Evangelia novozákonní a apokryfní

dějiny křesťanství, Bible, misie, mnišství a jeho řády, kláštery, svatí, inkvisice, protestantismus
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: Dùkaz?...

Unread post by Jiří Motyčka »

Przemysl de Nyestieyky wrote:...Ale líbí se mi, že to neodsuzuješ hned jako falsifikát, jak to dìlá zcela automaticky církev...
...katolická. Je tøeba rozlišovat, a to z jednoduchého dùvodu. Kdyby( :!: ) se historicky doložilo, že Ježíš byl ženatý a tøeba i s daleko ménì známou ženou než byla Marie z Magdaly, mìla by katolická církev obrovský problém. Ztratila by poslední argument pro opodstatnìní a konzervativní ale i zkostnatìlé lpìní na jedné z jejich nejvýznamnìjších anomálií, a to celibátu...
Last edited by Jiří Motyčka on 11 Nov 2006 00:03, edited 4 times in total.
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Re: Dùkaz?...

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Jiøí Motyèka wrote:
Przemysl de Nyestieyky wrote:...jak to dìlá zcela automaticky církev.
...katolická. Je tøeba rozlišovat...
Musím pøiznat, že je témìø diametrální rozdíl mezi katolickou církví a ostatními. Pøesto, když mluvím o církvi nebo slyším - "církev", z automatické setrvaènosti myšlenkových asociací se mi vybaví právì ta katolická.
(Teď jsem to øekl tak nepøirozenì intelektuálnì, že se za ty formulace trochu až stydím; :oops: ale beztak nevím jak bych to øekl jinak :lol: ).
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: Dùkaz?...

Unread post by Jiří Motyčka »

Przemysl de Nyestieyky wrote:...Musím pøiznat, že je témìø diametrální rozdíl mezi katolickou církví a ostatními...
Právì proto ty ostatní církve, v nichž je daleko ménì vìøících, bychom taky nemìli pouštìt ze zøetele. Protestantizmus je neodmylitelnì spjat s dìjinami, a to nejen církevními a rovnìž s historií støedovìku. Ale pozor! Je tøeba si uvìdomit, že se stále pohybujeme v oblasti køesťanských církví. A církve katolická i protestantské mají pochopitelnì spoleèný fundament, na nìmž stojí, a pilíøe, o nìž se opírají a to je základem i ekumeny. Toho, èím se odlišují, je ménì.
Je však poctivé pøiznat, že napø. s tím, zda byl Ježíš ženatý, by se obtížnì vyrovnávali i protestanti i když z jiných dùvodù než katolíci, protože protestantské církve zrušily celibát svých knìží...
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Re: Dùkaz?...

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Jiøí Motyèka wrote: Je však poctivé pøiznat, že napø. s tím, zda byl Ježíš ženatý, by se obtížnì vyrovnávali i protestanti i když z jiných dùvodù než katolíci, protože protestantské církve zrušily celibát svých knìží...
Osobnì si myslím, že celibát mùže existovat bez ohledu na to, zda Ježíš byl ženatý nebo ne. Pøeci jen to byl èlovìk a jeho láska k nìkomu by jen zvyšovala jeho morální lidský kredit. Pokud pøejdu do absurdismu, i kdyby cílem jeho osobní lásky nebyla Marie Magdalská, ale nìkterý z jeho evangelijních druhù (!), poøád za tím nevidím diskreditaci církve jako takové.
Za to se mi jeví jako zvrácené a nechutné, pokud nìkdo popírá pravost faktù, aniž by se namáhal jejich reálnost ovìøit. Od toho je pak jen nepatrný krok k tomu, aby nežádnoucí listiny a dùkazy byly okamžitì nièeny, pokud se kde objeví. (Ostatnì, apokryfní evangelia se dochovala pouze pro to, že byla na dlouhou dobu ukryta).
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: Dùkaz?...

Unread post by Jiří Motyčka »

Przemysl de Nyestieyky wrote:...Osobnì si myslím, že celibát mùže existovat bez ohledu na to, zda Ježíš byl ženatý nebo ne. Pøeci jen to byl èlovìk a jeho láska k nìkomu by jen zvyšovala jeho morální lidský kredit...
Naprosto souhlasím, vždyť pøece Ježíš je v Písmu nazýván i Synem èlovìka. Celibát je však absurdní opatøení "odvozované" z Nového zákona, ale nemající naprosto žádné opodstatnìní ve Starém zákonì. Naopak. Už jsem se o tom zmiòoval. Celibát, jako eufemisticky øeèeno nevhodný pøíkaz, vede u katolických knìží k "homosexualitì", ale co horšího k pedofilním sklonùm. Pøíkladù za souèasnosti je mnoho.
Przemysl de Nyestieyky wrote:...Ostatnì, apokryfní evangelia se dochovala pouze pro to, že byla na dlouhou dobu ukryta.
To já nevím. Proto by mì zajímalo ještì více než jejich obsah jejich historická geneze...
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Celibát

Unread post by Jiří Motyčka »

"Trochu" mimo téma.
Papež Benedikt XVI. se ve Vatikánu sešel s kolegiem kardinálù, aby rokovali o zrušení celibátu. Jednání se uskuteèní na základì iniciativy nìkterých katolických knìží, kteøí z mnoha dobrých dùvodù, jimž naprosto rozumím, si pøejí zrušení celibátu. Budu velice peèlivì sledovat závìry tohoto rokování...
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Re: Dùkaz?...

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Jiøí Motyèka wrote:Celibát, jako eufemisticky øeèeno nevhodný pøíkaz...
Každý pøíkaz je z ideového hlediska nevhodný, protože je jen otázkou èasu, kdy bude porušen. Každý postoj má hodnotu teprve v tom stádiu, kdy do nìj jedinec dospìl svým vlastním pøesvìdèením.
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

FILIPOVO EVANGELIUM

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Autorem Filipova evangelia byl hebrejský køesťan, pravdìpodobnì z okruhu valentinské gnóse (Valentin žil ve 2.st.), zvìstující své poselství jménem apoštola Filipa. Je pøesvìdèeným átmanistou, ovlivnìn tantrickým pohledem, odmítá starý zákon a egoistické židovské køesťanství.
Anastási (zmrtvýchvstání) pochopil na duchovní úrovni, kde zdùrazòuje dosáhnutí vzkøíšení ještì pøed smrtí. Zároveò odmítá pokleslou fyzickou interpetaci tohoto fenoménu v Novém zákonì.
Text evangelia, podobnì jako u Tomášova, je složen nejspíše ze dvou nebo tøí pramenù. Datace samotného textu se u odborníkù liší v rozmezí r. 130-170, jiné odhady èasové vroèení posouvají nejdále až k roku 250. Nìkteré èásti evangelijního textu se bohužel nedochovaly.
Ukázky nìkterých logionù z Filipova evangelia:
Fil.85 - "Tak je to na svìtì - lidé vytváøejí bohy a uctívají své výtvory. Patøiènìjší by však bylo, aby bohové ctili lidi, jak odpovídá pravdì."
Fil.62 - "Neboj se tìla, ale také ho nemiluj. Když se ho budeš bát, tak tì ovládne. Když ho budeš milovat, tak tì udusí a pozøe."
Pro zajímavost, toto evangelium zachycuje také situaci tehdejší doby, kdy køesťanství bylo ještì pronásledováno (Fil.log.49): "Když øekneš, jsem žid, nic se nestane. Když øekneš, jsem øíman, nic se nestane. Když øekneš jsem øek, barbar, otrok, svobodný...nikdo se nezneklidní. Když však øekneš, já jsem køesťan, každý se otøese. Kéž pøijmu toto znamení, které mocnosti (archonti) nesnesou..."
Image
Dürerovo vyobrazení apoštola Filipa z poè. 16.stol.
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: FILIPOVO EVANGELIUM

