Kláštery

dějiny křesťanství, Bible, misie, mnišství a jeho řády, kláštery, svatí, inkvisice, protestantismus
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3677
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Unread post by Ježek »

Borso wrote:Z velkých soukromých nadací bych pøipomnìl velkolepou nadaci rodu Hrabišicù - cisterciánský klášter v Oseku.
také tam byli opati Hrabišici - Slavek.

Jak èasté bylo, že opatem byl èlen zakladatelského rodu?
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Nevím si rady...

Unread post by KOMOŃ »

Potøebuju poradit.Hledám jeden ztracenej klášter poblíž svého bydlištì.
On se vlastnì hledá už pøes sto let a ví se jen pøibližná lokalita.To není tak špatné ale nikde sem se nesetkal s jedinou zmíòkou o nìm.
Ale je zajmavé ,že se sním bìžnì poèítalo jak s faktem.
Je pravda, že široko a daleko žádná stavba v tomto duchu nestojí a ani nestála.Rozhodnì by to nemohlo být nìco velkého.Ani pomístná jména nejsou k dispozici.
Za to tìch pohanských...Tìch je tam plno a udrželi se nìkterá dodnes.
Napø. Na Božišti ap.To by také mohlo evokovat pøítomnost nìjaké vyznamnìjší církevní stavby.Ale ani nemuselo.
Somotný rozbor povìstí a pohádek mimo jiné evokuje pøíslušnost ke starým slovanùm...
Takže potøebuju poradit jak by se dal najít.Asi pochybuju že existují nìjaké zlaté stránky se seznamem klášterù. :lol:
Bez piva to není ono.
User avatar
Zany
Král
Posts: 1250
Joined: 07 Oct 2007 19:37
Location: Praha
Has thanked: 1 time

Re: Nevím si rady...

Unread post by Zany »

KOMOÑ wrote:Potøebuju poradit.Hledám jeden ztracenej klášter poblíž svého bydlištì.
ještì by bylo dobré napsat, kde vlastnì ten tvùj slamník/stùl leží/stojí
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Re: Nevím si rady...

Unread post by Viola »

KOMOÑ wrote:Takže potøebuju poradit jak by se dal najít.Asi pochybuju že existují nìjaké zlaté stránky se seznamem klášterù. :lol:
Tak já bych zaèala knížkou "Kláštery v Èechách, na Moravì, ve Slezsku" od Petry Veèeøové nebo "Encyklopedie èeských klášterù" od autorù Vlèka, Sommera a Foltýna.
KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Re: Nevím si rady...

Unread post by KOMOŃ »

Zany wrote:
KOMOÑ wrote:Potøebuju poradit.Hledám jeden ztracenej klášter poblíž svého bydlištì.
ještì by bylo dobré napsat, kde vlastnì ten tvùj slamník/stùl leží/stojí
Východnì od Lomnice nad Popelkou(místo všech míst :lol: ).Dotyèná klášterní stavba by mohla být poblíž obce Tuhaò(Tuháò) zhruba 3 Km. západním smìrem od Lom.
Bez piva to není ono.
KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Re: Nevím si rady...

Unread post by KOMOŃ »

Viola wrote:Tak já bych zaèala knížkou "Kláštery v Èechách, na Moravì, ve Slezsku" od Petry Veèeøové nebo "Encyklopedie èeských klášterù" od autorù Vlèka, Sommera a Foltýna.
Tuhle Lit.nemám k dispozici.Ale znám jednu zanícenou hledaèku církevních staveb a to urèitì bude mít u sebe.Jenže pokud to tam nebude tak sem tam kde sem byl.
Bez piva to není ono.
Katerina
Královna
Posts: 1797
Joined: 29 Jan 2007 16:32
Location: Velvary
Been thanked: 1 time

Re: Nevím si rady...

Unread post by Katerina »

Èím víc informací dodáš, tím se bude lépe hledat. Byl to mužský nebo ženský klášter ? A jakého øádu ? A jak psal Pøemek - alespoò zhruba období ?
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.
KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Re: Nevím si rady...

Unread post by KOMOŃ »

Jiné poznatky nemám.Nìkolikrát sem na zmíòku o klášteru narazil.Shodná je i lidová tradice a ústní podání.Ono vùbec v nejbližším okolí je tolik známých-neznámých lokalit...
Období skuteènì nevím ale rozhodnì nemohlo pøeklenout první polovinu 15.století.-Pokud tam ještì nìco stálo.
Já jen provìøuju skuteènosti.Moc ale nevìøím.
Bez piva to není ono.
Bertoldus, frater Templi
Panoš
Posts: 61
Joined: 10 Jan 2008 21:03

Unread post by Bertoldus, frater Templi »

...základní zjištìní se týká toho, kdo o tom klášteøe psal nebo kde jsi to vùbec slyšel a vùbec všechny podorbnosti, To je zaèátek seriózního bádání ... Aspoò si myslím.
Bertoldus, frater Templi
Panoš
Posts: 61
Joined: 10 Jan 2008 21:03

Unread post by Bertoldus, frater Templi »

