Fórum zájemců o historii
http://www.e-stredovek.cz/forum/

Babenberkové
http://www.e-stredovek.cz/forum/viewtopic.php?f=3&t=380
Stránka 1 z 4

Autor:  acoma [ 19 črc 2007 19:17 ]
Předmět příspěvku:  Babenberkové

Babenberkové vládli rakouským zemím od r. 976, kdy je doložen první z nich Leopold I. Babenberský, do r. 1246, kdy v osobì Fridricha II. Bojovného vymøeli po meèi a zaèali nám dobøe známé války o babenberské dìdictví, kterých se naši Pøemyslovci nadšenì zúèastnili. :wink: Nìkteøí z Babenberkù se zúèastnili války o Svatou zemi, nìkteøí mìli cenné vìznì (napø. Richarda Lví srdce) a vùbec mi pøijde, že by stálo za to, vìnovat se jim trochu blíže.:)

Autor:  Viola [ 31 črc 2007 15:26 ]
Předmět příspěvku: 

Babenberkové drželi tzv. Východní marku - souèást Bavorska, s výjimkou, kdy ji dostal v dùsledku boje o investituru èeský král Vratislav I., ovšem ten ji za nìkolik let ztratil a marka se vrátila zpìt do držení Babenberkù. Pevnìjší pozice v rámci Evropy získávají až s Leopoldem III. (1096-1136), spøíznìným s pøedními evropskými rody. Jeho syn, Jindøich Jasomirgott, potvrdil otcovy úspìchy na mezinárodní scénì a na urètiou dobu byl dokonce bavorským vévodou. Na základì dohody s Fridrichem Barbarossou o odstoupení Bavorska Welfùm obdržel roku 1156 povýšení Rakous na vévodství a tzv. Privilegium minus - právo zaruèující dìdictví i v ženské linii.

Není bez zajímavosti, že první doložený Babenberk (?) Leopold I., o nìmž se zmiòuje acoma, byl strýcem z otcovy strany Jitky ze Svinibrodu, manželky Bøetislava I. Její synovec Ota byl zase zakladatelem rodu Wittelsbachù. Jen mi není jasné, jak oznaèovat pøedky Babenberkù - nìkde jsem právì narazila na to, že otec Jitky byl Jindøich Babenberský... Takže potom tìmi "našimi" Babenberky myslíme jenom rakouskou vìtev... Nebo ne? Jsem nìjaká zamtená 8)

Autor:  Ježek [ 02 srp 2007 18:54 ]
Předmět příspěvku:  privilegium minus

Privilegium minus (menší privilegium) je výraznì spjato s Babenberky, vydáno bylo v roce 1156 císaøem Fridrichem I. Pøedcházely mu napjaté události.
Císaø Konrád døíve sebral bavorské vévodství Welfùm a daroval ho Babenberkù (Jindøich II. Jasomirgot). Aby nový král a posléze císaø získal podporu Welfù, kteøí žádali Bavory zpìt, musel situaci øešit. V záøí 1156 v bamberku se všechny 3 zùèastnìné strany dohodly na kompromisu. Tímto privilegiem byla z Bavorska vydìlena východní marka (Ostarichi - Osterreich - Rakousy), která Babenberkùm zùstala a byla povýšena na vévodství. Samotné Bavorsko získali Welfové. Bavorskými vévody tak vlastnì byly oba rody.
V tom priviliegu jsou mnohé výsady, dìdiènost Babenberkù v Rakousích, povinosti úèastnit se na snìmech jen v Bavorsku a válèit jen v okolí Rakous. Privilegium pøiznávalo také dìdiènost po pøeslici.

Autor:  Ježek [ 02 srp 2007 18:57 ]
Předmět příspěvku: 

Viola píše:
Východní marku - souèást Bavorska, s výjimkou, kdy ji dostal v dùsledku boje o investituru èeský král Vratislav I., ovšem ten ji za nìkolik let ztratil a marka se vrátila zpìt do držení Babenberkù.

Dostal ji jen na papíøe, stejnì jako Polsko, víceménì, s tím, že si je mùže dobýt. Vratislav Rakousy nedobýval, jen je poplenil.

