zmást. Spìváèek se v této záležitosti odvolává ještì na Rakušana Hanse Wiesera: Der Brautbecher der Margarete Maultasch, Innsbruck 1965. Wieser podrobnìji objasnil hanlivé Markétino oznaèení, ale na mùj vkus ponìkud nevyváženì svaluje vinu za to na bratry Lucemburky z Èech. Je to pøece Rakušan, že? :wink:
Rovnìž Lenka Bobková píše o Markétì v podobném duchu jako Spìváèek, a to je co øíci, protože paní docentka se k dílu Spìváèkovu v nìkterých detailech staví velice kriticky...

_________________
Obrázek Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte !


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 02 bře 2007 10:17 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4980
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 9 times
Viola píše:
Èasto se zapomíná na to, že kdyby nemìl svého vìrného bratra, na kterého se mohl vždy spolehnout (nabízí se analogie s Pøemyslem I. a Vladislavem
¨
Pøesnì to mne napadlo také. Pøemysl a Vladislav III. JIndøich. Jak ale víme k "zúètování" mezi nimi došlo za uplnì jiných okolností. Jinak je ale Jan Jindøich Vladislavovi velmi podobný. Bratr loajální za všech okolností, spravující Moravu, aè byl ve stínu byl to také velmi schopný vládce, podporující Kostel, ménì prùrazný než bratr. Jen Janu Jindøichovi se povedlo mít syny.

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 02 bře 2007 10:52 
Offline
Královna

Registrován: 29 led 2007 16:32
Příspěvky: 2366
Bydliště: Sazená 14, Velvary
Has thanked: 0 time
Been thanked: 2 times
Ježek píše:
Viola píše:
Èasto se zapomíná na to, že kdyby nemìl svého vìrného bratra, na kterého se mohl vždy spolehnout (nabízí se analogie s Pøemyslem I. a Vladislavem
¨
Pøesnì to mne napadlo také. Pøemysl a Vladislav III. JIndøich. Jak ale víme k "zúètování" mezi nimi došlo za uplnì jiných okolností. Jinak je ale Jan Jindøich Vladislavovi velmi podobný. Bratr loajální za všech okolností, spravující Moravu, aè byl ve stínu byl to také velmi schopný vládce, podporující Kostel, ménì prùrazný než bratr. Jen Janu Jindøichovi se povedlo mít syny.


Mì napadl ještì jeden loajální bratr Lucemburk - Jan Zhoøelecký.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: JZ
PříspěvekNapsal: 02 bře 2007 11:03 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 29 čer 2006 19:29
Příspěvky: 1898
Bydliště: Budíkov
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Katerina píše:
...Mì napadl ještì jeden loajální bratr Lucemburk - Jan Zhoøelecký.
A ten tady ještì téma, pokud se nemýlím, založené nemá... :D

_________________
Obrázek Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte !


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Karel v. bratr Jan Jinøich
PříspěvekNapsal: 07 bře 2007 20:42 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 29 čer 2006 19:29
Příspěvky: 1898
Bydliště: Budíkov
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Jiøí Motyèka píše:
... Pøed tím však manželství s JJ nebylo rozvedeno, ale sòatek byl císaøem pro impotenci JJ zrušen...
Teprve až v r. 1349(!) bylo tedy oficiálnì zrušeno manželství JJ s Markétou papežem Klimentem VI. Až nyní mohl JJ uzavøít další sòatek, aniž by na nìho mohla být uvalena církevní klatba, nebo být rovnou exkomunikován. To vše by mohlo JJ hrozit, kdyby nebyl papežem "rozveden". A tak se JJ oženil a navzdory zdùvodnìní zrušení jeho sòatku císaøem mìl 6 dìtí, jak již bylo uvedeno...

_________________
Obrázek Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte !


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 07 bře 2007 21:01 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 02 led 2007 15:55
Příspěvky: 3678
Has thanked: 3 times
Been thanked: 5 times
A Markéta si Ludvíka Braniborského vzala již roku 1342...
Teï mì napadá - poøád se omílá smlouva uzavøená mezi Karlem a JJ ohlednì nástupnictví, ale mnì pøijde, že v pøípadì Karlovy bezdìtnosti (resp. absenci mužských potomkù) mìl na trùn nastoupit automaticky JJ nebo jeho dìti. Pøeci šlo poøád o následnictví v rámci jednoho rodu. Analogicky jako napø. ve Francii - Kapetovci, poté Valois...

_________________
Loyaulté me lie.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Karel v. bratr Jan Jinøich
PříspěvekNapsal: 09 bře 2007 14:45 
Offline
Královna

Registrován: 29 led 2007 16:32
Příspěvky: 2366
Bydliště: Sazená 14, Velvary
Has thanked: 0 time
Been thanked: 2 times
Jiøí píše:
Od samého poèátku, kdy Markéta zaèala proti JJ intrikovat, byl Karel po ruce. A je úplnì jedno, zda Otlemená intrikovala sama, èi tahala v pozadí za nitky tìchto intrik. Pochopitelnì se jednalo o politiku namíøenou proti Lucemburským zájmùm v Korutanech, které byly v pøíkrém rozporu se zájmy Habsburkù (už je zase máme na scénì!).