Jinak pro Pøemka z Nístìjky se ještì vrátím k È. Dubu, ta teze o založení komendy Havlem z Lemberka je docela logická, i když Edelovy vstupy jsou nìkdy jako když prase ryje v bukvicích. Nicménì je tam jeden problém : v urbáøi pražské komendy z roku 1376 Èeský Dub platí zvláštní berni, kterou platily jen domy královského založení nebo ty, které pro vymøení zakladatelského rodu spadly na krále. Jenže rodina zakladatelù (pøípadných, tj. páni z Lemberka) v té dobì žili ... A to je argument proti založení touto rodinou a tím pádem i sv. Zdislavou. Pak by se Edelùv domeèek rozsypal, jako kdyby byl z karet.
Ale odkud je ta informace o klášteøe u Lomnice èi Tuhánì, vážnì? Nejde o nìjakou jinou Lomnici?
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

Bertoldus, frater Templi wrote:Jinak pro Pøemka z Nístìjky se ještì vrátím k È. Dubu...
K tomuto tématu jsem zde objevila tento èlánek :oops: .
User avatar
Kunhuta Haličská
Panoš
Posts: 61
Joined: 07 Feb 2008 17:37
Location: Zlín

Jablonné v Podještìdí

Unread post by Kunhuta Haličská »

Tento klášter nechala postavit svatá Zdislava s manželem a dodnes tam žijí dominikáni. Bavím se s nima a mám je moc ráda. Díky...
Pro, rege!!!
User avatar
Kunhuta Haličská
Panoš
Posts: 61
Joined: 07 Feb 2008 17:37
Location: Zlín

Vyšší Brod

Unread post by Kunhuta Haličská »

Tajemnná hrobka rožumberkù je tam, ale od pohøbu posledního Rožmberka Petra Voka tam nikdo nevstoupil jen pár šastlivcù ji vydìlo zhora nebo se opravoval hlavní oltáø. Proè tam nevstoupil už nekdo jiný? Na to mám vysvìtlení Petr Vok to ve své závìti zakazuje! Dveøe do hrobky hlídá Rožmberský rytíø! A zatím hlídá dobøe!
Pro, rege!!!
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Re: Vyšší Brod

Unread post by acoma »

Kunhuta Halièská wrote:Tajemnná hrobka rožumberkù je tam, ale od pohøbu posledního Rožmberka Petra Voka tam nikdo nevstoupil jen pár šastlivcù ji vydìlo zhora nebo se opravoval hlavní oltáø. Proè tam nevstoupil už nekdo jiný? Na to mám vysvìtlení Petr Vok to ve své závìti zakazuje! Dveøe do hrobky hlídá Rožmberský rytíø! A zatím hlídá dobøe!
A jak vypadá ten rytíø? :shock:
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: Vyšší Brod

Unread post by Jiří Motyčka »

Kunhuta Halièská wrote:...Proè tam nevstoupil už nekdo jiný? ...
...protože kdo tam jednou vstoupí, do roka zemøe.
Dnes jsem se dovìdìl, že prý tam jsou Rožmberkové uloženi k vìènému odpoèinku vsedì do kruhu. Ale koneènì se snad letos na podzim doèkáme.

Nedestruktivní metoda archeologického výzkumu spoèívající v navrtání hrobky drobnými otvory a v zavedení miniaturních kamer by mìla odhalit, co je v podzemí, jak vypadá krypta a co tam vlastnì je...
Aktuálnì o tom zde.
Last edited by Jiří Motyčka on 01 May 2008 22:23, edited 4 times in total.
User avatar
rakpav
Panoš
Posts: 54
Joined: 14 Mar 2008 11:21
Location: Luštìnice, soud. okr. Benátky n.J

Unread post by rakpav »

archeologická událost roku :palec: ... taky se už tìším...Tuším pøekvapení ! :shock:
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: Kláštery

Unread post by Jiří Motyčka »

Katerina wrote:...Žerotínové Panský Týnec, ...
Pøedpokládám, Katko, že tady se jedná o nedoklep/pøeklep a správnì mìlo být Panenský Týnec ... :wink: :?
User avatar
duli
Paní
Posts: 299
Joined: 26 Sep 2008 21:00
Location: 1 km od Prahy

Panenský Týnec

Unread post by duli »

Last edited by duli on 28 Oct 2009 15:51, edited 1 time in total.
Všechno je jinak.
Poznávej cesty Páně.
User avatar
rakpav
Panoš
Posts: 54
Joined: 14 Mar 2008 11:21
Location: Luštìnice, soud. okr. Benátky n.J

Unread post by rakpav »

zajímavý je zvláštì odkaz na obecní kroniku -dùslednì se drží názvu "Žirotínové", nikoli "Žerotínové", což schvaluji. Jinak jde skuteènì o pomìrnì neprozkoumou soukromou fundaci. Klarisky byly celkvoì takovým trochu uzavøenìjším øádem a mnoho tajemství se dodnes tìžko dokládá (viz hrob svaté Anežky Èeské).
User avatar
rakpav
Panoš
Posts: 54
Joined: 14 Mar 2008 11:21
Location: Luštìnice, soud. okr. Benátky n.J

Re: Vyšší Brod

Unread post by rakpav »

Jiøí Motyèka wrote: Nedestruktivní metoda archeologického výzkumu spoèívající v navrtání hrobky drobnými otvory a v zavedení miniaturních kamer by mìla odhalit, co je v podzemí, jak vypadá krypta a co tam vlastnì je...
... tak už probleskují první zprávy o tom výzkumu. Za dva týdny budu mít asi podrobnosti. Ale je také možné, že do té doby se už nìco objeví v televizi