Evangelia novozákonní a apokryfní

dějiny křesťanství, Bible, misie, mnišství a jeho řády, kláštery, svatí, inkvisice, protestantismus
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Právo na otázky plné pochybností

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Køesanství se po nekoneèných staletích ocitlo v jedné velice závažné fázi, kde mu jde o bytí a nebytí. V minulosti bylo èasto prosazováno dost necitlivì a autoritativnì, pøestože (nebo právì protože) bylo zpoèátku také jako desperativní likvidováno v koøenech. (Ale tak to v sociální oblasti obvykle bývá, že trestané dìcko v dospìlosti tentýž druh "výchovy" spatøuje také jako pøijatelný).
Ale lidstvo dospìlo do takového uspoøádání, že se mùže vzdìlávat nejenom z toho, co je oficiálnì dovoleno, ale z vìdomostí všech kultur a myšlenkových proudù. Dospìlo do stádia, kdy se dorùstající dìcko ptá matky, "...a kde je mùj otec, proè nežije s námi a kdo vùbec byl mùj otec?" (Úmyslnì nepíši otec s velkým "O").
Dnes mu již nikdo nebrání ptát se na otázky kterým nerozumí. Nikdo ho nepopraví za to, že vyøkne pochybnost. A pøeci jen, dvì tisíciletí jsou pøíliš mnoho, abychom se neptali, kde se tu tak dlouhá doba vùbec vzala?
Bylo i nemálo køesanù (katolických faráøù a jiných), kteøí se ptali na to, co nepasovalo do sebe. Hledali cestu k pochopení nesrovnalostí, ale za jednìmi tmavými dveømi s odepøeným pøístupem se jejich životní pou stala tím posledním, co pro uspokojení své touhy vìdìt mohli udìlat.
Image
Tím jsem jen chtìl pøedznaèit, že se na køesanství neptají jen katolíci nebo protestanti. Ptají se všichni (ateisté, historici...) a ne všichni chtìjí slyšet pravdu jen prostøednictvím slov skrze unifikované verse Bible. Ptají se proto, že køesanství nežije jako alternativa vedle nás, ale my jí jsme ovlivnìni, žijeme ve spoleènosti na køesanských základech, s køesanskými morálními kodexy...jsme možná všichni víceménì køesany rùznì znechucenými instituèní církví. Mì, i kdybych byl katolík, by nevadilo, že by se našly dùkazy kompromitující dosavadní uèení. Já se totiž také domnívám, že je podstatnìjší pravdu hledat NEŽ JI NAJÍT. A navíc si nemyslím , že by "dùkazy" byly natolik znemožòující, že by je soudný køesan nebyl schopen strávit. I když mi je jasné, že je pravda nìkdy natolik zarážející a nepochopitelná, že mùže odradit i nejvìtší její zastánce. :D
Jiøí Motyèka wrote:...vìdìl, že musí zemøít, své bližní pøíkladnì miloval, a to víc nìž sebe sama, a proto nechtìl tíhu svého úkolu rozložit ještì na manželku pøípadnì na dìti...
Z mého pohledu, ovlivnìného do znaèné èásti genealogií, je právì toto ne úplnì jasné. Tuto citaci jsem ale vytrhl, protože je krásnì napsaná; pøesto po celý støedovìk (i konec starovìku?) bylo mužské následovnictví velice dùležité a na èest a zachování rodu se nìkdy dbalo mnohem víc než na jiné zøetele. Ale i když Ježíš své uèení pøedával svým spoludruhùm, jedinou jistotu pokraèování jeho "pokrevní pravdy" by zaruèoval pouze potomek. A jistì ne nadarmo dokumentární historické závìry mírnì pøehodnocují úlohu Marie Magdalény. Neøíkám, že šlo o manželství, ale zajímalo by mne, od kdy se historicky tradují tyto "radostné zvìsti" o Ježíši a Marii? Nejde o žádnou apokryfní tajnost, že Marie nebyla mezi uèedníky pøíliš oblíbena. Mluví se o tom pomìrnì otevøenì. Už v tom, že jí Ježíš stavìl na roveò mužùm, šel tak trochu proti zažitostem.
User avatar
elizabeth
Vévodkyně
Posts: 2183
Joined: 04 Sep 2006 15:24
Location: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Been thanked: 1 time

Re: Právo na otázky plné pochybností

Unread post by elizabeth »

