Inkvizice ve středověku

dějiny křesťanství, Bible, misie, mnišství a jeho řády, kláštery, svatí, inkvisice, protestantismus
User avatar
elizabeth
Vévodkyně
Posts: 2183
Joined: 04 Sep 2006 15:24
Location: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Been thanked: 1 time

Inkvizice ve středověku

Unread post by elizabeth »

Otvírám diskusi na toto téma, protože stále doufám, že se mi povedede o této neblahé "instituci" zjistit, co nejvíce a to nejen k pøípadu úèasti královny Richenzy na inkvizièních výsleších. Knihy bohužel doma k této problematice nemám žádné. Nikdy mi k oblasti èeského støedovìku, o kterou se enormì zajímám- asi jedno století - (cca pol 13. století do poloviny 14. století), nepøipadalo nijak zvláš? dùležité. Jenže jsem se mýlila, nebo? inkvizice v èechách byla zavedena již za Pøemysla Otakara II., roku 1257. Se zavedením inkvizice v èechách mìla papežská kurie velké potíže, protože právì v dobì jejího vzniku nebyly vztahy kurie k èeskému králi zrovna nejlepší... ( Pøemysl Otakar I.). Na poèátku 14. století v Praze uhoøelo na hranici 14 „kacíøù", valdenských, katarù, pikartù a bekyò. Pražský biskup Jan z Dražic mìl pro svùj málo radikální postup velké potíže, což mu slouží ke cti. Na konci 14. století obsazoval inkvizitorský úøad pražský arcibiskup. Jeho tribunál mìl své sídlo u kostela svatého Jana na Zábradlí na pražském Starém Mìstì, ale o jeho èlenech se nám zachovaly pouze zprávy týkající se spíš jejich finanèních požadavkù než jejich horlivosti v pronásledování kacíøù. Tato inkvizice vzala za své v bouøi husitského revoluèního hnutí. Sotva mohla pøežít skuteènost, že Mistr Jan Hus byl v Kostnici zrádnì vydán kardinálùm a uvržen do vìzení inkvizice v dominikánském klášteøe. Na zprávy, že Hus odjel na kostnický koncil, reagovali jeho protivníci (napø. Štìpán z Dolan) radostným konstatováním, že "již brzy husu upekou". Hned tøetí den po Husovì uvìznìní zøídil koncil zvláštní komisi pro stíhání kacíøství, zejména husitského, a 4. prosince 1414 jmenoval papež Jan XXIII. (pozdìji sesazený, jehož nechvalnou památku se církev snažila ve 20. století definitivnì smazat pontifikátem jeho jmenovce) vyšetøovací komisi proti Husovi. 7. èervna 1415 se projevil Hus jako "kacíø", když ostøe kritizoval inkvizici - zaøízení, které bylo hlavním sloupem církevního systému. Útok na kterékoli církevní dogma nebyl považován za tak nebezpeèný jako útok na právo církve popravit každého, kdo se proti ní vzepøel. Nic tedy nemohlo pobouøit koncil víc než Husovy výroky o údajném právu církve na upalování kacíøù. Ve spise „O církvi“ Hus napsal, že i pro papeže platí pøíkaz evangelia, aby bloudícího vlídnì pokáral, popø. se ho vystøíhal, ale nezabíjel. "Vìru podobni jsou takoví knížatùm knìžským, farizeùm a zákoníkùm, kteøí odevzdali Krista Pilátovi se slovy: Nám nesluší nikoho zabíjet. Ano, vìtší to jsou vražedníci než Pilát, nebo? Kristus praví: Kdo ti mne odevzdal, má vìtší høích..." Smìlé pøiznání k tomuto výroku zpeèetilo podle F. M. Bartoše (èechy v dobì Husovì 1378 1415, Praha 1947, str. 425) Husùv osud. To, že roku 1415 byl jakýkoli útok na inkvizici nepøípustný, mìlo ovšem i èistì mocenské dùvody. Poèátkem roku 1414 byl v Anglii potlaèen pokus o povstání, které pøipravovali lolardi, stoupenci Viklefovi. Jejich hlavou byl Sir John Oldcastle, zvaný lord Cobham, jenž si dopisoval s èeskými husity. Ve Francii zase v bouøi obèanské války roku 1413 ovládli krátce Paøíž "kabošovci" (cabochiens) proti patriciátu a jeho spojencùm, napø. prelátovi Gersonovi. Je div, že francouzští kardinálové Gerson a d'Ailly, anglický Robert Hallam, biskup ze Salisbury i diplomat doktor John Stokes žádali od zaèátku Husùv život? Pro nì byl Hus nejenom velký kacíø, ale také obhájce a spojenec hnutí "chátry", "lùzy", kterého je nutno znièit. Vzhledem ktomu, že o tomto tématu vím z hlavy dost málo použila jsem doslovných citací a pøikládám ještì linky na nìkteré informace:
http://www.mravenec.cz/henry/File-hist/Carodejnice.RTF
http://www.eridanus.cz/clovek/veda/filo ... i/krestans ...
https://phil.muni.cz/fil/scf/komplet/richar.html
http://www.david-zbiral.cz/Bibliogr.htm
http://www.medy.cz/kristek/dejiny-ceskych-zemi-I.doc
http://www.medy.cz/kristek/clanky-o-husitstvi.rtf
http://www.tf.jcu.cz/cz_lmenu/katedry/cirk_dejin/
http://www.techartis.cz/Anna/Historie2.htm
http://www.mravenec.cz/henry/File-hist/ ... ovekII.rtf, atd.
staèí dát do vyhledávaèe Jan IV. z Dražic nebo inkvizice. Jedná se mi zejména o 13. a 14. století, ale nevyhýbám se ani širším souvislostem. Vìtšinou sice budu jen èíst vaši diskusi, ale snad se dokážu i zapojit. ;)
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Inkvizice

