Jednota bratrská

dějiny křesťanství, Bible, misie, mnišství a jeho řády, kláštery, svatí, inkvisice, protestantismus
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Jednota bratrská

Unread post by Jiří Motyčka »

550. výroèí
V tìchto dnech si pøipomínáme 5 a pùl století od založení tohoto spoleèenství, kdy hospodáøský exsprávce emauzského kláštera Øehoø Krejèí († 1474) pøipadl na myšlenku vytvoøit vzorovou jednotu bratøí a sester. Jiøí z Podìbrad v r. 1457 dovolil èlenùm Krejèího náboženské komunity, aby se usadili ve vsi Kunvaldu na pomezí Orlických hor.
Obraznì øeèeno bylo zasazeno semínko, z nìhož vykvetla ta nejlíbeznìjší kvìtinka na pùdì èeské reformace. Proè?
Masaryk ruku v ruce s Palackým oznaèovali Jednotu bratrskou z 15. a 16. st. za vùbec to nejlepší, co èeské dìjiny z reformace èeské svìtu nabídly. Paradoxem je, že po reformaci nìmecké, kdy se Jednota mohla doèkat své plné rehabilitace, se v pol. 16. st. stala souèástí prvního pøedbìlohorského exilu. Pøestože pøijala zásady kalvínské konfese, neustále se pohybovala na hranici mezi trpìnou konfesí a sektou. Tento osud církve pùsobící na okraji protestantského konfesního spektra vrcholí po Bíle hoøe, kdy èeští bratøí z øad šlechty a dalších svobodných obèanù èeských zemí, pokud nekonvertovali k jedinému státem povolenému náboženství, museli se uchýlit do exilu. Mezi tìmito exulanty se pozdìji ocitl i poslední biskup Jednoty J. Á. Komenský. Jednota bratrská z èeských zemí prakticky vymizela, aby posléze našla útoèištì v Ochranovì pod vedením von Zinzendorfa, odkud zaèala plnit své nelehké misijní úkoly.

Nadèasovost humanistických myšlenek prapùvodní Jednoty bratrské se nejvíce projevila právì v misijní èinnosti, která i v souèasné dobì smìøuje témìø do celého svìta s akcentem na Afriku a latinskou Ameriku. Zde všude nacházíme stopy i po èeských misionáøích z øad bratrské církve a díky èeské misii mají tamní køesané povìdomost napø. mj. i o èeském reformátorovi Janu Husovi a „uèiteli národù“ Komenském.
Last edited by Jiří Motyčka on 14 Apr 2008 18:11, edited 2 times in total.
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3677
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Re: 550. výroèí Jednoty bratrské

Unread post by Ježek »

Jiøí Motyèka wrote:Ochranov
Kde to je?
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: 550. výroèí Jednoty bratrské

Unread post by Jiří Motyčka »

Ježek wrote:
Jiøí Motyèka wrote:Ochranov
Kde to je?
Dobrá otázka! Jedná se o Herrnhut v Horní Lužici v SRN nedaleko Görlitze (Zgorzelce). Jedeš Hrádek nad Nisou :arrow: Zittau :arrow: Herrnhut :arrow: (Löbau) atd...
Zde našli útoèištì èestí exulanti Jednoty bratrské. V souèasnosti jsou mezi sbory Bratrské církve a ostatních protestantských církví z ÈR a Ochranovem udržovány pøátelské vztahy a èilé výmìnné pobyty...
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: 550. výroèí Jednoty bratrské

Unread post by Jiří Motyčka »

JM wrote:V tìchto dnech si pøipomínáme 5 a pùl století od založení tohoto spoleèenství, ...
K tomu podrobnìji a v dìjinných souvislostech ještì na http://www.husitstvi.cz/n-a12.php ...
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Ženy Jednoty

Unread post by Jiří Motyčka »

V Jednotì bratrské vedle významých mužù, mezi nìž bezpochyby patøí Jan Ámos Komenský a další, najdeme také málo známé a skromné ženy.
O jedné bych se rád pøi pøíležitosti výroèí založení Jednoty rád zmínil, protože patøila ještì k tìm prvním, které do sborù vstupovaly v pøedreformaèní dobì, aby se stávaly sestrami Jednoty.

