České vlastenectví kambodžského krále a monarchismus

pravěk, starověk, novověk, moderní období

Moderator: Ježek

User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

České vlastenectví kambodžského krále a monarchismus

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Možná jste nìkdo zaregistroval, že v minulých dnech navštívil po 30ti letech èeskou zemi Jeho Velièenstvo Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni, král kambodžský (*1953).
V èechách byl tehdy na studiích (1962-1975) jako 9ti-letý. Pøed pár dny se poklonil Mistru Janu Husovi.
Praha jej poctila titulem èestného obèanství, které získal po 160 letech jako jediný král. Souèasnì je jediným monarchou, který mluví plynì èesky.
Po jeho návratu do své pùvodní vlasti jej neèekalo nic pøívìtivého. Za tehdejší politické situace pøišlo v Kambodži o život kolem 2 milionù obèanù a mezi nimi i pìt jeho sourozencù. èeská hudba a literatura mu prý poskytovala sílu a nadìji...!
Od roku 2004 je tento sympatický a usmìvavý abstinující buddhista kambodžským králem. Má pøehled také o souèasném kulturním dìní v èechách a po celou èetl èeské noviny nebo knihy, z nichž má oblíbenou Babièku Boženy Nìmcové.
Co si o tomto monarchovi, který považuje èechy za svùj druhý domov, myslíte? Já bych si ho dokázal pøedstavit i jako èeského panovníka...!
Image
Last edited by Przemysl de Nyestieyky on 08 Jan 2007 05:50, edited 3 times in total.
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3677
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Re: èeské vlastenectví kambodžského krále

Unread post by Ježek »

Moc pìkný, že cizinec má rád i jinou zemi, jako svoji vlastní. Rád bych se takhle dostal k Polsku. Obdivuhodná osoba (vèera v Reportérech èT byla o nìm reportáž), na to že už tady 30 let nežije, umí dost dobøe èesky, líp než vìtšina menšin, které u nás žijí celý život. Ale jako èeského krále si ho pøedstavit opravdu nemùžu, už proto, že nejsem monarchista.
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

poslání monarchy nebo úøad presidenta?

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Ježek wrote:... Ale jako èeského krále si ho pøedstavit opravdu nemùžu, už proto, že nejsem monarchista.
Mì by byla zas pøedstava krále vcelku milá a pøirozenìjší. Buď monarcha s tradicí nebo pøímì zvolený president referendem.
Vylosovaná nebo dohodnutá presidentská funkce v níž doèasnì zasedá politik je znechucující pøedstava. U mì nebudí nižádnou autoritu, spíše vzbuzuje opovržení, jako celá horda morálnì mrzkých politikù.
Na druhou stranu bych, mezi našimi "politiky", litoval každého krále, jako je kupø. kambodžský král Norodom.
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3677
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Re: poslání monarchy nebo úøad presidenta?

Unread post by Ježek »

Przemysl de Nyestieyky wrote:Mì by byla zas pøedstava krále vcelku milá a pøirozenìjší. Buď monarcha s tradicí...
Nemyslíš, že v Evropì 21. století je dìdièný královský titul tak trochu zpáteènický?
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: poslání monarchy nebo úøad presidenta?

Unread post by Jiří Motyčka »

Przemysl de Nyestieyky wrote:...Mì by byla zas pøedstava krále vcelku milá a pøirozenìjší. Buď monarcha s tradicí...
Tøeba Otto von Habsburg... :cry:
øíkáš, že nejsi monarchista? No nevím. Už jsem nìkde psal, že pøedstavy novodobých "monarchistù" vycházejí vìtšinou z jakýchsi "tradic" Rakouského habsburského soustátí. Tyto "romantické" pøedstavy o monarchii mùže mít akorát tak velký obdivovatel RU Adolf Born zasnìnì hledicí okny svého ateliéru do dáli a jemu podobní...
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Re: poslání monarchy nebo úøad presidenta?

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Ježek wrote: Nemyslíš, že v Evropì 21. století je dìdièný královský titul tak trochu zpáteènický?
Já jsem v urèitém smìru trochu naivista. Pro mì je víc zpáteènické než tohle tøeba úloha presidenta, voleného vládnoucí garniturou, stejnì jako násilná zmìna vlastnictví ve prospìch jiné vlivné skupiny. Ostatnì v èem tøeba samotná funkce presidenta není zpáteènická sama o sobì? Není to jen náhražka cukru aspartámem?
Anglie, Belgie, Švédsko, Lucembursko, Dánsko, Norsko, Španìlsko, Holandsko, Lichtenštejnsko a Monako. Pøipadají nám tyto zemì nìjakým zpùsobem zpáteènické? A víte co mají spoleèného? Samozøejmì, ...jsou dodnes královstvími. Já mám úctu k autoritám jakými je král Norodom, Dalajláma, princezna Diana, Karel IV. a další. Všichni tito lidé jsou až diametrálnì odlišní od presidentù Klause, Kaczyńskiego, Bushe a podobných.
Jsem naivista..., proto si nedìlám iluze, ale uchovávám si je uvnitø ve víøe, že tøeba nejsem jediný, komu se nìkteré tak øeèené pokrokové vìci nelíbí.
Á propos, ...slyšeli jste, že chtìjí v Dánsku (už po nìkolikáté) rušit Christianii...? Tìmto lidem jde žít i bez pravidel konsumní pokrokové spoleènosti a tolerují se možná mnohem víc i bez nutnosti politické regulace. A to se pøece v dalším tisíciletí zcela vymyká budoucím pøedstavám.
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3677
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Re: poslání monarchy nebo úøad presidenta?

Unread post by Ježek »

Myslím, že na království (ať již konstituèní) je trochu pozdì. Pøeci jenom dnešní forma vlády ve vìtšinì civilizovaného svìta je republika, kde by nikdo nemìl být k nìèemu pøedurèen, ale vlastním úsilím a vùli lidu se do urèité pozice dostat.
Na druhou stranu monarcha, ale i Tvùj pøímo volený prezident budu mít vìtší cit pro státotvornost než stranická špièka s partikulárními zájmy. Ale jaký by byl prezident takový Božský Kája? :)
Až na tu Dianu nejsi v dnešní Evropì.
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Re: poslání monarchy nebo úøad presidenta?

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Ježek wrote: Pøeci jenom dnešní forma vlády ve vìtšinì civilizovaného svìta je republika...
Jako by´s chtìl naznaèit, že dnešní evropská království jsou ménì civilizovaná? :D Proè si vùbec republika hraje na jakéhosi "polo-krále" a presidenta nevypustí úplnì? Cožpak by si nevystaèila s dvìma parlamentními komorami? ...Pravda, teprve za pøedpokladu zmìnu ústavy a v ní jistých pojistek, aby nedocházelo k patovým situacím.
Ježek wrote:Ale jaký by byl prezident takový Božský Kája?
To je skoro jako udìlat kozla zahradníkem :D ale celkem dobøe bych si dokázal pøedstavit za našeho presidenta i Zdeòka Svìráka. Myslím, že to je moudrý a uvážlivý èlovìk.. ale jak jsem už øekl, radši bych v této roli nechtìl vidìt dobré lidi, protože bych jim nepøál støety a útoky od naší málo charakterní vysoké politiky.
A na to navazuješ už posledním dovìtkem...
Ježek wrote:Až na tu Dianu nejsi v dnešní Evropì.
Možná to je právì proto, že mi v Evropì, potažmo naší republice, na mysli netane nikdo, kdo by toho jiný byl hoden... :(
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3677
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Re: poslání monarchy nebo úøad presidenta?