Unread post by Jiří Motyčka »

Bety, velice, pøevelice zajímavé téma. Díky za nìj!
elizabeth wrote:…Tato inkvizice vzala za své v bouøi husitského revoluèního hnutí. …
Ano, zcela nepochybnì. A to s takovou razancí, jako nikdy pøed tím. Ale pozor! I za husitských válek plály hranice s „kacíøi“ i kacíøi. A tyto hranice zapalovali nejen katolíci, ale bohužel i husité, kteøí tuto „libùstku“ dovedli k dokonalosti. Nešt'astníka zaživa zatloukli do øádnì vysmoleného sudu z obou stran a ten pak zapálili. Napøíklad…

V této souvislosti také nemohu souhlasit s názory pana Kristka, nebot' na hony zavánìjí neobjektivností pohledu na husitskou éru. Bez ohledu na to, kdo si zaèal, nelze ani husitské zloèiny proti lidskosti omlouvat. Také odsouzení prof. Èorneje jako „pseudohistorika“ od pana Kristka, ve mne vzbuzuje mírnì øeèeno skepsi a tímto hodnocením svoje èlánky deklasoval na úroveò ahistoricky nevìrohodných, potažmo amatérských v negativním smyslu slova. Odsouzením Èorneje se nebetyènì zkompromitoval. Nepopírám však, že nìkteré jeho neotøelé a svérázné postøehy jsou zajímavé… Co s týèe husitství, rád bych si v této souvislosti dovolil doplnit i server www.husitstvi.cz a na nìm mj. i pasáž o Husovi www.husitstvi.cz/ro1.php . Ale to jsem ponìkud odboèil. Ještì se k tématu inkvizice urèitì vrátím…
Last edited by Jiří Motyčka on 23 Dec 2006 10:58, edited 4 times in total.
User avatar
elizabeth
Vévodkyně
Posts: 2183
Joined: 04 Sep 2006 15:24
Location: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Been thanked: 1 time

Unread post by elizabeth »

Musim se, Jiriku,priznat, ze tady to jiz opravdu nedokazu posoudit. Budu tise sedet jako pena a snazit se od vas necemu priucit. A doufam, ze se najdou diskuteri, protoze ja jak jsem predeslala, budu tema pouze sledovat, maximalne "moderovat", jelikoz na to abych mohla diskutovat musim nejprve tema nastudovat. Vzhledem k tomu, ze potrebuji neco specializovaneho, vas rovnez prosim o pomoc pri hledani studijnich materialu.
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Unread post by acoma »