Napadlo mne, zda toto nebyl nakonec impuls pro Jana Lucemburského, když pozdìji využil svou vlastní (údajnou) impotenci, aby se vykroutil ze plánovaného sòatku s Kateøinou Habsburskou. Pùvodnì jsem to považovala pouze za jeden z jeho ponìkud nejapných vtípkù a výmluv, jimiž byl proslulý, ale v souvislosti s tím, co se stalo Janu Jindøichovi se to nakonec jeví jako docela elegantní pomsta Habsburkùm, kteøí na té nechutné záležitosti také participovali a zároveò opozdìná rehabilitace JJ. Pøihlásil se ke stejné neschopnosti jako jeho syn, aèkoliv bylo všem jasné, jaký je to nesmysl.
K.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Karel v. bratr Jan Jinøich
PříspěvekNapsal: 09 bře 2007 15:05 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 18 srp 2006 23:38
Příspěvky: 1401
Has thanked: 0 time
Been thanked: 4 times
Katerina píše:
Napadlo mne, zda toto nebyl nakonec impuls pro Jana Lucemburského, když pozdìji využil svou vlastní (údajnou) impotenci, aby se vykroutil ze plánovaného sòatku s Kateøinou Habsburskou. Pùvodnì jsem to považovala pouze za jeden z jeho ponìkud nejapných vtípkù a výmluv, jimiž byl proslulý, ale v souvislosti s tím, co se stalo Janu Jindøichovi se to nakonec jeví jako docela elegantní pomsta Habsburkùm, kteøí na té nechutné záležitosti také participovali a zároveò opozdìná rehabilitace JJ. Pøihlásil se ke stejné neschopnosti jako jeho syn, aèkoliv bylo všem jasné, jaký je to nesmysl.
K.

Pripada mi to taky neskonale "puvabne"... :lol: :lol: :lol:

_________________
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 14 kvě 2007 20:33 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 18 srp 2006 23:38
Příspěvky: 1401
Has thanked: 0 time
Been thanked: 4 times
Kronikáø Jakub z Esch okomentoval chování Ludvíka Bavora v celé tyrolské kauze asi takto:"málo znalý dvorného chování, nebo vypudil syna krále Jana z Korutan, vzal jeho ženu a dal ji svému synovi spolu s korutanskou zemí bez souhlasu církve, a tak byl na stížnost krále Jana exkomunikován a sesazen."

_________________
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Markéta Maultasch
PříspěvekNapsal: 03 čer 2007 15:29 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 18 srp 2006 23:38
Příspěvky: 1401
Has thanked: 0 time
Been thanked: 4 times
Obrázek

_________________
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Jan jindøich
PříspěvekNapsal: 16 říj 2008 17:12 
Offline
Panoš
Uživatelský avatar

Registrován: 07 úno 2008 17:37
Příspěvky: 65
Bydliště: Zlín
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Jan se dostal do korutan už jako malý hoch. Se svou manželkou se nemìli pøíliš rádi, ale snažili se to manželství tak øíkajíc naplnit. Ale to se moc nedaøilo a tak když pøišla nabídka Ludvíka Wittelsbacha tak jí Markéta hned pøijala.
A tak milý Jan Jindøich pøišel o Korutany. A mùj osobní názor je, že mu bez ní bylo líp. :wink:
Ale to ovšem urèitì všichni víte.

_________________
Pro, rege!!!


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: RE: Pro Kunhutku
PříspěvekNapsal: 22 říj 2008 19:23 
Offline
Královna

Registrován: 29 led 2007 16:32
Příspěvky: 2366
Bydliště: Sazená 14, Velvary
Has thanked: 0 time
Been thanked: 2 times
Jan JIndøich a manželství - to byla tedy kapitola. Zdá se, že pøes velmi štastné manželství s Markétou Opavskou - byl JJ co se týká sòatkù docela smolaø :

A: 2. manželství s Markétou Opavskou - jak jsem již psala - byl oba pøíbuzní -po pradìdovi POII. JJ se samozøejmì po nezdaøeném prvním sòatku chtìl oženit co nejdøíve a asi i tak smýt tu pohanu, co na nìj navalili. Ten spìch se mu ale vymstil, vzhledem k zmínìnému pøíbuzenství potøeboval dispens. Asi si chudák myslel, že je to jen administrativní záležitost - a tak si na nìj nepoèkal. Výsledek ? Na oba dva papež uvalil klatbu - a tak museli èekat , až nezbytné povolení dorazí. Janu Jinøichovi to možná mohlo být jedno, ale v dost zlé situaci musela být v té dobì provdaná- neprovdaná Markéta Opavská.
Navzdory poèáteèním potížím to bylo zdá se vskutku štastné manželství - všechny dìti JJ , kromì nemanželského Jana ovšem :wink: , pocházely z tohoto manželství.
Bohužel Markéta umírá pomìrnì brzy.
A JJ ?