Autor:  Ježek [ 17 srp 2007 18:11 ]
Předmět příspěvku:  Fridrich II. Bojovný

Posledním babenberským vévodou byl Fridrich II. Bojovný.
Syn Leopolda VI. a Theodory Angely, byzantské princezny nastoupil na trùn rakouského a štýrského vévodství v roce 1230.
Narodil se kolem roku 1210. Proslul jako stateèný vévoda, který rád vyhledával spory, dìlal si nepøátele a prakticky celá jeho vláda je sledem válek proti všem. Boj byl jeho vášní.
Již po nástupu potlaèil povstání. V roce 1233 napadl Moravu, ale díky nemoci se musel stáhnout. Brzy na to Uhøi vpadly do jeho zemí, ale brzy s nimi byl uzavøen mír.
V létì 1235 napadl Uhry (pøedtím na to žádal po císaøi peníze), ale byl odražen a následoval proti útok Uhrù a ze severu Èechù. S Uhry byl uzavøen mír.
V øíjnu byl vévoda pozván na snìm do Augspurku, Fridrich nepøišel, oloupil císaøské posly a zabral nìkolik hradù, snad se i pøipojoval k severoitalské oposici. Byla na nìj uvalena klatba a nìkolik knížat v èele s vznešeným èeským králem mìla Fridricha zbavit trùnu.
Fridrich nechal oloupit kláštery a uvalil zemskou berni - záhy zaèalo v jeho zemích povstání, které se spojilo s "císaøskými" a zemì byla obsazena.
Na konci roku 1236 se zde objevil císaø se zámìrem prosadit zde dìdiènou vládu Štaufù. Správcem se stal bamberský biskup Ekbert.

Fridrich se tehdy pøidal ke straníkùm papeže Øehoøe IX; který zprostøedkoval smír mezi ním a Václavem Václav za èást Rakous a provdání Gertudy (jedné ze 2 dcer vévodových) s Vladislavem (prvorozencem Václavovým). Po obsazení Rakous a Štýrska s èeskou pomocí Fridrich otoèil (1239) a ke splnìní slibù se pøes agitaci papeže nemìl.
V zimì 1240 Václav se pokusil silou prosadit slib, ale musel se stáhnout.
Na jaøe se oba dohodli. Václav se zøekl slíbené èásti Rakouska a dostal slib sòatku syna.
Èelem mongolskému nebezpeèí mìl Fridrich pomoci uherskému králi, po vymámìní penìz na svùj slib zapomnìl.

Rok 1242, útok na Uhry, na podzim na Moravu

V èervenci 1244 se Fridrich nacházel v táboøe císaøe. Podaøila se mu dohoda povýšení Rakous a Štýrska na království za ruku Gertrudy císaøi. Gertruda tehdy císaøe odmítla.

V lednu 1245 napadl Rakousy Václav, aby prosadil døívìjší slib. Pozdìji se mu to již podaøilo. Vladislav se oženil s Gertrudou.

V èervnu 1246 byl vévoda zabit v boji proti Uhrùm.

Dle Privilegia minus pøešly Rakousy a Štýrsko na Vladislava Pøemyslovce...

Autor:  Viola [ 17 srp 2007 21:54 ]
Předmět příspěvku:  Re: Fridrich II. Bojovný

Ježek píše:
Fridrich se tehdy pøidal ke straníkùm papeže Øehoøe IX; který zprostøedkoval smír mezi ním a Václavem Václav za èást Rakous a provdání Gertudy (jedné ze 2 dcer vévodových) s Vladislavem (prvorozencem Václavovým).

Jenom drobnost - Gertruda byla dcerou Fridrichova bratra Jindøicha, Fridrich sám zemøel bezdìtný.
Fridrichova manželka, Agnes Meránská, byla sestrou manželky markrabìte Pøemysla - bratra Václava I., Markéty Meránské.

Autor:  Ježek [ 17 srp 2007 22:46 ]
Předmět příspěvku:  Re: Fridrich II. Bojovný

Viola píše:
Jenom drobnost - Gertruda byla dcerou Fridrichova bratra Jindøicha, Fridrich sám zemøel bezdìtný.

Aha, tak to se omlouvám za mystifikaci. Markéta byla tedy také dcerou Jindøicha?