Taky jsem hledala, co se týèe Koldy z Koldic, tak všude narážím spíše na povídání o nìm a abatyši Kunhutì a jejím pasionálu. Ovšem u Hartmana z Plznì jsem byla trošku úspìšnìjší a vyšťárala historku s Rejèkou.
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

dle "ptáèka" Spìváèka

Unread post by acoma »

V r. 1315 dal biskup Jan IV. z Dražic souhlas ke zøízení stálého inkvizièního soudu, aby dal prùchod nátlaku z Avignonu. V r. 1318 bylo upáleno na hranici 14 údajných kacíøù a biskup se postavil proti tvrdému inkvizitorù, zbylé živé obžalované dal propustit a inkvizitory sesadit. èehož využil bývalý litomìøický probošt Jindøich ze Sch"onburgu a pøímo u papežské kurie vše žaloval. Že biskup z Dražic podporuje a ochraòuje kacíøe atd. Papež Jan XXII. bulou z 1.4.1318 vyzval opaty z klášterù v Kamenci av Oseku a faráøe z kostela v Jaromìøi, aby biskupa z Dražic odvolali z biskupského úøadu a obeslali jej k papežskému soudu do Avignonu. A tak se chudák Jan IV. z Dražic vydal 14 dní po domažlickém snìmu, 9.5.1318, do Avignonu a vrátil se až za dlouhých 11 let.
Naèež následovala série tøí dalších papežských bul, ve kterých Jan XXII. ustanovoval nové inkvizitory (mimo jiné Koldu z Koldic a Hartmana z Plznì), biskupùm naøizoval, aby byli s inkvizitory v souèinnosti a totéž požadoval po krakovském vévodovi, mìstech Praze a Olomouci i dalších mìstech, hradech a také Janovi Lucemburském atd. :evil:
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Hoffman

Unread post by acoma »

Hoffman uvádí, že valdenští se u nás vyskytovali již od druhé poloviny 13. století a nejpoèetnìjší byli v jižních èechách. K nim pak pøistupovali bratøí a sestry svobodného ducha, beghardi a flagelanti. Ve mìstech se objevovaly bekynì. Církev bekynì vìtšinou tolerovala,beghardi, valdenští a èleni ostatních sekt byli tvrdì pronásledováni. Již bìhem první poloviny 14. století jich bylo mnoho upáleno. Nejèastìji v okolí Jindøichova Hradce (zde inkvizitoøi i doèasnì sídlili), v Praze, Hradci Králové, Brnì a dalších mìstech. Vìzení v Jindøichovì Hradci a na Landštejnì nestaèila a musela vypomáhat i ta pražská. Fuj!
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Unread post by acoma »

Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
elizabeth
Vévodkyně
Posts: 2183
Joined: 04 Sep 2006 15:24
Location: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Been thanked: 1 time

Unread post by elizabeth »

acoma wrote:Taky jsem hledala, co se týèe Koldy z Koldic, tak všude narážím spíše na povídání o nìm a abatyši Kunhutì a jejím pasionálu. Ovšem u Hartmana z Plznì jsem byla trošku úspìšnìjší a vyšťárala historku s Rejèkou.
Jak si to muzes nechavat pro sebe? A neuvest to sem, kdyz uz tady tyden zebram jakoukoliv zminku :?: :!: :cry:
User avatar
elizabeth
Vévodkyně
Posts: 2183
Joined: 04 Sep 2006 15:24
Location: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Been thanked: 1 time

Unread post by elizabeth »

Tak, Acomo, omluvam se a dik za info. V te Richenze se to nejak zamotalo a ja tam prispevek i s vysvetlenim zamotani, nasla az ted. Nicmene toto tema zde neopoustejme. Neotvirali jsme ho jen kvuli Richenze.
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Unread post by acoma »

Neboj, hledám dál. ;) Je to zajímavý.
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
elizabeth
Vévodkyně
Posts: 2183
Joined: 04 Sep 2006 15:24
Location: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Been thanked: 1 time

Unread post by elizabeth »

acoma wrote:Neboj, hledám dál. ;) Je to zajímavý.
Prosim Te, dej mi nejaky odkaz na toho Hartmana z Plzne, jestli ho najdes. Me to nenaslo nic. Asi jsem blbe hledal(a).
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Unread post by acoma »

