Fórum zájemců o historii
http://www.e-stredovek.cz/forum/

Medvìdi v Království èeském
http://www.e-stredovek.cz/forum/viewtopic.php?f=5&t=734
Stránka 1 z 1

Autor:  kanuk [ 29 bře 2008 16:28 ]
Předmět příspěvku:  Medvìdi v Království èeském

Dìjiny Vysokého/Jiz. zmiòují, že cesta snad existovala v mladší dobì kamenné. Také zmiòují, že tam nìkdy ve 14. nebo 15. stol. žili medvìdi. Jestli se nemýlím, je to z Prahy blíž, než na Šumavu, kde medvìdi žili snad do 19 stol. Sice stavìt hrad kvùli medvìdùm, ale páni králíci mohli mít koníèky všelijaké.

Autor:  KOMOŃ [ 29 bře 2008 16:33 ]
Předmět příspěvku:  Re: Navarov

kanuk píše:
Dìjiny Vysokého/Jiz. zmiòují, že cesta snad existovala v mladší dobì kamenné. Také zmiòují, že tam nìkdy ve 14. nebo 15. stol. žili medvìdi. Jestli se nemýlím, je to z Prahy blíž, než na Šumavu, kde medvìdi žili snad do 19 stol. Sice stavìt hrad kvùli medvìdùm, ale páni králíci mohli mít koníèky všelijaké.


Hlavnì jeleni!Jenom jeleni.Medevìdù a prasat,pokud vím se báli už v dobì kamenné.Jak to bylo ve støedovìku nevím.Ale kde byl jelen,tam bylo o lov postaráno.

Autor:  Viola [ 30 bře 2008 19:37 ]
Předmět příspěvku:  Re: Navarov

kanuk píše:
Jo, a tak mne napadlo, proè by èeští králové jezdili na medvìdy radìji do Pojizeøí než na Šumavu. Šumava byla - jestli se nemýlím - pod vlivem Rožmberkù, se kterými se èeští králové dvakrát nemilovali. Aspoò v oné dobì, kdy osud Pøemysla Otakara II. byl ještì v dosti dobré pamìti.

Tak za Petra z Rožmberka ty vztahy, až na poèáteèní rozpory, byly velmi dobré, a to jak ze strany Jana, tak i Karla. K úèasti Rožmberkù v povstání proti Pøemyslovi doporuèuji napø. tento èlánek, pøíp. diskusi k tomuto tématu.
Btw. co máš poøád s tìmi medvìdy?

Autor:  Przemysl de Nyestieyky [ 01 dub 2008 20:47 ]
Předmět příspěvku:  Medvìd v Navarovì

KOMOÑ píše:
Taky sem si pøeèetl nìco o lovu medvìdù...Nevím a ani to nebudu zkoumat kdo napsal takovou pitomost,že medvìd už byl kolem 14 století vyhuben,ale byl bych rád kdyby alespoò v téhle záležitosti nikdo nedìlal pitomce ze mì!To se tady stává docela èasto ale já jen pro zdùraznìní...Medvìda v Krkonoších mùžete potkat i dnes! Je to pøíšerná vzácnost ale èas od èasu se tam zatoulá Medvìd hnìdý (brtník).
Tak snad už nìkdo takovou hovadinu z pusy nevypustí.I když pøipouštím,že tahle nedotèená lokalita,musela být na pøelomu 13/14 století,úplným rájem pro lov!
Samozøejmì, že je to první blbost. Ve støedovìku a pozdìji byl lov medvìdù oblíbenou kratochvílí.
Oficiálnì se øíká, že poslední medvìd byl v Krkonoších (Sedmidolí) zastøelen r. 1726!
Druhá blbost je, že výskyt medvìda zde byl nepøetržitì od støedovìku do dneška! To rozhodnì ne. O výskytu ptactva i rostlinstva existuje pomìrnì dobrá evidence výskytu a medvìd by urèitì neunikl pozornosti. :wink:
Viola píše:
..co máš poøád s tìmi medvìdy?
Vysoké má ve znaku medvìda a taktéž vzdálenìjší Lánov, který býval souèástí hradu Navarova. :)

Autor:  KOMOŃ [ 01 dub 2008 21:00 ]
Předmět příspěvku:  Re: Medvìd v Navarovì

No já mám informace od lesních hospodáøù a lidí,kteøí tam skuteènì chodí-ne od tìch,kdo o tom píše nebo jen ète.Je to vzácnost ale sou pøípady,kdy tam skuteènì byl.A docela nedávno.

Autor:  Ježek [ 10 pro 2011 16:28 ]
Předmět příspěvku:  Re: Medvìdi v Království èeském

Snad by něco k tomu mohlo být tady: http://www.kosmas.cz/knihy/161856/medved/

Stránka 1 z 1 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/