Fórum zájemců o historii
http://www.e-stredovek.cz/forum/

Agresivita ve støedovìku
http://www.e-stredovek.cz/forum/viewtopic.php?f=5&t=96
Stránka 3 z 9

Autor:  Simka [ 22 říj 2006 17:54 ]
Předmět příspěvku:  Re: Novovìké krutosti

Jiøí Motyèka píše:
Simka píše:
...Hlavnì Severokorejská republika,ale i Irán a Irák jsou pro svìt nyní asi nejvìtší hrozbou,která by mohla ohrozit celý svìt.

Ano, vèetnì Iráku, kam noha pøíslušníka americké armády nikdy nemìla vstoupit. Jedna z Bushových fatálních politických chyb. Z Iráku se stává druhý Vietnam, ba co horšího: vývoj v Iráku je doprovázen vznikem nových teroristických uskupení jako "pohrobkù" Al-Kájdy, která je èásteènì paralyzována...

Bohužel se Al-Kájda jen tak nevzdá a pokud amerièané nedají pokoj a stále budou každému diktovat,jak má žít a vést pøípadnì armádu,tak nikdy nebude klid.

Autor:  Przemysl de Nyestieyky [ 24 říj 2006 13:37 ]
Předmět příspěvku:  Re: Novovìké krutosti

Simka píše:
...dokud si lidé nebudou navzájem projevovat úctu a respektovat se i tolerovat se,tak se tento hrozný kolobìh neuzavøe?!

Kruh nenávisti a agrese zùstává otevøen, dokud nìkde nachází nìjakou návaznost. Pøíkladem je, že z psychologického hlediska cholerika nepøeøveme. Jinými slovy, pokud se i my zaènem hádat, povìstný kruh jen otevøem a budem to my, kdo dal podnìt k hádce, jelikož cholerik na to èekal.
Bible mluví v obdobném znìní v notoricky známém rèení - ty po mì kamenem, já po tobì chlebem a nebo taky èasto problematicky chápané pro facku nastavení druhé tváøe...
Oproti tomu LaVeyova Satanská bible se ménì drží filosofie a sází na lidskou pøirozenost, kde vnáší pochopitelnou, leè zavádìjící myšlenku - chovat se k ostatním tak, jak se chovají k nám. To nepøímo zas koresponduje s pozitivními filosofiemi, kde se mluví o tom, že by se mìl èlovìk chovat tak, jak by chtìl, aby se k nìmu chovali ostatní. Ale oproti tomuto se pøedchozí, profitujíc na podobnosti, snaží zanechat kruh otevøený. Proto také Satanská bible mluví o "vhodném chování", ale doporuèuje facku vrátit fackou.
Ne náhodou paralelnì v nìkterých bodech sleduje prùbìh Bible, ale v zásadních pojmech se proti ní paradoxnì odklání, právì pro udržení otevøené nenávisti; nebezpeèné na tom je to, že tak èiní zcela nenápadnou formou.
(Možná jsem to neøekl nejsrozumitelnìji, ale kdo chce jistì si poradí... :twisted: )

Autor:  elizabeth [ 24 říj 2006 13:58 ]
Předmět příspěvku: 

Hezky jsi to napsal. Mìl jsi dostatek odvahy i pro pøeètení "satanské bible"? Já ne, ale zajímalo by mì, odkud èerpali ty krutosti lidé typu Stalina, Mengeleho, Goebelse a dalších? I když oni spíš èerpali ze svého "psycha", ze sebe ( a nebo z podobné krutosti okolí, jak jsem se pøesvìdèila napø. u E. Bathory), které se zøejmì i satanské bibli vyrovná. Já o ní ale nic nevím, nemìla jsem ani èas, ani odvahu si ji pøeèíst. Myslíte, že dnes bychom se ubránili s naší demokracií pøíchodu "diktátora", ať už jakéhokoliv typu? Stalinismus se snad již pøežil, i když pøi pohledu na èeské (zámìrnì neøíkám naše, moji totiž nejsou) komunisty si tím nejsem úplnì jista.