Jedná se o urozenou dámu, paní Johanku Krajíøovou z Krajku, která zcela nezištnì v r. 1496 bratøím a sestrám postoupila bývalý klášter minoritù v Mladé Boleslavi zpustošený bìhem husitské revoluce. Z kláštera Jednota vybudovala sborový dùm, bratrskou školu a tiskárnu. Tím se Mladá Boleslav stává velice významným støediskem Jednoty. Sama Johanka vstupuje do Jednoty jako pìtapadesátiletá v r. 1512. Z mála dochovaných písemností Johanèiných se nalezlo její upøímné vyznání víry z r. 1513, které je odrazem oné pøedreformaèní doby a je zárovìò i zdùvodnìním jejího vstupu do sboru bratøí a sester: "...podle toho mùž poznáno a porozumìno býti, která jest pøíèina náboženství tohoto mého: že tu, mimo jiné náboženství a Jednoty, bližší pravdu pøi spasení základnì i služebnì pøi správcích i lidu poznala jsem, a protož se toho jakžkoli s mnohým protivenstvím, hanìním, bludováním i kaceøováním s pomocí Pána Boha nebeského pøidržím."

Toto Johanèino horoucí vyznání je svìdectvím nejen o dùvodech volby její konfese, ale zárovìò i dokladem kontinuálního vymezování Jednoty bratrské na okraj již se konfesionalizující spoleènosti, a to 56 let po jejím vzniku a v pøedveèer evropské (2.) reformace...
Stanislav
Zeman
Posts: 105
Joined: 05 Nov 2007 21:35

Unread post by Stanislav »

Rád bych k významným mužùm, kteøí se zasloužili o Jednotu bratrskou, pøiøadil i neznámého jihoèecha, kterému øíkáme Petr Chelèický. Nebyl sice èlenem Jednoty, ale bratøí se jeho dílem ohánìli, stejnì jako T.G.M, když se pokoušel v Americe prosadit vznik nezávislého Èeskoslovenska, stejnì jako se jím ohánìjí dodneška pacifisté.
Dílo Chelèického, znal prý i Thomas Jefferson (i když vycházel hlavnì z uèení Johna Locka a Thomase Paina) - a to díky Moravským bratøím.
Myslím si, že dnešní generace jeho knihy vùbec nezná.
A zároveò si myslím, že to byl vùbec nejvìtší Jihoèech.
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

ještì k tomu...

Unread post by Jiří Motyčka »

Stanislav wrote:Rád bych k významným mužùm, kteøí se zasloužili o Jednotu bratrskou, pøiøadil i neznámého jihoèecha, kterému øíkáme Petr Chelèický. Nebyl sice èlenem Jednoty, ale bratøí se jeho dílem ohánìli, stejnì jako T.G.M, když se pokoušel v Americe prosadit vznik nezávislého Èeskoslovenska, stejnì jako se jím ohánìjí dodneška pacifisté.
Dílo Chelèického, znal prý i Thomas Jefferson (i když vycházel hlavnì z uèení Johna Locka a Thomase Paina) - a to díky Moravským bratøím...
Ano, souhlasím. Já bych k tìm, co se Chelèickým "ohánìli" pøidal ještì jednu skupinu lidí. Humanisty. A to byl pøesnì pøípad Masarykùv.
Podrobnìji o vztahu Masaryka ale i Palackého k Jednotì, potažmo Chelèickému píši jinde a diskuzi o Petru Chelèickém založenou naším adminem najdeš tady ...
Stanislav wrote:...Myslím si, že dnešní generace jeho knihy vùbec nezná...
...tøeba by ses možná divil. :wink:
Ale jinak se tvoje úvaha ubírá správným smìrem. V dnešním sekulárním a materálním svìtì, plném násilí to totiž není ta správná èetba do vlaku nebo na dovolenou.
Stanislav wrote:...A zároveò si myslím, že to byl vùbec nejvìtší Jihoèech...
...hned po mistru Janu Husovi.
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3677
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Chelèický

