Fórum zájemců o historii
http://www.e-stredovek.cz/forum/

Čarodějnice
http://www.e-stredovek.cz/forum/viewtopic.php?f=5&t=131
Stránka 3 z 10

Autor:  Przemysl de Nyestieyky [ 11 kvě 2007 18:05 ]
Předmět příspěvku:  imaginární halucinace

acoma píše:
...ty halucinogeny pouzivaly behem urciteho ritualu...
...v podstatì jako každý šaman, kmenový kouzelník nebo ten kdo hledá urèitou odpovìï v jistém prostoru....

Autor:  acoma [ 11 kvě 2007 18:07 ]
Předmět příspěvku:  Re: imaginární halucinace

Przemysl de Nyestieyky píše:
acoma píše:
...ty halucinogeny pouzivaly behem urciteho ritualu...
...v podstatì jako každý šaman, kmenový kouzelník nebo ten kdo hledá urèitou odpovìï v jistém prostoru....


No a nebyli to chemicky sr..., ale zcela bio. :lol:

Autor:  Przemysl de Nyestieyky [ 11 kvě 2007 19:56 ]
Předmět příspěvku:  Re: imaginární halucinace

acoma píše:
No a nebyli to chemicky sr..., ale zcela bio. :lol:
No a bìda každýmu, kdo je nìjak naštval! :shock: Ten pak poznal jejich hnìv prostøednictvím pøivolané kletby zcela pøírodní chemoterapie... :D

Autor:  acoma [ 09 čer 2007 23:50 ]
Předmět příspěvku: 

Obrázek

... a když se namazaly èarodìjnou mastí, tak lítaly....

Autor:  jur [ 21 čer 2007 18:10 ]
Předmět příspěvku:  Re: inkvizice

Ježek píše:
pøiznávám se, že nemám ani tušení, že by i ostatní køesanské církve upalovaly

Upalovaly ve velkem.
Kalvin a Luter brali velmi vazne text ze Stareho zakona, II. Kniha Mojzisova Exodus 22:18 "Èarodìjnici nedáš živu býti." - preklad Bible Kralicka.
Setkal jsem se s nazorem, ze Svate Officium zarucovalo proces, ktery se ridil aspon nejakymi pravidly.

Autor:  Przemysl de Nyestieyky [ 22 čer 2007 06:22 ]
Předmět příspěvku:  èeská povìreènost

Zrovna když jsem jel ráno (ve 4,30) do práce, tak se v rádiu zmínili, že prý podle prùzkumu 50% Èechù má tendenci být povìrèivý. A dùkazem je proto i fakt, že nikde v Evropì prý není v tiskovinách tolik horoskopù jako u nás. Také máme vysokou zálibu v okultních vìdách.
Není to pøinejmenším zajimavý? 8)

Autor:  Verna [ 04 lis 2007 23:15 ]
Předmět příspěvku:  Re: inkvizice

jur píše:
II. Kniha Mojzisova Exodus 22:18 "Èarodìjnici nedáš živu býti." - preklad Bible Kralicka.


Pøed lety jsem nìkde vyèetla (a bohužel si už nevybavuju kde), že výraz "èarodìjnice" se do bible dostal pøi pøekladu do latiny - že pùvodní význam toho slova byl spíš "traviè/travièka". Netuším, kde by se tohle dalo ovìøit...

Autor:  floriš [ 05 lis 2007 07:40 ]
Předmět příspěvku:  Re: èeská povìreènost

Przemysl de Nyestieyky píše:
Zrovna když jsem jel ráno (ve 4,30) do práce, tak se v rádiu zmínili, že prý podle prùzkumu 50% Èechù má tendenci být povìrèivý. A dùkazem je proto i fakt, že nikde v Evropì prý není v tiskovinách tolik horoskopù jako u nás. Také máme vysokou zálibu v okultních vìdách.Není to pøinejmenším zajimavý? 8)
Vidìl bych to tak, že lidi v téhle spoleènosti pùsobením 2 pohodlných totalit pøestali samostatnì øídit své životy a zase se zaèali spoléhat na nìkoho jiného... a jestliže už se nevìøí na Boha ani na marx-leninismus, kteøí úspìšnì zklamali, zkusí se vìøit Osudu a hvìzdám. A že je horoskop v kdejakém plátku, to bych tak nepøeceòoval - stejnì tak jsou všude køížovky, recepty a inzerce na zeštíhlovací stroje, ale zcela jistì 50 % národa køížovky neluští, podle èasopisù nevaøí a stroje nekupuje.

Autor:  Viola [ 05 lis 2007 09:18 ]
Předmět příspěvku:  Re: èeská povìreènost

Przemysl de Nyestieyky píše:
... nikde v Evropì prý není v tiskovinách tolik horoskopù jako u nás. Také máme vysokou zálibu v okultních vìdách.