Przemysl de Nyestieyky wrote:...pøesto po celý støedovìk (i konec starovìku?) bylo mužské následovnictví velice dùležité a na èest a zachování rodu se nìkdy dbalo mnohem víc než na jiné zøetele..
Nejen ve stredoveku, to se tahne snad od doby zacatku procesu nahrazeni Trojjedine bohyne Trojjedinym Bohem a doby, kdy se matriarchalni spolecnost nahradila spolecnosti patriarchalni.
Przemysl de Nyestieyky wrote: ...Ale i když Ježíš své uèení pøedával svým spoludruhùm
krasne si to me slovo sprofanovane komunisty nahradil
Przemysl de Nyestieyky wrote: ...jedinou jistotu pokraèování jeho "pokrevní pravdy" by zaruèoval pouze potomek. A jistì ne nadarmo dokumentární historické závìry mírnì pøehodnocují úlohu Marie Magdalény.
Jenze pokud nekde v evangeliu najdeme dotaz, Kdo je moje matka, kdo jsou mi bratri? a s pohledem na sve ucedniky: zde je ma matka a zde jsou mi bratri (Jirka me kdyztak v nepresne citaci opravi), tak to jiste neznamena, ze hledel na pokrevni pribuzenstvo s vetsi laskou nez na sve vybrane ucedniky, jejichz jadrem byla zajiste Marie M.
Przemysl de Nyestieyky wrote: Neøíkám, že šlo o manželství, ale zajímalo by mne, od kdy se historicky tradují tyto "radostné zvìsti" o Ježíši a Marii? Nejde o žádnou apokryfní tajnost, že Marie nebyla mezi uèedníky pøíliš oblíbena. Mluví se o tom pomìrnì otevøenì. Už v tom, že jí Ježíš stavìl na roveò mužùm, šel tak trochu proti zažitostem.
Pokud od prvniho stoleti n.l. mame problem. A videl jsi nekdy oblibenou zenu, ktera je vys nebo na stejne urovni s muzi. Ja ne. Nastesti Jezis byl takovy prvni prukopnik rovnopravnosti muzu a zen a rozhodne se hodne snazil povznest uroven v dost partriarchalni zidovske spolecnosti.
Jinak, Premku, je videt, ze jsi si dal na prispevku velmi zalezet. Ale skodolibe se mi libi, ze nejen me se odesilaji prispevky vice jak jednou. :wink: :D
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: Právo na otázky plné pochybností

Unread post by Jiří Motyčka »

Przemysl de Nyestieyky wrote:... Ale i když Ježíš své uèení pøedával svým spoludruhùm, jedinou jistotu pokraèování jeho "pokrevní pravdy" by zaruèoval pouze potomek...
Ano, tak nìjak to funguje ve svìtì lidí. To je ryze sekulární výklad. Ale klidnì se ho mùžeme pøidržet. Proè ne. Nové Mistrovo uèení bylo však nutné zaèít šíøit bezprostøednì po jeho smrti na Golgotì. Nemohlo se èekat, øeknìme nìjakých 10, 20 let až jeho "hypotetický syn" doroste, dostuduje uèení svého "otce" a pak teprve s jeho dvanáctkou uèedníkù vzhùru mezi pohany šíøit køest'anství. Hrozilo nebezpeèí z prodlení a i zapomnìní nebylo možné vylouèit...
Przemysl de Nyestieyky wrote:...ale zajímalo by mne, od kdy se historicky tradují tyto "radostné zvìsti" o Ježíši a Marii?...
Tato tradice a výjimeèný vztah Ježíše a Marie Magdalské jsou (historicky) doloženy již texty kanonických evangelií...
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Evangelium Marie Magdalské

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Jedním z dalších evangelií je jen z èásti dochované magdalenské evangelium. Z devíti kapitol se jich celých 5 nedochovalo a ostatní byly do rùzné míry porušeny.
Navíc se jedná o koptský pøeklad nìkdy z pøelomu 4/5. stol., jelikož je originál nezvìstný. Odborníci se dohadují o dobì vzniku pùvodního textu s datací do let 120-180.
Toto evangelium bylo objeveno r. 1896 v Horním Egyptì spolu s jinými texty z pøelomu 2-3.stol.
Marie z Magdaly mìla svoji situaci ztíženou již tím, že ji ani všichni spoluevangelisté (Petr, Ondøej) nebrali, jelikož nepøenesli, že by slovo Spasitelovo mìla kázat žena.
Image
Citace z evangelia: Petr mu øekl: "Jako jsi nám øekl vše, povìz nám také – co je høíchem svìta?"
Spasitel pravil: "Žádný høích neexistuje, nebo? jste to vy, kdo èiní høích...

