Fórum zájemců o historii

Blaze tomu, kdo rád vzpomíná svých otců a vesel baví posluchače o jejich činech.
Právě je 07 čer 2020 04:52

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 147 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
Autor Zpráva
PříspěvekNapsal: 12 lis 2007 21:45 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 29 čer 2006 19:29
Příspěvky: 1898
Bydliště: Budíkov
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Ježek píše:
...To mi pøipomíná, jak naše èeská šlechta v 14. století hrdinnì (nacionálnì) bojovala proti nìmeckému živlu ve mìstech, aby o 2 století pozdìji ta samá šlechta bojovala proti èekému živlu ve mìstech (ale o tom už se nemluví).
Kdyby ten úøedník byl èeského pùvodu, tak by to asi v tomto tématu nebylo, že?
Proè? Bylo by to zde pochopitelnì taky! :!: Vùbec, ale naprosto nechápu, co jsi chtìl tímto naznaèit... :? :roll:

Mùj pøíspìvek byl o smutném osudu jednoho èeského vynálezu, který nepøivedly na svìt zprofanované "zlaté èeské ruèiky", ale um a zdravý selský rozum dvou prostých lidí, víme. Nic víc, nic míò.

Jak jsi ("antivlastenecky") pochopil onen pøíspìvek ty, není zhola mùj problém. A historicky doložené zásluhy bratrancùm Veverkovým už nevezmou žádní kainzové ani nikdo jiný...

_________________
Obrázek Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte !


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: selská povstání
PříspěvekNapsal: 20 lis 2007 19:34 
Offline
Vévoda

Registrován: 22 bře 2007 22:04
Příspěvky: 872
Bydliště: Martinovo údolí
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
JM píše:
Georg píše:
...Je pravda, že se po bitvì na Bílé hoøe èásti majetku po protestantské šlechtì zmocnili i cizí vojenští dobrodruzi, avšak zdaleka nejvìtší èást majetku si však pøisvojila šlechta èeská...
Dejme tomu. Ale je tøeba si taky uvìdomit konsekvence vlády onìch cizákù. Krutì potlaèená povstání poddaných se odehrávala v pøevážné vìtšinì pøípadù právì na onìch panstvích cizákù. Proè asi? No, už jsem o tom taky psal, tady...

S tím Komenským souhlasím,vìtšinou i v dalším..Ale jinak mám asi smùlu,u prvního odkazu na sedlácké rebelie jsem našel toto.
Ovèí vrch, otisk rebelie èeských sedlákù
Selská povstání tehdy vzplála mnohde v Èechách. Díky Aloisi Jiráskovi se legendárním stal spor o privilegia mezi Chody (v èele s Kozinou) a trhanovskou vrchností. Mnohem krvavìjší však (a témìø zapomenutou) byla na západì Èech rebelie sedlákù vedených Hansem Muckem proti vrchnosti z bezdružického zámku.
Na protest proti stále se zvyšujícím robotním povinnostem se poddaní vypravili na zámek, vyplenili ho a poté se uchýlili na Ovèí vrch. Bezdružický zámecký pán Kryštof z Heissensteinu povolal na pomoc trestnou výpravu dobøe vyzbrojených kyrysníkù
Vojákùm velel generál Kryštof Harant, synovec Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic, jednoho z pánù popravených v roce 1621 na Staromìstském námìstí v Praze.
Mladší nositel slavného jména pøitáhl s vojáky na Ovèí vrch 8. kvìtna 1680 na druhý den tu po nich zbylo 49 mrtvých a 20 tìžce zranìných s
Aby bezdružická hrabìnka Marie z Heissensteinu ulehèila svìdomí, nechala postavit na místì støetu na pamì padlých kapli.
Stavba se na pøelomu 19. a 20. století podobala ruinì, ale pomohl kníže Löwenstein, a tak mohla být kaple, tvarem pøipomínající rotundu, v èervenci 1906 znovu vysvìcena.
V souèasné dobì se už volnì pøístupný svatostánek opìt zaèíná mìnit ve zøíceninu
Bohužel toï smutný obrázek.Nicménì projel jsem i další.Kronikáøi vysvìtlují krutìjší jednání nevytvoøením vztahu s poddanými.Ale dle zápisù mají vìtšinou jedno spoleèné,cizí vrchnost a horliví správci,ryctáøi atd.èeských jmen.Toï ještì smutnìjší...