Na netu jsem ho taky zatim nevystarala, je tady jen Kolda z Koldic. Ale objevil se ve Spìváèkovi.
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Bekynì v Èechách

Unread post by acoma »

Co víme o bekyních v Èechách? Nìco konkrétnìjšího než zatím uvedené???
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Pùvod a vznik inkvizice

Unread post by Jiří Motyčka »

elizabeth wrote:Otvírám diskusi na toto téma, protože stále doufám, že se mi povedede o této neblahé "instituci" zjistit, co nejvíce ...
V tomto mém pøíspìvku se musím od dìjin našich zemí odchýlit, nebot inkvizice nevznikla, øekl bych bohudík, u nás.
Pùvod hledejme nìkde u vzniku nekøest'anského hnutí katarù (kapitola sama pro sebe), od nichž pochází ve støedovìku tak frekventované slùvko „kacíø“. A právì proto, že kataøi zaútoèili nejen na náboženské ale i politické a sociální základy køest'anské spoleènosti, tažení proti nim se ruku v ruce úèastnily církev i stát. V r. 1197 francouzský král Ludvík VII. a anglický král Jindøich II. apelovali na 3. lateránský koncil, aby pøijal tvrdá opatøení proti heretikùm. Bez ohledu na to aragonský král Petr II. zaèal v témže roce katary upalovat. V r. 1183 uzavøel papež Lucius III. s Fridrichem Barbarosou dohodu, v níž bylo ustanoveno, že ihned po církevní exkomunikaci kacíøù bude následovat uvalení øíšská klatby s tím, že svìtské úøady budou aktivnì vyhledávat kacíøe a pøedávat je svìtskému rameni k potrestání. Církevní trest mìl být tedy bezprostøednì následován trestem svìtským.
V letech 1209 – 1229 byla vedena krvavá válka proti albigenským (katarùm), v níž byly prolity potoky krve na obou stranách, zpustošena celá Provance, albigenští potlaèeni a vytìsnìni na okraj spoleènosti. Na základì tìchto i jiných zkušeností se za pontifikátu papeže Inocence III. (1198 – 1216) zmìnilo inkvizièní øízení v církevní procesní právo, na základì nìhož musela vrchnost aktivnì trestat viníky a neèekat až budou obžalováni na základì církevní žaloby. Tato praxe v r. 1231 vykrystalizovala ve zøízení vlastních papežských inkvizitorù, jejichž hlavním úkolem bylo sledovat podezøelé z kacíøství. Byla to jakási tajná služba církve. Inkvizitor podezøelého vydal svìtské moci a to již samo o sobì mìlo vést skoro samozøejmì k rùzným druhùm odstupòovaných trestù. Byla-li vyslovena náhodou prosba, aby se s podezøelým „køest'ansky“ zacházelo, jednalo se ze strany církve o formální a farizejské doporuèení. Naopak, došlo-li ve velice øídkých pøípadech k osvobozujícímu rozsudku, svìtský prokurátor mohl být sám obvinìn z podezøení z kacíøství! Je tedy nasnadì, jak svìtské soudy v køeèovité snaze nekomplikovat si život, postupovaly a soudily. V r. 1253 papež Inocenc IV. zplnomocnil inkvizitory, aby na základì svého uvážení mohli vynucovat pøiznání i na muèidlech, tj. za asistence kata a jeho pacholkù.
Tím zaèíná jedna z nejsmutnìjších a nejtragiètìjších kapitol v dìjinách køest'anské církve, která pøinesla nezmìøitelné množství nevinnì prolité krve. Bohužel toto mùžeme jen s hlubokým opovržením a køest'anským studem konstatovat, pochopit to však z dnešního pohledu mùžeme velice obtížnì…
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Unread post by acoma »

Nechtìla bych býti bekyní.... :evil:
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: Bekynì v Èechách

Unread post by Jiří Motyčka »

acoma wrote:... Ve mìstech se objevovaly bekynì. Církev bekynì vìtšinou tolerovala, ...
acoma wrote:Co víme o bekyních v Èechách? Nìco konkrétnìjšího než zatím uvedené???
Zajímavý text o bekyních a jejich pùvodu v Evropì na http://www.rf-hobby.cz/epocha/clanek_fr ... lo=25/2006 a pak v Èeskýc zemích http://www.zena-in.cz/rubrika.asp?ex_an ... 23335&id=5 .