Autor:  Jiří Motyčka [ 24 říj 2006 16:59 ]
Předmět příspěvku:  Kder se vzaly krutosti...

elizabeth píše:
...ale zajímalo by mì, odkud èerpali ty krutosti lidé typu Stalina, Mengeleho, Goebelse a dalších?...

Je to velice "jednoduché", Bety. Byli to svým zpùsobem neuvìøitelní zbabìlci, nevzdìlaní ubožáci (Stalin, Hitler) nebo strašnì zamindrákovaní lidé (Goebels, Hitler), kteøí dostali takøka neomezenou moc a teď se to spustilo. "Léèba" svých mindrákù a nahromadìných frustrací. "Výsledek" této vlastním pošramoceným egem naordinované terapie se dostavil v relativnì krátkém èasovém horizontu... :(

Autor:  Simka [ 24 říj 2006 17:59 ]
Předmět příspěvku:  Re: Kder se vzaly krutosti...

Jiøí Motyèka píše:
elizabeth píše:
...ale zajímalo by mì, odkud èerpali ty krutosti lidé typu Stalina, Mengeleho, Goebelse a dalších?...

Je to velice "jednoduché", Bety. Byli to svým zpùsobem neuvìøitelní zbabìlci, nevzdìlaní ubožáci (Stalin, Hitler) nebo strašnì zamindrákovaní lidé (Goebels, Hitler), kteøí dostali takøka neomezenou moc a teď se to spustilo. "Léèba" svých mindrákù a nahromadìných frustrací. "Výsledek" této vlastním pošramoceným egem naordinované terapie se dostavil v relativnì krátkém èasovém horizontu... :(

Navážu na Elizabet,která se ptá,zda bychom se ubránili takovému diktátorovi dnes.Myslím si,že ne.
Staèí se podívat na nši vládu.Kdyby se dostal k absolutní moci Paroubek,který by vládl s komunisty,bylo by to hrozné.Ale on Topolánek není o nic lepší.
Každopádnì vláda jedné moci nikdy nic dobrého nepøinese.

Autor:  Jiří Motyčka [ 25 říj 2006 07:37 ]
Předmět příspěvku:  Re: Kder se vzaly krutosti...

Simka píše:
...Kdyby se dostal k absolutní moci Paroubek,který by vládl s komunisty,bylo by to hrozné.Ale on Topolánek není o nic lepší...

Ano, jeden za 18 a druhý be dvou za 20.
Ale jsem pøesvìdèen, že v èlenských zemích EU i NATO nástup totality nehrozí...

Autor:  elizabeth [ 25 říj 2006 07:57 ]
Předmět příspěvku:  Re: Kder se vzaly krutosti...

Jiøí Motyèka píše:
...Ale jsem pøesvìdèen, že v èlenských zemích EU i NATO nástup totality nehrozí...
To mas pravdu nebot nejmocnejsi ze statu NATO ma v cele cloveka, ktery je stejne nebezpecny, jako diktatori. Ona pry nejhorsi v zivote je srazka s blbcem... A nedej Boze, aby se to tady nekdy Americe podobalo. I kdyz s temi celnimi predstaviteli a politiky je to vsude stejne, vetsinou to jsou zakomplexovani a zabedneni nevzdelanci, ale to mozna neni to uplne spravne slovo, spis neumelove. Jelikoz v te stare povidacce je kus pravdy: Kdo umi, ten umi, kdo neumi, ten to uci a kdo to neumi ani ucit, tak ten to ridi. Ale dost, prece si nebudeme kazit dopoledne politikou.

Autor:  Simka [ 26 říj 2006 03:46 ]
Předmět příspěvku:  Re: Kder se vzaly krutosti...