B: žení se znovu - poèítáme-li dobøe už potøetí. Nedopadlo to dobøe, tentokrát s ale myslím, že na vinì s byl Jan Jidøch sám.
Vybral si nevìstu ponìkud kurioznì - jednalo se o Elišku Tìšínskou, bohužel dáma byla v té dobì jeptiškou v tøebnickém klášteøe.
SNatek nebyl církevní, uzavøeli sòatek de facto. A tak na papežùm pøíkaz se mìla Eliška vrátit zpìt do kláštera. Pokud Vám to pøpadá kruté i na støedovìk souhlasím s Vámi. Jan Jidnøich zde jako rytíø selhal - opìt jednou poslechl svého bratra Karla i papeže a Elišku skuteènì poslal zpìt do kláštera.
J. Mezník považuje za hlavního strùjce této události Karla, ten by totiž nemìl problém u papeže JJ sòatek nechat potvrdit, opìt jednou však potøeboval použít bratrovu osobu pro své politické zámìry.

C: A tak se Jan Jindøich žení znovu - po ètvrté, tentokrát bylo nutno smíøit Lucemburky zase jednou s Habsburky - a tak si Jan Jindøich bere další Markétu Rakouskou- dceru Albrechta H. Tenhle sòatek mìl stejné potíže jako ty pøedchozí - dispens pro blízké pøíbuzenství zase nebyl vèas, ale protože se tentokrát jednalo o Habsburky a pøání Janova bratra Karla - dodateènì se vše urovnalo.
Jen pøemýšlím jak asi JJ bylo když se musel vzdát Elišky, kterou si zdá se vybral sám, a vzít si Markétu - vdovu po Menhartu Tyrolském. To byl ten divný syn Janovy první ženy Markéty Tyrolské a Janova soka - Bavora. I tato Maekéta však umírá pomìrnì záhy a tak

D: Jan JIndøich se žení popáté - za Alžbìtu (tedy zase pro zmìnu Elišku) z Oettingenu. MOc o ní nevíme, zas byli pøíbuzní, zas byl nutný dispens, ale tenkrát JJ zdá se nespìchal a tak dispens pro zmìnu dorazl vèas.

Jan Jindøich tedy stihl za svùj žvot dokonce více sòatkù než jeho slavný bratr :) - zdá se ale, že kromì Markéty Opavské druhou ženu, na které mu záleželo pøišel dost nedùstojným zpùsobem.

_________________
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Jan Jindřich Lucemburský
PříspěvekNapsal: 18 led 2010 14:19 
Offline
Královna

Registrován: 29 led 2007 16:32
Příspěvky: 2366
Bydliště: Sazená 14, Velvary
Has thanked: 0 time
Been thanked: 2 times
Vracím "Jeníčka" do diskuse .. v úplně jiné souvislosti jsem ted na něj narazila , když jsem něco hledala v Indexu RBM - a on je tam všude zásadně uváděn v originále jako Jehan - nebo Johan - za tém následuje , že je synem českého krále a pak tituly, co tehdy měl - tedy vévoda Korutanský a štýrský .

Víme vůbec jak přišel k tomu Jindřichovi ? Ted nemyslím jako rodově , byl to jeho děda , ale zda tak byl jmenován od začátku ??? nebo je to nějaká pozdější relace ??? Nebo snad on sám, aby se odlišil od otce ?

_________________
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Jan Jindřich Lucemburský
PříspěvekNapsal: 18 led 2010 14:23 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 02 led 2007 15:55
Příspěvky: 3678
Has thanked: 3 times
Been thanked: 5 times
Co Zbraslavská kronika?

_________________
Loyaulté me lie.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Jan Jindřich Lucemburský
PříspěvekNapsal: 18 led 2010 14:28 
Offline
Královna

Registrován: 29 led 2007 16:32
Příspěvky: 2366
Bydliště: Sazená 14, Velvary
Has thanked: 0 time
Been thanked: 2 times
Viola píše:
Co Zbraslavská kronika?


Podívám se, z hlavy si jen pamatuji, že se věnovala onomu sporu o synka co pak stejně umřel - Přemysl. Ale juknu se.

_________________
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Jan Jindřich Lucemburský
PříspěvekNapsal: 18 led 2010 14:55 
Offline
Královna

Registrován: 29 led 2007 16:32
Příspěvky: 2366
Bydliště: Sazená 14, Velvary
Has thanked: 0 time
Been thanked: 2 times
Tak zatím :

1. Vešované rukopisy - je to zdá se nějaká stará verze němčiny - ale celkem srozumitelné :

"..des hoch geboren fursten sun,
konig Iohannes zcu Behem
der ouch Iohannes ist alsam . -


2. a Karel IV. o vlastním bratrovi - ve Vitae Karoli ( a ten by to sand vědět mohl, ne ?)

a) latinsky - ... tercium nomine Johannem anebo fratri meo Johanni

b) německy Johannes seyn son - to když popisuje nějakou akci obou Janů

takže zatím prostě Jan , ale ještě uvidíme ...

No a tady - Jan (markrabě moravský sám sebe nazývá ... prostě Janem :
http://147.231.53.91/src/index.php?s=v& ... 84&page=23

_________________
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 45 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 4 návštevníků


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Přejít na:  
cron
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz