Fórum zájemců o historii
http://www.e-stredovek.cz/forum/

Støedovìká èeština a její využití v textech
http://www.e-stredovek.cz/forum/viewtopic.php?f=5&t=884
Stránka 1 z 1

Autor:  Troodon [ 28 črc 2008 20:17 ]
Předmět příspěvku:  Støedovìká èeština a její využití v textech

Drtivé vìtšinì z vás asi tohle téma bude pøipadat zbyteèné, za což se pøedem omlouvám. Jde mi o to, do jaké míry je zmapován vývoj èeštiny bìhem støedovìku. Existují záznamy o pùvodu a historii jmen, abecedy, nìkterá slova apod. Pokud vím, listiny bývaly psány latinou, ze které se nedá nic odvodit. Proto by mì zajímalo, jestli existují celé souvislé texty øeknìme od 14. století nazpátek. Docela mì pøekvapilo, když jsem teÏ zjistil, že takový epos Alexandreis je psán soudobým jazykem a ne latinsky. Bylo to tehdy bìžné? Jestli ví nìkdo o zdrojích, kde je tøeba jeden text pøeložen do èeštiny 14., 13., 12., 11. století (pokud je i z tak archaické doby nìco dochováno), budu jenom rád :)

Autor:  Przemysl de Nyestieyky [ 29 črc 2008 12:51 ]
Předmět příspěvku:  Re: Støedovìká èeština a její využití v textech

Tehdy byla úøedním jazykem opravdu latina, pøípadnì nìmèina, ta ale spíše ve Slezsku. Vìtšinou se jednalo o duchovní a nejèastìji bývali písaøi právì nìmci, takže èíst po nich nìmecky zkomolenou støedovìkou èeštinu (viz tøeba popravèí knihy z 15. století) je hotový hlavolam, protože i bìžným jménùm dali tak na frak, že je obtížné se domyslet, co tím vùbec mysleli.
Nevím, jestli jsme to tu už nìkde neprobírali, ale první listiny se zaèaly v èeštinì objevovat už ve 14. století, by jen velice spontánnì. Nìkteré èeské rody také prosluly svým patriotismem, jako tøeba páni z Dražic, kteøí na èeštinu nedali dopustit.
O Dalimilovì kronice se praví jako o první èesky psané kronice a to jsme na poèátku 14. století. Konec pøedchozího vìku byl ve znamení nìmecké módnosti, takže byla prestiž názvy ponìmèovat.
Troodon píše:
Existují záznamy o pùvodu a historii jmen, abecedy, nìkterá slova apod. Pokud vím, listiny bývaly psány latinou, ze které se nedá nic odvodit.
Z latiny opravdu nelze vyvodit nìjaký vývoj èeštiny, tøebaže se také stávalo, že se nìkolik èeských slov nebo celých vìt v takovém textu objevilo.
Ale rozhodnì prostý lid i šlechta mluvila svým rodným jazykem a jejich øeè se promítala do místních a pomístných názvù. Èeština jako taková užívá i pojmenování rùzných èinností, øemesel, pøedmìtù apod. jako dùsledek své øeèi a tak se èasto sleduje její vývoj v kontextu zmìn starších i pozdìjších a v podobnosti ostatních slovanských jazykù, které mají èasto shodný slovní základ.

Autor:  Tekla [ 29 črc 2008 15:05 ]
Předmět příspěvku:  Re: Støedovìká èeština a její využití v textech

Troodon píše:
Jestli ví nìkdo o zdrojích...

koukni treba sem:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8D%C ... literatury

Autor:  Troodon [ 31 črc 2008 21:27 ]
Předmět příspěvku: 

Díky, wikipedie mì jaksi nenapadla :)

Autor:  Felix [ 02 srp 2008 10:06 ]
Předmět příspěvku: 

Prvou èesky písanou listinou v Uhorsku bol dlžobný úpis Stibora zo Stiboríc a Beckova ml. na 600 zl. (listina ešte existuje). Pochádza z roku 1422.

O 10 rokov neskôr vydal listinu, kde nešetrí nadávkami na svojho soka. Okrem pozoruhodnej frekvencii nadávok by sme tu našli aj mnohé slovakizmy.

Autor:  Michal [ 03 srp 2008 16:33 ]
Předmět příspěvku: 

Felix píše:
Prvou èesky písanou listinou v Uhorsku bol dlžobný úpis Stibora zo Stiboríc a Beckova ml. na 600 zl. (listina ešte existuje). Pochádza z roku 1422.

O 10 rokov neskôr vydal listinu, kde nešetrí nadávkami na svojho soka. Okrem pozoruhodnej frekvencii nadávok by sme tu našli aj mnohé slovakizmy.

Stibor ze Stiborzyc byl Polák, není ta listina tøeba spíš polsky? :wink:

Autor:  Felix [ 04 srp 2008 14:34 ]
Předmět příspěvku: 

Michal píše:
Stibor ze Stiborzyc byl Polák, není ta listina tøeba spíš polsky? :wink:


Nie po èesky...

Autor:  Ježek [ 16 srp 2008 09:51 ]
Předmět příspěvku: 

V 15. století byla èeština hojnì užívaná, jak v Polsku, tak na Slovensku - vlivem pražské university a pozdìji také diplomatické aktivity.

Autor:  Maršálek [ 17 srp 2008 13:21 ]
Předmět příspěvku: 

14. st. - èesky jsou psány mnohé mìstské knihy, napø. dochovaná papírová kniha Starémo mìsta pražského (cca 1310). Jedná se o druh knih, do kterých se zapisovaly právní záležitosti (napø. zákupy, prodeje nemovitostí, dìdictví, atd.). Z Hradce Králové jsou známy zlomky knihy testamentù k roku 1339.
Z chanson de geste máme èeského Tristrama a Izauldu (14. st.), atd.

Ale tebe asi zajímá pøímo problematika støedovìké èeštiny, která se vyuèuje v rámci historických oborù a mapuje vývoj jazyka a jeho zvláštnosti s ohledem na jednoltivá staletí, že?

Od 15. st. bylo již užívání èeštiny v písemnictví pomìrnì èasté. Jinak za národní jazyky se u nás považují latina, nìmèina a èeština - národní proto, že se objevují jako domácí jazyky v našich støedovìkých písemnostech. S ohledem na charakter a pùvod písemností je to do 13. st. nejèastìji latina, v prùbìhu 13. a 14. st. se již bìžnì objevuje nìmèina a od poèátku 14. st. i èeština 8)

Stránka 1 z 1 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/