Fórum zájemců o historii

Blaze tomu, kdo rád vzpomíná svých otců a vesel baví posluchače o jejich činech.
Právě je 20 říj 2020 00:34

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 56 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Pomocné vedy historické
PříspěvekNapsal: 27 pro 2005 18:41 
Offline
Poddaný

Registrován: 27 pro 2005 18:24
Příspěvky: 1
Bydliště: Neosolium/Rosemberg
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Úvodom chcem pozdraviť všetkých priaznivcov histórie a týmto aj oznamujem,že sa od nového roku môžete tešiť na zaujímavé èlánky od mojej osoby.Všetky sa teda budú týkať pomocných vied historických a dúfam,že sa vám budú páèiť a že sa z toho aj veľa dozviete.Som študentom histórie na katolíckej univerzite v Ružomberku (Slovensko:o)
takže moje èlánky budú na èisto vedeckej báze.Budú sa týkať tých najznámejších pomocných vied historických ako napríklad:Paleografia,Heraldika,Metrológia,Chronológia,Kodikológia,Numizmatika,Sfragistika,atď...Teším sa,že sa budeme na týchto stránkach a samozrejme fóre stretávať èasto a že sa Vám moje èlánky budú páèiť.Tak teda do skorého "videnia".

S najlepšími žièeniami
Michal Adamec alias Laranthas


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Husitské korouhve
PříspěvekNapsal: 10 úno 2006 10:55 
Mìl bych odborný dotaz týkající se heraldiky, na kterou nejsem "odborník". Na serveru "husitstvi" se rozhoøel spor o barevných kombinacích na husitských korouhvích s tím, že jeden z diskutérù argumentoval, že kombinace èerná korouhev s èerveným kalichem není možná, protože to odporuje heraldickému pravidlu "barva" na "kov", tj. napø. èervená na støíbrné (èervený kalich na bílé korouhvi) . Shodnì píšete i Vy ve svém èlánku "Základy heraldiky". Tedy v pøípadì uvedené bar. kombinace na husitské korouhvi by byla "barva" na "barvì", což je (prý) nepøípustné. Nevíte o tom nìco? Dìkuji za pøípadnou odpovì?.


Nahoru
  
 
 Předmět příspěvku: Re: Husitské korouhve
PříspěvekNapsal: 14 čer 2006 13:40 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 09 čer 2006 14:05
Příspěvky: 1380
Bydliště: in Alta civitate
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Jiøí Motyèka píše:
...že kombinace èerná korouhev s èerveným kalichem není možná, protože to odporuje heraldickému pravidlu "barva" na "kov"

Sice nejsem odborník a nejspíše jsem pøispìchal se svou troškou do mlýna již s køížkem po funuse :cry: ale s tou barvou na barvu to také není až tak samozøejmé, byť to pravidlùm heraldiky bezesporu odporuje.
Vždyť z historie známe vcelku èastou kombinaci èernáXmodrá nebo èervenáXmodrá ba dokonce trojkombinaci èernáXèervenáXmodrá! Toto jsou všechno protiheraldické kombinace barvy na barvu.
Vladyké z èechtic mìli v 15.stol. modrý štít s èerným šikmým pruhem. Na poèátku 15. stol. mìli Budkovští z Budkova na modrém štítu èervené bøevno. èerveno-modrý erb v 15. století užívali také Broumové z Miøetic a nebo kombinaci pouze èervené a èerno-modré vladykové z Knìžic. Známý Jakub Krèín z Jelèan nosil na modrém erbu vyobrazení zeleného ptáka.
Nejsou ani výjimkami kombinace barev pøímo èerno-èervené. èastým figurálním motivem byl také kohout. èerného kohouta na èerveném štítu spatøujeme u Králických z Krsovic nebo vladyk z Holovous. Kozové z Hradištì užívali èervený štít s èerným gryfem (?), Kavka z Tolštejna èernou kavku (na èerveném štítì), vladykové z Kunemile èernou svini v èerveném poli, tyrolský rod Kufsteinù èerného mouøenína v èerveném poli (na støíbrné skále) a dle libosti by se dalo pokraèovat do omrzení. :roll:
Je nutno upozornit, že zvíøecí figurální motivy (kohouti, bazilišci, lvi...) mìli vždy zlatou zbroj (zuby, drápy). Nevím nakolik to heraldický prohøešek zlehèovalo? Nicménì, ostatní erby høešili "natvrdo".
Spousta tìchto heraldicky špatných erbù patøilo novoštítným rodinám (pøevážnì ze 16.stol.), ale i ty musel schvalovat král. Nevím, bylo-li to již z vyèerpání inspirace? Množství vladyèích rodù z 15. století nosilo také nesprávné heraldické kombinace. Tam to lze vztáhnout na chaos té doby (?). Ale tøeba èerný lev na èerveném poli Žerotínského erbu (dnes ve znaku Branné-Kolštejna) je symbol staroèeského panského rodu. Podobnì se však prohøešují i další mìsta jako èeská Tøebová nebo Dobrá Voda u Hoøic.
Toto upouštìní od heraldické pøísnosti má dle mého koøeny mimálnì již ke konci 14. století. A v dobì husitské se ztìží hledìlo na jakousi dvorskou etiketu heroldù. Tam nejspíše hrál vìtší roli pouze heraldický symbolismus. Nevím však, bylo-li to specifikum pouze èeské jako v mnohých vìcech. ;)


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Husitské korouhve
PříspěvekNapsal: 14 čer 2006 19:54 
Przemysl de Nyestieyky píše:
...Sice nejsem odborník a nejspíše jsem pøispìchal se svou troškou do mlýna již s køížkem po funuse :cry: ...

Nepøispìchal, Przemysle, a tisíceré díky...
Dovolím si doporuèit Tvùj pøíspìvek na našem serveru o husitství www.husitstvi.cz , kde se svého èasu rozhoøela vášnivá polemika na toto téma.
Ještì jednou, dìkuji.


Nahoru
  
 
 Předmět příspěvku: Re: Husitské korouhve
PříspěvekNapsal: 16 čer 2006 13:17 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4982
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 9 times
Przemysl de Nyestieyky píše:
... Nevím však, bylo-li to specifikum pouze èeské jako v mnohých vìcech. ;)

Erb jeruzalémského království, mnohem starší než vìtšina zde uvedených - kov na kov - pìt zlatých køížù na støíbrném poli.

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Husitské korouhve
PříspěvekNapsal: 18 čer 2006 17:25 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 09 čer 2006 14:05
Příspěvky: 1380
Bydliště: in Alta civitate
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Ježek píše:
Erb jeruzalémského království, mnohem starší než vìtšina zde uvedených - kov na kov - pìt zlatých køížù na støíbrném poli.

No právì, jestli tohle zas není pøípad toho, že to zas bylo moc brzy? :) Spíš mám dojem, že nìjaká detailnìjší heraldická etika je až øád vrcholného støedovìku?? (Sám nevím). Pozdìji zas jde asi o porušování øádu z dùvodu omezenosti barevnostní originality. Odhaduje se totiž, že za tu dobu (od støedovìku do zrušení šlechtictví tatíèkem Masarykem) vzniklo v èechách a na Moravì zhruba 8500 erbù! (To dá fušku vymyslet i s porušováním heraldické etiky).


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Husitské korouhve
PříspěvekNapsal: 23 čer 2006 12:46 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 09 čer 2006 14:05
Příspěvky: 1380
Bydliště: in Alta civitate
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Ještì jednou se vmísím do tohoto tématu. (Ten èervený kalich v èerném poli byl hezèí než na støíbøe ;) )
Kalich je v erbovních znameních opravdu témìø ojedinìlé znamení. Nepodaøilo se mi najít, že by souvisel s jiným obdobím než s husitstvím. Sice se objevují motivy èíše (Bøezští z Veselé, støíbrná èíše v èerveném poli), ale èasto znaèily dvorskou funkci èíšníka.
Bìhem husitství jej opravdu užívala témìø výhradnì táborská mìsta a táborští hejtmani. Výjimkou byl knìz Bedøich ze Strážnice na Kolínì (1421 - +1459), který užíval kalichu pøímo jako svého vlastního erbu, zatímco se jinak jeho rodu pøipisuje erb tesaøské sekery. Mezi lety 1435-1446 však používal na své peèeti erb s kalichem. (Peèeť nesla nápis SIGILLUM BEDRICI DE STRAZNICZ). Bohužel se mi nepodaøilo zjistit to nejdùležitìjší - jaké erbovní barvy užíval.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Husitské korouhve
PříspěvekNapsal: 23 čer 2006 14:29 
Przemysl de Nyestieyky píše:
...(Ten èervený kalich v èerném poli byl hezèí než na støíbøe ;)...)
... Mezi lety 1435-1446 však používal na své peèeti erb s kalichem. (Peèeť nesla nápis SIGILLUM BEDRICI DE STRAZNICZ). Bohužel se mi nepodaøilo zjistit to nejdùležitìjší - jaké erbovní barvy užíval.

Ikonku jsem si zmìnil ne proto, abych neporušoval nìjaké pofiderní heraldické konvence, ale protože mì se tento líbí víc, pøipadá mi jaksi "jemnìjší" a vhodnìjší pro rannou fázi revoluce, kdy tato korouhev vlála nad vozy božích bojovníkù, a to v pravém krajním vozovém øádu (v levém právì ty èerné)...

Przemysl de Nyestieyky píše:
... Mezi lety 1435-1446 však používal na své peèeti erb s kalichem. (Peèeť nesla nápis SIGILLUM BEDRICI DE STRAZNICZ). Bohužel se mi nepodaøilo zjistit to nejdùležitìjší - jaké erbovní barvy užíval.

To kdyby se ti, Przemysle, podaøilo zjistit, byl bych ti neskonale vdìèný! :!: :!:
Také Jan Žižka, když si vybudoval svùj hrad Kalich a zaèal se psát "...z Kalicha", vymìnil erb s rakem za erb s kalichem.


Nahoru
  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 24 čer 2006 19:40 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4982
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 9 times
Trochu se zkusím zamyslet nad husitstvím.
Husitství byla revoluce vrstev, které jinak se dostaly k reálnì moci v Evropì jinde až pozdìji (jak nižší šlechta, tak mìšťanstvo). Nemohly mít nìjaké povìdomí o pravidlech pro erby, mìli povìdomí, že erb je privilegiem vládnoucích a dùležitých.
Husitstké vojsko využívalo dost nestøetových prostøedkù k vítìzství v bitvì (nevím, jak to nazvat). Byly to jejich demoralizaèní chorály, až fanatické zanícení a sem bych zaøadil i èervený kalich na èerném poli. Možná to hodnotím, až podle dnešních mìøítek, ale èernoèervená kombinace korouhve sveøepých váleèníkù vypadá daleko nebezpeènìji, bál bych se toho daleko víc, než èerveného kalicha na bílém (støíbrném) poli. tøeba takto pøemýšlel nìkterý z husitských velitelù, kdo ví

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Korouhve
PříspěvekNapsal: 24 čer 2006 21:34 
Ježek píše:
Trochu se zkusím zamyslet nad husitstvím.
Husitství byla revoluce vrstev, které jinak se dostaly k reálnì moci v Evropì jinde až pozdìji (jak nižší šlechta, tak mìšťanstvo). Nemohly mít nìjaké povìdomí o pravidlech pro erby, mìli povìdomí, že erb je privilegiem vládnoucích a dùležitých...

Já bych dokonce ještì pøitvrdil tím, že bych neopomenul ani prostý lid rodící se první táborské spotøební komuny. V tomto období mohli tøeba do toho, jak budou vypadat husitské korouhve, mluvit i prostí lidé, kteøí do spoleèné kádì hodili pár mìďákù. A tìm už byly heraldické konvence úplnì "šuma fuk".

Ježek píše:
...Husitstké vojsko využívalo dost nestøetových prostøedkù k vítìzství v bitvì (nevím, jak to nazvat). Byly to jejich demoralizaèní chorály, až fanatické zanícení a sem bych zaøadil i èervený kalich na èerném poli. Možná to hodnotím, až podle dnešních mìøítek, ale èernoèervená kombinace korouhve sveøepých váleèníkù vypadá daleko nebezpeènìji, bál bych se toho daleko víc, než èerveného kalicha na bílém (støíbrném) poli. tøeba takto pøemýšlel nìkterý z husitských velitelù, kdo ví

Ony "nestøetové prostøedky", jak jste to nazval, byly dány a odvozeny pøedevším ze skuteènosti, že v první, delší fázi revoluce se jednalo zejména o obranné války proti zahranièním intervenèním armádám.
Nechci Vám brát iluze, ale nìkteøí znalci (nebo možná "znalci") husitské symboliky kladou èerno-èervenou kombinaci až do 19. st. právì do doby obrozencù, jako jejich výmysl. Já se pøiznám bez muèení, že opravdu nevím... Ale pro mì je pravdì podobná verze oznaèení pravého a levého krajního vozového øádu, jak uvádím ve svém pøedchozím pøíspìvku (zdroj: Školní atlas èeskoslovenských dìjin, Kartografické nakladatelství Praha, 1966).


Nahoru
  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 24 čer 2006 21:47 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4982
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 9 times
Bohužel neznám symboliku èerné barvy ve støedovìku, zvláštì její církevní význam. èerná jako negativní barva, jak ji bereme dnes, za husitství mohla mít úplnì jiný význam, za obrození mohla mít stejný nebo podobný význam, jako dnes.

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: pirátské symboly
PříspěvekNapsal: 24 čer 2006 21:47 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 09 čer 2006 14:05
Příspěvky: 1380
Bydliště: in Alta civitate
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Ježek píše:
... ale èernoèervená kombinace korouhve sveøepých váleèníkù vypadá daleko nebezpeènìji, bál bych se toho daleko víc, než èerveného kalicha na bílém (støíbrném) poli...

øeknìme tedy, nìco na zpùsob "pirátských" vlajek. To mìlo nespornì stejný podvìdomý úèinek umocnìný lebkou. V tomto pøípadì zcela vystaèil církví nenávidìný kalich.
(Anarchisté 19.století taky volili revoluèní symbolické èerno-rudé barvy.) Støíbrná je spíše symbolem vznešenosti, pøípadnì jako bílá - nevinnosti... To se revoluèním myšlenkám trochu ztrácí...


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Symbolika
PříspěvekNapsal: 24 čer 2006 22:12 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 09 čer 2006 14:05
Příspěvky: 1380
Bydliště: in Alta civitate
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Jiøí Motyèka píše:
... nejsem si jist, zda nezaèínáme mlátit prázdnou slámu... :)

To je pravda, cep byl sice jednou z dùležitých zbraní doby husitské, ale tady už máme na chvíli vymláceno! :D


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 31 srp 2006 18:37 
Offline
Měšťan

Registrován: 21 led 2006 10:53
Příspěvky: 19
Bydliště: Vsetín
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Tak mì napadá, jak se v heraldice rozlišuje pohlaví zobrazovaných zvíøátek (zní to úchylnì, ale ujišťuju vás, že zoofilní sklony nemám :) ), tøeba orel a orlice apod.
Myslel jsem si že je to podle toho kam se dívá, vlevo èi vpravo, ale rád bych to slyšel od nìkoho kdo to ví jistì...
No asi budu za blbého, ale v heraldice se vùbec nevyznám a chtìl bych to vìdìt.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
PříspěvekNapsal: 01 zář 2006 11:50 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 09 čer 2006 14:05
Příspěvky: 1380
Bydliště: in Alta civitate
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Koudy-lee píše:
... jak se v heraldice rozlišuje pohlaví ... tøeba orel a orlice apod.
Nevím, jestli budu tím nejpovolanìjším k této otázce, pøesto se jí ujmu. Ona to vùbec není špatná otázka, jelikož ani heraldika na toto téma nezná jasnou odpovìď. Nezáleží totiž ani tak na pohledu erbovního motivu, jako na pohledu heraldika. :)
Byly takové snahy dokonce urèovat lvici podle jednoduchého ocasu a lva podle dvojitého. Dvojitý se však vyskytuje výjimeènì, jako tøeba na erbu èeského krále. Ani absence høívy není tak smìrodatná, jelikož opìt záleží na stylistickém provedení heraldikovì.
Podobnou otázkou je i motiv supí hlavy v erbu (páni z Vlašimì, Jenštejna...). Heraldika sice popisuje supa, ale zároveò pøipouští, že se jedná o kohouta. Podobnì, jako se u pùvodního valdštejnského erbu, vycházejícího z markvartického, užívá popis ve smyslu lvice a pøitom nelze rozlišit rozdíl od lva.
Spíše podle zažitosti popisu se pøihlíží i na zobrazení ryb. Tam se sice nerozlišuje na "rybáka a rybici" :D ale existuje zde rozlišení na - rybu, kapra, okouna, štiku atp. Pøitom v dùsledku je ve vìtšinì pøípadù nemožné kupø. na støedovìkých peèetích rozlišit okouna od kapra nebo kapra od ryby.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: 01 zář 2006 12:35 
Offline
Měšťan

