Turci, Osmanská øíše

pravěk, starověk, novověk, moderní období

Moderator: Ježek

User avatar
duli
Paní
Posts: 299
Joined: 26 Sep 2008 21:00
Location: 1 km od Prahy

Turci, Osmanská øíše

Unread post by duli »

Osmanský stát vznikl ve 13. století jako výbojné knížectví na pomezí islámského a køesanského svìta. O nìco pozdìji založil sultán Osman I. válečnický stát na území severozápadní Anatolie. Výboje obyèejnì smìøovaly na severozápad.
Pøehled panovníkù:
http://www.youtube.com/watch?v=uIRQVehW ... re=related
Osmanští vládci vybudovali neobyèejnì silný státní systém, který pøedstavovala jednotná armáda v èele se sultánem. V ní byli vojáci a úøedníci, nositelé vojenských hodností, kteøí mìli pøidìlenou pùdu nebo jim byla vyplácena mzda. Ústøední vláda sídlila tam, kde byl právì sultán se svou armádou. Všichni vysocí úøedníci vstupovali do armády v dobì váleèných tažení, na nìž byly vìnovány znaèné státní pøíjmy.
Když sultánové nastupovali na trùn, rádi se v duchu své tradice ujímali vlády dobytím nových dùležitých území.

Byzantská øíše byla vlastnì nárazníkem bránícím Evropu pøed Osmanskými výboji. Po nešastné bitvì u Mantzikertu na jezeøe Van v roce 1071, kde byla byzantská vojska poražena, pøipadla podstatná èást Asie seldžuckým Turkùm. To byla pøedzvìst blížící se katastrofy. Seldžukové postupovali k Marmarskému moøi a jejich postup byl zastaven až køižáckými vojsky. Ta se však nakonec stala hlavním nebezpeèím pro samotný Konstantinopol. Pøi ètvrté køížové výpravì v roce 1204 vojska pod vedením benátského dóžete Enrica Dandola a za podpory benátské flotily, dobila a vydrancovala Konstantinopol. Císaø musel uprchnout a ve mìstì bylo vyhlášeno Latinské císaøství. To však netrvalo dlouho. Po jeho pádu v roce 1261 se byzantský císaø vrátil a zaèal s obnovou mìsta, které se však již k nìkdejší nádheøe nepovzneslo.

Osmanské kmeny pøekroèily pod vládou Murata I. v roce 1354 Dardanely a vkroèily poprvé na evropskou pùdu. Za své hlavní mìsto zvolily Adrianopol – dnešní Edirne. Bylo zøejmé, že nebude dlouho trvat a zaútoèí i na hlavní mìsto pomalu se rozpadající øíše. Poèátkem 15. století byl už Konstantinopol pouhým køesansko-pravoslavným ostrùvkem v islámském moøi.

V roce 1452 byla bìhem nìkolika mìsícù na evropském bøehu Bosporu vybudována pevnost Rumeli Hisari a Konstantinopol byl tak odøíznut od Èernomoøí.

K rozhodujícímu útoku na Konstantinopol došlo v roce 1453. Boje se protahovaly, ale i pøes pomoc západních køesanských státù bylo zøejmé, že hradby nemohou odolat. Po dlouhém obléhání v noci z 28. na 29. kvìtna mìsto padlo do rukou Mehmeda II.
http://www.youtube.com/watch?v=CGRjuZs9 ... re=related

Mehmed II. povýšil Konstantinopol na hlavní mìsto a podle øeckého is tin polin – „do mìsta“ mu dal nové jméno Istanbul. Stává se muslimským mìstem s nádhernými mešitami, jehlicovými minarety a islámskými vysokými školami – MEDRESAMI. Mìní s v pravé orientální mìsto s lidským hemžením mnohonárodního státu, s oddìlenými ètvrtìmi pro Turky, Øeky, Židy, Armény a Evropany.

Chrám Hagia Sofia byl pøemìnìn na mešitu Aja Sofia, která se stala hlavní svatyní Osmanské øíše a souèasnì i modelem pro pøíští osmanské stavitele.

Poèátkem 16. století se osmanský stát rychle stával jednou z nejsilnìjších mocností na svìtì a následujících 70 let probìhlo ve znamení mimoøádných výbojù. Nejvìtší územní expanze smìøovaly na východ a na jih. V prùbìhu 16. století byli dobyty: Sýrie, Palestina, Azerbajdžan a Egypt. Brzy následovala svatá mìsta Mekka a Medína, pozdìji Jemen a Irák. Na jih hnala Osmance nutnost odrazit Portugalce, kteøí obeplutím Afriky ohrožovali muslimský obchod a poutní cesty.

