Fórum zájemců o historii
http://www.e-stredovek.cz/forum/

Nové knihy
http://www.e-stredovek.cz/forum/viewtopic.php?f=8&t=294
Stránka 9 z 39

Autor:  Viola [ 17 zář 2008 19:35 ]
Předmět příspěvku: 

Zany píše:
to zase bude "nìco" :-(

Historický román z doby Jana Lucemburského a Elišky Pøemyslovny

Dneska jsem náhodou zahlédla druhé dílko této autorky - Nehodná dcera rodu Smiøických.

Milostný román mladé autorky se odehrává na poèátku 17. století a je inspirován skuteènými událostmi. Sedmnáctiletá Eliška Kateøina z tehdy nejbohatšího èeského rodu Smiøických ze Smiøic se zamiluje do pouhého kováøe. Pøíbìh jejich tajné lásky se odehrává na pozadí dramatických událostí konce vlády Rudolfa II., panování jeho bratra Matyáše a stavovského povstání, v nìmž hraje významnou roli bratr Elišky Kateøiny Albrecht Jan.

Autor:  Zany [ 18 zář 2008 09:51 ]
Předmět příspěvku: 

Viola píše:
POvažte - autorka se nejprve v souvilosti s vìrným okruhem Pøemysla II. domnívá, že v roce 1260 byli Oldøich z Drnholce a Bavor ze Strakonic ženati s Pøemyslovými nemanželskými dcerami (kterým v té dobì prakticky nemohlo být více než 7 let, spíš ménì!!), což obhajuje pøedními místy tìchto pánù ve svìdeèných øadách.

U takovýchto zjevnì politicky motivovaných sòatkù bych se nad takto nízkým vìkem jednoho èi obou snoubencù zase až tak nepozastavoval...
K ostatnému se momentálnì vyjádøit neumím

Autor:  Ježek [ 18 zář 2008 09:57 ]
Předmět příspěvku:  Kotlárová: Bavorové erbu støely

Viola píše:
Bavorové erbu støely od Simony Kotlárové. Znáto to nìkdo?
Èetl nìkdo z vás jiné pasáže? Jak na vás pùsobily? Na první pohled totiž kniha pùsobí velmi dùvìryhodnì, je v ní spousta citací. Nicménì tyto úlety ji pomìrnì výraznì devalvují, alespoò dle mého názoru...


Já jsem tu knihu pøed nìjakým èasem, ale myslím, že nemám co vytknout k období, o kterém nìco vím tj. konec 12. a poè. 13. st. Tam je ta genaalogie a vùbec vìtšina informací dost nejasná(ých) a v tom duchu je to podáno. K pozdìjšímu období se nemùžu kriticky vyjadøovat, tomu nerozumím.

Jestli se Ti nìco nelíbí nebo nechápeš odkud, napiš paní autorce ;)

Autor:  Katerina [ 30 zář 2008 17:22 ]
Předmět příspěvku:  OPìt ten Koláèek

Tak pan Koláèrk už zøejmì neví co by :
Ted mu vyšly dvì nové kniy :

Po objasnìní smrti Jindøicha z Lipé :evil: a poté hnedka markrabìte Jošta to ted odnesl Zikmuind Lucemburský .
zemøel - jak jinak kvùlu ženské - své manželce barboøe Celské - postupnì ho otrávila - dùvody, chtìla se provdat za mladšího a mìla tušení, že se jí chce zikmund zbavit. :evil: :evil:

To je tedy slušná práce - objasnit tøi úmrtí ve tøech knihách bìhem 4 mìsícù.

No a aby to nebylo málo, takl hnedka se Zikmundem ještì vydal knihu Císaøovna musí zemøít - že nìkdo nechal zabít Annu Svídnickou - aby Kalrovi nemohla porodit dìdice .
èlovìk tak nìjak ztrácí øeè - je to skor nestoudné - takhle pøistupovat k dìjinám a lidem, kteøí se tomu už nemohou bránit - takový støedovìký Šíp nebo Aha - èi jaks e všechny ty bláboly jmenují.

Skoro by se chtìlo sednout a napsat nìco o Záhadì konce pana Koláèka :twisted:

Ještì chybí aby si vzal do parády Jeníka Lucemburského a to teprve bude tóèo.

Autor:  Zany [ 01 říj 2008 14:18 ]
Předmět příspěvku:  Simona Kotlárová: Páni z Rožmitálu

Simona Kotlárová: Páni z Rožmitálu

Obrázek

anotace
Dìjiny rodu z nìhož vyšla èeská královna, manželka Jiøího z Podìbrad, Johanka z Rožmitálu. Pùvodnì èeský panský rod, jehož ekonomický i politický vrchol nastal na pøelomu 15. a 16. století. V 16. století odchází Rožmitálové na Moravu, kde na konci 18. století mizí z písemných pramenù.
Barevná a èernobílá obrazová pøíloha, mapy, rodokmen, poznámkový aparát a rejstøíky.

Doporuèená cena: 390 Kè
Páni z Rožmitálu
Nakladatel: Veduta, edice: Šlechta zemí Èeské koruny;
ISBN: 978-80-86829-37-1, EAN: 9788086829371
Formát: 256 stran, 20X14cm, èesky, vázaná vazba
Rok vydání: 2008 (1. vydání)

http://www.kosmas.cz/detail.asp?cislo=143019&afil=1055

Autor:  acoma [ 03 lis 2008 10:07 ]
Předmět příspěvku:  Karel starší ze Žerotína

Karel starší ze Žerotína - Don Quijote v labyrintu svìta
( http://www.ivysehrad.cz/katalog.asp?id=1868 )

Autor:  Viola [ 03 lis 2008 21:06 ]
Předmět příspěvku: 

Nová Vaòková -jupí \:D/ . - Kdo na kamenný trùn, jde o pokraèování Pøíbìhu mladšího bratra. Více info zde.

Autor:  Zany [ 07 lis 2008 15:13 ]
Předmět příspěvku: 

Pavel Juøík: Jihoèeské dominium
Vyšlo: 7. listopadu 2008
Další informace: 1. vyd., váz., velký formát, celobarevné, 448 stran, na 500 obr., ISBN 978-80-7277-359-6
Cena: 990 Kè


Obrázek

Bohatì ilustrovaná celobarevná kniha prezentuje historii starých šlechtických rodù, s nimiž jsou jižní Èechy, jež patøí k nejkrásnìjším regionùm Èeské republiky, bytostnì spjaty: Vítkovcù a Rožmberkù, Eggenbergù, hlubocké i orlické linie Schwarzenbergù a Buquoyù. Tyto rody se nejvíce zasloužily o zdejší bohatost památek. Text doplòuje popis historie a prohlídkových tras zámkù a hradù Èeský Krumlov, Hluboká, Nové Hrady, Orlík, Rožmberk a Tøeboò. Popsány jsou i další ètyøi desítky hradù, zámkù a palácù, které výše uvedené rody vlastnily nebo vlastní v ÈR, Rakousku a Nìmecku, ale i nejrùznìjší pøírodní a technické zajímavosti kraje èi biografie významných osobností, jež zde pùsobily. Text doplòuje jmenný rejstøík.

Autor:  Viola [ 09 lis 2008 17:54 ]
Předmět příspěvku: 

Asi zajímavý román o 2. sv. v. z pohledu pøesvìdèeného nacisty Laskavé bohynì. I když na to asi nebudu mít žaludek...

Autor:  Zany [ 09 lis 2008 17:55 ]
Předmět příspěvku: 

Viola píše:
Asi zajímavý román o 2. sv. v. z pohledu pøesvìdèeného nacisty Laskavé bohynì. I když na to asi nebudu mít žaludek...

jo, tu recenzi jsem taky èetl, vypadá to na dost husté ètení...

Autor:  vasjo [ 10 lis 2008 13:50 ]
Předmět příspěvku:  Nová knížka o Václavu II.

Vydavatelství Akcent chystá na pøedvánoèní trh novou knížku o Václavu II., historický román psaný populárnìjší formou. Jmenuje se to Deník Václava II., tento jen do smrti Závišovy psaný. Má vyjít koncem listopadu (2008). Autor ale není nijak známý, nebo vám nìco øíká Jan Lipšanský?

(Omlouvám se, zbyteènì jsem tento text poslal do hlavní diskuze).

Autor:  Viola [ 10 lis 2008 13:57 ]
Předmět příspěvku: 

Mnì to nic neøíká. :(

Autor:  Zany [ 10 lis 2008 15:04 ]
Předmět příspěvku: 

Asi bych se toho docela bál, podle životopisu je to filmaø, nejspíš nábožensky založený. Nìco málo už publikoval, zde napøíklad jeho detektivka Smrt odpadlého bratra, pak nìco sci-fi, filmových recenzí... Na své stránce uvádí dílo o Václavu II. mezi nedokonèenými jako "Diary of Czech king when he was young". Pominu-li skuteènost, že si analfabet Václav tìžko mohl psát nìjaký deník....navíc jsem nikde nenarazil na jedinou zmínku, že by se kdy autor zajímal o historii...

takže se asi máme na co "tìšit"

Autor:  Zany [ 10 lis 2008 15:22 ]
Předmět příspěvku: 

Já byl dneska v nakouknout Luxoru a narazil jsem na tohle:

tohle vypadalo pøi letmém nahlédnutí docela slibnì, bližší pohled se mùže samozøejmì lišit
Ondøej Pivoda: Ranhojiè z Vratislavi
Zdenka Doležalová-Modranka: Smrt uherské královny

tohle je tutovka, první tøi díly nemìly chybu, hltal jsem je jedním dechem
Bernard Cornwell: Píseò meèe

tady nevím, co si o tom mám myslet
Edith Felber: Královna stínù


tohle má minimálnì zajímavé téma
Christophe Donner: Král bez zítøka


tohohle bych se asi docela bál
Miroslav Oleár: Mstitelé z Corštýna
dost mimo je už foto na obálce, oproti dìji o nìjaké to století... Pak mì taky dost iritovalo poèešování polských jmen. Nicménì jádro dìje odpovídá skuteènosti, i když tøídenní obléhání hradu bych za nìjakou rozhodující bitvu asi nepokládal a srovnání se Sienkiewiczem se mi také zdá dost odvážné.

Autor:  Zany [ 11 lis 2008 18:04 ]
Předmět příspěvku: 

i tohle vypadá zajímavì:
Martina Kempffová: Manželka a matka králù

Autor:  Dagmar [ 14 lis 2008 17:55 ]
Předmět příspěvku:  Re: Karel starší ze Žerotína

acoma píše:
Karel starší ze Žerotína - Don Quijote v labyrintu svìta
( http://www.ivysehrad.cz/katalog.asp?id=1868 )


Neodolala jsem a už ji mám doma. Myslím, že dobrý kup...... :roll: zájemcùm zapùjèím :D , ale až ji pøeètu :lol:

Autor:  Saltzmann [ 16 lis 2008 01:56 ]
Předmět příspěvku: 

Já ji koupil ve ètvrtek v Brnì v Barvièovi s 15% slevou (mají do konce listopadu akci na všechny knihy z Vyšehradu). Myslím, že Knoz nezklamal, by od toho nelze oèekávat "opis" Chlemeckého nebo Odložilíka... Urèitì bych od Knoze doporuèil starší Pobìlohorské konfiskace a to nejen protože mají cca 1000 stran a vyšly v nákladu pouhých 300 ks.

Autor:  Saltzmann [ 16 lis 2008 01:56 ]
Předmět příspěvku:  Omluva za chybu

Mìlo být v Academii ne v Barvièovi, omlouvám se...

Autor:  Viola [ 16 lis 2008 11:30 ]
Předmět příspěvku: 

maser píše:
Unger, Josef 2008: Archeologie støedovìku. Odraz života lidí v archeologických pramenech. Univerzita Hradec Králové, 55 str.

Ježku, není to ta kniha, co Ti pøivezla Kateøina z L.?

Autor:  Ježek [ 16 lis 2008 11:34 ]
Předmět příspěvku: 

Viola píše:
Ježku, není to ta kniha, co Ti pøivezla Kateøina z L.?

Ta kniha z tý Prahy o archeologii není v mém vlastnictví, název si nepamatuju. Nevím.

Stránka 9 z 39 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/