_________________
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: selská povstání
PříspěvekNapsal: 21 lis 2007 15:03 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 29 čer 2006 19:29
Příspěvky: 1898
Bydliště: Budíkov
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Georg píše:
...Ale jinak mám asi smùlu...
...bohužel máš. Asi jsi hledal málo. :wink:

Georg píše:
...Kronikáøi vysvìtlují krutìjší jednání nevytvoøením vztahu s poddanými.Ale dle zápisù mají vìtšinou jedno spoleèné,cizí vrchnost a horliví správci,ryctáøi atd.èeských jmen.Toï ještì smutnìjší...
Ano, souhlasím.

Georg píše:
...Díky Aloisi Jiráskovi se legendárním stal spor o privilegia mezi Chody (v èele s Kozinou) a trhanovskou vrchností...
Nejenom rod Lamingerù z Albenreuthu, z nìhož pocházel Wolf Maxmilián Laminger vulgo Lomikar, se nechvalnì zapsal èerným písmem do pobìlohorské epochy našich dìjin, ale i mnohé jiné rody a jiní jejich pøíslušníci se takto nebo podobnì "proslavili", jak hned uvedu v následujícím pøíspìvku...

_________________
Obrázek Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte !


Naposledy upravil Jiří Motyčka dne 21 lis 2007 17:04, celkově upraveno 5

Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: selská povstání
PříspěvekNapsal: 21 lis 2007 15:10 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 29 čer 2006 19:29
Příspěvky: 1898
Bydliště: Budíkov
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Je tøeba abych tedy pøiložil na druhou misku vah trochu tìžší závaží a na konci pøíspìvku každý mùže posoudit, kam se pomyslné rameno vah naklonilo.
Pojïme se tedy serióznì, namátkou a bez podrobnìjšího komentáøe podívat, jak to s tìmi povstáními na panstvích pobìlohorských pøivandrovalcù, kondotiérù a bezskrupulózních individuí bylo.

vévoda Julius Jindøich
R. 1632 získal tento sasko-lauenburský šlechtic panství na Èeskolipsku, mj. také Zákupy. Tento císaøský kondotiér hned poté, co se ujal správy svého novì nabytého majetku, navýšil robotní povinnosti i dávky. V r. 1658 odmítli nevolníci na Cvikovsku robotovat a podnikli útok na Zákupy. Další povstání z r. 1680 bylo rozprášeno za úèinné pomoci vojenského oddílu hrabìte Piccolominiho.
Obdobným neúspìchem skonèil rovnìž odboj nevolníkù na Polickém panství v létì r. 1664.
Ale o tom já ti pøece nemusím dopodrobna vyprávìt, že Georgi, naopak spíš ty bys mì moh' doplnit, aniž bys musel pátrat na netu... :wink:

hrabata z Trautmannsdorfu
Tento rod získal litomyšlské panství v r. 1649. Opìt se zvýšil s pøíchodem tohoto šlechtického rodu útisk poddaných a to pochopitelnì nejen náboženský ale i robotní. To pøerostlo v r. 1680 v nevolnické povstání vedené Lukášem Pakostou, který byl po potlaèeném povstání zaživa vpleten do kola.

František Ferdinand Gallas
V r. 1679 – 1688 došlo k nevolnickému povstání na Frýdlantsku, které mìlo 2 fáze a které vedl kováø Ondøej Stelzig; dùvodem bylo rovnìž Gallasovo nesnesitelné utužení poddanství na Frýdlantsku. Stelzig byl nakonec uvìznìn a odsouzen k nuceným pracím, z nichž se už nikdy nevrátil.

Karel Jáchym, hrabì Breda
Jméno tohoto potomka holandské šlechty, jehož pøedek Jan Rudolf bojoval na Bílé hoøe po boku bavorského vévody Maxmiliána, se stalo synonymem krutého a nelítostného zacházení s poddanými. Hrabì Breda koupil panství Èervené Peèky v r. 1713. Je to „zajímavý“ stereotyp, ale poté opìt následují nesnesitelnì tíživé poddanské povinnosti, což nemohlo skonèit jinak, než dvìma selskými povstáními. První hned v r. 1713 a druhé následovalo r. 1732. Jméno nemilosrdného hrabìte Bredy vstoupilo i do dobové lidové písnì: „Bìda, bìda, / Koupil nás Breda, / Z peèeckých sedlákù / nadìlal žebrákù! / Bìda, bìda! / ...“ i pozdìjší literatury, viz básnická sbírka Jaroslava Vrchlického Selské balady, báseò Hrabì Breda.