Výboje smìøovaly dále také na severozápad. Pøedevším tam se Osmanci již od dob založení váleènického státu Osmanem I. v severozápadní Anatolii snažili podrobit své muslimské nadvládì území bezvìrcù. Süleyman I. Zákonodárce svedl tímto smìrem veškerou sílu Osmancù. Svou vládu zahájil velkým vítìzstvím v roce 1521, kdy dobyl Bìlehrad – jižní opìrný bod Uher. Pak následovalo znièení uherské armády u Moháèe roku 1526 ( v této bitvì zahynul i èeský král Ludvík Jagellonský). Turci se dostali roku 1529 až k Vídni. Obléhání Vídnì skonèilo – právì, když se mìsto rozhodlo kapitulovat – jen proto, že se Süleymanova armáda chtìla vrátit domù pøed pøíchodem zimy. Na nìjaký èas pøijali Osmanci Uhry za své vazaly, ale do roku 1540 pøevzali formální nadvládu nad rozsáhlou èástí území.

O pøíchodu kávy do Evropy se vypráví hezká povìst:
Když se Osmané dali na ústup od Vídnì, zanechali zde kupy hnìdých granulí.
Nikdo nevìdìl co je to zaè, všichni si mysleli, že se jedná o krmení pro velbloudy. Našel se však èlovìk, který dlouhý èas pobýval u osmanského dvora a kupy granulí si vyžádal. Otevøel si ve Vídni kavárnu a zaèal zde vaøit pravou tureckou kávu. Tak se poprvé dostala káva do Evropy. Tato kavárna skuteènì existuje již od roku 1529 ve Vídni dodnes.


Stejnì pozoruhodným zpùsobem pronikli Osmanci do nové oblasti - do Støedozemí – ovládli zde Rhodos, celé Egejské moøe, obsadili severní pobøeží Afriky až k Maroku. Osmanci se pokoušeli zmocnit i Malty – klíèe k bránì západního Støedozemí. Zde byli odraženi a Malta nebyla dobyta díky øádu maltézských rytíøù. Poté co ztroskotal i druhý pokus, obsadili Kypr a soustøedili se na upevnìní svého vlivu ve východním Støedomoøí. Ovládli ještì Krétu, Ukrajinu. Osmani byli poraženi v námoøní bitvì u Lepanta. V roce 1683 se osmanská armáda ještì jednou ocitla pøed hradbami Vídnì. Byla však odražena a napøíštì se ocitla již jen v postavení obránce.
http://www.youtube.com/watch?v=zpPMpCYz ... re=related

Turecký vojenský i státní systém, který zpoèátku slavil takové úspìchy, se pomalu ale jistì zaèal rozpadat zevnitø. Na dvoøe sultánù, kteøí už nabyli tak silní jako jejich první pøedkové, zaèínaly nabývat vrchu protekce pøed schopnostmi, úplatky pøed odvahou a zrada pøed vìrností. I když matka každého ze sultánù byla otrokynì, nebo možná právì proto, mohly dvorské intriky mìnit øíši k nepoznání.

Stagnace nastala v 18. století. V 19. století se osmanská øíše dostala do øady válek. Celá Turky podmanìná Evropa se postupnì osvobozuje zpod tureckého podruèí, na území bývalé osmanské øíše se obnovují staré historické zemì. Do osvobozeneckého boje se zapojuje i západní Evropa, známý je napø. boj anglického básníka Gordona Byrona na stranì Øekù.
pád øíše
http://www.youtube.com/watch?v=sr7oBJIW ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=fe5dBcoI ... re=related

V Istanbulu probíhala øada jednání s nejvyššími pøedstaviteli evropských vlád a nejednou mu hrozilo obsazení nepøátelskými vojsky.

http://www.youtube.com/watch?v=8ly7l7kl_hI&NR=1
Last edited by duli on 11 Jan 2009 13:55, edited 8 times in total.
Všechno je jinak.
Poznávej cesty Páně.
User avatar
duli
Paní
Posts: 299
Joined: 26 Sep 2008 21:00
Location: 1 km od Prahy

Unread post by duli »

Last edited by duli on 10 Nov 2008 10:25, edited 1 time in total.
Všechno je jinak.
Poznávej cesty Páně.
User avatar
duli
Paní
Posts: 299
Joined: 26 Sep 2008 21:00
Location: 1 km od Prahy

Bitva o Vídeò 1683

Unread post by duli »

Last edited by duli on 10 Nov 2008 01:00, edited 2 times in total.
Všechno je jinak.
Poznávej cesty Páně.
User avatar
Dagmar
Knìžna
Posts: 220
Joined: 05 May 2007 13:32
Location: Praha

Unread post by Dagmar »