Jiøí Motyèka píše:
...Ale jsem pøesvìdèen, že v èlenských zemích EU i NATO nástup totality nehrozí...
To mas pravdu nebot nejmocnejsi ze statu NATO ma v cele cloveka, ktery je stejne nebezpecny, jako diktatori. Ona pry nejhorsi v zivote je srazka s blbcem... A nedej Boze, aby se to tady nekdy Americe podobalo. I kdyz s temi celnimi predstaviteli a politiky je to vsude stejne, vetsinou to jsou zakomplexovani a zabedneni nevzdelanci, ale to mozna neni to uplne spravne slovo, spis neumelove. Jelikoz v te stare povidacce je kus pravdy: Kdo umi, ten umi, kdo neumi, ten to uci a kdo to neumi ani ucit, tak ten to ridi. Ale dost, prece si nebudeme kazit dopoledne politikou.[/quote
Máš pravdu,my se tady rozèilujeme nad politikou a vrchní pøedstavitelé státù stejnì názory normálních lidí neposlouchají.
Pøedevším každý z nich(politikù)kouká jen na vlastní prospìch.
Bohužel fanatický politik mùže být stejnì nebezpeèným pro svìt jako Hitler a jemu podobní.
Blbce (promiòte mi prosím ten výraz,ale jinak se to nedá øíct) najdeme všude a v politice je jejich hitparáda.

Autor:  Przemysl de Nyestieyky [ 26 říj 2006 14:09 ]
Předmět příspěvku:  Re: Kde se vzaly krutosti...

Jiøí Motyèka píše:
..Byli to svým zpùsobem neuvìøitelní zbabìlci, nevzdìlaní ubožáci (Stalin, Hitler) nebo strašnì zamindrákovaní lidé (Goebels, Hitler), kteøí dostali takøka neomezenou moc...
Jiøíku, já si dovolím trochu oponovat, jelikož si to samé nemyslím. :( Nijak jsem tyto osobnosti blíže nezkoumal, takže víceménì se mé povìdomí váže na znalosti obecné (ani si netroufnu øíci ze školy).
Souhlasil bych ještì s tím, že neomezená moc dìlá hodnì (už Petr Žitavský na poè. 14.vìku psal, že nic není krutìjšího nad prosťáèka, který se dostane k moci). èlovìk, který má nízké sebevìdomí a žil vìènì v ústrcích, bude jistì krutý, jakmile se mu nabídne možnost vypoøádat se se svou domnìlou nespravedlností.
Ale Hitler, Stalin nebyli tací, že by si ani tkanièky zavázat nedokázali. Možná byli emocionálnì zhrzení, ale to, že se dostali k moci, nebylo z protekce. Oni sami museli vynaložit takové úsilí, které by vìtšinì ani nestálo zato. A k nesmírné krutosti má každý z nás pøedpoklady, stejnì jako k tomu, aby dokázal nezištnì pomoci druhému.
Píšu to jen z mého dojmu, že Tvé hodnocení tìchto lidí je znaènì neuvážené. Jejich osobnosti se v žádném pøípadì nedají zjednodušovat. Nástup hnìdého moru také nebyl zpoèátku brán zcela vážnì. A vem si, že i Hitler, Hess, Gajda a další mají i dnes, desítky let po jejich smrti (!) znaèné množství pøíznivcù. To nesvìdèí o ubohých (nemyslím morálnì) vzorech, ani zamindrákovaných uhratých primitivech. Každé podcenìní se vrací silou blesku... a západní civilizace není sto se stále pouèit - ...vždyť kolik je dnes sympatizantù neonacismu a nebo jen pseudokomunismu a podobných plíživých nádorù parazitujících na filosofii a rùzných ideálech....?

Autor:  Jiří Motyčka [ 26 říj 2006 16:54 ]
Předmět příspěvku:  Re: Kde se vzaly krutosti...

Przemysl de Nyestieyky píše:
...Ale Hitler, Stalin nebyli tací, že by si ani tkanièky zavázat nedokázali...