(viz text evagelia): http://gnosis9.net/view.php?cisloclanku=2005010005
Mì zpoèátku zarazilo, že i Marie Magdalská má "svoje" evangelium. Ale je to celkem logické, když byla osobou blízkou Ježíši a navíc možná i víc, než jen obyèejným uèedníkem.
Pohled na ni je historicky trochu pokroucený a o její rehabilitaci se pokoušejí vìdci na základì výzkumù, pravdìpodobnosti a zmínek v dochovaných textech.
Mì osobnì to evangelium pøíliš nenadchlo. Snad mu nerozumím, nebo v nìm hledám nìco jiného, než co pøináší...
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: Evangelium Marie Magdalské

Unread post by Jiří Motyčka »

Przemysl de Nyestieyky wrote:...Mì osobnì to evangelium pøíliš nenadchlo. Snad mu nerozumím, nebo v nìm hledám nìco jiného, než co pøináší...
Ano, toto evangelium je stylisticky velice odlišné od kanonických. Synoptická evangelia jsou naopak velice srozumitelná, pouze Janovo, nazývané teologickým je ponìkud "složitìjší"...
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

novozákonní apokryfy

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Vyšel tøetí díl Novozákonních apokryfù... :)
http://www.kosmas.cz/detail.asp?cislo=127049
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: novozákonní apokryfy

Unread post by Jiří Motyčka »

Przemysl de Nyestieyky wrote:Vyšel tøetí díl Novozákonních apokryfù... :)
http://www.kosmas.cz/detail.asp?cislo=127049
A díl I. už asi není k mání... :(
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Archaeologie doplòuje apokryfy

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Zrovna vyšla kniha Ježíšova dynastie, v níž se autor na základì nejen novozákonních evangelií snaží zrekonstruovat život a pùsobení Ježíše Krista, ale využívá k tomu i evangelií apokryfních, dobových dokumentù a závìrù z archeologických výzkumù.
Navíc dospìl k názoru, že byl Ježíš z pokrevní linie potomkù krále Davida.

Jde o další pouhou senzacechtivost ve stylu Šifry mistra Leonarda nebo o seriosní historickou studii? http://www.kosmas.cz/detail.asp?afil=1030&cislo=134537
Image
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: Archaeologie doplòuje apokryfy

Unread post by Jiří Motyčka »

Przemysl de Nyestieyky wrote:...Jde o další pouhou senzacechtivost ve stylu Šifry mistra Leonarda...
Doufám a jsem pevnì pøesvìdèen, protože tuto knihu vlastním, že nikoliv! A to z jednoho prostého dùvodu. Autor Šifry Dan Brown na rozdíl od autora Ježíšovy dynastie Jamese D. Tabora není ani biblickým badatelem natož renomovaným religionistou, ale øeknìme zruèným fabulátorem. (Také to vydává nakladatelství Kosmas.)

Jedna vìc mì však zaráží. Zatím jsem se nesetkal s žádným pojednáním z oblasti biblistiky (tuzemským ani zahranièní provenience), které by se zabývalo podobnou tématikou. Zdá se mi to až podezøelé. Rozumím tomu u biblistù zabývajích se Starým zákonem. Analýza Starého zákona z pohledu erudované biblistiky je vìru záležitostí na celý život. Jinak je tomu u Nového zákona. Daleko kratší èasový zábìr a menší historický odstup. Tady je mlèení moderní biblistiky k epizodám Kristova života nepopsaným kanonickými evangelii a afinita k apokryfním evangeliím vskutku nepochopitelné...

P.S. K této skepsi jsem se dobral i díky Przemkovu nasmìrování, kterému jsem relativnì dlouho odolával. :-k
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Re: Archaeologie doplòuje apokryfy

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Jiøí Motyèka wrote:Tady je mlèení moderní biblistiky k epizodám Kristova života...vskutku nepochopitelné...
Už byly dílèí pokusy nahlédnout na Kristùv život pohledem historika... statì pak obsahovaly biblicky neshodující se data èasová s reálnými souvislostmi, nebo absenci podpùrných písemných pramenù, které spíš nastiòovaly nepøímé souvislosti na další otázky...

Mám pocit, že kdyby se nìkdo jal studovat novozákonní dobu s podporou historických faktù, bylo by na nìj nahlíženo stejnì, jako historici shlíží na spisovatele literatury faktu. :D A to by v odborných kruzích mohlo pro profesionálního vìdce znamenat jistou diskreditaci a ztrátu jména.