Duli, promiò, ale to má nìjaký význam sem dávat tyto pøíspìvky?
Minulost není tøeba milovat, staèí jí rozumìt a nezapomenout, že konèí v budoucnosti. M.Ivanov
User avatar
duli
Paní
Posts: 299
Joined: 26 Sep 2008 21:00
Location: 1 km od Prahy

Unread post by duli »

Dagmar, má. Sice bitvy, které sem momentálnì dávám již jsou za hranicí støedovìku, ale jsou to následky støedovìkých událostí. Dávám to sem mimo hlavní téma z toho dùvodu, aby si každý pøipomnìl hrùzu, která mohla po prohøe následovat. Mùže se toto téma zdát militantní, ale scházelo málo a byli jsme pod Osmanskou nadvládou.
Last edited by duli on 10 Nov 2008 12:27, edited 2 times in total.
Všechno je jinak.
Poznávej cesty Páně.
User avatar
Dagmar
Knìžna
Posts: 220
Joined: 05 May 2007 13:32
Location: Praha

Unread post by Dagmar »

O.K. Promiò, ale poèítaèová animace bitev, která je ještì hroznì graficky udìlaná asi nikoho z tohoto fora nenadchne. Všichni, kdo se tady zajímají o jednotlivé bitvy budou mít spoustu relevantních materiálù, které zobrazují tu konkrétní skuteènost .
Minulost není tøeba milovat, staèí jí rozumìt a nezapomenout, že konèí v budoucnosti. M.Ivanov
User avatar
duli
Paní
Posts: 299
Joined: 26 Sep 2008 21:00
Location: 1 km od Prahy

Osmanské ženy

Unread post by duli »

Harém

Tak jako je palác Topkapi centrem slavné a mocné Osmanské øíše, tak je harém centrem celého Topkapi.
V pøedstavách mnoha závistivých evropských mužù je harém místo, kde je vládce neustále obletován mnoha spoøe odìnými krasavicemi všech rozmìrù, ras a barev , pøipravených k milostným hrátkám. Tato romantická pøedstava je však skuteènosti stejnì blízká jako tropické šílenství dobyvatelùm severního pólu. Sultán si napøíklad nevybíral spoleènici pro pøíští noc. Toto rozhodnutí za nìj provádìla jeho matka, valide (dbala pøitom na relativnì spravedlivé støídání). Ráno pak bylo slavnostnì zapsáno, se kterou èlenkou harému vládce pobyl, aby její pøípadné dítì mohlo být legitimní. Samozøejmì že v harému probíhaly velice nelítostné boje jak mezi jednotlivými odaliskami, tak i mezi jejich potomky. Výjimkou nebylo ani vyvraždìní všech dìtí jedné matky na pøíkaz její sokynì. Dùvod byl jasný: v okamžiku, kdy se její syn stal sultánem, jeho matka – sama pùvodnì otrokynì –se stává valide, jednou z nejmocnìjších osob v celé øíši. O významu harému svìdèí i fakt, že nejvyšší eunuch byl po velkovezírovi a nejvyšším duchovním vùdci tøetí nejmocnìjší úøedník øíše.

Harém tvoøí mnoho malých místnùstek, schodiš, chodbièek, ve kterých žilo nìkdy 300 , nìkdy 500, nìkdy až 1200 žen. Evropského turistu nìkdy pøepadne až hrùza pøi pøedstavì lidských osudù a dramat, která se mezi skvostnì zdobenými stìnami odehrávala.

http://www.youtube.com/watch?v=U88On15r ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=npokaIap ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=CztQXxWqogI
Všechno je jinak.
Poznávej cesty Páně.
User avatar
Robert
Vévoda
Posts: 591
Joined: 05 Jan 2009 22:04
Location: Anglicko

Unread post by Robert »

Osmanská ríša bola pre vývoj Europy dôležitou výzvou, ostatne, podobnou, akou je dnes pre EU. Osmani boli ve¾mi uèenlivým národom, a bez škrupú¾ preberali všetko, èo sa inde osvedèilo. Ich systém moci bol rafinovaným mixom násilia a jemnej kultúry. Od svojich poèiatkov sa ich ríša nepretržite rozrastala.Mierové spolužitie kresanských štátov (bez oh¾adu na formu kresanstva) dlhodobo nebolo s Osmanmi možné - každý nový sultán musel prida nové územia. Po odznení kruciád v 12. - 13. st väèšina nových krížových výprav bola práve na zastavenie šírenia O.R. Napokon sa to podarilo na území Uhorska, Po¾ska a v Stredomorí. Dodnes im vïaèíme napr. o rozšírenie kaviarní v SE.... Èasom možno pripojím viac príspevkov na tému boja proti Turkom, :wink:
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3679
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Re: Turci, Osmanská øíše

Unread post by Ježek »

Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.