Jose Parille, kníže Piccolomini
Na jeho náchodském panství se pøipravovala velká selská rebelie v r. 1775.

Jména (Matyáš) Gallas a (Ottavio) Piccolomini nechvalnì proslula v akci øízené z Vídnì, která vrcholí zavraždìním Valdštejnovým a jeho naprosto zbyteènou smrtí v Chebu r. 1634. Tìmto Vadštejnovým vysokým exdùstojníkùm bylo tøeba se náležitì odmìnit a císaøova ruka byla štìdrá. Jeden z tìchto výteèníkù dostal Frýdlant a druhý Náchod.

Škodolibý úsmìv v tento moment tuhne na tváøi, když si uvìdomíme, co tragických lidských osudù mají na svìdomí tito a jim podobní cizáci.

_________________
Obrázek Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte !


Naposledy upravil Jiří Motyčka dne 21 lis 2007 19:05, celkově upraveno 2

Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: selská povstání
PříspěvekNapsal: 21 lis 2007 18:16 
Offline
Vévoda

Registrován: 22 bře 2007 22:04
Příspěvky: 872
Bydliště: Martinovo údolí
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Jiøí Motyèka píše:
Citace:
Ale o tom já ti pøece nemusím dopodrobna vyprávìt, že Georgi, naopak spíš ty bys mì moh' doplnit, aniž bys musel pátrat na netu

Rád doplním.Já už tu reakci èekal,když jsem se ptal jakému sedlákovi bylo pod Habsburkem lépe,koneèmì se shodnem,že národnost tom nehrála roli. :D ,stejnì jako v jiných oblastech RU.Historii Zákup dobøe znám,od malíøù co malovali zámecké stropy mám také jeden namalován :wink: ,Ježek svìdkem.
Ale to je ten mùj problém,jak se položím do konkrétních faktù,tak mi to s tou obecnì hlásanou teorií nesedí.
Takže jak to bylo skuteènì.Panství 1620 mají Kolovratové,konkrétnì Zbynìk.Mimochodem jím nedávno dobudovaný objekt,renesanèní sídlo ,ustupující vojska stavù totálnì vyplenila,vèetnì Zákup a nìkolika obcí.Zbynìk se oženil s Annou Magdalenou Lobkovicovou,ale 1632 umírá.Krásná mladá vdova si bere zmínìného Juliuse Jindøicha.Tedy ani Bílá Hora ,ani Habsburk s tím nemají nic spoleèného.Ano, navýšil poddanské dávky,pøesnìji robotní povinnosti.Na druhé stranì to byl on,kdo položil základy skláøství v tomto kraji.První velké stálé skláøské hutì zbudoval on.Asi nejslavnìjší blízko Krompachu -JULIOVKA nesla jméno po nìm,v té zákupské se podaøilo poprvé utavit rubín.A teï k tìm rebeliím.Dal jsi dohromady dvì r.1680 a 1775.Nejprve k té druhé.Tehdy skuteènì sedláci obléhali zákupské sídlo,dokonce jej dobyli,vyhnali panstvo i se služebnictvem a dostali se do sklepa s vínem.Popíjeli co to dalo.Pøivolán byl oddíl barona de Wenze,ten poèkal až vystøízliví,vyslechl,kdo to zorganizoval a poslal ostatní domù.Vùdci,tuším ètyøi,dostali u soudu v Mladé Boleslavi krutý trest.4dny vìzení a 10 ran holí.Kollik bys za to asi dostal dnes?
Rebelie 1680 byla Cvikovskou záležitostí,vzbouøenci se uchýlili na Zelený vrch.Dál to popisuješ správnì.Potrestáni byli tím,že musili znovu pøísahat vìrnost vrchnosti,o dva roky pozdìji i m욝anstvo.A roku 1686,byla zøízena ve Cvikovì,prý pro výstrahu,šibenice.

_________________
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 21 lis 2007 18:51 
Offline
Vévodkyně
Uživatelský avatar

Registrován: 17 dub 2007 14:44
Příspěvky: 570
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Ono to s tou èeskostí šlechty a správních hodnostáøù nebylo nic moc. Situaci u nás nedlouho pøed Bílou Horou i po ní dost podrobnì popisuje Mikuláš Daèický ve své kronice a není to veselé ètení.

Sice zde vládla øeknìme èeská šlechta, ale obklopovala se cizinci. Nedostali se od nejvyšších správních funkcí, ale ovládali nižší úøady a jako úøedníky si zase pøivádìli cizince. On se vìnuje hlavnì Kutné Hoøe a tam to byla skuteènì katastrofa.

Jako katastrofu popisuje i dobu po B.H. - pøíliv cizákù, vyhnání èeské vysoké i nižší šlechty, resp. její pokatoliètìní a hlavnì germanizaci.

Myslím, že právì toto násilné prosazení se cizincù u nás bylo prapùvodem národnostních problémù v první polovinì 20. To, že Èeši se ve své rodné zemi stali trpìnou a ponižovanou skupinou. A tím, že pøišli o svou šlechtu, ztratili i jakoukoli možnost se bránit nebo alespoò pøežít bez velkých škod.

_________________
Volo, multum, statim!


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: selská povstání
PříspěvekNapsal: 21 lis 2007 19:04 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 29 čer 2006 19:29
Příspěvky: 1898
Bydliště: Budíkov
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Georg píše:
...Krásná mladá vdova si bere zmínìného Juliuse Jindøicha.Tedy ani Bílá Hora ,ani Habsburk s tím nemají nic spoleèného...
Myslíš?...
...Po bitvì na Bílé hoøe byl konfiskován majetek ostrovského panství po Jáchymovi Ondøejovi Šlikovi († 1621 na "Staromáku") a ten pøipadl vysokému dùstojníkovi císaøských vojsk Juliovi Jindøichovi, pozdìjšímu majiteli Zákup...

Georg píše:
...Dal jsi dohromady dvì r.1680 a 1775...
Omlouvám se, udìlal jsem chybu pøi pøepisování z WORDu, kde jsem to mìl pøedpøipravené. :oops:
Ale tys mi taky úplnì neodpovìdìl, proto rekapituluji povstání tam u vás:
1658 - útok na Zákupy
1664 - Police
1680 - opìt Zákupy a 1775 mne vcelku nezajímá...

_________________
Obrázek Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte !


Naposledy upravil Jiří Motyčka dne 21 lis 2007 19:08, celkově upraveno 1

Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 21 lis 2007 19:06 
Offline
Pán
Uživatelský avatar

Registrován: 29 říj 2007 20:25
Příspěvky: 296
Bydliště: Ducatus Nitraensis
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Ja len dodám, že obdobná situácia ako píše Kateøina vládla aj v Uhorsku. Neviem ako v Èechách ale v Uhorsku kvôli tomu bolo neustále nejaké protihabsburské povstanie. Poènúc Štefanom Boèkajom a konèiac Františkom II Rákocim.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: selská povstání
PříspěvekNapsal: 21 lis 2007 22:32 
Offline
Vévoda

Registrován: 22 bře 2007 22:04
Příspěvky: 872
Bydliště: Martinovo údolí
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Jiøí Motyèka píše:
Citace:
Juliovi Jindøichovi pozdìjšímu majiteli Zákup...
A víš ,že si nejsem jist jestli mu patøily?Nejsem odborník na dobové rodinné právo,ale nìkteré místní zdroje tvrdí,že zákupské panství patøilo dìdièce vdovì Lobkovicové,pøes protesty Kolovratù.a Julda Jindra tu dlouho nepobyl,neb usedl na stolec vévody sasko lauenburskéhoa to pøed tím,než rebelie propukly

Citace:
1664 - Police
V Polici vypukl odpor proti robotì v srpnu 1664 v dobì nejpilnìjších žní. Ten, ale nebyl všeobecný, takže se pøece podaøilo s obtížemi panské práce dodìlat. Ploskovický hejtman Rosslaw sem zajel na nìkolik dní v druhém týdnu srpna a sehnal sedláky dohromady, takže mohli pšenici posekat, svázat a odvozit.... Toï citrace z Polické kroniky
Jinak jak vím,r. 1680 podali poliètí stížnost k Èeskému dvoru v Praze,ten rozhodl o prošetøení,ale mezitím dorazil generál Harant z Polžic s vojskem a vzpouru potlaèil a soudil sedláky v Sloupu .Akorát nevím,který Harant to byl pøesnì,jinak zas taková hoøká pøíchu

_________________
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: èeská šlechta
PříspěvekNapsal: 21 lis 2007 23:18 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 29 čer 2006 19:29
Příspěvky: 1898
Bydliště: Budíkov
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Kateøina_z_Landštejna píše:
...Situaci u nás nedlouho pøed Bílou Horou i po ní dost podrobnì popisuje Mikuláš Daèický ve své kronice a není to veselé ètení.
...On se vìnuje hlavnì Kutné Hoøe a tam to byla skuteènì katastrofa.
...Jako katastrofu popisuje i dobu po B.H. - pøíliv cizákù, vyhnání èeské vysoké i nižší šlechty, resp. její pokatoliètìní a hlavnì germanizaci...
Bohudík to takto nepopisuje jen Daèický z Heslova, takže lze dopøedu odmítnout pøípadný "argument" jednostrannosti tohoto dobového svìdectví...

Kateøina_z_Landštejna píše:
...To, že Èeši se ve své rodné zemi stali trpìnou a ponižovanou skupinou. A tím, že pøišli o svou šlechtu, ztratili i jakoukoli možnost se bránit nebo alespoò pøežít bez velkých škod.
Ano, to v podstatì dokládají i poslední badatelské závìry nezávislé moderní èeské historiografie.

_________________
Obrázek Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte !


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: selská povstání
PříspěvekNapsal: 23 lis 2007 18:08 
Offline
Vévoda

Registrován: 22 bře 2007 22:04
Příspěvky: 872
Bydliště: Martinovo údolí
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Jiøí Motyèka píše:
Citace:
byl konfiskován majetek ostrovského panství po Jáchymovi Ondøejovi Šlikovi († 1621 na "Staromáku") a ten pøipadl vysokému dùstojníkovi císaøských vojsk Juliovi Jindøichovi, pozdìjšímu majiteli Zákup...

pøipadl
Pøipadl,nìkdy dostal.Ale jak to bylo?Dostal pouze žold za úèast na Bílé Hoøe.Jinak vše od r.1617kupoval pøedevším od èeské král.komory.Zajímavéje jak získal panství Støedokluky.Cituji
V té dobì se zjevuje v dìjinách Støedokluk jméno spekulanta dobrodružné povahy, jenž slul Severýn Táhlo z Horštejna (Horšovský Týn v záp. Èechách). /6/ Byl to pùvodnì uèitel a pozdìji úøedník pøi komoøe královské.Horlvì skupoval konfiskované statky.K tìmto statkùm pøipojil Severýn Táhlo ještì jiné, ale všechno zboží své, které obdržel za levnou cenu celkem 50 tisíc kop míš., prodal r. 1630 vévodovi saskému Juliu Jindøichovi za 114.000 zl. rýnských.
Dobrý obchod èecháèka.Jinak z místních kronik mnohdy se èlovìk doví,že budoval školy koleje,významné barokní památky.Také to,že je za 30let.války dovedl ochránit.
Tebou zmiòovaný Ostrov se jím i jeho dìdictvím dnes pyšní.Od EU dostali 130 mil.A tak obnovili barokní zámek,piaristickou kolej s latinským gymnáziem,vysoce cenný zámecký park.Dokonèuje se oprava jeho hrobky.
Tøeba by tam mìli dát i pomníèek tìm neznámím sedlákùm,èeským,nìmeckým,z jejichž døiny to bylo vybudováno.Aby pravdì bylo udìláno zadost.

_________________
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 25 lis 2007 20:58 
Offline
Vévoda

Registrován: 22 bře 2007 22:04
Příspěvky: 872
Bydliště: Martinovo údolí
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Kateøina_z_Landštejna píše:
.
Citace:
Situaci u nás nedlouho pøed Bílou Horou i po ní dost podrobnì popisuje Mikuláš Daèický ve své kronice a není to veselé ètení.