Unread post by Jiří Motyčka »

Przemysl de Nyestieyky wrote:... Je pøesvìdèeným átmanistou, ovlivnìn tantrickým pohledem, odmítá starý zákon ....
A pak se tedy nediv, že "jeho" evangelium nebylo zaøazeno(!)... To bych ho patrnì nezaøadil ani já... :lol: Ale doufám, že podobnì jak to dìlá moje malièkost, tak jsi také ty tuto vìtu vsunul kvùli vyváženosti pøíspìvku. :D
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Re: FILIPOVO EVANGELIUM

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Jiøí Motyèka wrote:A pak se tedy nediv, že "jeho" evangelium nebylo zaøazeno(!)...
Zaèal jsem právì tím evangeliem, jelikož je podstatnìji odlišné od tìch, která "kanonickou censurou prošla". Pro svoji filosofickou kvalitu je pro mì pro to nadøazené 8) ...ale praví se, že pùvodní køesťanství bylo ovlivnìno buddhismem.
V dobì, kdy toto evangelium vzniklo, byli tito køesťané na jedné lodi (?) s tìmi evangelisty, jejichž evangelia se nakonec o dvì staletí pozdìji do schválené Bible dostala. Filipovo evangelium píše celkem jasnì, že ve své dobì bylo køesťanství náboženstvím celkem ještì esoterickým a ztotožnit se s ním mohl jen zcela pøesvìdèený pøívrženec... "Když však øekneš, já jsem køesťan, každý se otøese. Kéž pøijmu toto znamení, které mocnosti (archonti) nesnesou..." (Filip.evang.)
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Vizitátoøi

Unread post by Jiří Motyčka »

Urèení odborníci vzdìlaní v oblasti kanonického práva mohli v katolické církvi vykonávat zodpovìdné funkce tzv. vizitátorù. Kromì jiného bylo jejich úkolem dbát a dohlížet na to, zda knìží nekáží bludy nebo zda dokonce na místo kanonizovaných evagelijních textù nepoužívají texty apokryfní.
Funkcí vizitátora byl také povìøen napø. Jan Nepomucký. Podrobnìji o nìm viz http://www.e-stredovek.cz/view.php?naze ... 2006120002 .
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Re: Vizitátoøi

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Jiøí Motyèka wrote:...úkolem dbát a dohlížet na to, zda knìží nekáží bludy nebo zda dokonce na místo kanonizovaných evagelijních textù nepoužívají texty apokryfní.
Jinými slovy; dohlíželi na to, jestli jsou øádnì dodržována naøízení církve. Kontrolní orgán diktatury moci.... :?
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: Vizitátoøi

Unread post by Jiří Motyčka »

Przemysl de Nyestieyky wrote:...dohlíželi na to, jestli jsou øádnì dodržována naøízení církve...
Ano, naøízení a kánon církve...
Przemysl de Nyestieyky wrote:...Kontrolní orgán diktatury moci.... :?
Ano a jsme obloukem jako na dráze letu bumerangu u KSè(M) a její "Kontrolní a revizni komise"... :(
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Re: Vizitátoøi

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Jiøí Motyèka wrote:
Przemysl de Nyestieyky wrote:...Kontrolní orgán diktatury moci.... :?
Ano a jsme obloukem jako na dráze letu bumerangu u KSè(M) a její "Kontrolní a revizni komise"... :(
Na druhou stranu si musíme pøiznat, že aby mohla bezpeènì existovat jakákoli velká organizace, musí mít velice schopné a flexibilní složky, které jí zametají cestu a pøípadnì odstraòují pøekážky. :D Proto by spíše bylo s podivem, kdyby diktatury velkého rozsahu nemìly takovéto "psy pánì", kteøí jdou o krok napøed a trhají ty, kdož jejím pánùm stojí v cestì.
(Teď nerad parafrázuji dominikány, ale zrovna se mi jejich motto naskytlo vhod.) :D
User avatar
elizabeth
Vévodkyně
Posts: 2183
Joined: 04 Sep 2006 15:24
Location: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Been thanked: 1 time

Re: Scholastika

Unread post by elizabeth »

Jiøí Motyèka wrote: Pøiznám se ale upøímnì, že se mne bytostnì dotýká, byť i v náznacích to, že Ježíš Kristus byl homosexuál, èi že byl ženat a mìl dìti. S tím, pøiznám se upøímnì, mám problém. Nemám problém s Jeho zmrtvýchvstáním, to je otázka víry.
Zase se vam vsouvam do diskuse. Ale...Vcera jsem nahodne na National geografics sledovala porad o Marii Magdalene. Napadlo me u toho,jak rychle jsem tuto vzacnou zenu zde opustila a sla se venovat jinym. Jeste, ze nezarli :D . O verohodnosti nebo neverohodnosti poradu nechci diskutovat( pritomnost pana Browna, jehoz DaVinciho kod me zrovna moc nenadchl, tomu dost ale napovida), jen me v souvislosti s tim poradem napadly nektere nezodpovezene otazky. Proc vlastne je pro Tebe, Jirko, a predpokladam, ze i pro cirkev tak nepredstavitelne, ze byl Jezis zenat? Proc zrovna tohle je tak neprijatelne? Zide zrejme predpokladali, ze jejich Mesias zenat bude, protoze u Zidu to bylo normalni. Nevim, jestli existoval vubec nekdo, kdo se v jejich spolecnosti nezenil? ( To je dotaz na lidi, kteri neco vi o zidovskem spolecenstvi prelomu roku). Ja netvrdim, ze Jezis zenat byl. Ja dokonce se domnivam, ze ne, ze Marie Magdalena byla pouze jeho pritelkyne ( v duchovnim slova smyslu, ne aby mi ta slova nekdo prekroutil), ve smyslu soudruzka (jako byli soudruhove Pavlovi, nez z toho slova komunisti udelali, co udelali). Myslim, ze co hlavne vadilo bylo, ze by zena mela byt Jezisovym hlavnim ucednikem a mozna, ze to vadilo uz treba Pavlovi z Tarsu. Ja si myslim, ze Jezis, jak uz jsem psala, boural i jina zidovska tabu, byl nekolikrat varovan, ze se rouha, tak proc by se zrovna nerozhodl, ze se neozeni. Jaky byl ale duvod, proc to neudelal ( je zrejme, ze se bude jednat jen o dohady) a proc je zrovna tohle to takovy "byci cerveny hadr"?
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Ježíš a ženy, Marie Magdalská

Unread post by Jiří Motyčka »

Potom Ježíš procházel mìsty a vesnicemi a pøinášel radostnou zvìst o Božím království; bylo s ním dvanáct uèedníkù a nìkteré ženy uzdravené od zlých duchù a nemocí. Marie zvaná Magdalská, z níž vyhnal sedm démonù, Jana, žena Herodova správce Chuzy, Zuzana a mnohé jiné, které se o nì ze svých prostøedkù staraly. (Lukáš 8: 1-3)
Když Ježíš ráno prvního dne po sobotì vstal, zjevil se nejprve Marii z Magdaly, z níž kdysi vyhnal sedm démonù. (Marek 16,9)
Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bùh je láska. V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bùh poslal na svìt svého jediného Syna, abychom skrze nìho mìli život. (Jan 4:8,9)

Úvodem bych si dovolil špetku katecheze a homilie. Ježíš, Boží Syn a Syn èlovìka pøišel na svìt jako Spasitel, aby svojí smrtí vykoupil všechny lidi od høíchù vèetnì toho dìdièného. Pøestože Ježíš byl žid a ve Starém zákonì mìli židé dokonce nìkolik manželek a s nimi spoustu dìtí, On pøesnì vìdìl, jak dokládá biblické svìdectví, proè byl na svìt svým Otcem povolán a jaké je jeho poslání. Souèástí tohoto Božího zámìru a plánu manželství Jeho Syna nebylo a ani nemohlo být. Základním poselstvím NZ je ztotožnìní Boha s láskou, tedy jakési „popøení“ starozákonní nesmiøitelnosti. Ježíšùv akcent na lásku se NZ táhne jako èervená nit. Ježíš vìdìl o svém úkolu, vìdìl, že musí zemøít, své bližní pøíkladnì miloval, a to víc nìž sebe sama, a proto nechtìl tíhu svého úkolu rozložit ještì na manželku pøípadnì na dìti. Svému poslání se s pokorou pøed svým Otcem oddal sám. Proto zùstal dle biblického svìdectví svobodný. A Marii z Magdaly musel opravdu mít rád, když se jí jako první po svém zmrtvýchvstání zjevil, o tom není sporu…

Pokud by to historicky bylo ponìkud jinak a tyto skuteènosti by se ukázaly jako doložené, (nikoli však apokryfními texty), dalo by se pochopit, proè apokryfní evangelia nebyla zaøazena do kánonu. A nyní pronesu arcikacíøskou myšlenku – køesťanské spoleèenství by pak mìlo problém…
User avatar
elizabeth
Vévodkyně
Posts: 2183
Joined: 04 Sep 2006 15:24
Location: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Been thanked: 1 time

Re: Ježíš a ženy, Marie Magdalská

Unread post by elizabeth »

Jiøí Motyèka wrote: Úvodem bych si dovolil špetku katecheze a homilie. Ježíš, Boží Syn a Syn èlovìka pøišel na svìt jako Spasitel, aby svojí smrtí vykoupil všechny lidi od høíchù vèetnì toho dìdièného. Pøestože Ježíš byl žid a ve Starém zákonì mìli židé dokonce nìkolik manželek a s nimi spoustu dìtí, pøesnì vìdìl, jak dokládá biblické svìdectví, proè byl na svìt svým Otcem povolán a jaké je jeho poslání. Souèástí tohoto Božího zámìru a plánu manželství Syna èlovìka nebylo a ani nemohlo být. Základním poselstvím NZ je ztotožnìní Boha s láskou, tedy jakési „popøení“ starozákonní nesmiøitelnosti. Ježíšùv akcent na lásku se NZ táhne jako èervená nit. Ježíš vìdìl o svém úkolu, vìdìl, že musí zemøít, své bližní pøíkladnì miloval, a to víc než sebe sama, a proto nechtìl tíhu svého úkolu rozložit ještì na manželku pøípadnì na dìti.
Skoro se mi do toho Tveho prispevku ani dovnitr nechce psat a kazit ho, tak jsi si na nem dal zalezet. Tohle je zrejme takovy oficialni vyklad vsech vericich. Presne tohle mi asi pred vice jak 15 lety rekla moje kamaradka adventistka a pote zopakoval nezavisle na ni byvaly spoluzak, ktery byl, tusim, jehovista. Mozna je nasim problemem, ze o vsem moc premyslime a nedokazeme si uz vzit tradici jako axiom. Ja nicmene s timhle souhlasim, myslim, ze jsem to v nekterem z predchozich prispevku psala. Ja Jezisovi ( nebo bych spis mela slusne napsat Panu Jezisi,ale resime historii, nikoliv viru, tak to necham tak) rozumim. Komu ale nedokazu rozumet je Buh Otec. Tak a jsem v te vire, kde jsem byt nechtela.
Jiøí Motyèka wrote: Svému poslání se s pokorou pøed svým Otcem oddal sám. Proto zùstal dle biblického svìdectví svobodný. A Marii z Magdaly musel opravdu mít rád, když se jí jako první po svém zmrtvýchvstání zjevil, o tom není sporu…
Souhlasim.
Jiøí Motyèka wrote: Pokud by to historicky bylo ponìkud jinak a tyto skuteènosti by se ukázaly jako doložené, (nikoli však apokryfními texty), dalo by se pochopit, proè apokryfní evangelia nebyla zaøazena do kánonu. A nyní pronesu arcikacíøskou myšlenku – køesťanské spoleèenství by pak mìlo asi problém…
Myslis to, tak, ze by bylo krestanstvi pak postaveno na "bludu"? Ale ono je postaveno na vire v zmrtvychvstani pana Jezise (tady se to tyka viry) a to by se s tim, ze byl nebo nebyl zenat nezmenilo ! Ale to uz jsme zase v jine dimenzi a tohle je historicke forum. Ja jdu radeji psat o te pani z Lipe, tomu snad rozumim. Tady zase budu radeji jen cist, to mi jde lip.
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: Ježíš a ženy, Marie Magdalská

Unread post by Jiří Motyčka »

elizabeth wrote:...Komu ale nedokazu rozumet je Buh Otec. Tak a jsem v te vire, kde jsem byt nechtela. ...
Bùh tak moc miloval svá stvoøení – lidi, že obìtoval svého Syna jako Beránka Božího, aby vykoupil jejich høíchy. Nakonec vìdìl, že za „odmìnu“ usedne po Jeho pravici…
Také nechci utíkat od historie, od starovìkých poèátkù Bible ke katechezi, ale toto téma je taky trochu o tom, že bez znalosti Bible se dá tìžko v tomto tématu vyváženì a do hloubky diskutovat. A pozor! Tyto moje „teologické“ pøíspìvky nejsou o náboru mezi vìøící, i když to tak mùže vypadat. To ani náhodou. Mou ambicí je pouze poukázat na dùležité souvislosti a u Ježíše ještì dùslednì oddìlit jeho pozemský život od vìrouèných aspektù…
elizabeth wrote:... Myslis to, tak, ze by bylo krestanstvi pak postaveno na "bludu"?...
No to je opravdu silné slovo. Dovolil bych si ho nahradit slùvkem (neúmyslná?) „nevìdomost“. Vyjdìme z hypotézy :!: , že relevantní prameny nebo prameny potvrzující historickou vìrohodnost apokryfních textù by doložily, že Ježíš byl ženatý, pøípadnì, že mìl i dìti. V èem by tedy pak spoèíval problém? Ne v jeho pozemském manželském životì. Na tom by nic nebylo, pokud by dìti byly manželské. Potíž by byla s textem Písma, jmenovitì Nového zákona a jeho kánonu. Sešel by se ekumenický koncil, ten by vydal dodatek, který by se tiskl k milionùm a milionùm výtiskù biblí v mnoha jazycích po celém svìtì? Koncil by zkonstatoval „sorry“, vloudila se „chybièka“, „napravíme ji“ a jedeme po dvou tisíciletích „trochu“ jinak. V tom by byl dle mého názoru obrovský problém!
No a jinak Ježíšovo manželství by snad koneènì pomohlo odstranit zavedený celibát v katolické církvi. :D

P.S. Byl bych velice nerad, aby mì teï nìkdo lacinì chytil za slovo a „objevil Ameriku“ tím, že právì proto musí køesanské církve ututlat, jak to bylo s Ježíšovým pozemským životem a pravdu zadupat do zemì. Tak tomu, pøátelé, není…
User avatar
elizabeth
Vévodkyně
Posts: 2183
Joined: 04 Sep 2006 15:24
Location: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Been thanked: 1 time

Unread post by elizabeth »

Ji?í Moty?ka wrote:B?h tak moc miloval svá stvo?ení ? lidi, ?e ob?toval svého Syna jako Beránka Bo?ího, aby vykoupil jejich h?íchy. Nakonec v?d?l, ?e za ?odm?nu? usedne po Jeho pravici?
Tomu rozumim, ale presto nerozumim tomu proc vsemohouci Buh neco takoveho musel udelat. Proc to proste nevyresil jinak. Asi se na to divam moc jako matka, ktera by mela obetovat syna ( jehoz dosud nemam). Kolega vedle me( jak mi cte pres rameno) rika, ze prece nakonec vse dopadlo a Jezis vstal z mrtvych. A ze nam to ma pripominat, ze at uz jsme na tom jakkoliv spatne vzdy je nekdo, kdo nas ma rad a kdo nam chce pomoci.A o tom je take ta Bozi vsemohoucnost. Ale do tohohle bodu jsem se tady dostat vubec nechtela, takze se vratime zpet z teologicke rozpravy, u ktere nicmene doufam budeme nekdy pokracovat "na zivo", k historii nebo alespon k historicke casti Bible.
Ji?í Moty?ka wrote: A pozor! Tyto moje ?teologické? p?ísp?vky nejsou o náboru mezi v??ící, i kdy? to tak m??e vypadat. To ani náhodou. Mou ambicí je pouze poukázat na d?le?ité souvislosti a u Je?í?e je?t? d?sledn? odd?lit jeho pozemský ?ivot od v?rou?ných aspekt??
Neboj se, chapu to. I kdyz me osobne vubec nevadi, v tomto smeru, ani "agitace" (pouzila jsem blbe slovo, ale lepsi si nemohu vzpomenout).
Ji?í Moty?ka wrote: Dovolil bych si ho nahradit sl?vkem (neúmyslná?) ?nev?domost?.
To je jiste lepsi.
Ji?í Moty?ka wrote:
Vyjd?me z hypotézy :!: , ?e relevantní prameny nebo prameny potvrzující historickou v?rohodnost apokryfních text? by dolo?ily, ?e Je?í? byl ?enatý, p?ípadn?, ?e m?l i d?ti. V ?em by tedy pak spo?íval problém? Ne v jeho pozemském man?elském ?ivot?. Na tom by nic nebylo, pokud by d?ti byly man?elské. Potí? by byla s textem Písma, jmenovit? Nového zákona a jeho kánonu. Se?el by se ekumenický koncil, ten by vydal dodatek, který by se tiskl k milion?m a milion?m výtisk? biblí v mnoha jazycích po celém sv?t?? Koncil by zkonstatoval ?sorry?, vloudila se ?chybi?ka?, ?napravíme ji? a jedeme po dvou tisíciletích ?trochu? jinak. V tom by byl dle mého názoru obrovský problém!
No a jinak Je?í?ovo man?elství by snad kone?n? pomohlo odstranit zavedený celibát v katolické církvi. :D
Takze, vse spatne je k necemu dobre.

Ji?í Moty?ka wrote: P.S. Byl bych velice nerad, aby m? te? n?kdo lacin? chytil za slovo a ?objevil Ameriku? tím, ?e práv? proto musí k?es?anské církve ututlat, jak to bylo s Je?í?ovým pozemským ?ivotem a pravdu zadupat do zem?. Tak tomu, p?átelé, není?
Ja to nebudu, svuj nazor na tohle jsem jiz napsala. Ciste me zajimalo v cem Ty a potazmo cirkev vidi problem, coz jsi zodpovedel.
Dve tisisicileti viry ( nebo casti viry) by se smahem odepsaly, protoze knihy, ktere posud podavaly svedectvi a povazovali jsme je za velmihodnoverne by najednou zamlcely dulezite skutecnosti.
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Zamlèení...

Unread post by Jiří Motyčka »

elizabeth wrote:... knihy, ktere posud podavaly svedectvi a povazovali jsme je za velmi hodnoverne by najednou zamlcely dulezite skutecnosti.
Ano. A tak jsme se dostali velkým obloukem opìt k meritu vìci.
V této souvislosti by pak bylo rozhodující, zda to "zamlèení" bylo vìdomé, èi zda bylo motivováno dùvody jinými. A pokud to byly dùvody jiné, zda byly upøímné nebo zda se jednalo o bohapusté farizejství. Ale po dvou tisíciletích si myslím, že by to už bylo vzhledem k problému, který by byl nastolen pro živou, pozemskou církev, stejnì jedno...
Last edited by Jiří Motyčka on 17 Dec 2006 16:17, edited 1 time in total.