Jasnì, že dokázali. A dùvìrnì ti prozradím jak si je zavazovali. Potøebovali k tomu židli. Na židli si položili pokrèenou levou nohu a na pravé, kterou stáli na zemi, si zavazovali botu. Oba totiž vypadali, jako by neumìli napoèítat do pìti a oni svižnì do desíti... :lol: :lol: :lol:
Ale vážnì. Jasnì, že to nebyli žádní prosťáèci. Ale Hitler pro mne bude vždy èalouníkem (omlouvám se všem èalouníkùm) z Rakouska a Stalin stepním loupežníkem olupujícím karavany obchodníkù, který se pak snažil tuto svoji minulost køeèovitì zapírat. Kdyby to o nìm nìkdo øekl za jeho totalitní vlády, šel by na vìšák nebo dostal kulku. Oba byli krutì poznamenaní rodinnými pomìry... Ale to napø. mì vùbec nezajímá, protože za oba tyto "výteèníky" hovoøí jejich èiny a o nich ví dnes celý svìt. A mé hodnocení tìchto "lidí" bude stále, jak øíkáš, "neuvážené" a jsem si jist, že ho nikdy nezmìním. Nad jejich povahami ale hlavnì èiny nelze totiž filozofovat, ale jít rovnou k meritu vìci.
Na závìr mi nezbývá než drsnì, zcela nepokrytì a bez obalu pøitlaèit na pilu. Ještì mi v tvém pøíspìvku k jeho úplnosti chybí popøení holocaustu ev. gulagù...
P.S. Nìkdy mì fakt svými názory konsternuješ :shock: , nedokážu si to vysvìtlit a po setkání s tebou v Praze mám pocit, že takové pøíspìvky musí psát nìjaké tvé druhé "já" nebo co... :cry:

Autor:  Przemysl de Nyestieyky [ 27 říj 2006 10:07 ]
Předmět příspěvku:  Re: Kde se vzaly krutosti...

Jiøí Motyèka píše:
..Ještì mi v tvém pøíspìvku k jeho úplnosti chybí popøení holocaustu ev. gulagù...
P.S. Nìkdy mì fakt svými názory konsternuješ :shock:
Vùbec nemusíš být konsternován, pøekvapen, ba co více...udiven :shock: :lol:
Popírání holocaustu apod. u mne nenalezneš. Tam totiž není co popírat. Pokud bych souhlasil s tím, že holocaust je lež, nevyvrátím historickou snahu o cílené masové vyvražďování nìkterých skupin lidí... :lol:
Ale teď vážnì. Kdo vyvrací holocaust, ten jakoby otevøenì hlásal, že vražda, byť v masovém mìøítku, není vraždou. A stokrát opakovaná lež se stává pravdou. Tito lidé si pøipravují cestu pro "budoucí vraždu". Proè u nich také není problém najít symboliku od tzv. totenkopf, sedmièkových køížù, skuteèných svastik až po otevøené oslavy A.Hitlera èi R.Hesse? Tito lidé to i dnes myslí naprosto vážnì a ani nyní nejsou bez svých koøistí (více jak dvì desítky v èR za posledních 15 let už na nì doplatilo svým životem).
Tento humánnì-demokratický západní svìt netrestá budoucí diktátory a mengely, ten zavírá za prodlení z neplacení daní nebo splátek. :(
Nástup Hitlera k moci je dùsledek neostražitosti. Vždyť Paroubek není nadarmo ve fotokolážích pøirovnáván k Hitlerovi... http://paroubek.tv/fot_big/330.jpg http://paroubek.tv/fot_big/265.jpg
èína masovì popravuje nevinné, možná napáchala ještì víc zla než Hitler a pøesto je vynikajícím obchodním partnerem západního svìta. Více než polovina vìcí je vyrobena v èínì...
Skinheadùm (chcete-li boneheadùm, i když i o tom by se dalo polemizovat) dìlá policie doprovod na jejich akcích a neonacistické soukromé akce jsou také úøednì povoleny. Co tedy chybí k tomu, aby to došlo ještì dál? Krok, dva...?
Vždyť my si ani pøíchodu nového "Hitlera" nevšimnem, protože èekáme na nìjakého filosofujícího nedouka s Mein kampfem v ruce, "blbeèka" který bude ohrožovat ostatní kolem nebo agresivního psychopata? Nový "Hitler", až si ho všimnem, bude všude od úøadù až po nìkteré ze sousedù! Možná bude i sympatický, možná bude pùsobit jako hodný, ale nikdy o nìm nebudem moci øíci to, jak nyní jednoznaènì hodnotíme historického Hitlera dnes".:evil:
Howgh. Domluvil jsem. Vstávat holoto, nespat a znovu se soustøedit na bìžnou konversaci :D

Autor:  Jiří Motyčka [ 27 říj 2006 13:27 ]
Předmět příspěvku:  Re: Kde se vzaly krutosti...

Przemysl de Nyestieyky píše:
...Popírání holocaustu apod. u mne nenalezneš. ...

No, dejme tomu. Ale tvùj inkriminovaný pøíspìvek jako by k tomu smìøoval a nìco v nìm zùstalo nedopsáno... :(

Autor:  Przemysl de Nyestieyky [ 27 říj 2006 13:54 ]
Předmět příspěvku:  Re: Kde se vzaly krutosti...

Jiøí Motyèka píše:
No, dejme tomu...
Úplnì, jakobych cítil tu obrovskou ránu, když Ti spadl ten kámen ze srdce... :D :lol: :roll:

Autor:  Jiří Motyčka [ 27 říj 2006 20:33 ]
Předmět příspěvku:  Vážná témata

Víš, Pøemku, svìtová válka, koncentráky, holokaust, gulagy, pracovní tábory totalitních režimù, Hitler, Stalin, hrùzy lidské utrpení, hyenismus útoèící proti humanitì, terorismus, atd. to jsou tak vážná témata, že s nimi si nelze pohrávat, nebo nad nimi filosofovat, jak už jsem pravil. Omlouvám se, ale na toto jsem snad ještì citlivìjší než na do kánonu nezaøazená apokryfní evangelia...

Autor:  Przemysl de Nyestieyky [ 30 říj 2006 11:38 ]
Předmět příspěvku:  Re: Vážná témata

Jiøí Motyèka píše:
Víš, Pøemku, svìtová válka, koncentráky,.. hyenismus útoèící proti humanitì, terorismus, atd. to jsou tak vážná témata, že s nimi si nelze pohrávat, nebo nad nimi filosofovat...
Souhlasím s Tebou, ale pøesto si myslím, že i nadále budou tyto vìci zlehèovány prostou veøejností a o to více úøady. Lidstvo není sto se ponauèit, ne všem vše stávající (naštìstí) vyhovuje a vždy budou ti, kteøí volají po tom, co jiným zpùsobovalo nepopsatelné hrùzy. :(
Z mého morálnì-filosofického hlediska je onen výèet nesluèitelný se životem, nezdráhal bych se sáhnout k ráznému zamezení tìchto tendencí, ale bohužel tento stát (a nejen on) se zcela klidným svìdomím toleruje hajlování, nošení nacistických symbolù a dokonce tito agresivní pro-nazi-filové tíhnou do øad státních represivních složek. To ovšem není problém jen ryze èeský, jak ukazují prùzkumy a dokumenty i z anglie a jiných zemích.
Filosofie je styl smýšlení, ale prostý obèan uvažuje jinak a èasto ani jemné náznaky tìchto propukajících pseudoideologií ani nezachytí a pokud je to do oèí bijící, odvrátí zrak...
Myslím, že je to hodnì o filosofii, ale nemìlo by to jenom tam konèit.

Autor:  acoma [ 30 říj 2006 12:59 ]
Předmět příspěvku:  Re: èarodìjnická morbidnost

Ježek píše:
Nìco podobného se stalo v 20. století na Ukrajinì. Jen nevím, jestli Wehrmacht na civilistech, nebo Rudá armáda proti Ukrajincùm, kteøí bojovali tìsnì po válce za nezávislost Ukrajiny na SSSR. Myslim, že spíš to druhé.
Nejen na Ukrajine, take za valky v byvale Jugoslavii. Coz je pred "chvilkou". Tehotne zene rozrizli bricho a zasili ji tam zivou kocku.

Autor:  acoma [ 30 říj 2006 13:28 ]
Předmět příspěvku:  budouci Hitlerove

Przemysl napsal: Z mého morálnì-filosofického hlediska je onen výèet nesluèitelný se životem, nezdráhal bych se sáhnout k ráznému zamezení tìchto tendencí, ale bohužel tento stát (a nejen on) se zcela klidným svìdomím toleruje hajlování, nošení nacistických symbolù a dokonce tito agresivní pro-nazi-filové tíhnou do øad státních represivních složek. To ovšem není problém jen ryze èeský, jak ukazují prùzkumy a dokumenty i z anglie a jiných zemích.

Tak mì napadá, jestli tøeba to "tolerováni" našich holých lebek není zámìrem. Faktem je, že se lépe sleduje èinnost a podnikání hejna plešounù v tìžkejch botách, kteøí jsou takto viditelnì oznaèeni než skupinky zcela normálnì vypadajících obèanù... Mimochodem jejich èasopisy jsou dost hrozný.:((

Autor:  Przemysl de Nyestieyky [ 30 říj 2006 14:04 ]
Předmět příspěvku:  Re: budouci Hitlerove

acoma píše:
Tak mì napadá, jestli tøeba to "tolerováni" našich holých lebek není zámìrem..
Neøekl bych ale, že zámìrem pro bulvární krvežíznivost. :D Pøesto lidem jejich agresivita není nijak na odpor a navíc plní jakousi roli protiváhy jiné problémové skupinì - etnických menšin, zvláštì rómù.
Ale ta tolerance tkví ještì nìkde dál, ...po válce sice došlo k odsunu sudetských Nìmcù a cílené propagandì, dnes už je vše znovu minulostí. Po ´89 nebyl témìø nikdo odsouzen a bývalí bolševici jsou i více jak 15 let (!) stále ve vrcholové politice, vlivných úøadech, mají nìkolik politických stran a stále silnou podporu obèanské sympatie.
Nechci mluvit v tomto druhém pøípadì o "sametovém podvodu" pøedem dohodlém (pøes svoji negativistickou skepsi si chci zachovat aspoò trochu té naivní nadìje :D ), ale západní spoleènost stále není pøipravena na neagresivitu - postavit znovu šibenice, lidé se budou znovu chodit bavit k popravám... :?

Autor:  acoma [ 30 říj 2006 14:20 ]
Předmět příspěvku:  zvíøátka

postavit znovu šibenice, lidé se budou znovu chodit bavit k popravám...
_________________
Zkrátka je v nás poøád nìco zvíøecího. Je jen na nás, nakolik se snažíme sami se sebou pracovat a dokonce si to jen pøipustit, že to tak skuteènì je... Každý z nás je schopen v urèité situaci zabít. Nìkdy promyšlenì, nìkdy v afektu, ve zmìnì vìdomí, v sebeobranì. A pak záleží na tom, jak to posuzuje on sám a jak to posoudí spoleènost. A zajímavé je také to, zda je to v míru nebo ve válce. Protože to, co je v míru ta nejhorší zvrácenost, se ve válce stává tím nejvìtším hrdinstvím...

Autor:  Ježek [ 30 říj 2006 16:55 ]
Předmět příspěvku:  kritika národního socialismu a reálného socialismu

Przemysl de Nyestieyky píše:
... tento stát (a nejen on) se zcela klidným svìdomím toleruje hajlování, nošení nacistických symbolù a dokonce tito agresivní pro-nazi-filové tíhnou do øad státních represivních složek. To ovšem není problém jen ryze èeský, jak ukazují prùzkumy a dokumenty i z anglie a jiných zemích.

Teď nìkdy zatkli pár lidí z Národní strany (to je ta strana, jejíž pøedsedkynì má pìkný nìmecký jméno), protože mìli nìjaký happening pøed Václavem a policisté u nich našli nìco, co se podobalo bombì. Taky zatkli pár lidí z Vlastenecký fronty, jeden z nich mìl na své holé lebce znak nìjakého nacistického oddílu (Einsatzgruppen - nevim, možná). Stejnì mají spoustu tolerance. Nechápu, proè tady tøískají (a to dost brutálnì) pár zhulených technaøù, kteøí jsou na cizím pozemku, ale pravovìrné èeské nácky (=zrádce èeské zìmì), kteøí házejí dlažební kostky na izraelské velvyslanectví v monetu vpádu Izraele do Libanonu, nechají být. Kdybych byl Bublanem (nedej bože), tak by nácci na svých konzertech a demonstracích poznali tu pravou policejní brutalitu. A tohle je ta hluboce zakoøenìná lidská agresivita. Nebudu popírat, že je tu dnes a že je i ve mne.
Ale legální zlo(èin) je dnes komunismus. Pokud nacismus podlaèuje lidská práva a svobody, co dìlá komunismus, který chce totálnì potlaèit lidskou individualitu (nacismus jen u tìch "jiných")?

Stránka 3 z 9 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/