Unread post by Ježek »

Jiøí Motyèka wrote: V dnešním sekulárním a materálním svìtì, plném násilí to totiž není ta správná èetba do vlaku nebo na dovolenou.
To by ale nebyl (kdyby existovaly vlaky), ani v dobì, kdy žil. Byl radikálem Více lidí ovlivnili jeho žáci a žáci jeho žákù, než on sám ...
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
Stanislav
Zeman
Posts: 105
Joined: 05 Nov 2007 21:35

Unread post by Stanislav »

Pøeèetl jsem si Vaše èlánky a mìl z nich radost, jsou fundovanì a ètivì napsané. Dìkuji, a zároveò dìkuji za to, že jste vyzdvihl Husa a ne Žižku. Hus byl pøeci jen èlovìk osobnì stateèný, takový palièatý a myslím i nezištný.
K tomu, jestli dnes nìkdo ète Chelèického. Já ve svém okolí neznám nikoho, kdo by jej èetl. A ani se nedivím, je to pøeci jenom èeština, která nám pøipadá kostrbatá.
Již pochybení, kteréž mám a k kterému rozumu o rozdìlení trojího lidu, jenž se poèítá od nìkterých u víøe Kristovì, opìt zase vzkazovánie nechám, ale, jakož žádáš toho, abych o tom nìco napsal, tot uèiním.
Já jsem to èetl tak, že jsem si vìty i nìkolikrát opakoval, abych pochopil smysl každé.
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: Chelèický

Unread post by Jiří Motyčka »

Ježek wrote:...Více lidí ovlivnili jeho žáci a žáci jeho žákù, než on sám ...
Dejme tomu. Ale on byl na poèátku nìèeho, co pøetrvalo až do praxe souèasného køesanského Svìta. Mám na mysli nepøehlénutelný efekt bratrských misií s akcentem na Afriku a Latinskou Ameriku a vlivu humanistických myšlenek Jednoty. O tom svìdèí i to, že podle geografického rozložení (ne co do poètu) má bratrská církev z protestantských církví ve svìtì nejvìtší zastoupení...
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

èetba...

Unread post by Jiří Motyčka »

Stanislav wrote:...Já jsem to èetl tak, že jsem si vìty i nìkolikrát opakoval, abych pochopil smysl každé.
Z toho je patrné, že ti šlo o vìc. Že ses snažil ho pochopit, pochopit jeho poselství lidskému pokolení.
Proto také jsou svìtlými výjimkami ti, kteøí ho ètou i dnes. A to bez ohledu na to, zda je jeho (souèasný) ètenáø vìøící èi ateista. Chelèický totiž umí promluvit a také promlouvá k obìma...
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3677
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

dokumenty Jednoty bratrské

Unread post by Ježek »

Našel jsem toho: http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/text?id=bracia-czescy
Urèitì to bude stát za shlédnutí ...
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: Chelèický

Unread post by Jiří Motyčka »

Ježek wrote:...Na husitství si nejvíce cením Chelèického a jeho "nenásilí" (ale to chápal naprosto jinak než ho chápu já), nicménì ovlivnil jiné svìtové velikány ...
... mj. i Lva Nikolajevièe Tolstého. Myslím, že pro tohoto svìtovì proslulého ruského literáta a pøedevším hloubavého filozofa musel být Chelèický tím pravým zjevením...
Saltzmann

Re: 550. výroèí Jednoty bratrské

Unread post by Saltzmann »