Navíc otázka køesanství je mimo ÈR velice živá, v USA dokonce urèuje smìr politiky a veøejného života... zpochybòování pak znamená postavit se proti zdi. A to si nejsem jist, co je církev schopna udìlat pro to, aby se nešíøily zprávy tohoto typu, které po staletí do dùsledkù mazala z povrchu zemského...?

Ale stojí tak kniha za koupení...? :)
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: Archaeologie doplòuje apokryfy

Unread post by Jiří Motyčka »

Przemysl de Nyestieyky wrote:
Jiøí Motyèka wrote:Tady je mlèení moderní biblistiky k epizodám Kristova života...vskutku nepochopitelné...
Už byly dílèí pokusy nahlédnout na Kristùv život pohledem historika...
Je tøeba dùslednì rozlišovat historickou vìdu a biblistiku, která se historickými souvislostmi zabývá "pouze" okrajovì. Historici a si klidnì a serióznì bádají. Ale mì musí daleko více zajímat právì anylýzy i závìry novozákonních biblistù a už zmínìná souvislost s apokryfy.
Pozn.: Na okraj bych chtìl ještì pøipomenout, že biblistika je vìdní disciplína, nikoli jakási "teologická" pavìda, jak se možná mnozí domnívají.
Przemysl de Nyestieyky wrote:... Ale stojí ta kniha za koupení...? :)
Ještì jsem ji neèetl a z prvního dojmu nechci dìlat ukvapené závìry. Jak ji pøeètu, dám vìdìt. :)
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: Archaeologie doplòuje apokryfy

Unread post by Jiří Motyčka »

Jiøí Motyèka wrote:
Przemysl de Nyestieyky wrote:... Ale stojí ta kniha za koupení...? :)
Ještì jsem ji neèetl a z prvního dojmu nechci dìlat ukvapené závìry. Jak ji pøeètu, dám vìdìt. :)
Už se stalo.
Mne samotného nejvíce potìšilo a zároveò i pøekvapilo to, že hlavním zdrojem pro badatelskou práci Taborovu jako historika byla kanonická evangelia, nikoli apokryfní, Skutky a epištoly. Jakousi spojnicí kanonických evangelií je pro Tabora tzv. „pramen Q“ (nedochovaný soubor Ježíšova uèení), z nìhož byly pøevzaty nìkteré pasáže synoptických evangelií Matoušova a Lukášova. Obì tato evangelia vycházejí z nejstaršího Markova evangelia. Tabor nám pøedkládá i další zajímavou skuteènost, totiž tu, že i Janovo teologické evangelium pøináší pro historika velmi cenné historické informace. Jako zdroj velice okrajovì posloužila i apokryfní evangelia, Petrovo a Tomášovo.

Podrobnou recenzi Taborovy knihy "Ježíšova dynastie" najdete ZDE ...
Last edited by Jiří Motyčka on 02 Jun 2008 12:49, edited 2 times in total.
User avatar
elizabeth
Vévodkyně
Posts: 2183
Joined: 04 Sep 2006 15:24
Location: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Been thanked: 1 time

Ježíšova dynastie

Unread post by elizabeth »

Jiøíku, pøeèetla jsem Tvùj èlánek a mám k nìmu nìkolik dotazù:
1. Marie Kleofášová a Marie, matka Ježíše jsou dle knihy jedna a táž osoba. Jak to dokládají? Teda to, že Kleofáš byl bratrem Josefa?
2. Jakými prameny je ovìøené, že Šimon, øeknìme bratr Pánì, byl popraven v roce 106 za císaøe Trajána a povstání Bar Kochby? Nemìl by už trochu moc rokù. To je podobný problém jako s Janem za Domitiána a jeho pobytem na ostrovì Pathmos.
4. Proè se podle Tebe uchytla ta Pavlova vize nového náboženství a ne ta pùvodní vycházející z hebrejských koøenù a tradic a na nich stavící?
3. Co Ty jsi z knihy odnesl jako vìøící èlovìk a co Ti dala za osobní prožitek?
Na poslední otázku nemusíš odpovídat sem, staèí sz.
A vùbec, mám si to jít pøeèíst, že jo :!: :?:
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: Ježíšova dynastie

Unread post by Jiří Motyčka »

Je tøeba opìt pøipomenout hlavní Taborovy prameny, z nichž vychází: kanonická evangelia, tzv. pramen Q a spisy historika Josepha, Eusebius. V tomto smyslu se pokusím odpovìdìt.
elizabeth wrote:1. Marie Kleofášová a Marie, matka Ježíše jsou dle knihy jedna a táž osoba. Jak to dokládají? Teda to, že Kleofáš byl bratrem Josefa?...
To by bylo na dlouhý povídání. Tabor vychází z toho, že od jistého momentu ve všech pramenech mizí zprávy o Josefovi. Z toho usoudil logicky, že zemøel. Druhým dùvodem je to, že byl podstatnì starší než Marie. A podle levirátu se Kleofáš provdal za vdovu po Josefovi. Marii jako manželku Kleofáše dokládá Janovo evangelium (J 19:25) v Taborovì historizujícím dešifrování autora tohoto evangelia. Doklady o tom, že byl Kleofáš bratrem Josefovým nalezl Tabor „pouze“ v Eusebiových Dìjinách církve, vycházejících z díla Hegesippova z 2. st.
elizabeth wrote:2. Jakými prameny je ovìøené, že Šimon, … byl popraven v roce 106 za císaøe Trajána a povstání Bar Kochby? Nemìl by už trochu moc rokù…
Jasnì! Bylo mu v dobì popravy ukøižováním kolem sta let. Proè ne? Zdrojem je pro Tabora opìt Eusebius.
elizabeth wrote:4. Proè se podle Tebe uchytla ta Pavlova vize nového náboženství a ne ta pùvodní vycházející z hebrejských koøenù a tradic a na nich stavící?...
Je to pouze mùj èerstvý názor, protože upøímnì: do pøeètení této knihy jsem prostì vùbec tu „Jakubovu skupinu“ nebral v potaz.
Té Jakubovì skupinì nešlo ani v náznaku o nové náboženství, kdežto Pavel svým akcentem na Syna Božího, který vstal z mrtvých a sedí po pravici svého Otce, položil teologické prazáklady vskutku nového náboženského hnutí. To je evidentní. Podle mne byl Pavel vzdìlanìjší než Petr, to je myslím patrné z jeho epištol, a proto mìl i øeknìme vìtší pøedpoklady pro kladení tìchto prvních teologických prazákladù novì se rodícího náboženství. Pavel (Saul) z Tarsu si v souvislosti s pøíèinou svého obrácení vyložil Ježíšovo poselství „trochu“ jiným zpùsobem. A navíc. Jakubovì skupinì šlo hlavnì o pokraèování Ježíšovy pozemské mise. To je také evidentní. Nikdy tedy nepøekroèili mantinely judaizmu. O rozšíøení nejvìtší svátosti køesanù, eucharistii, pøi níž se uctívá Syn Boží pøijímáním jeho tìla i krve jakožto pøijetí nové smlouvy s Bohem, se zasloužil opìt Pavel. Uctívat takto Ježíše Jakubovu skupinu nenapadlo ani ve snu. Pro Jakubovu „židovskou“ skupinu bylo prostì nemyslitelné uctívat Ježíše jako Boha...
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Re: Ježíšova dynastie

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Jiøí Motyèka wrote:Pro Jakubovu „židovskou“ skupinu bylo prostì nemyslitelné uctívat Ježíše jako Boha...
Teï v posledních dnech byly i nìjaké tv dokumenty na toto téma, proè "z historie vypadla Ježíšova rodina." Já tedy vidìl jen konec a poslouchal ještì jen jedním uchem...
ale v podobném duchu se vyjadøovali o tom, že dùvodem byl onen jiný pohled na "nové køesanství."
Ten tradiènì zjudaisovaný se nesluèoval s Ježíšovým støedopojetím a vývoj legendy dospìl tak daleko, že aby Ježíš mohl být více "zbožštìn" musela jeho matka - Maria, Ježíše (syna božího) poèít pøímo od Boha...
Tedy konec zbytku "pozemské" rodiny.... :)
Katerina
Královna
Posts: 1797
Joined: 29 Jan 2007 16:32
Location: Velvary
Been thanked: 1 time

Re: Ježíšova dynastie

Unread post by Katerina »

Przemysl de Nyestieyky wrote:Teï v posledních dnech byly i nìjaké tv dokumenty na toto téma, proè "z historie vypadla Ježíšova rodina." Já tedy vidìl jen konec a poslouchal ještì jen jedním uchem...
ale v podobném duchu se vyjadøovali o tom, že dùvodem byl onen jiný pohled na "nové køesanství."...
Tedy jestli Pøemku myslíš ten dokument s hranými vstupy (myslím, že tak probírají celou Bibli a pøíbìhy , postupnì, tak ten o ježíšovì rodinì jsem vidìla celý. Musím ale øíct, že mì to spíš rozladilo, a dùvod ?

Prvoplánovì to mìlo pùsobit jako odborný dokument uzpùsobený pro laickou veøejnost, takže neustálé zdùrazòování vìdeckých metod použitých pøi hledání Kristových pøíbuzných, a vrcholem bylo poèítaèové vytvoøení jejich podoby ... ale ..
Podoba byla vytvoøena takto - vzaly se 4 lebky z období Ježíšova života, vytvoøila se animace. Pak oznámili, že tyto lebky ale nejsou z oblasti, kde Ježíš žil, naštìstí v té oblasti žije rodina ! která o sobì tvrdí, že tam žije už pøes 2 000 let. Tak nafotili mamku, tatku a dìtièky, a prohnali je poèítaèem s projekcí tìch starých lebek, a ejhle ... už byla podoba Ježíšovy rodiny na svìtì. Tak tahkle pøeci ne ...

Jinak to byl prùøez postupných objevováním Ježíšova rodokmenu, a jeho pøíbuzných - genealog vycházel postupnì z rùzných evangeliíí postupem, mohlo by to být takto, ten a ten napsal, že , tak to tak bude. Že jiný napsal nìco jiného už se laické veøejnosti nepøedkládá.
Tak to bylo to, co mì na tomto dokumentu vadilo, ale chlapeèek, co hrál Ježíše byl hezkej. :)
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Re: Ježíšova dynastie

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Katerina wrote:myslíš ten dokument s hranými vstupy..
Zahlédlo jsem 2x jen letmo že tuto otázku zrovna probírají v TV, ale nemìl jsem na to èas, takže ani nevím co to bylo a jaké to bylo... :(
(Ale jak vidìt, o nic jsem nepøišel). :D
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: Ježíšova dynastie

Unread post by Jiří Motyčka »

Katerina wrote:...Podoba byla vytvoøena takto - vzaly se 4 lebky z období Ježíšova života, vytvoøila se animace. Pak oznámili, že tyto lebky ale nejsou z oblasti, kde Ježíš žil, naštìstí v té oblasti žije rodina ! která o sobì tvrdí, že tam žije už pøes 2 000 let. Tak nafotili mamku, tatku a dìtièky, a prohnali je poèítaèem s projekcí tìch starých lebek, a ejhle ... už byla podoba Ježíšovy rodiny na svìtì. Tak tahkle pøeci ne ...
Ano, Katko, takhle opravdu NE!... :D Naprosto souhlasím. Stále jsem èekal, zda se tam neobjeví náhodou Tabor. Nic. Pravdìpodobnì to bylo zpùsobeno tím, že Taborova Ježíšova dynastie vyšla v originále v r. 2006 a tento dokument byl myslím natoèen mnohem døíve.
Jinak mnì ten dokument nic nedal, pøipadal mi celkem o nièem, nìjak jsem ani nepochopil jeho smysl, proto jsem shlédl pouze 1. díl...
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Codex Gigas

Unread post by Jiří Motyčka »

O apokryfní epištole obsažené v Bibli, jež je souèástí Codex Gigas se doètete ZDE ...
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Velikonoce

Unread post by Jiří Motyčka »

Pojïme se zamyslet nad nejvýznamnìjšími køesanskými svátky ponìkud netradiènì, totiž z pohledu apokryfního Jidášova evangelia.
Jaká byla vlastnì role tohoto Ježíšova "údajného" zrádce v pašijovém pøíbìhu? Nebýt Jidáše, jak by asi mohl Ježíš Kristus naplnit písmy a proroky pøedpovìzenou a nakonec i dìjinnou roli Spasitele?

Je jisté, že zákoníci a farizeové Ježíše nenávidìli, protože pro nì on ještì nebyl oním skuteèným spasitelem. (Židé na nìj èekají dodnes.) Nedovedli si však srovnat ve svých hlavách jeho pùsobení, které ve své podstatì smìøovalo od samého poèátku k mesiášskému poslání. Jistì, nebýt Jidáše našel by se jiný jidáš, nebýt Kaifáše, našel by se jiný kaifáš. A to døíve nebo pozdìji.
Autorem Jidášova evangelia, které jeho skutek chápe jako úkol, jímž byl povìøen od Boha Otce, pochopitelnì Jidáš není. Skuteèný Jidáš zodpovìdnost a tíhu tohoto úkolu, resp. povìøení neunesl a spáchal sebevraždu...