K druhému odkazu bych si dovolil pøipojit nìkolik poznámek. Hus svoji "Dcerku" nevìnoval pouze jakýmsi vyvoleným, èistým ženám (bekyním?), ale obecnì zbožným dívkám a mladým ženám, které se snaží prožít svùj život v pokoøe pøed Božím zákonem. Pøedevším k nim se obrací laskavý vychovatel, rádce ale i nestranný psycholog, který má porozumìní nejen pro strasti ale i pro radosti života. Dovolil bych si dále polemizovat s tím, že popravené mladíky Martina, Jana a Staška pøi odpustkových bouøích v Praze v r. 1412 pøikryly bekynì, které i s dlažby jejich krev stíraly. Napø. Palacký se zmiòuje pouze o "jedné paní", která madíky pøikryla prostìradly...
User avatar
elizabeth
Vévodkyně
Posts: 2183
Joined: 04 Sep 2006 15:24
Location: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Been thanked: 1 time

Re: Pùvod a vznik inkvizice

Unread post by elizabeth »

Jiøí Motyèka wrote: ..Byla to jakási tajná služba církve...
Nemam rada tajne sluzby...
Jiøí Motyèka wrote: ...Naopak, došlo-li ve velice øídkých pøípadech k osvobozujícímu rozsudku, svìtský prokurátor mohl být sám obvinìn z podezøení z kacíøství!
Coz se napr stalo Janu IV. z Drazic, teda on primo ten rozsudek nevydaval, ale z ochrany "kaciru" narcen byl.
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: Pùvod a vznik inkvizice

Unread post by Jiří Motyčka »

elizabeth wrote:
Jiøí Motyèka wrote:...Byla to jakási tajná služba církve...
Nemam rada tajne sluzby...
Ano, vždy inkvizice a zejména španìlská psaly ty nejhrùznìjší kapitoly dìjin katolické církve...
elizabeth wrote:
Jiøí Motyèka wrote:...Naopak, došlo-li ve velice øídkých pøípadech k osvobozujícímu rozsudku, svìtský prokurátor mohl být sám obvinìn z podezøení z kacíøství!
Coz se napr stalo Janu IV. z Drazic, teda on primo ten rozsudek nevydaval, ale z ochrany "kaciru" narcen byl.
Ano, zaobíráním se kauzou spojenou s kacíøstvím se vstupovalo na velice tenký led...
User avatar
elizabeth
Vévodkyně
Posts: 2183
Joined: 04 Sep 2006 15:24
Location: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Been thanked: 1 time

Re: Bekynì v Èechách

Unread post by elizabeth »

Tak, presne toto se mi objevi po rozkliknuti Tveho odkazu:

Access to this web page is restricted at this time.
Reason:
The Websense category "Sex" is filtered.

To znamena, ze si to musim projit az v netove kavarne, v praci to asi nepujde.
Jiøí Motyèka wrote:
a pak v Èeskýc zemích http://www.zena-in.cz/rubrika.asp?ex_an ... 23335&id=5 .
Tohle se mi sice otevrelo, ale zas to po mne porad chce prihlaseni. A ruzova stranka, ale obsah je pro me novy, ja o tomhle vim dost malo, takze i ruzovoucke stranky pouci.
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: Bekynì v Èechách

Unread post by Jiří Motyčka »

elizabeth wrote:
Tak, presne toto se mi objevi po rozkliknuti Tveho odkazu:...
Mnì to stále až do dnešního dne funguje bez problému. Mohl by být zádrhel snad v OS(?) èi internetovém prohlížeèi?...
elizabeth wrote:
Jiøí Motyèka wrote:... pak v Èeskýc zemích http://www.zena-in.cz/rubrika.asp?ex_an ... 23335&id=5 .
Tohle se mi sice otevrelo, ale zas to po mne porad chce prihlaseni...
No, bóóóže, tak musíš kliknout vždy na "OK" než se ti zobrazí ona rùžovouèká stránka. :D No a tento èlánek jsem pøece struènì okomentoval...
Last edited by Jiří Motyčka on 29 Mar 2008 09:42, edited 1 time in total.