Unread post by Ježek »

Przemysl de Nyestieyky wrote:Jako by´s chtìl naznaèit, že dnešní evropská království jsou ménì civilizovaná? :D Proè si vùbec republika hraje na jakéhosi "polo-krále" a presidenta nevypustí úplnì? Cožpak by si nevystaèila s dvìma parlamentními komorami? ...Pravda, teprve za pøedpokladu zmìnu ústavy a v ní jistých pojistek, aby nedocházelo k patovým situacím.
Jen to, že republika je modernìjší než monarchie. Konstituèní monarchie je trochu nìco jiného, tam mi pøijde, že ty králové jsou lidé uvìznìní ve zlaté klícce. Ale Britové mají svojí královnu rádi, tak jim to pøejme. Problém dìdiènosti je to, že nic nezaruèí zpùsobilost pretendenta, problém republiky je v tom, že lidi nedokáží rozlišit, co je pro nì dobré a co špatné.
Ježek wrote:Ale jaký by byl prezident takový Božský Kája?
Przemysl de Nyestieyky wrote:To je skoro jako udìlat kozla zahradníkem :D
No právì, pokud se chceme bavit o pøímé volbì, musíme definovat, kdo mùže být kandidátem? Zvolenec stran nebo nìkdo jiný? Kdo jiný?
Ježek wrote:Až na tu Dianu nejsi v dnešní Evropì.
Možná to je právì proto, že mi v Evropì, potažmo naší republice, na mysli netane nikdo, kdo by toho jiný byl hoden... :([/quote] No naproti tomu existovali také schopní prezidenti. É, nikdo jiný než TGM mne nenapadá :D
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Re: poslání monarchy nebo úøad presidenta?

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Ježek wrote:No naproti tomu existovali také schopní prezidenti. É, nikdo jiný než TGM mne nenapadá :D
Tak ten by mì asi nenapadl :twisted: ale nejsem tøeba zaujatý vùèi Janu Masarykovi, aè nevím jestli bych si ho dokázal pøedstavit pøímo v presidentské funkci?
V každém pøípadì jsem ovlivnìn králi, jakým byl tøeba Karel IV., a proto mám tendenci v nejvyšší funkci státu - hlavì státu, vidìt nìkoho moudrého... Ale nevím jestli právì Karel IV. nebyl nadlouho tím posledním..? :cry:
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: poslání monarchy nebo úøad presidenta?

Unread post by Jiří Motyčka »

Przemysl de Nyestieyky wrote:... ale nejsem tøeba zaujatý vùèi Janu Masarykovi, aè nevím jestli bych si ho dokázal pøedstavit pøímo v presidentské funkci?...
Jan Masaryk je zajímavou postavou našich dìjin 20. st. Aè zdaleka nedosahoval velikosti svého otce i jeho zásluhy o stát jsou nehynoucí. Pokud spáchal sebevraždu, byl dokonce psychicky daleko ménì odolný než jeho otec. Pøipouštím však, že Masaryk senior nebyl konfrontován s nastupující totalitní mocí...
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Podivná úmrtí...

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Jiøí Motyèka wrote:Pokud spáchal sebevraždu...
Jeho kausa mi pøipomíná podobná úmrtí jako Marilyn Monroe, Bruce & Brandon Lee a jiných, u nichž došlo z rùzných pøíèin ke smrti a po dlouhou dobu se šíøily akorát spekulace, byla-li to opravdu smrt pøirozená?
Já stejnì víc vìøím tomu, že mu bylo k sebevraždì dopomoženo... než že si øekl, už mì to tu nìjak nebaví, jdu skoèit....èlovìk tohoto typu se obvykle do politiky nepouští a pokud pustí, k sebevraždì jej doženou spíše jiní než problémy s vlastní labilitou. Ale to je asi riziko vìtšiny vlivných, kteøí mnoho ví...
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3677
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Re: Podivné úmrtí Jana Masaryka

Unread post by Ježek »

Przemysl de Nyestieyky wrote: Já stejnì víc vìøím tomu, že mu bylo k sebevraždì dopomoženo...
Novìjší výzkumy ukazují, že spáchal sebevraždu, svìdèí o tom šok, pøi kterém sebevrah neudrží v sobì obsah støev. Nechtìl být symbolem demokratiènosti komunistické vlády pro západní svìt.
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Polský král - Jesus

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Trochu podivuhodnì pùsobí souèasná snaha 46 poslancù dolní komory parlamentu polského sejmu podat návrh na provolání Ježíše králem polska.
Aè mi pøipadá král pøirozenìjší presidentské opièárny, tohle považuju za vìc vymykající se realitì, nebo alespoò pøekraèující meze zdravého náboženství...
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3677
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Re: Polský král - Jesus

Unread post by Ježek »

Przemysl de Nyestieyky wrote: provolání Ježíše králem polska.
Tomhuhle jsem se strašnì smál, když jsem to slyšel. Pøipadá mi to ještì smìšnìjší než snaha èeských monarchistù, aby se èeským králem stal princ Charles. Pro nìj se aspoò do tý ciziny dá zavolat, aby pøijel a vládl. Jak to ale chtìjí vymyslet Poláci? Je to teï v tom Polsku všechno nìjaký zmateny a divný.
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3677
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

monarchismus

Unread post by Ježek »

Monarchie i konstituèní je svým principem nedemokratická. Zatímco president (nepopírám, že má èasto podobnou roli jako král) je volen lidem (by tøeba nepøímo), vládne z vùle lidu. Král vládne z Boží vùle, tedy se alepoò boží vùlí zaštituje. Jednak je to nedemokratické, jednak v dnešním sekularisovaném svìtì trochu moc. Z nesmyslného práva mohou po nìm nastoupit jeho potomci, tøebaže jsou k vykonávání vlády naprosto nezpùsobilí.
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Re: monarchismus

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Ježek wrote:..tøebaže jsou k vykonávání vlády naprosto nezpùsobilí.
Totéž se mi vybavuje, když vidím poèínání pánù presidentù...
Ostatnì tøeba konstituèní monarchové jsou pod velice bedlivým dozorem veøejnosti a aby mohli projít úspìšnì až ke korunovaci, jsou neustále pouèováni, jestli se øádnì chovají, jestli zachovávají pøíslušnou etiketu, ...jsou na funkci pøipravováni už odmala, kdežto president je oligarchickou skupinkou zvolen a je jedno, jestli to je ekonom, divadelník, voják, agronom nebo øeditel JZD. :roll:
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3677
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Re: monarchismus

Unread post by Ježek »

Przemysl de Nyestieyky wrote: Ostatnì tøeba konstituèní monarchové jsou pod velice bedlivým dozorem veøejnosti a aby mohli projít úspìšnì až ke korunovaci, jsou neustále pouèováni, jestli se øádnì chovají, jestli zachovávají pøíslušnou etiketu, ...jsou na funkci pøipravováni už odmala, kdežto president je oligarchickou skupinkou zvolen a je jedno, jestli to je ekonom, divadelník, voják, agronom nebo øeditel JZD. :roll:
Když není zpùsobilý, tak ho v pøíštích volbách nìkdo vystøídá, narozdíl od degenera, který mùže ještì 30 let vládnout a tyranisovat svùj lid.
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Re: monarchismus

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Ježek wrote:Když není zpùsobilý, tak ho v pøíštích volbách nìkdo vystøídá, narozdíl od degenera, který mùže ještì 30 let vládnout a tyranisovat svùj lid.
Jo to vidím, jak lze jednoduše vystøídat v "demokratickém" systému nezpùsobilé presidenty, premiéry, poslance....
Vìtšinou je nelze ani postihnout!
Tyranisovat dalších 30 let? Patrnì mluvíš o dobì nìkolik staletí (tisíciletí?) vzdálené....
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3677
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Re: monarchismus

Unread post by Ježek »

Przemysl de Nyestieyky wrote:
Ježek wrote:Když není zpùsobilý, tak ho v pøíštích volbách nìkdo vystøídá, narozdíl od degenera, který mùže ještì 30 let vládnout a tyranisovat svùj lid.
Jo to vidím, jak lze jednoduše vystøídat v "demokratickém" systému nezpùsobilé presidenty, premiéry, poslance....
Vìtšinou je nelze ani postihnout!
To už je problém pøedevším volièù, ale i naší demokracie, kde se volí strany, nikoli lidi (v Senátu tolik gangsterù není, i když to mùže být, že není klíèovou souèástí)
Przemysl de Nyestieyky wrote:Tyranisovat dalších 30 let? Patrnì mluvíš o dobì nìkolik staletí (tisíciletí?) vzdálené....
V Evropì už asi tìžko, no. Nicménì i vychovávaný monarcha se mùže dopouštìt rùzných "pøestupkù".
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.