Fórum zájemců o historii

Blaze tomu, kdo rád vzpomíná svých otců a vesel baví posluchače o jejich činech.
Právě je 31 kvě 2020 15:09

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 78 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další

Má v souèasné dobì smysl vydávat šlechtì zpátky majetek?
V každém pøípadì, pokud jsou v morálním právu  64%  [ 16 ]
Ano, pokud to není v rozporu s Benešovými dekrety  28%  [ 7 ]
Ne, problém se již táhne nìkolik generací  8%  [ 2 ]
Je mi to jedno  0%  [ 0 ]
Celkem hlasů : 25
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Souèasná šlechta a "její" majetek
PříspěvekNapsal: 03 srp 2006 20:36 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 09 čer 2006 14:05
Příspěvky: 1380
Bydliště: in Alta civitate
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
V souèasné dobì se o svùj majetek hlásí spousta šlechtických rodin. Spory jsou však ve vìtšinì pøípadù tak komplikované, že si pak èasto sami soudci protiøeèí a každým dalším soudním øízením z nich vytváøejí o další desítky složek hustší spis, který vzdaluje možnost rychlého vyøízení. Nebudu polemizovat o nestrannosti a zámìrnosti takovýchto poèinù, když malá kompetentnost našich soudních instancí a témìr nemožná vymahatelnost práva je kritizována již delší dobu i v Evropì.
Ostatnì více jak desetiletý soudní spor rodiny Colloredo-Mansfeld je toho záøným pøípadem, nejen vzdálenì pøipomínající soudní vymahatelnost za nepøítomnosti krále Jana z poèátku 14.stol. Colloredové o svùj majetek pøišli již za Tøetí øíše, kdy byli tímto režimem perzekuováni. Znovu o nìj pøišli za následné zmìny režimu. Jejich pøípad, až na výjimky, je obrazem celého stavu šlechtického, kterému ve 20. století nepøála jak První republika, Tøetí øíše, komunistický režim, tak ani režim souèasný. Není proto divu, že obecnì jsou šlechtická restituèní øízení vnímána veskrze pro šlechtu negativnì i tìmi co vìci nerozumí.
Podobná situace je i v dalších postkomunistických zemích. Tøeba jen v Rumunsku ze 128.000 vznesených soudních nárokù bylo uznáno pouhých 10% pøípadù.
èasto sami politici se neudrží nestrannosti a horlí proti šlechtì. Pochopitelné byly reakce levicových politikù jako i nìkdejších ministrù P. Dostála a S. Grosse. Ovšem i sám pravicový V. Klaus se k tìmto vìcem vyjádøil, že "...restituce jsou sice legální, ale nepøijatelné."
Znamená to snad, že èeský národ již do budoucna se svojí historickou šlechtou nechce dál poèítat?


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 04 srp 2006 09:22 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4959
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 9 times
Je škoda, že velká èást èeské šlechty se k nám dostala za 30. leté války, ale klíèový postoj bych k restitucím zaujal podle Benešových dekretù. Tìm na které se nevztahovaly, bych majetky vrátil. Nechápu, proè by mìl cizí vìc vlastnit nehospodárný stát. Šlechta dokázala a dokáže ziskovì hospodaøit na svých majetcích a urèitì by mìla víc penìz na opravy znièených památek. Také bych se neobával, že zámky v rukách šlechty nebudou pøístupné veøejnosti. Jsou i nyní, tøeba èeský Šternberk...
Stejnì bych vrátil majetky øádu nìmeckých rytíøù (co mne rozesmálo: oni si ten Bouzov stejnì nikam neodvezou), kterým majetky zabavila 1. republika za nìmectví, 3 øíše za podporu èeských zájmù v Sudetech, komunisti a dodnes se jim skoro nic nevrátilo...
Spíš než, že by se nechtìlo poèítat s šlechtou se jí nechtìjí vracet majetky.

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 04 srp 2006 13:47 
Je také otázka jaká šlechta. Je pravda, že na svá bývalá území mají právo, ale proè vydávat vìtšinou nìmecké šlechtì, která na èeské uzemí tøeba ani nevkroèila a žijí si už tak dost movitì jinde, pozemky jež náleží naší republice? Tohle je ta pravá otázka.


Nahoru
  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 04 srp 2006 17:59 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4959
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 9 times
Když jim zabavili majetky u nás pøed nìkolika generacemi, je pochopitelné, že k nám nikdy nevroèili. Soukromé vlastnictví je ale lepší než státní, i kdyby se tady ta šlechta zdržovala jen pár dní v roce...

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 04 srp 2006 18:15 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 09 čer 2006 14:05
Příspěvky: 1380
Bydliště: in Alta civitate
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
XXX píše:
Je také otázka jaká šlechta...

To je pravda, na jednu stranu jde o to, o jakou šlechtu se jedná. Proslulým je v této otázce tøeba František Oldøich Kinský, který témìø bezúspìšnì podal již více jak 150 soudních nárokù na vrácení majetku. Sledovat jeho je kauzy je trochu úsmìvné. On žije nìkde v Argentinì a neumí ani slovo èesky. Navíc odmítal platit soudní poplatky, že prý na nì nemá....
Ovšem Kinští (pùvodnì Vchynští) již nìkolik objektù v èechách vlastní. Krásným jejich "trofejem" je vlastnictví gotického hradu Kost o který se dobøe starají a návštìvníci mají možnost využít jak nìkolik okruhù prohlídek hradu, tak rùzné sezónní atrakce. Je zajímavé, že se tato rodina (Kinský dal Borgo) na svých oficiálních stránkách o pøíbuzném F.O.Kinském nezmiòuje a pokud je nìkde v dokumentu slyšet promluvit (hrabìte?) Kinského, je to naprosto odlišný èlovìk od zmiòovaného Františka Oldøicha.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Proè "nìmecké" šlechtì?
PříspěvekNapsal: 04 srp 2006 18:56 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 09 čer 2006 14:05
Příspěvky: 1380
Bydliště: in Alta civitate
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
XXX píše:
...ale proè vydávat vìtšinou nìmecké šlechtì, která na èeské uzemí tøeba ani nevkroèila a žijí si už tak dost movitì jinde, pozemky jež náleží naší republice? Tohle je ta pravá otázka.

Na tuhle otázku nejlíp asi odpoví úryvek z Deklarace èeské šlechty z let 1938-1939:"...Vedle této ryze domácí šlechty pøistìhovalo se prùbìhem dìjin a usadilo se na území èeského státu mnoho rodin pùvodu cizího, nikoli však pouze nìmeckého. Tyto rodiny, jimž pøíslušelo místo na snìmu, jehož jednání se v Praze, Brnì a Olomouci úèastnily, a jímž pøíslušela i vrchnostenská moc, která je spojovala stálým správním stykem s lidem, splynuly v krajích èeského jazyka s národem tak, že jejich rùzný pùvod nemùže nièeho zmìniti na jejich nepopiratelné pøíslušnosti k èeské národní pospolitosti.
Obdobnì nìkteøí, v nìmeckém prostøedí žijící potomkové èeských rodin, honosících se ryze èeskými jmény a vzešlých z nejstarší krve èeské, hlásí se k národu nìmeckému, který je u vìdomí jejich nìmeckého smýšlení velmi ochotnì za své syny uznává a v jejich èeském pùvodu žádné pøekážky nevidí. Jsme pøesvìdèeni, že tak jako my pøiznáváme tìmto jedincùm právo hlásiti se k národu, uprostøed nìhož žijí, který za svùj zvolili a který je za své pøíslušníky pøijímá, tak i se strany druhé nebude nikdo pøíslušníkùm šlechtických rodin, zde usedlých, upírati právo, aby se hlásili k èeskému národu, s nímž žili jejich pøedkové po generace, sdílejíce práva i povinnosti, dobré i zlé, byť rodiny ty nebyly po meèi vždy pùvodu èeského.
Zdìdìná pøíslušnost k národní pospolitosti není tedy urèována okolnostmi dne, nýbrž jest zpùsobena skuteèností spoleèenství života, politické, kulturní a hospodáøské spolupráce, jednotou dìjin, osudu a zodpovìdnosti za budoucí generace národa..."

K tomu není co dodat.
Že pøední šlechtické rodiny, èasto rakouského, nìmeckého èi francouzského pùvodu si za svoji zemi nevybrali nìjakou "vyspìlejší", ale hájili èeskou vlast jako svùj domov a prezidentu Benešovi pøed válkou vyjádøili otevøenì podporu, to je již obdivuhodné. Také tito lidé èasto na svùj proèeský postoj dopláceli víc než kdo jiný. Mnozí z nich byli i v èasech komunistické totality disidenty a riskovali další persekuce...
Pro zajímavost - úplný text oné Deklarace: http://www.epravo.cz/v01/index.php3?s1=1&s2=X&s3=X&s4=X&s5=S&s6=1&m=1&recid_cl=23941&typ=clanky


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Proè "nìmecké" šlechtì?
PříspěvekNapsal: 04 srp 2006 19:06 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4959
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 9 times
Przemysl de Nyestieyky píše:
K tomu není co dodat.

Snad jen, že na základì tohohle dokumentu bych restituoval. Když už chtìli pomoci Republice, dá se pøedpokládat nìjaký vztah k naší zemi.
Zaujali mne ale docela dost signatáøi, nìkdy ponìmèená èeská jména (Daczicky z Heslova).

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Proè "nìmecké" šlechtì?
PříspěvekNapsal: 04 srp 2006 19:14 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 09 čer 2006 14:05
Příspěvky: 1380
Bydliště: in Alta civitate
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Ježek píše:
Snad jen, že na základì tohohle dokumentu bych restituoval. Když už chtìli pomoci Republice, dá se pøedpokládat nìjaký vztah k naší zemi.
Zaujali mne ale docela dost signatáøi, nìkdy ponìmèená èeská jména (Daczicky z Heslova).

Myslím si, že z podobných dùvodù myslel i na nekolaborující šlechtu sám Dr.Edv.Beneš, leè beztak vše pošlo v niveè.
Daczicky z Heslova ponìmèené jméno? Spíš "zestaroèeštìné". Podobnì se novodobì nazývaly i další rody - (Hrubý z Gelenj, Dlauhoveský etc.)
Przemysl de... :D


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 04 srp 2006 19:18 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4959
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 9 times
Przemysl de Nyestieyky píše:
Ovšem Kinští (pùvodnì Vchynští) již nìkolik objektù v èechách vlastní. Krásným jejich "trofejem" je vlastnictví gotického hradu Kost o který se dobøe starají a návštìvníci mají možnost využít jak nìkolik okruhù prohlídek hradu, tak rùzné sezónní atrakce.

Myslím, že dnešní šlechta dokáže dobøe hospodaøit na svých dnešních panstvích. Pøedevším v lesním hospodáøství a chovu ryb. Karel prý nedávno koupil nakladaè na døevo. O zavøení památek bych se také nebál. Šlechta si dobøe uvìdomuje, že na cestovním ruchu se dá vydìlat a nevyužívat tu èi onu památku by bylo dražší než ji využívat (náklady na topení, údržbu). Maximálnì nebude èást zámku pøístupná, ale to není ani za hospodaøení státu. Dá se ovšem èekat zdražení vstupného.
Stejnì zùstává otázka, proè nedávat šlechtì jejich majetek?

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
PříspěvekNapsal: 04 srp 2006 19:54 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 09 čer 2006 14:05
Příspěvky: 1380
Bydliště: in Alta civitate
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Ježek píše:
...Myslím, že dnešní šlechta dokáže dobøe hospodaøit na svých dnešních panstvích. Pøedevším v lesním hospodáøství a chovu ryb. ...O zavøení památek bych se také nebál. Šlechta si dobøe uvìdomuje, že na cestovním ruchu se dá vydìlat a nevyužívat tu èi onu památku by bylo dražší než ji využívat (náklady na topení, údržbu). Maximálnì nebude èást zámku pøístupná, ale to není ani za hospodaøení státu. Dá se ovšem èekat zdražení vstupného.
Stejnì zùstává otázka, proè nedávat šlechtì jejich majetek?

Pøesnì tak! Šlechta se vždycky v hospodaøení dobøe orientovala, protože jinak o majetek pøišla a nejenom ona. Každému špatnému hospodáøi teèe støechou voda na hlavu.
Onen zmiòovaný hrad èeský Šternberk je v dobrých rukou a sami majitelé si uvìdomují, že veøejná pøístupnost je na úkor jejich soukromí.
U takovéto šlechty, pokud se obèas objeví v nìjakém filmovém dokumentu, tak je vidìt, že ti lidé považují za svou povinnost starat se náležitì o svùj majetek, ctít èestnost a být lepším èlovìkem. Taková pøedsevzetí chybí prosťáèkovi, který pouze závidí, že nikdy nic nemìl, protože se ani o nic nesnažil. Spousta z nich si ani neuvìdomuje, že ani šlechta nemìla nic zadarmo. Pokud mluví šlechtic, je slyšet jiného èlovìka (možná to teď trochu nadsazuji a idealisuji), ale nepsanou povinností šlechty bylo a je, nezùstat "nízkým", odlišovat se moudrostí, èestností, schopnostmi... Málokterý šlechtic se spokojí s "pivem v ruce po práci u TV." Málokterý šlechtic by se svým potomkùm mohl podívat zpøíma do oèí, pokud by v krizových dobách chodil udávat své sousedy. Buď se postavil na jednu stranu nebo otevøenì podporoval druhou, bylo by pod jeho èest být podlým a úlisným!
Z "malosti" a neuvìøitelné prostoduchosti pramení ony negativní názory na šlechtu. Nedá mi to, abych nepøipojil ještì další ukázku, tentokrát zmiòovaného "prostého ducha": http://sweb.cz/ospraha/prispevky/feudal.htm


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Návrat šlechty k vládì!!!
PříspěvekNapsal: 19 led 2007 20:00 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4959
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 9 times
Tak dneškem je oficiálnì šlechtic ministrem zahranièních vìcí. 12. kníže ze Schwarzenbergu
http://aktualne.centrum.cz/domaci/polit ... tro450_0_0

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Návrat šlechty k vládì!!!
PříspěvekNapsal: 21 led 2007 10:08 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 29 čer 2006 19:29
Příspěvky: 1898
Bydliště: Budíkov
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Ježek píše:
Tak dneškem je oficiálnì šlechtic ministrem zahranièních vìcí. 12. kníže ze Schwarzenbergu...
Postrádám souhlasný nebo odmítavý komentáø. :D Vzhledem k pøedmìtu tohoto pøíspìvku je to spíš odmítnutí? Ètu to správnì?
Já se Schwarzenbergem jako šéfem naší diplomacie nemám problém a potvrdila mi to jeho úèast v Krausovì poøadu "Uvolnìte se, prosím". Bylo pùvabné sledovat jeho nadhled nad vìcí, který už naznaèil pøi vyslovení nesouhlasu s jeho jmenováním presidentem. Domnívám se, že by to mohl být muž na svém místì...

_________________
Obrázek Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte !


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Návrat šlechty k vládì!!!
PříspěvekNapsal: 21 led 2007 12:12 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 09 čer 2006 14:05
Příspěvky: 1380
Bydliště: in Alta civitate
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Jiøí Motyèka píše:
Domnívám se, že by to mohl být muž na svém místì...
Já s Jirkou názor sdílím. Vìènì reptavý Klaus morálnì nesahá Schwarzenbergovi ani do poloviny. Tento šlechtic (Schwarzenbg.) se vždy choval (i za minulého režimu) v souladu s morálním krédem, což se o jízlivém a duchovnì nedozrálém ekonomovi øíci nedá. :(


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: kníže Schwarzenberg
PříspěvekNapsal: 21 led 2007 12:24 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4959
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 9 times
Urèitì je do významná osobnost, vyzná se jako šlechtic v evropské diplomacii, umí 5 jazykù a má mnoho pøátel. Urèitì to je muž na svém místì.
Bojím se ale jeho proevropského pøístupu. Ergo, nevím, jestli jeho kurz bude správný (pro mne), ale jeho kurz bude úspìšný. Právì Klaus je témìø jediný politik, který si uvìdomuje nebezpeèí od sanì jménem Evropská unie

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: kníže Schwarzenberg
PříspěvekNapsal: 21 led 2007 14:00 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 09 čer 2006 14:05
Příspěvky: 1380
Bydliště: in Alta civitate
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Ježek píše:
...Klaus je témìø jediný politik, který si uvìdomuje nebezpeèí od sanì jménem Evropská unie
Obávám se, že u Klause to je spíše populismus, než zájem o Èechy. Právì on stál v popøedí rozprodeje èeských podnikù do ciziny.
Jsem sice odpùrce EU, ale dovedl bych si pøínosnìjší èlenství snáze pøedstavit pod vedením podobných lidí jako Schw., než "suverenitu" støežící takovými štìnicemi, jako Klaus a dnešní poslanci, kteøí se jen bojí, aby nìkdo náhodou nenadzvednul koberec s jejich rejdištìm. :twisted:


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: kníže Schwarzenberg
PříspěvekNapsal: 21 led 2007 16:39 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 29 čer 2006 19:29
Příspěvky: 1898
Bydliště: Budíkov
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Ježek píše:
...Klaus je témìø jediný politik, který si uvìdomuje nebezpeèí od sanì jménem Evropská unie
To možná jo, ale nelze stále èurat proti vìtru, v jeho vìku by moh' nastydnout.

Jsem pøesvìdèen, že i Karel S. zájmy ÈR bude v EU hájit, a to i pøesto, že vlastní stále nìjaký majetek v Rakousku i Švýcarsku. Pochybuji, že bude v EU "kopat" za Rakušáky, jak ho z toho nìkteøí naøkli. Leda tak za Švýcary... :) :D :lol:

_________________
Obrázek Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte !


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Colloredo-Mansfeld
PříspěvekNapsal: 11 dub 2007 16:04 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 09 čer 2006 14:05
Příspěvky: 1380
Bydliště: in Alta civitate
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
To už je fraška opravdu hodná jen "našeho Èeska". Èeský post-socialistický stát si opìt zmìnil pøedchozí soudní rozhodnutí a ani po 14ti letech není schopen vyøešit právní vlastnictví zámku v Opoènì. Hrabìnka Kristina Colloredo-Mansfeld je tak opìt nucena vrátit "restituovaný" majetek.
Pøipomíná mi to odlišný pøípad, kdy je vìznìn dobrovolnì vrativší se uprchlý "vìzeò" Roztoèil, kterého znovu soudí pøedpojatá soudkynì, která jej - ne zcela standartním zpùsobem, odsoudila již za totalitního režimu.
Výmìnì soudcù však brání V. Klaus, a jistì pro to má své dùvody... on se za minulého režimu nijak špatnì nemìl... :twisted:
O úrovni našeho soudnictví však netøeba dlouze vykládat, vypovídá o tom dosavadní vymahatelnost práva, vzrùstajcí poèet žalob u štrasburského soudu...
http://zpravy.idnes.cz/colloredo-mansfe ... domaci_joh


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Colloredo-Mansfeld
PříspěvekNapsal: 12 dub 2007 15:29 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 29 čer 2006 19:29
Příspěvky: 1898
Bydliště: Budíkov
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Przemysl de Nyestieyky píše:
...Èeský post-socialistický stát si opìt zmìnil pøedchozí soudní rozhodnutí a ani po 14ti letech není schopen vyøešit právní vlastnictví zámku v Opoènì. Hrabìnka Kristina Colloredo-Mansfeld je tak opìt nucena vrátit "restituovaný" majetek...
Tam je problém s kolaborací s Nìmci resp. se státním obèanstvím jejího otce v dobì války, protože jinak by se na tento pøípad vztahovaly Benešovy dekrety. Pokud paní hrabìnka dokáže, že bylo vše v poøádku, pak vlastnì výše uvedené rozhodnutí je pokusem, ukrást její majetek podruhé...

_________________
Obrázek Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte !


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Colloredo-Mansfeld
PříspěvekNapsal: 12 dub 2007 16:10 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 09 čer 2006 14:05
Příspěvky: 1380
Bydliště: in Alta civitate
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Jiøí Motyèka píše:
Tam je problém s kolaborací s Nìmci resp. se státním obèanstvím jejího otce...
Ale zatím jeden soud si protiøeèí s jiným a ani jeden není schopen naøèení buï vyvrátit nebo naopak potvrdit. Myslím, že by to chtìlo zmìnu soudního systému. Pokud na to dotyèní nestaèí, nevím co tam ještì pohledávají...?!


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 18 dub 2007 08:20 
Offline
Vévodkyně
Uživatelský avatar

Registrován: 17 dub 2007 14:44
Příspěvky: 570
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Asi bude na mùj názor pohlíženo jako na velmi radikální, nicménì...

Pokud, by mìlo být DNES nìkomu nìco DAROVÁNO, nikoli vráceno, pak za striktních podmínek:

1) Že se zcela prokazatelnì nejednalo o kolaboranty nebo nacisty

2) Že se nejednalo o pobìlohorské konfiskáty nebo podobnì amorálnì a nìkdy pøímo nezákonnì nabytý majetek

3) Že veøejné investice (státní, obecní, krajské), vynaložené napø. na vybudování dìtských domovù, škol. domovù dùchodcù a jiných veøejnì prospìšných zaøízení budou státu bezezbytku vráceny nebo zaøízení bude dále provozováno za nezmìnìných podmínek.

4) Že majetek byl v den zestátnìní bez dluhù, hypoték a jiných podobných závazkù

5) Že objekty zùstanou v pøípadì, že do jejich rekonstrukce èi udržování stát investoval za úèelem zpøístupnìní veøejnosti a pro kulturní úèely, veøejnosti a pro kulturní úèely pøístupné za nezmìnìných podmínek

Pak by se vidìlo, jak je to s údajným "vlastenectvím" naší milé nìmecké šlechty. Dosavadní katastrofální zkušenosti s restituovanými majetky jednoznaènì svìdèí o stupiditì restitucí - vyrabované mobiliáøe, zanedbané objekty a neustále natažené pazoury smìrem ke státním a územním dotacím - to je, dle mých zkušeností, veškerý výsledek restitucí...

_________________
Volo, multum, statim!


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 78 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 3 návštevníků


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Přejít na:  
cron
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz