Codex Gigas

dějiny křesťanství, Bible, misie, mnišství a jeho řády, kláštery, svatí, inkvisice, protestantismus
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Codex Gigas

Unread post by acoma »

Codex gigas - nejvìtší rukopis na svìtì. Kniha vznikla v klášteøe v Podlažicích u Pardubic. Rozmìry rukopisu jsou 895 x 490 mm a váží 75 kg. Vyobrazený ïábel je témìø pùlmetrový. Jde o latinský opis celé Bible, kalendárium, rùzné traktáty, seznam podlažického bratrstva, nekrolog se jmény 1635 zemøelých a dokonce i zaklínadla. Kodex se dostal do sbírky Rudolfa II. a odtud jako švédská koøist a dar pro královnu Kristinu do Švédska. Dnes je uložen v univerzitní knihovnì v Uppsale (mají tam spoustu zajímavostí :cry: ). Co o nìm víme dále?

ImageImage
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
Ryksa
Selka
Posts: 59
Joined: 31 Jan 2007 19:20

Unread post by Ryksa »

Pøed rokem 1160 byl založen velmožem Vrbatou v Podlažicích mužský benediktinský klášter. Zde vznikl Codex Gigas dnes chovaný v Královské knihovnì ve Stockholmu. Codex se stal váleènou koøistí Švédù a roku 1648 byl odvezen z Prahy z bývalých sbírek Rudolfa II. na Pražském hradì, kam byl získán po nejrùznìjších osudech v roce 1594.
Last edited by Ryksa on 24 Mar 2007 08:31, edited 1 time in total.
User avatar
Ryksa
Selka
Posts: 59
Joined: 31 Jan 2007 19:20

Unread post by Ryksa »

Codex Gigas je v èeské knižní malbì ojedinìlý pøedevším svými obøími rozmìry. Smìøuje k nevšední, harmonické kráse velkých i menších iniciál a zaujímá skuteènì svébytné místo nejen v èeské, ale v celé støedoevropské knižní malbì.
Byl psán a iluminován ještì v prvé polovinì 13. století. Jeho èeskou provenienci dokládá mimo jiné i do nìho zaøazená domácí Kosmova kronika èeská, která tvoøí nedílnou souèást tohoto rukopisu spolu s øadou dalších textù, mezi nimiž je tøeba na prvním místì uvést Starý a Nový zákon.
User avatar
Ryksa
Selka
Posts: 59
Joined: 31 Jan 2007 19:20

Unread post by Ryksa »

Tìla velkých iniciál u Codexu Gigas, z nichž šest je vysokých pøes 60 až 70 cm, vynikají jasností stavby a tvarovì vytøíbenou úponkovou dekorací, barevnì velmi kultivovanou. Jejich základním motivem je spirála s kompozièním principem symetrie.
Stejnou monumentalitu a konstruktivní èistotu, která charakterizuje iniciály, prokazuje i strana s nebeským Jeruzalémem, pøesnì narýsovaná a rytmicky støídající vìže a hradby, za nimiž se kupí jednotlivé architektury.
Fantaskní prvek se zde objeví v obraze pekla - v podobì ïábla, který prý podle dávné legendy pomáhal písaøi knihu dokonèit (odtud i název "Dáblova bible").
V této postavì se uplatní všechna expresivita románského umìní, jež je již ve svém kulminaèním bodì.
Last edited by Ryksa on 24 Mar 2007 08:32, edited 1 time in total.
User avatar
Ryksa
Selka
Posts: 59
Joined: 31 Jan 2007 19:20

Unread post by Ryksa »

Rukopis Codex Gigas vznikl pravdìpodobnì v letech 1204-27, pøièemž první datum je vymezeno zaøazením svátku sv. Prokopa (kanonizovaného roku 1204) do kalendáøe, horní èasová hranice je pak dána posledním zápisem v nekrologu.
Rukopis nemá ke své výzdobì pøímé analogie, je skuteènì jedineèným dílem své doby.
Svým slohem je nejbližší salcburské oblasti.
Codex Gigas je typem obøí knihy, která se do støední Evropy rozšíøila díky oblibì v Itálii. Patøí k pozdním, nespornì však nejvyspìlejším ukázkám knih toho druhu.
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: Codex Gigas

Unread post by Jiří Motyčka »

acoma wrote:...Kniha vznikla v klášteøe v Podlažicích u Pardubic...
Malinko, jako správný "lokálpatriot", bych si dovolil upøesnit lokalizaci Podlažic. Podlažice se nacházejí v tìsné blízkosti mìsteèka Chrasti, kterou nalezneme pøibližnì na pùli cesty (støedokratech) mezi Chrudimí a Skutèí. Dominantou Podlažic je barokní kostel sv. Markéty, který stojí na místì zaniklého benediktinského kláštera a byl vystavìn v letech 1696 - 1721.
Image
Myslím, že Codex Gigas nazývaný nìkdy osmým divem svìta by nám mìli Švédi vrátit a to z jednoho prostého dùvodu. Tato kniha nebyla objevena švédskými vìdci, kteøí na dané lokalitì provádìli archeologický èi jiný výzkum (není to obdoba antických nebo egyptských arch. výzkumù, jejichž "produkty" se objevují v muzeích celého svìta, èímž argumentují Švédi), ale byla ukradena švédským vojskem. Mìla by být proto vrácena, nebo alespoò poøízena digitální kopie s copyrihgtem ve vlastnictví ÈR. Mohla by to být tøeba i jakási satisfakce za to, co pro švédské školství v onìch dobách 30ti leté války udìlal Jan Amos Komenský...

Další podrobné info viz http://druidova.mysteria.cz/HISTORIE/Dablova_Bible.htm .
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

Já ještì doplním, že ji za trest dostal napsat za jednu noc zlobivý mnich, který o pomoc požádal èerta. Ïábel si pak na oplátku vymínil, aby byl v bibli zobrazen.

Do Rudolfových sbírek se dostala oklikou - podlažiètí benediktini se totiž zadlužili a kuriozitu zastavili. V roce 1295 ji vykoupil opat benediktinského kláštera v Bøevnovì. Dobu husitských válek pak kniha pøeèkala v nedobytném klášteøe v Broumovì. Zde ji našel v roce 1594 císaø Rudolf II. a uložil ji do svých sbírek.
by nám mìli Švédi vrátit
Obávám se, že to opravdu nehrozí - navíc by nám museli vrátit celou Rudolfovu sbírku, což asi bohužel není úplnì reálné. :cry:
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Unread post by acoma »

Viola wrote:
by nám mìli Švédi vrátit
Obávám se, že to opravdu nehrozí - navíc by nám museli vrátit celou Rudolfovu sbírku, což asi bohužel není úplnì reálné. :cry:
Možná by jim tam potom nezbylo vubec nic. :wink:
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3677
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Re: Codex Gigas

Unread post by Ježek »

Jiøí Motyèka wrote:Codex Gigas by nám mìli Švédi vrátit
Pithard o tom mìl nìco ve volebním programu v letošních volbách. Ale nevim, nepamatuju už...
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Re: Codex Gigas

Unread post by Viola »

Ježek wrote:Pithard o tom mìl nìco ve volebním programu v letošních volbách. Ale nevim, nepamatuju už...
Já jsem našla tohle:

O návrat alespoò èásti rudolfínských sbírek se pokoušel poèátkem roku 1990 tehdejší prezident Václav Havel. Švédská strana zareagovala na jeho prohlášení rychlostí blesku; už druhý den oznaèila Havlùv požadavek za pochybný, protože by se tak prý „mohla zaèít vyprazdòovat všechna evropská muzea“. Souèasnì dali Švédové najevo, že ani na pøímou žádost „Ïáblovu bibli“ nevydají. Petr Pithart pøi své návštìvì ve Stockholmu v roce 2002 navrhnul pracovníkùm knihovny, že jim mùžeme expozici doplnit o dokumentaèní materiál, který se váže k Ïáblovì bibli, vèetnì fotografií a textù a na oplátku požádal o digitální pøepis knihy, který by byl pøístupný všem zájemcùm z øad badatelù i veøejnosti. Zástupci stockholmského muzea pøijali pozvání do Chrasti a pøislíbili další spolupráci. Nedávno byla v Lucemburku na schùzce øeditelù národních knihoven EU domluvena digitalizace celé Ïáblovy bible.
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Unread post by acoma »

O digitalizaci jsem taky èetla na netu. Taky k tomu cca v r. 2005 psali, že se cca za rok plánuje výstava kodexu v Praze . Kde nic, tu nic. :cry:
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: Codex Gigas

Unread post by Jiří Motyčka »

Ježek wrote:...Pithard o tom mìl nìco ve volebním programu v letošních volbách...
…Vyjednáváme od té doby se Švédy, aby v Èechách byla digitální kopie knihy, aby se Švédové mohli dozvìdìt, co byly a jsou Podlažice, jak asi vypadal klášter, ve kterém byla kniha opsána, jaké byly její osudy, než ji odvezli švédští žoldnéøi. Mimochodem: kdyby posedlý sbìratel císaø Rudolf II. nechtìl všechny poklady zemì shromáždit ve své „kunstkameøe“ na Pražském hradì, mohla bible zùstat v klášteøe v Broumovì… Jde to se Švédy pomalu, ale jde to. Evropské kulturní dìdictví patøí zajisté všem, ale všichni máme právo vìdìt, kde se, které památky zrodily, jaký národní èi místní genius je vytvoøil. I když Benediktýni byli a jsou øád evropský.
Podlažická Knihovna v jedné knize, prý „osmý div svìta“, nech je napøíštì nejen švédskou pýchou, ale pøedevším zdrojem naší národní hrdosti, našeho národního – ale i podlažického, chrasteckého a východoèeského – sebevìdomí. …


Petr Pithart: Volební noviny, øíjen 2006
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Unread post by acoma »

Hezký. Kdy to teda bude???
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Kdy?

Unread post by Jiří Motyčka »

acoma wrote:Hezký. Kdy to teda bude???
Neptej se "kováøíèka" jdi s tím dotazem rovnou na "kováøe" http://www.pithart.cz/kontakt.pp , to bude nejlepší, že?... :D
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3677
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Vrátí se, ale ...

Unread post by Ježek »

Codex Gigas by mìl být k vidìní i u nás:
http://aktualne.centrum.cz/domaci/spole ... ?id=402402
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Ryksa
Selka
Posts: 59
Joined: 31 Jan 2007 19:20

Re: Vrátí se, ale ...

Unread post by Ryksa »

Posílám upravený text èlánku.
Bible, latinsky Codex gigas, váží 75 kilogramù, døevìné desky knihy mìøí 920krát 505krát 220 milimetrù.
Kniha obsahuje 312 pergamenových listù, pùvodnì bylo 320 listù, osm nìkdo v minulosti vyøízl. Je v ní Starý a Nový zákon, zpovìdní zrcadlo, pøepis Kosmovy kroniky, rùzné zaklínací formule a kalendáø s nekrologem.
Bible, která vznikla na pøelomu 12. a 13. století v benediktinském klášteøe v Podlažicích, se pozdìji se dostala do klášterù v Bøevnovì a Broumovì. Nakonec ji Švédové za tøicetileté války odvezli z rudolfinských sbírek jako váleènou koøist své panovnici.
Od záøí 2007 si na webových stránkách stockholmské knihovny bude moci tìžko pøístupný kodex prohlédnout každý zájemce v digitální podobì.
Rukopis opustil Švédsko od té doby jen dvakrát - v roce 1970 byl pùjèen do USA a v roce 1999 do Berlína. Letos bude souèástí výstavy Národní knihovny ÈR(od záøí 2007 do ledna 2008).
O zapùjèení Ïáblovy bible požádal na podzim 2005 Topolánkùv pøedchùdce Jiøí Paroubek bìhem návštìvy Švédského království. Tehdy øekl, že Èesko nezpochybòuje, že kniha odvezená z èeských zemí v roce 1648, je vlastnictvím švédského státu. "Chceme si ji pouze pùjèit, samozøejmì to není restituce majetku," poznamenal.
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Vrátí se, teï ...

Unread post by acoma »

Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3677
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Unread post by Ježek »

Myslím, že je to zajímavé téma, tak bych zítra zpracoval toto téma jako èlánek na stránky, za pomoci oné knihy ...
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3677
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Unread post by Ježek »

Ježek wrote:Myslím, že je to zajímavé téma, tak bych zítra zpracoval toto téma jako èlánek na stránky, za pomoci oné knihy ...
Hotovo:
http://www.e-stredovek.cz/view.php?naze ... 2007090002
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Kateřina_z_Landštejna
Vévodkyně
Posts: 423
Joined: 17 Apr 2007 15:44

Unread post by Kateřina_z_Landštejna »

Codex Gigas - seznamte se, prosím :) \:D/

http://www.kb.se/codex-gigas/cze/
Volo, multum, statim!