Autor:  Viola [ 18 srp 2007 11:11 ]
Předmět příspěvku:  Re: Fridrich II. Bojovný

Ježek píše:
Markéta byla tedy také dcerou Jindøicha?

Ne, ta byla dcerou Leopolda a Jindøichovou a Fridrichovou sestrou. Gertruda tedy byla její neteø.

Autor:  Borso [ 27 led 2008 19:18 ]
Předmět příspěvku: 

Rodovým a potažmi i zemským znakem bylo støíbrné bøevno na èerveném poli. Jako klenot sloužila tkz. kyta - koruna z per páva.

Autor:  acoma [ 02 dub 2008 10:14 ]
Předmět příspěvku:  Markéta Babenberská

A co Markéta Babenberská? Žena øímského krále Jindøicha VII. a podruhé provdaná za ambiciózního mladíèka PO II., který na øímskou korunu témìø dosáhl... Matka dvou synù, kteøí zemøeli jako mladí. Možná v Pøemyslovi vidìla své syny...

Autor:  Katerina [ 08 črc 2008 14:22 ]
Předmět příspěvku:  Re: Markéta Babenberská

acoma píše:
A co Markéta Babenberská? Žena øímského krále Jindøicha VII. a podruhé provdaná za ambiciózního mladíèka PO II., který na øímskou korunu témìø dosáhl... Matka dvou synù, kteøí zemøeli jako mladí. Možná v Pøemyslovi vidìla své syny...


K této dámì jsem dneska narazila na jednu drobnou zajímavost, kterou jsem pøedtím nevìdìla .
Po rozvodu s POII. (prý odešla z hradu až cca 1 týden pøed pøíchodem Kunhuty) odešla nejprve do svého vìnného mìsta Kremže. Ale tam nezùstala dlouho. Vrátila se do Èech - hádejte kam ? No do Krumlova, kde byla hostem Vítkovcù. A zùstala tam až do své smrti. Zase ti Vítkovci, co tím sledovali.
Markétiny dùvody si umím celkem pøedstavit - zùstala tak v Pøemyslovì urèité blízkosti - i když ne na dohled.
Mohla èekat, že ho tøeba napadne se zastavit .
Ale ti Vítkovci - mohjli tam být nìjaké vazby na Markétin rod ?

Autor:  Tekla [ 08 črc 2008 15:41 ]
Předmět příspěvku:  Re: Markéta Babenberská

Katerina píše:
Vrátila se do Èech - hádejte kam ? No do Krumlova, kde byla hostem Vítkovcù. A zùstala tam až do své smrti.


jenze tohle je jen jedna ze dvou verzi o tom, jak stravila posledni leta sveho zivota... a tato verze je ta mene pravdepodobna a duveryhodna...

podle te druhe (ktere ja verim vic) dozila v Kremzi, na hrade Krummau am Kamp. Ostatne svedci o tom i misto kde byla pochovana - v rodovem klastere Babenberku v Lilienfeldu vedle sveho otce...

Autor:  Katerina [ 08 črc 2008 17:18 ]
Předmět příspěvku:  Re: Markéta Babenberská

Tekla píše:
Katerina píše:
Vrátila se do Èech - hádejte kam ? No do Krumlova, kde byla hostem Vítkovcù. A zùstala tam až do své smrti.


jenze tohle je jen jedna ze dvou verzi o tom, jak stravila posledni leta sveho zivota... a tato verze je ta mene pravdepodobna a duveryhodna...

podle te druhe (ktere ja verim vic) dozila v Kremzi, na hrade Krummau am Kamp. Ostatne svedci o tom i misto kde byla pochovana - v rodovem klastere Babenberku v Lilienfeldu vedle sveho otce...


Sakryš, a to ta kniha od Cyrila Hádka vypadala tak serioznì, málem jsem si jí koupila.
Ale pravdìpodobnìjší je opravdu ta verze o Kremži - a na Midlands jsem našla. že - (mùj pøeklad): "Lilienfeldský seznam úmrtí zaznamenává na IV Kal NOv - (což budou asi listopadové Kalendy ) smrt Margarety kdysi královny øímské dcery knížete Leopolda a její pohøeb blízko otce v Campo Liliorum. "
Ten Hádek klade její smrt na polovinu øííjna - což možná koresponduje.
Ale hypoteticky mohla na tom Krumlovì pobývat - pøece si to nìkdo jen tak nevymyslel.

Autor:  Viola [ 08 črc 2008 18:41 ]
Předmět příspěvku:  Re: Markéta Babenberská

Katerina píše:
Ten Hádek klade její smrt na polovinu øííjna - což možná koresponduje.
Ale hypoteticky mohla na tom Krumlovì pobývat - pøece si to nìkdo jen tak nevymyslel.

No - já k té Hádkovì knize moc dùvìru nemám (asi ji prodám). No podle všeho by mìlo jít spíš o Krumau am Kamp nedaleko Køemže (i na svých stránkách mají zmínku právì o Markétì), jak napsala Tekla, omyl asi vznikl tím, že Krumau ztotožnil s (Èeským) Krumlovem, který je nìmecky Krummau.

Autor:  Katerina [ 08 črc 2008 21:49 ]
Předmět příspěvku:  Re: Markéta Babenberská

Viola píše:
Katerina píše:
Ten Hádek klade její smrt na polovinu øííjna - což možná koresponduje.
Ale hypoteticky mohla na tom Krumlovì pobývat - pøece si to nìkdo jen tak nevymyslel.

No - já k té Hádkovì knize moc dùvìru nemám (asi ji prodám). No podle všeho by mìlo jít spíš o Krumau am Kamp nedaleko Køemže (i na svých stránkách mají zmínku právì o Markétì), jak napsala Tekla, omyl asi vznikl tím, že Krumau ztotožnil s (Èeským) Krumlovem, který je nìmecky Krummau.


Teda - to je dost dobrý, to by mohlo být ono.

Autor:  Tekla [ 09 črc 2008 06:33 ]
Předmět příspěvku:  Re: Markéta Babenberská

Viola píše:
omyl asi vznikl tím, že Krumau ztotožnil s (Èeským) Krumlovem, který je nìmecky Krummau.

on to mozna neudelal Hadek, ale uz nekdo pred nim... ja uz na to narazila i u jineho autora, ted nevim kde... kazdopadne jsem videla na netu obsah casopisu Rodopisna Revue - kterej vysel ted v cervnu - a tam ma nejaka pani Kubikova clanek - Marketa Babenberska a Krumlov. Ten by me docela zajimal...

Autor:  Katerina [ 09 črc 2008 08:51 ]
Předmět příspěvku:  Re: Markéta Babenberská

Tekla píše:
Viola píše:
omyl asi vznikl tím, že Krumau ztotožnil s (Èeským) Krumlovem, který je nìmecky Krummau.

on to mozna neudelal Hadek, ale uz nekdo pred nim... ja uz na to narazila i u jineho autora, ted nevim kde... kazdopadne jsem videla na netu obsah casopisu Rodopisna Revue - kterej vysel ted v cervnu - a tam ma nejaka pani Kubikova clanek - Marketa Babenberska a Krumlov. Ten by me docela zajimal...


tak to mì taky, víš , kdo to vydává ??? že bychom se po tom popídily ?

Autor:  Tekla [ 09 črc 2008 09:03 ]
Předmět příspěvku:  Re: Markéta Babenberská

Katerina píše:
tak to mì taky, víš , kdo to vydává ??? že bychom se po tom popídily ?

jj, ja uz rano pidila a objednala, tak doufam, ze uspesne :D

Autor:  Tekla [ 09 črc 2008 16:46 ]
Předmět příspěvku:  Re: Markéta Babenberská

Tekla píše:
Katerina píše:
tak to mì taky, víš , kdo to vydává ??? že bychom se po tom popídily ?

jj, ja uz rano pidila a objednala, tak doufam, ze uspesne :D

tak to budu mit zitra v pet :wink:

Autor:  Katerina [ 09 črc 2008 17:02 ]
Předmět příspěvku:  Re: Markéta Babenberská

Tekla píše:
Tekla píše:
Katerina píše:
tak to mì taky, víš , kdo to vydává ??? že bychom se po tom popídily ?

jj, ja uz rano pidila a objednala, tak doufam, ze uspesne :D

tak to budu mit zitra v pet :wink:


Super ! Jsem zvìdavá...

Stránka 1 z 4 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/