Registrován: 21 led 2006 10:53
Příspěvky: 19
Bydliště: Vsetín
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Dìkuju za odpovìď, myslím že jsi na heraldiku z tohoto fora asi ten nejpovolanìjší :)
Takže v praxi, kdyby se heraldik setkal s neznámým erbem se zvíøetem (popøípadì s jistým druhem ryby), nemùže s jistotou urèit pohlaví (druh ryby)?

_________________
Koudy-lee, mìšťan vsetínský


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: neznámý erb
PříspěvekNapsal: 01 zář 2006 13:53 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 09 čer 2006 14:05
Příspěvky: 1380
Bydliště: in Alta civitate
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Koudy-lee píše:
...kdyby se heraldik setkal s neznámým erbem ...
Stává se to spíš výjimeènì; víc než o neznámý erb by se asi jednalo o neznalost heraldikovu, pøestože jsem si vìdom, že žádný heraldik nemùže znát všechny erby, pokud se poèítají na tisíce. Pak je nutno vycházet i z historického vývoje konkrétního erbu a v porovnání s rùznými vyobrazeními téhož erbu se dá celkem schopnì popsat i jeho pùvodní motiv. (Pokud nejde jen o jeden dochovaný exempláø).
Ale jsou samozøejmì erby, kde se i heraldici dohadují, co jim to vùbec pøipomíná? Pøíkladem mùže být erb tøeba pánù z Kovánì, kde se soubìžnì uvádí "dva propletení hadi" vedle možnosti "kamenických kleští."
(Jinak díky za kompliment, ale kdyby mì tak slyšel nìjaký heraldik, tak by se asi chytal za hlavu... :( )


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: neznámý erb
PříspěvekNapsal: 01 zář 2006 17:07 
Offline
Měšťan

Registrován: 21 led 2006 10:53
Příspěvky: 19
Bydliště: Vsetín
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Przemysl de Nyestieyky píše:
(Jinak díky za kompliment, ale kdyby mì tak slyšel nìjaký heraldik, tak by se asi chytal za hlavu... :( )

Náhodou si mi to vysvìtlil moc pìknì, ono nìkdy odborníci mají tu špatnou vlastnost, že se ztratíš už ve druhé vìtì :)

_________________
Koudy-lee, mìšťan vsetínský


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: neznámý erb
PříspěvekNapsal: 01 zář 2006 17:25 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 09 čer 2006 14:05
Příspěvky: 1380
Bydliště: in Alta civitate
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Koudy-lee píše:
...ono nìkdy odborníci mají tu špatnou vlastnost, že se ztratíš už ve druhé vìtì :)
To máš pravdu; a pøes svojí odbornost si ani neuvìdomí, že šlechtic, o kterém píší, prodával v jejich podání svùj hrad klidnì 60 let po své smrti! (Naschvál ale neuvádím jméno, protože si toho autora v jiných smìrech vážím...).


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: orlice X orel
PříspěvekNapsal: 03 zář 2006 09:04 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 09 čer 2006 14:05
Příspěvky: 1380
Bydliště: in Alta civitate
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Koudy-lee píše:
... jak se v heraldice rozlišuje .. orel a orlice ...
Minule jsem tu orlici trochu obešel, ale jen pro úplnost doplním, že stejnì jako bývá tendence oznaèovat jednoocasého lva "lvicí", tak podobnì je to i s orlicí. Tam se zas nìkdy hraje na jednohlavého orla (tedy orlici), oproti dvouhlavému øíšskému orlu. Zde je ale obecnì tendence nazývat orla orlicí. (Dvouhlavý øíšský orel se prý mìl snad údajnì poprvé objevit až r. 1410).
Každého asi napadne paralela s bájnými až pohádkovými bytostmi - tam se zas nìkolikahlavý drak nazývá saní a jednohlavý zùstává drakem.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 56 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Přejít na:  
cron
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz