TGM

pravěk, starověk, novověk, moderní období

Moderator: Ježek

Georg
Kníže
Posts: 478
Joined: 22 Mar 2007 22:04
Location: Martinovo údolí

Unread post by Georg »

Jiný názor na biologického otce se objevuje u nìkterých krajanských nebo slovenských stránek.A to,že údajným otcem byl Nathan Redlich,nìmecký majitel statku,kde pracovala matka.Když zjstil,že je v jiném stavu nalezl ji ženicha z øad svých èeledínù.Na tom statku prý to nebyl jediný pøípad.Redlich prý platil studia ve Vídni a Lipsku.
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

TGM habsburský levoboèek?

Unread post by acoma »

Takže v Týdnu psali - od jistého religionisty prof. Fanty, který 12 let studoval habsburské kopiáøe pochází teorie, že TGM je levoboèek Františka Josefa I.
:arrow: kopiáø Fr. Josefa dokládá, že v druhé polovinì ètyøicátých let pøijel na Moravu a v r. 1846 si do svého kopiáøe udìlal poznámku: "Vyškov - krásná sleèna Kropáèková". O dva roky pozdìjí si prý napsal nìco obdobného. V r. 1849 pozval sleènu do Hustopeèí, kde byla 7 nedìl a pojí se k tomu zápis - "nutnì se o ni postarat"...
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: TGM habsburský levoboèek?

Unread post by Jiří Motyčka »

acoma wrote:...pochází teorie, že TGM je levoboèek Františka Josefa I. ...
Budu se snažit být vážný, ale pùjde mi to velice ztuha.
Devatenáctiletý "Starej Procházka", že by se nìkde sešel s Terezkou, hezkou kuchaøkou ze statku a poèal s ní dítì? No, nevím, nevím... :roll:
A i kdyby. Proè se tedy celá prohnilá habsburská administrativa v èele s Frantou Pepkem k synu svého mocnáøe z levýho boku chovala takovým zpùsobem, že usilovala až o jeho zprovodìní ze svìta? Zøejmì proto, že to byl levoboèek a chtìl svýmu "skuteènýmu" a navíc daleko ménì nadanému fotrovi rozbít tu jeho monarchii napadr... :lol:
Georg
Kníže
Posts: 478
Joined: 22 Mar 2007 22:04
Location: Martinovo údolí

Unread post by Georg »

Trochu mi to pøipomíná film Když baron prášil s Burianem.Nicménì by bylo zajímavé vìdìt základní-kdy se TGM narodil a kdy byla svadba rodièù
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Unread post by acoma »

Georg wrote:Trochu mi to pøipomíná film Když baron prášil s Burianem.Nicménì by bylo zajímavé vìdìt základní-kdy se TGM narodil a kdy byla svadba rodièù
:arrow: z wiki - Masaryk se narodil v rodinì zamìstnancù na císaøském statku, žijící na moravském Slovácku, jeho matka Terezie Kropáèková byla nìmecké národnosti, otec Jozef Masaryk slovenské. Kropáèkovejch asi nebylo ve Vyškovì hodnì a císaøských statku taky ne. Náhoda by to byla hezká, ne? :wink:
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

otec TGM

Unread post by Jiří Motyčka »

acoma wrote:...Náhoda by to byla hezká, ne? :wink:
Ani ne. Nedovedu si totiž pøedstavit ani v tìch nedìsivìjších snech, že by tátou našeho prvního prezidenta byl starej Procházka. Byl by to takový historický paradox, že tomu snad nemùže vìøit ani onen autor té krkolomné a za vlasy pøitažené "hypotézy"... :twisted:
Georg
Kníže
Posts: 478
Joined: 22 Mar 2007 22:04
Location: Martinovo údolí

Unread post by Georg »

No trochu jsem pátral.Takže Kropáèková si vzala asi v jiném stavu/musím ovìøit/Masaryka který dìlal koèího u Redlichù a byl o 10let! mladší.Jinak Redlich mìl dost chytré dìti Josef Redlich nar.1869 byl dvákrát ministrem financí v Rakousku.Ach ta genetika.Masaryk o svém otci nemluvil pouze jednou øekl,že byl nevolníkem a zùstal jím.
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

furt otec(?)

Unread post by Jiří Motyčka »

Georg wrote:...Takže Kropáèková si vzala asi v jiném stavu/musím ovìøit/Masaryka ...
Tak sláva. :D Teï už zbývá malièkost, totiž zodpovìdìt, kdo Terezu do jiného stavu pøived'...

BTW. Teï mì napadlo. :idea: Šly by udìlat genetický testy? To by Rakušáci asi koukali, co? Možná by je pøestal zajímat i Temelín. Ale Otto (teda jestli ještì žije) by k tomu asi souhlas nedal... :-k
Georg
Kníže
Posts: 478
Joined: 22 Mar 2007 22:04
Location: Martinovo údolí

Unread post by Georg »

No na ty testy jsem taky myslel.Ale na tu tezi s Procházkou :evil: Jedinì ,že by se s Redlichem domluvil :shock: Byli to významní podnikatelé.
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".
Georg
Kníže
Posts: 478
Joined: 22 Mar 2007 22:04
Location: Martinovo údolí

Unread post by Georg »

Heinz Jakob Tauber, Atlantida holíèských Židù, Praha, Sefer, 2003, s. 33-36, 59-64.
(Tauber je Židem ze Slovácka)

Stojí to za pøeètení celé, zde vyjímám jen podstanou pasáž:

[59] A proto bude tøeba zmínit se o jiné vìtvi potomkù Matese Gajduschka, která vešla do dìjin. Najdete zmínku o ní v každé encyklopedii, která za nìco stojí. Zde je tedy historie rodiny Redlichù.
Starý Redlich si vzal nìjakou tu patrnì hezkou dceru Matese Gajduschka, panoval nad krajem hodonínským a živil se prací svých pacholkù a dìveèek. S pøispìním své manželky zplodil nìkolik dìtí manželských. Tìch nemanželských bylo daleko více. A když se mu zase jednou povedlo požehnat život nevdané dìveèky, postaral se poctivì o to, aby se to dítko narodilo ve svatém stavu manželském. Velký poèet služebnictva mu tuto èinnost ulehèoval. Jeho osobním koèím byl mladý muž jménem, nu, co dìlat - jménem Josef Masaryk.
Bydlel na statku v Kopèanech, v chalupì pod slamìnou støechou, tìšil se úctì všech vesnièanù, protože mu starý Redlich uštìdøil krásnou livrej temnì zelené barvy a èerný cylindr s tmavì zelenou rozetou. A toho právì si vyhlídl starý Redlich, když oplodnil dívku Terezu a bylo tøeba postarat se o poctivou veselku. Když se pak zanedlouho po svatbì narodilo dítko, pokøtili ho na jméno Tomáš. To bylo v roce osmnáctistém padesátém, sedmého bøezna.

A ještì z návštìvy TGM v Kopanicích.Mimochodem Redlich jezdil navštìvovat TGM do Lán
Koèár zastavil brachiální silou obr Napravil a okresní náèelník, který byl pøedstavitelem vlády i osobní stráží hlavy státu, vyskoèil nezvykle svižnì a pomohl starému pánovi vkroèit na pùdu rodné obce. V tu slavnou chvíli vpadlo pod kopèanským nebem skoro posvátné ticho a jen jeden jediný výkøik porušil zamlklou úctu a obdiv, který se všech zmocnil. Byl to Jozef Winterstern, kavárník a pøedseda pohøebního bratrstva, který v úžasu i nadšení vykøikl:
“Celej starej Redlich.”
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

táta Redlich

Unread post by Jiří Motyčka »

Takže starej Redlich. #-o Kolik mu bylo rokù, když údajnì oplodnil kuchaøku Terezu? Ptám se na to proto, že dítì starých rodièù je buï geniální nebo mentálnì postižené.
Pokud by tedy skuteèným otcem byl Redlich, tak naštìstí pro tento národ se jednalo o ten první pøípad... :wink:
User avatar
Tekla
Vévodkyně
Posts: 345
Joined: 16 Mar 2006 18:34
Location: Praha

Unread post by Tekla »

Pockejte, to je fakt zajimavy! A kolik bylo Terezce kdyz otehotnela, ze mohla byt provdana za o deset let mladsiho kociho a pritom padnout do oka (jak rika Jirka) devatenactiletymu "Starymu Prochazkovi"?? To uz te divence tahlo na tricet ne??? Nebo je tam nekde chybka?

haha, ted jsem to nasla! Kdepak na tricet, ale na ctyricet Terezce tahlo! No to mel Franc Josef zamlada zajimavej vkus :wink:

Terezie Kropáèková se narodila 4. srpna 1813 v Hustopeèích v dnes již neexistujícím domì è. 293/17 v Husovì ulici.
Terezie byla nejstarší ze sourozencù Kropáèkových, po ní následovala Tekla, Veronika, dvojèata Karel a Marie, Jan a Anna.


No vida, TGM mel tetu Teklu :wink:

takze by za tim byl fakt ten statkar? nebo je to vsechno jen vymysl... je nekde uvedeny to datum jejich snatku?
Tekla. Z pekla? Kdepak! Z nebe. Trochu to tam zebe...
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

ètyøicítka

Unread post by Jiří Motyčka »

Tekla wrote:...To uz te divence tahlo na tricet ne??? ...
Správný postøeh! A ta už by v tomhle vìku myslím byla mimo erotický zorný úhel devatenáctiletýho, pozdìjšího mocnáøe Franty Pepka, ale jistì né starýho Redlicha. I když, kdo ví?... :wink:
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Unread post by acoma »

No, myslim, ze devatenactilety mladik mohl byt nadsen zralou zenou, ne? :wink: Mladici, co vy na to?
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
Tekla
Vévodkyně
Posts: 345
Joined: 16 Mar 2006 18:34
Location: Praha

Unread post by Tekla »

nasla jsem k datumu snatku toto:

They married August 15, 1849, however, Thomas was born on March 7, 1850.

zde: http://hedvicek.blog.respekt.cz/c/844/B ... -Cech.html
Tekla. Z pekla? Kdepak! Z nebe. Trochu to tam zebe...
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2793
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

Akorát mì napadá, jak mohl Redlich navštìvovat TGM v Lánech, když se TGM stal prezidentem až v 68 letech?! Georgu, nebyl to tøeba Redlich ml., "bráška"?
User avatar
Tekla
Vévodkyně
Posts: 345
Joined: 16 Mar 2006 18:34
Location: Praha

Unread post by Tekla »

acoma wrote:No, myslim, ze devatenactilety mladik mohl byt nadsen zralou zenou, ne? :wink: Mladici, co vy na to?
no zrovna tak ji mohl byt nadseny sedmadvacetilety koci :wink:

a vi nekdo, kolik v te dobe bylo tomu proutnikovi Redlichovi?
Tekla. Z pekla? Kdepak! Z nebe. Trochu to tam zebe...
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Re: TGM habsburský levoboèek?

Unread post by acoma »

acoma wrote:...kopiáø Fr. Josefa dokládá, že v druhé polovinì ètyøicátých let pøijel na Moravu a v r. 1846 si do svého kopiáøe udìlal poznámku: "Vyškov - krásná sleèna Kropáèková". O dva roky pozdìjí si prý napsal nìco obdobného. V r. 1849 pozval sleènu do Hustopeèí, kde byla 7 nedìl a pojí se k tomu zápis - "nutnì se o ni postarat"...
Hypoteticky - Fr. Josef se mohl s Terkou seznamit v jejich 33 letech, kdy jemu bylo 16. Proc by to nemohlo byt? Vzdyt musel byt oslnen zralou zenskou. :wink: :lol:
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
Tekla
Vévodkyně
Posts: 345
Joined: 16 Mar 2006 18:34
Location: Praha

Unread post by Tekla »

nj, ale proc by jezdila na pozvani z vyskova do Hustopeci, kdyz z Hustopeci pochazela?? ;o)
Tekla. Z pekla? Kdepak! Z nebe. Trochu to tam zebe...
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Unread post by acoma »

ok, pozvani... Ale proc by si to do toho svyho kopiare psal???
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!