Jednou jsem èetl/ale nepoznamenal si/,že jeden náš historik si dal za úkol zmapovat,kolik majetku vlastnila,øeknìme etnicky,èeská a cizácká šlechta pøed a po Bílé Hoøe.Kupodivu mu vyšlo,že po.
Kde hledat pøíèiny?
Dle mé,a nejen mé hlavy,to bylo ze dvou dùvodù.
1.Obecnì historické podmínky
2.Dùsledky husitství.
Ad.1Evropa byla v té dobì kosmopolitní,panoval vztah jedinec-šlechta panovník,a držení panství bylo pøedevším ekonomického rázu.
Za vlády Rudulfa II.byla Praha a èeské zemì pøitažlivé,navíc zde panovala nejvìtší názorová svoboda v Evropì.
Ad.2Po husitských válkách byla zemì zpuztošena ,panství zadlužena,stávala se snadnou koupí finanènì silnìjších.Navíc v sousedním Nìmecku po dobì Lutera,se vznikem protestantismu pøestávala být zemì vnímána jako nepøátelská,ba naopak.
Není divu,že po r.1620 smìøoval proud exulantù pøedevším do Saska,Údaje hovoøí až o 15% podilu èechù na tamním obyvatelstvu.Není se co divit,že po návratu v r.1631-2 jsou již èeští stavové nazýváni sasíky,nehledì na to,co škod tu natropili.
Dovolím si na závìr jeden citát mého oblíbeného historika Denise,který coby francouz s nadhledem nezatíženým traumatem napsal:
"By Habsburkové nemìli nárokù na vdìènost zemì, ježto nestarali se nikdy o prospìch a budoucnost národa, který jim svìøil osudy své, nicménì nelze popøíti, že vláda jejich byla ochranným útulkem, jehož zásluhou Slované v korunì èeské pøežili nešastnou a nesnadnou existenci svou až do znovuzrození za doby naší. S druhé pak strany Rakousko, aè z poèátku zdá se to paradoxním, pro tuhou vìrnost svou ku katolicismu a pro soukromé prospìchy ctižádosti své nebylo nikdy mocnáøstvím opravdu nìmeckým. Vláda císaøská netoliko nepøipravovala splynutí Èech s øíší nìmeckou, nýbrž chránila jich proti Nìmecku, a to právì v dobì, kdy ochablý cit národní a únava byly by je bez obrany vydaly všem pokusùm dìdièného nepøítele.
Národ, který v letopisech svých honosí se velkou službou prokázanou lidstvu, pøežije hrob. Vítìzové vyrvali sice Èechùm zøízení jejich, samostatnost jejich, ano témìø jazyk a jméno jejich, ale nemohli odníti jim dìjiny jejich; a o dvì století pozdìji právì tìmito dìjinami národ èeský se obrodil a opìt povznesl.
"
Toï moje kafe.

_________________
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: šálek kafe
PříspěvekNapsal: 30 lis 2007 10:01 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 29 čer 2006 19:29
Příspěvky: 1898
Bydliště: Budíkov
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Georg píše:
...Toï moje kafe.
Moje NE, pøestože mùj vztah k Denisovi je vìtšinou velice pozitivní, jak už jsem tady anoncoval. Ale neplatí to pochopitelnì bezvýhradnì a jeho názory nepøijímám nekriticky!

Ernest Denis píše:
"...Vítìzové vyrvali sice Èechùm zøízení jejich, samostatnost jejich, ano témìø jazyk a jméno jejich, ale nemohli odníti jim dìjiny jejich; a o dvì století pozdìji právì tìmito dìjinami národ èeský se obrodil a opìt povznesl."
Bez pøipomínek bych se mohl podepsat pouze pod tohle.

Copak snad Habsburkové nebyli de facto Nìmci? Nakonec se ještì dozvím, že Habsburk nás vlastnì zachránil pøed germanizací "nìmeckou". :roll: Kterápak by asi tak byla horší? Ta "rakouská" nebo ta "nìmecká"? :D Ne, prostì tady s Denisem opìt nemohu souhlasit...

_________________
Obrázek Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte !


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: šálek kafe
PříspěvekNapsal: 01 pro 2007 19:54 
Offline
Vévoda

Registrován: 22 bře 2007 22:04
Příspěvky: 872
Bydliště: Martinovo údolí
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Jiøí Motyèka píše:

Citace:
Copak snad Habsburkové nebyli de facto Nìmci? Nakonec se ještì dozvím, že Habsburk nás vlastnì zachránil pøed germanizací "nìmeckou".