Jiøí Motyèka wrote: V souèasnosti jsou mezi sbory Bratrské církve a ostatních protestantských církví z ÈR a Ochranovem udržovány pøátelské vztahy a èilé výmìnné pobyty...
A kterou Bratrskou církev v souèasnosti máš na mysli? Jednotu bratrskou? Církev bratrskou? Èeskobratrskou církev evangelickou? Nebo snad Bratrskou jednotu baptistù? :D

K objektivnosti by bylo dobré poznamenat, že Jednotu bratrskou v 15. století pronásledoval (a považoval je za kacíøe) husitský král Jiøí z Podìbrad...
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: 550. výroèí Jednoty bratrské

Unread post by Jiří Motyčka »

Saltzmann wrote:
JM wrote:V souèasnosti jsou mezi sbory Bratrské církve a ostatních protestantských církví z ÈR a Ochranovem udržovány pøátelské vztahy a èilé výmìnné pobyty...
A kterou Bratrskou církev v souèasnosti máš na mysli?...
Pochopitelnì furt tu jednu, tj. Církev bratrskou, u níž jsem nedopatøením pøehodil v názvu ona dvì slova a "udìlal" z ní Bratrskou církev. Církvi bratrské, jejím sborùm i èlenùm a všem ostatním se omlouvám ... :oops:
Friderika
Poddaný
Posts: 1
Joined: 13 Sep 2010 10:05

Re: Jednota bratrská

Unread post by Friderika »

Osudy Jednoty bratrské mě velmi zajímají a reformace vůbec, proto bych ráda upozornila na unikátní nález písemností z té doby, ke kterému sice došlo už před čtyřmi lety, ale nejsem si jistá, zda je to dostatečně známo veřejnosti. Nejprve malý úvod. V roce 1468 vymřel po meči katolický rod Michaloviců a téměř vzápětí se zde v Mlaqdé Boleslavi objevili Čeští bratři. Údajně je do města přivedli Tovačovští, moravský rod, noví majitelé zdejšího panství. Za Tovačovských a později Krajířů se bratřím dařilo dobře. Adam Tovačovský daroval Jednotě do vlastnictví husity zničený bývalý klášter Minoritů a oni si obnovili jak klášter tak i kostel, postupně si zřídili školu, hospodářská stavení a hlavně tiskárnu. Tuto lokalitu nazvali podle biblické hory KARMEL. Ostatně bratrská střediska volila různá jména, příkladně nedaleký Klášter-Hradiště byl známý mezi bratřími SION, moravské Ivančice ZAHRADA GETSEMANSKÁ, Brandýs nad Orlicí ORLÍK a Litomyšl HORA OLIVETSKÁ. Roku 1518 byl zvolen prvním českobratrským biskupem bratr LUKÁŠ PRAŽSKÝ, který je zde v Boleslavi i pohřben. Na Karmeli se konaly bratrské sněmy a shromáždění pod patronátem pana Kunráta Krajíře z Krajku. Čas pohody se tu téměř pravidelně střídal s obdobími útlaku. Přesto celé 16. století až do nešťastné bělohorské bitvy se bratři "drželi". Johanka s Krajku jim poskytla privilegium, na základě kterého nesměli v Mladé Boleslavi působit katoličtí kněží a nesměli tu ani bydlet. Jinak zde žili Kališníci, Luteráni, Čeští bratři a Židé, ale žádný katolík. Jakmile někdo projevil sympatie ke katolické víře byl vyobcován z města.(Jak vidíme netolerance vůči náboženství nebyla vlastní jen katolíkům). Pár dní po bělohorské bitvě se ve městě objevilo vojsko. Protože budoucnost byla celkem jasná tak tehdejší senior Jednoty Matouš Konečný s dalšími bratry opustil Karmel, ale před tím ještě stačil ukrýt do kláštera pod podlahu bratrské dokumenty a korespondenci. A ukryl je dobře, protože když je při rekonstrukci kláštera v roce 2006 našli dělníci byly celkem v pořádku. Na to, že tam ležely téměř 400 let jsou v dobrém stavu. Byly uskladněny ve dvou bedničkách, které obsahovaly přes 400 dopisů, účty Jednoty, knížku s rozpisem služeb, jak měli kněží a jáhnové sloužit nedělní bohoslužby a velkým unikátem jsou dvě knížky"Registr boleslavského sboru" z roku 1610, kde jsou uvedeni všichni členové Jednoty bratrské na mladoboleslavském panství.Bylo napočítáno celkem 739 členů. Tyto dvě knížky by jistě bývaly přišly velmi vhod rekatolizační komisi, která zde začala působit po roce 1623. Je ovšem stejně nutné nalezené písemnosti zčásti restaurovat, aby se zabránilo další destrukci papíru, kterou způsobuje hlavně tehdy používaný inkoust s příměsí železa i horší kvalita některých papírů. Jen tak pro ilustraci: nález obsahuje na příklad dopisy Václava Budovce z Budova z let 1612 až 1617, dopis jeho syna Adama, dopis Martina Fruvaina, právníka Jednoty bratrské, který popravě na Staroměstském náměstí uniklsebevražedným skokem z Bílé Věže a dopis pana Kašpara Kaplíře ze Sulevic, nejstaršího popraveného.
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3677
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Re: Jednota bratrská