Mì v této souvislost napadají slova T. Halíka, že Èeši nejsou ateisti, jak se poøád tvrdí, jen si tu cestu k duchovnu hledají jiným zpùsobem, tedy ne prostøednictvím církve, k níž (resp. k nimž) jsou za ta léta prostì skeptiètí. To není o tìch nablblých horoskopech v èasákách, ale ve víøe v nìco, k èemu prostì nepotøebuješ, aby Ti nìkdo v nìjaké instituci vykládal, jak se máš chovat. No a s tím souvisí tøeba i zájem o rùzné okultní vìdy, kde jde vlastnì taky o soulad našeho chování s chováním oèekávaným, o nìjaké životní zkoušky, které je tøeba si vyložit patøièným zpùsobem, apod. Navíc naše spoleènost je do velké míry liberální, takže se ony novodobé "èarodejnice" nemusí skrývat jako tøeba v jiných zemích.

Autor:  Kateřina_z_Landštejna [ 05 lis 2007 12:57 ]
Předmět příspěvku:  Re: èeská povìreènost

Viola píše:
Mì v této souvislost napadají slova T. Halíka, že Èeši nejsou ateisti, jak se poøád tvrdí, jen si tu cestu k duchovnu hledají jiným zpùsobem, tedy ne prostøednictvím církve, k níž (resp. k nimž) jsou za ta léta prostì skeptiètí. To není o tìch nablblých horoskopech v èasákách, ale ve víøe v nìco, k èemu prostì nepotøebuješ, aby Ti nìkdo v nìjaké instituci vykládal, jak se máš chovat. No a s tím souvisí tøeba i zájem o rùzné okultní vìdy, kde jde vlastnì taky o soulad našeho chování s chováním oèekávaným, o nìjaké životní zkoušky, které je tøeba si vyložit patøièným zpùsobem, apod. Navíc naše spoleènost je do velké míry liberální, takže se ony novodobé "èarodejnice" nemusí skrývat jako tøeba v jiných zemích.


Ono to u nás mìlo duchovno dost tìžké vždycky, køesanské pak zejména :) Bylo to tuším za Václava IV., kdy venkov úspìšnì zpohanštìl tak, že Václav na Zbraslavi oprášil slovanskou liturgii, aby se zemì nedostala do problémù s Øímem.
A to o lecèems svìdèí - myslím, že Èechy by si nepodmanili ni Osmani, ani nikdo jiný. SIce bychom tøeba nosili burnusy, ale stejnì bychom zùstali tím, èím jsme - oprávnìnì nedùvìøivými pohany.
Mám pro Halíka pochopení, je to jeho chleba, ale Èeši opravdu vìtšinou nejsou køesani, jako vìtšinou nejsou komunisti, ani úplní ateisti a nic dalšího. Jsou sví a jsou (zatím) sami sebou. DOkud takoví zùsteneme, dotud budeme pøežívat; jakmile u nás zvítìzí "Santa", "Valentýn", Haloween a další nesmysly, tak jsme pøestali existovat. Holt nesnášíme, když se nám nìkdo snaží vnucovat, v co máme vìøit a že v to máme vìøit bezmyšlenkovitì a slepì. Na to máme pøíliš dlouhé a pøíliš špatné zkušenosti - zaèalo to za Jirky Podìbrada a neskoèilo dodnes. A 500 let pokusù o vymývání mozku, to èlovìka docela zocelí :D

Autor:  floriš [ 05 lis 2007 13:09 ]
Předmět příspěvku:  Re: èeská povìreènost

Kateøina_z_Landštejna píše:
...kdy venkov úspìšnì zpohanštìl tak, že Václav na Zbraslavi oprášil slovanskou liturgii, aby se zemì nedostala do problémù s Øímem....:D
a s odstupem let na to pohlížeje, nedá se øíci, že by to nìjak extra pomohlo :lol:

Autor:  Kateřina_z_Landštejna [ 05 lis 2007 13:21 ]
Předmět příspěvku:  Re: èeská povìreènost

floriš píše:
Kateøina_z_Landštejna píše:
...kdy venkov úspìšnì zpohanštìl tak, že Václav na Zbraslavi oprášil slovanskou liturgii, aby se zemì nedostala do problémù s Øímem....:D
a s odstupem let na to pohlížeje, nedá se øíci, že by to nìjak extra pomohlo :lol:


Asi takòák :D
Nás jen tak nìco nezdolá!

Autor:  Maria [ 15 pro 2007 22:48 ]
Předmět příspěvku:  èarodìjnictví

Tak jsem so proèetla vaše pøíspìvky kolem èarodìjnic a èarodìjnictví. Nemohu než souhlasit. Jen bych chtìla vìdìt, jak si pøedstavujete èarodìjku v dnešní dobì?Tedy obor èarodìjka èi èarodìjnice si pøisvojují dnes dívenky, které s magií nemají nic spoleèného, jen s kdesi nìco pøeètou. Je mnoho publikací s kouzlíèky a návody na lektvary.A vjistém smyslu jsou docela tyto vìci nebezpeèné. Dokonce se zabývají elementály, jak je vyvolat atd.Vím o èem mluvím, mì by upálilii jistì i ted....
:D :P
Jeden recept ze staré kroniky , který se používal ještì kolem roku 1800 v jedné vesnici .Je smìšný, ale prý uèinný.
Chytneme ropuchu, dáme ji živou do sklenice a zavážeme pergamenem, který propícháme, dáme do mraveništì a až mravenci nechají jen kostièky, tak ty vezmeme zabalíme do plátýnka a nosíme stále u sebe s myšlenkami na milovanou osobu.
:roll: :roll: :roll:

Autor:  Kaminika [ 16 pro 2007 17:50 ]
Předmět příspěvku:  Re: èarodìjnictví

A zkusil to nìkdo v dnešní dobì? Zní to zajímavì... Co se týèe oboru èarodìjnictví,jsem spíš skeptická, chci nìjakej dùkaz :twisted:

Autor:  Stanislav [ 16 pro 2007 20:30 ]
Předmět příspěvku: 

A jestlipak víte, že v Nizozemí mìli i povìstnou “èarodìjnickou váhu" v mìsteèku Oudewateru.
Byla to vlastnì obyèejná mìstská váha, na kterou mìlo mìsto zvláštní privilegium od císaøe Karla V. Filutové z Oudewateru si však toto privilegium vyložili po svém, a to tak, aby z ní mìsteèku plynuly mnohem vyšší pøíjmy než v jiných mìstech. Své vtipné a svérázné usnesení postavili na pøedstavì scholastikù, podle níž èarodìjové a èarodìjnice, kteøí umìli létat jako ptáci, museli mít menší hmotnost, než by odpovídalo jejich vzezøení. A tak do mìsteèka proudily davy lidí nejen z okolí, ale i z okolních státù, aby se zvážili na mìstské váze a odnesli si spásný list v podobì zvláštního osvìdèení, že jejich zjištìná váha zcela odpovídá jejich vzezøení, což je mìlo ochránit pøed pøípadným naøèením z èarodìjnictví. Udivující je, že toto potvrzení bylo na mnoha místech, a to i v nìkterých konèinách Nìmecka, skuteènì uznáváno a soudy respektováno. Za toto potvrzení se samozøejmì platilo, ale nutno podotknout, že Oudewaterští nebyli nijak hamižní.

Autor:  Návštěvník [ 16 pro 2007 20:32 ]
Předmět příspěvku:  èarodìjnictví

Ten recept je starý a nezkoušela bych ho...jistì popudil ochránce pøírody... :D :D
Magie je krásná a musí se používat obezøetnì. A chceš-li nìjaký dùkaz...tøeba mùžu dodat... :D :D :D :roll:
Existují jisté vìci, kdy se dá leccos udìlat.

Autor:  Kaminika [ 16 pro 2007 20:37 ]
Předmět příspěvku:  Re: èarodìjnictví

Anonym píše:
Ten recept je starý a nezkoušela bych ho...jistì popudil ochránce pøírody... :D :D
Magie je krásná a musí se používat obezøetnì. A chceš-li nìjaký dùkaz...tøeba mùžu dodat... :D :D :D :roll:
Existují jisté vìci, kdy se dá leccos udìlat.


Jaké?? Mezi èarodìji a èarodìjkami jsem nováèkem :oops: ...zasvìtte me :wink:

Autor:  Maria [ 16 pro 2007 20:42 ]
Předmět příspěvku:  èarodìjnictví

Kolem tìchto vìcí je hodnì zajímavostí. Mohu tì nìjak pøesvìdèit o vìcech mezi nebem a zemí???? :D :D :D
Udìlám to ráda.......
:roll: :!: :idea:

Autor:  Stanislav [ 16 pro 2007 20:42 ]
Předmět příspěvku: 

A tady je pro dámy zaruèený recept :
Kosti mrtvého psa v pivu
Roku 1566 byla v Nymburce útrpnì vyslýchána Majdalena øeèená též Manda. Ta si mìla kouzly pojistit pøízeò nìjakého muže, pøièemž jí mìla radit “bìhlá žena" Káèa z Budimìøic. Když si Manda namluvila pacholka Kota, dala jí Káèa “pøistrojený prach", aby ho nasypala milému do piva. A skuteènì Kot na ni byl potom laskav. Jindy jí Káèa poradila jiná kouzla, kterými si Manda chtìla získat pøízeò jakéhosi Jana Suka. Úspìšný recept si ale Manda nenechala pro sebe. Øekla jej jisté Elišce, jejíž milovník byl na ni jen “odpolu laskav". Mìla proto vzít kosti mrtvého psa a nastrouhat je na prach a ten pak vsypat do piva. A to pivo skrze psí hlavu tøikrát prolít a pak dát svému milému vypít. Manda Elišce slíbila, že jí vše potøebné pøinese. Pøi konfrontaci ale Eliška tvrdila, že mluvily jen o nìjakém koøení. Stejnì vypovídala Manda tìsnì pøed smrtí, když již stála v hrobì, v nìmž byla zaživa zahrabána.

Autor:  Maria [ 16 pro 2007 20:43 ]
Předmět příspěvku:  èarodìjnict

No jestli chceš..velice ráda... :oops: :D

Stránka 3 z 10 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/