A kdo byl tedy hrabì Thurn,neformální vùdce èeských stavù.Pekaø popisuje nástup nìmecké šlechty v 50. letém období pøed Bílou Horou:"Nešlo jen o ponìmèení šlechty, ale o ponìmèení mìst a venkova v dùsledku luteranizace, nìmeckých pastorù, škol a pøivádìní nìmeckých osadníkù na místo èeských, kteøí se drželi kalicha, ale s luterstvím a nìmectvím nechtìli mít nic spoleèného, a proto své usedlosti opouštìli. Tímto postupem byla bìhem ca 50 let ponìmèena 1/5 Èech ".
To ostatnì koresponduje s tím, že ze 27 èeských pánù bylo 5 nìmcù.
V Èechách byla pod vlivem reformace, spojené s pøílivem nìmecké evangelické šlechty a ponìmèováním èeské evangelické šlechty nìmèina pøipuštìna jako jednací øeè zemského soudu a snìmu v 70. letech 16. stol.Nutno podotknouti,že ponìmèování bylo tak rozsáhlé, že v roce 1615 pøijal èeský snìm zákon, že za obyvatele zemì (ani za m욝ana) ne smí být pøijat nikdo, kdo neovládá èeštinu. Èeština byla prohlášena za jediný jednací jazyk zemského snìmu a soudu., ve snìmu smìli nìmecky mluvit jen Slezané a Lužièané. Vypovìzením ze zemì mìli být potrestáni ti, kteøí se mezi sebou zavázali, aby pøi spoleèném setkání žádný jazykem èeským nemluvil. To byl zøejmý úspìch èeských katolíkù a ultrakvistù.
Stupeò ponìmèení èeské evangelické šlechty nejlépe ukazuje to, že pøi pøijetí Ferdinanda II. za èeského krále nebyl nikdo z evangelíkù schopen ve snìmu èesky vyslovit dùvody proti jeho pøijetí (vùdce "èeských" evangelíkù, hrabì Thurn, nemluvil moc èesky o Šlikovi ani nemluvì.) a získat proti Ferdinandovi II. evangelickou snìmovní vìtšinu, takže proti pøijetí Ferdinanda II. se vyslovili pouze 3 snìmovníci. Je ovšem otázka, jest-li by èesky pronesenému projevu "èeská" evangelická šlechta rozumìla.
Mohl nás èekat údìl Lužických Srbù, kteøí poèátkem reformace obývali souvislé území velikosti Moravy a bìhem nìkolika staletí byly pomocí evangelických kostelù a škol ponìmèeni. Katolický kostel a škola byly jazykovì neutrální, liturgickou øeèí a øeèí vyššího školství byla latina, která nikoho neodnárodòovala. Katoliètí knìží byly povinni kázat alespoò v nedìli a svátky v øeèi lidu, kterou museli ovládat i pro úèely zpovìdi. Takové povinnosti evangeliètí pastoøi zpravidla nemìli. Ne nadarmo zdrojem obnovy a jazyka byla známá kázání,tištìná v èeštinì.
Tolik pohled z "druhé strany" :D

_________________
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: tak jak to vlastnì bylo...
PříspěvekNapsal: 02 pro 2007 07:32 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 29 čer 2006 19:29
Příspěvky: 1898
Bydliště: Budíkov
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Georg píše:
... A kdo byl tedy hrabì Thurn,neformální vùdce èeských stavù. … vùdce "èeských" evangelíkù, hrabì Thurn, nemluvil moc èesky …
Tak hrabì Thurn nemluvil èesky vùbec. Byl „rád“, že èesky pouze rozumí. Ano, jednou z rozhodujících a nebál bych se napsat i fatálních chyb stavovské opozice bylo to, že v jejím èele stanul tento neschopný resp. všehoschopný týpek.

Georg píše:
... Nutno podotknouti,že ponìmèování bylo tak rozsáhlé, že v roce 1615 pøijal èeský snìm zákon, že za obyvatele zemì (ani za m욝ana) ne smí být pøijat nikdo, kdo neovládá èeštinu. Èeština byla prohlášena za jediný jednací jazyk zemského snìmu a soudu., ve snìmu smìli nìmecky mluvit jen Slezané a Lužièané.
Dìkuji za pøipomenutí, Georgi. Ano, v té dobì toto opatøení šlo udìlat. Ale bohužel po Obnoveném zøízení zemském, této oktrojované „ústavì“, která pravomoci snìmu omezila na nezbytné minimum, tuto šanci již zemský snìm nikdy nemìl…

Georg píše:
... Mohl nás èekat údìl Lužických Srbù,…
Tady kategoricky nemohu souhlasit. Nelze porovnávat situaci Èechù a Moravanù v pøedbìlohorské dobì se slovanským ostrùvkem uprostøed nekatolického moøe. To opravdu nejde, toto pøirovnání nejenže pokulhává, ale je opravdu porovnáváno neporovnatelné.
A mimochodem. Pøedpoklady, abychom nedopadli jako Lužiètí Srbové byly vytvoøeny daleko døíve. Jak dokládají poslední badatelské studie moderní, zdùrazòuji nemarxistické historiografie bylo to o 2 století døíve, a to díky reformaci èeské. Takže Habsburk už nepotøeboval žádnou hráz proti germanizaci stavìt, on tu již dávno postavenou protrhl…