Unread post by Ježek »

Existuje někde dobrý vstup do problematiky apoštolské posloupnosti svěcení biskupů a toho, jak to JB a obešla?
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
slavicekvac
Král
Posts: 1811
Joined: 28 Oct 2009 11:55
Location: Kladno

Re: Jednota bratrská

Unread post by slavicekvac »

Ježek wrote:Existuje někde dobrý vstup do problematiky apoštolské posloupnosti svěcení biskupů a toho, jak to JB a obešla?
Ti kteří jsou v apoštolské posloupnosti řádně jsou uvedeni ve všech přehledech diecézí, jak Vatikánských, tak národních. Kdo tam není, ten apoštolskou posloupnost nemá. To jest nebyl vysvěcen biskupem s apoštolskou posloupností ( pravomocí světit biskupa sahající až k některému apoštolovi ze dvanácti)
Apoštolskou posloupnost v tomto smyslu mohou mít i biskupové vysvěcení neplatně, to jest bez souhlasu papeže. Ti sice apoštolskou posloupnost mají, ale nejsou biskupy funkčně, protože tato funkce je jim ihned církevním právem bez výroku nadřízeného ( papeže ) ihned odňata, prakticky nevznikne. Namátkou příklad biskupů svěcených LeFebvristy. Protože jde vesměs o ty, kteří církevní právo vědomě ignorují, tváří se, že biskupy funkčními jsou. Jejich funkce je jim vrácena bez nového svěcení, jestliže uznají jednotu s papežem. Možná takhle z hlavy jsem napsal nějaké nepřesnosti, ale víceméně to bude dobře. Historicky posoudit jak na tom jsou biskupové JB neumím, ale asi by se to dalo odvodit.
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3677
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Re: Jednota bratrská

Unread post by Ježek »

slavicekvac wrote:Historicky posoudit jak na tom jsou biskupové JB neumím, ale asi by se to dalo odvodit.
Museli odvhrnout apoštolskou posloupnost, protože vznikli jako nová církev. Jejich existence navíc porušovala kompaktáta, podobně jako i pozdější reformační církve.
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
slavicekvac
Král
Posts: 1811
Joined: 28 Oct 2009 11:55
Location: Kladno

Re: Jednota bratrská

Unread post by slavicekvac »

Ježek wrote:
slavicekvac wrote:Historicky posoudit jak na tom jsou biskupové JB neumím, ale asi by se to dalo odvodit.
Museli odvhrnout apoštolskou posloupnost, protože vznikli jako nová církev. Jejich existence navíc porušovala kompaktáta, podobně jako i pozdější reformační církve.
To je jen ukázka důsledků štěpení. Aniž bych posuzoval proč se oddělili, tak dělení reformace je skoro geometrickou řadou. Kolik je vlastně evangelikálních reformačních církví?