_________________
Obrázek Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte !


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 02 pro 2007 10:33 
Offline
Vévoda

Registrován: 22 bře 2007 22:04
Příspěvky: 872
Bydliště: Martinovo údolí
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Plnì souhlasím,smekám klobouk a =D>

_________________
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 26 pro 2007 17:55 
Offline
Vévoda

Registrován: 22 bře 2007 22:04
Příspěvky: 872
Bydliště: Martinovo údolí
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Dostal se mi do ruky zajímavý spis o historii vinaøství na jižní moravì v nìmž je i pìknì zpracována historie,zvláštì zásluhy Lichtenštejnù.A zajímavé údaje jsou u Valticka.Kolem roku 1540 sem pøijímají Charváty a novokøtìnce a tehdejší majitel Hartmann Lichtenštejn zaèíná konvertovat k luteránství.Byl zde katol. kostel a Františkánský klášter. Zachoval se spis z výslechu františkánù,kteøí si stìžovali na zpùsoby stoupencù reformní víry.Pøi kázáních jim napø. vehnali kozy do kostela,jindy vylezli na kùr a zpívali hanlivé písnì,do vína naházeli kousky jídla,pøepadli je v klášteøe a nutili opít se vínem.Nakonec františkáni utekli,posléze i kat.faráø a s ním skonèila i škola.
Po té co zùstal klášter opuštìn,byl se souhlasem rozebrán na stavbu domù!Tedy nerozebírali se jen evangelické kostely ale døíve byly na øadì katolické.
Za Jana z L.pak pøichází na panství 60 pastorù z Nìmecka a to i 10 tzv.flakcinianistù,kteøí mìli v Nìmecku zákaz kázat.Bìhem jejich pùsobení se stalo více jak 50% obcí panství èistì protestantských. R 1599 nastupuje Karel z L. a uplatòuje cujus regio, illius religio (èí zemì, toho i náboženství).
Závìrem snad lze dodat,že odplata se dìje i v církvi.

_________________
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 28 pro 2007 15:20 
Offline
Zeman

Registrován: 05 lis 2007 21:35
Příspěvky: 112
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Citace:
Kateøina napsala: Na popravu prý potøeboval 4 hodiny a 4 meèe. Alespon, že to byl profesionál.
Ano, Praha mìla asi i dost nešikovné popravèí.
Roku 1588 se na popravišti na pražském Pohoøelci katovi nepodaøilo ani tøetí ranou stít hlavu vraha. Diváci, rozhoøèení nad katovou neobratností, zaútoèili na nìj a jeho pacholky kamením. Situace byla tak vážná, že dokonce i pøítomný rychtáø se svými biøici musel narychlo opustit popravištì, jestliže nechtìl, aby se hnìv divákù obrátil i proti nìmu. Dva z katových pacholkù však pøitom byli davem zabiti.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: co bylo døív
PříspěvekNapsal: 31 pro 2007 15:38 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 29 čer 2006 19:29
Příspěvky: 1898
Bydliště: Budíkov
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Georg píše:
...Tedy nerozebírali se jen evangelické kostely ale døíve byly na øadì katolické...
Víš, Georgi, tím bych argumetoval velice obezøetnì, pokud vùbec. Jedná se totiž o ten prastarý a vìèný spor o to, co bylo døíve - zda vejce nebo slepice... :idea:
Ale tvoji neutuchající snahu o vyváženost diskuze pøesto oceòuji. :wink:

P.S. poznámku o vztahu nekatolických církví ke klášterùm uvádím ZDE, v kapitole o církvi.

_________________
Obrázek Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte !


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Habsburci
PříspěvekNapsal: 01 led 2008 22:58 
Jiøí Motyèka píše:
Pak na jejich panství pøišel jakýsi cizák Laminger vulgo Lomikar a jejich práva za úèinné podpory Vídnì zaèal pošlapávat až do hoøkého konce. Takové pøíklady, kdy pøíslušníci cizí šlechty (španìlské, italské, nìmecké, etc.) za své „zásluhy“ v protistavovské válce získaly majetky po protestantské šlechtì nebyly ojedinìlé.


Lamingerové žili v Èechách pøed Bílou Horou. Ètyøi èlenové rodu se zúèastnili povstání na stranì stavù; tøi odešli do vyhnanství, pouze Vilém (otec nechvalnì známého Maxmiliána) dostal milost. Tolik k jejich "'zásluhám' v protistavovské válce" ...


Nahoru
  
 
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 147 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Přejít na:  
cron
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz