Staroměstská exekuce a její oběti

pravěk, starověk, novověk, moderní období

Moderator: Ježek

Byla tato exekuce adekvátní provinìní popravených?

Jednoznaènì ano, postavili se proti svému panovníkovi.
4
17%
Spíše ano.
4
17%
Nebyla, protože vítìz neprojevil špetku velkorysosti k poraženému.
12
52%
Spíše ne.
2
9%
Nevím, nejsem si jist.
1
4%
 
Total votes: 23

User avatar
Viola
Královna
Posts: 2793
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Re: Obìšení

Unread post by Viola »

Katerina wrote:Myslela jsem si spíš , že by to mohlo souviset s jejich stavem, protože šlechtici se normálnì nevìšeli, mìli "nárok" na popravu meèem, na rozdíl od mìštanù, ale to v pøípadì Staromìstské exekuce taky neplatilo, protože i nìkteøí mìštané byli sati.
No právì že z toho, co jsem se doèetla, byli sati všichni kromì tìchto tøí...
Katerina
Královna
Posts: 1797
Joined: 29 Jan 2007 16:32
Location: Velvary
Been thanked: 1 time

Unread post by Katerina »

KOMOÑ wrote: 2)O další velké naivnosti stavù svìdèí mimo jiné i to že po Bílé hoøe nikdo nepøedpokládal tak dùslednou mstu.
Uvedu jeden pøíklad. Pro Kryštofa Haranta si na jeho hrad Pecku došel Albrecht z Valdštejna(tehdy jestì nebyl vrchním velitelem)...Nejenže Harant neèekal že si pro nìj vùbec kdo pøijde ale ani on sám nepodniknul žádné protiopatøení. :lol: Dìkuju.
No podle toho jak se chovali pøed popravou a pøi popravì myslím, že mstu vìtšina z nich pøedpokládala .. AŽ na jednoho, a to byl právì Kryštof Harant, to máš pravdu, vzhledem k tomu, že se neangažoval pøi bitvì na Bílé Hoøe ani nebyl pøedákem povstání , tak urèitou shovívavost oèekávál. Jenže Ferdinand mu údajnì nemohl zapomenout právì to obléhání Vídnì a støílení kánony do oken císaøského paláce. A proto prý ten rozsudek.
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: Defenestrace

Unread post by Jiří Motyčka »

Viola wrote:...No dobøe, ale standardnì se poèítá se dvìma...
Možná, ale ode mne nemùže nikdo chtít, abych nezapoèítal tu druhou, také vlastnì ještì "husitskou".
A jinak je to zálezitost historiografické dùslednosti. Pøi tìch prvních dvou bylo hodnì mrtvých i vyhozených, pøi té tøetí ani jeden mrtvý a vyhození byli pouze 3. Když už, tak kterou neuvádìt v této øadì?... Áha?...

P.S. O celkovém poètu defenestrací se pochopitelnì bavíme "pouze" do r. 1621. Ty další už nepoèítejme. Tušil jsem, že se na tento "nepodstatný detail" objeví rùzné názory. Proto... :wink:
Last edited by Jiří Motyčka on 20 May 2007 11:57, edited 4 times in total.
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: Obìšení

Unread post by Jiří Motyčka »

Viola wrote:Špatnì jsem se vyjádøila...
No to teda jo! :( A já tak dlouho pøemejšlel, cos vlastnì tím dotazem mínila. :-k :P
(Pøátelé, mìjme stále na pamìti, že je to pouze virtuální komunikace. Proto i dotazy by mìly být kladeny pøesnì a s tímto ohledem. :wink: 8) )
Last edited by Jiří Motyčka on 10 May 2007 10:39, edited 1 time in total.
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Zpùsob vykonání hrdelnho trestu

Unread post by Jiří Motyčka »

Viola wrote:
Katerina wrote:Myslela jsem si spíš , že by to mohlo souviset s jejich stavem, protože šlechtici se normálnì nevìšeli, mìli "nárok" na popravu meèem, na rozdíl od mìštanù, ale to v pøípadì Staromìstské exekuce taky neplatilo, protože i nìkteøí mìštané byli sati.
No právì že z toho, co jsem se doèetla, byli sati všichni kromì tìchto tøí...
Ano, pro pána, šechtice s erbem bylo potupou a pohanou být obìšen! Pøedpokládám proto, že i ti mìsané, kteøí byli sati, byli vlastníky erbu, což v této dobì nebylo nic neobvyklého...
Katerina
Královna
Posts: 1797
Joined: 29 Jan 2007 16:32
Location: Velvary
Been thanked: 1 time

Re: Zpùsob vykonání hrdelnho trestu

Unread post by Katerina »

Jiøí Motyèka wrote: Ano, pro pána, šechtice s erbem bylo potupou a pohanou být obìšen! Pøedpokládám proto, že i ti mìsané, kteøí byli sati, byli vlastníky erbu, což v této dobì nebylo nic neobvyklého...
Aha, tím je to vyøešeno.
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Kryštof Harant

Unread post by Jiří Motyčka »

Katerina wrote:...Jenže Ferdinand mu údajnì nemohl zapomenout právì to obléhání Vídnì a støílení kánony do oken císaøského paláce. A proto prý ten rozsudek.
Ano Katko, to Vídeò reprezentovaná Ferdinandem neodpouští a nezapomíná...

Je však nutno z této epizody týkající se obléhání Vídnì z èervna 1619 setøít legendistický nános. Harant velel stavovské artilerii, která však u Vídnì disponovala pouhými 10 dìly. No a proto vyprávìní o tom, jak se geniální dìlostøelec Harant trefuje pøesnými zásahy do oken Hofburgu, za nimiž se 'Ferda' hrùzou tøese o svùj život, dnes s odstupem 4 století mùžeme klidnì zaøadit do øíše legend...
A již samotnému Thurnovi, potažmo Ferdinandovi muselo být jasné, že stavovské vojsko v této sestavì a za dané situace Vídeò dobýt nemùže. To však už exkatolíkovi Harantovi pøi rozhodování o jeho vinì nepomohlo...
Last edited by Jiří Motyčka on 11 May 2007 22:50, edited 4 times in total.
Katerina
Královna
Posts: 1797
Joined: 29 Jan 2007 16:32
Location: Velvary
Been thanked: 1 time

Unread post by Katerina »

Dagmar wrote:Suma za popravu byla sice pìkná, ale kat Mydláø dostal jen zálohu a zbytek
musel na císaøi vymáhat.
Na popravu prý potøeboval 4 hodiny a 4 meèe. Alespon, že to byl profesionál.
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.
KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Unread post by KOMOŃ »

Katerina wrote: No podle toho jak se chovali pøed popravou a pøi popravì myslím, že mstu vìtšina z nich pøedpokládala .. AŽ na jednoho, a to byl právì Kryštof Harant, to máš pravdu, vzhledem k tomu, že se neangažoval pøi bitvì na Bílé Hoøe ani nebyl pøedákem povstání , tak urèitou shovívavost oèekávál. Jenže Ferdinand mu údajnì nemohl zapomenout právì to obléhání Vídnì a støílení kánony do oken císaøského paláce. A proto prý ten rozsudek.

Jak už bylo napsáno celejech 11 rokù sem si o tom nic moc nepøeèet.Mám v tom nìkdy velmi vážné zmatky a nedostatky a vùbec se sám sobì divím že si to pamatuju tak jak to vím ted´ :twisted:

Ale skuteènì vím to že sem èetl text který znìl v tom smyslu "že se to ke staromìstske eksekuci vùbec nedostane a snad budou potrestáni jen zabrání majetku(nebo jen èásti).

Pro tuhle (nepotvrditelnou)hypotézu svìdèí i to že všichni byli relativnì snadno zatèeni -bez odporu.
Zatímco já bych utíkal rychleji než zimní král. :lol:
Bez piva to není ono.
Katerina
Královna
Posts: 1797
Joined: 29 Jan 2007 16:32
Location: Velvary
Been thanked: 1 time

Unread post by Katerina »

KOMOÑ wrote: Ale skuteènì vím to že sem èetl text který znìl v tom smyslu "že se to ke staromìstske eksekuci vùbec nedostane a snad budou potrestáni jen zabrání majetku(nebo jen èásti).

Pro tuhle (nepotvrditelnou)hypotézu svìdèí i to že všichni byli relativnì snadno zatèeni -bez odporu.
Zatímco já bych utíkal rychleji než zimní král. :lol:
Oni jednak asi utíkat moc nemohli - anebo nechtìli :
Byli to šlechtici, nebo vážení mìštané, právník, profesor na universitì, apod. Roli urèitì sehrála i jejich víra, a víra, že byli v právu.
Mnozí z nich byli dost staøí :

Václav Budovec z Budova - 84 let, zcestovalý, vzdìlaný šlechtic, sám literárnì èinný, s kontakty po celé Evropì, - dle soudobých pramenù : muž lpící na právu a velmi stateèný ..... takový neutíká

Kaplíøi ze Sulevic bylo 86 let !, Vilému Konecchlumskému 70, Ottovi z Losu 80 .

Kryštof Harant byl též vzdìlaný, zcestovalý pán, umìlìc, bývalý dvorský komorník, ten by taky neutekl, a víme už , že v zásadì nemìl proè.

Vilém Slavata totiž navrhl postup jak s "odbojníky" zacházet a svìtì div se, šlo mu hlavnì o konfiskaci jejich statkù - každému, kdo se sebeménì zapojil do povstání.

Obvinìných bylo tolik, že následnì ustavená komise mìla strach , je všechny popravit , aby to nevypadalo spíš jako pomsta než trest !!!! a tak rozdìlila viníky do tøí kategoriíí:
1. pokutu pro ty, co jen uznali Fridricha Falckého za krále
2. kdo zastával za povsání nìjaký úøad - èi pomohl povstalecké vládì - zabavení majetku a zbavení úøadu - sem by tedy normálnì spadal Kryštof Harant (nebýt mstivého "Ferdy" jak psal Jiøí)
3. smrt pro všechny co vedli povstání
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Vìk popravených

Unread post by Jiří Motyčka »

Katerina wrote:...Václav Budovec z Budova - 84 let...
Ale, no tak. Tys neèetla v poøadí 2. pøíspìvek v tomto tématu?...
JM wrote:...Václav Budovec z Budova, kterému do sedmého køížku mnoho nechybìlo a za 68 dní by slavil své životní jubileum...
...

Vìk ostatních nešastníkù radìji kontrolovat ani nebudu... :wink: 8)
Katerina
Královna
Posts: 1797
Joined: 29 Jan 2007 16:32
Location: Velvary
Been thanked: 1 time

Václav Budovec z Budova

Unread post by Katerina »

Mea culpa, nar. 28.8. 1551 - takže by mu fakt bylo 70, vzala jsem to z èlánku PhDr. Vladimíra Sakaøe.
:oops: :oops:
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

smrt obìšením erbovních m욝anù

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Katerina wrote:
Jiøí Motyèka wrote:pro pána, šlechtice s erbem bylo potupou a pohanou být obìšen! Pøedpokládám proto, že i ti mìsané, kteøí byli sati, byli vlastníky erbu...
Aha, tím je to vyøešeno.
Myslím že nic není vyøešeno :( Já jsem napnutì èekal, jak vysvìtlíte to, proè tito tøi pánové nebyli taktéž sati... :)

Nathanael Vodòanský z Uraèova - primátor St. Mìsta Pražského, úøedník èeské královské komory a èlen direktorské vlády (1618-20)
Šimon Sušický ze Sonnenšteina - právník a koncipista, který dìlal opatrovníka i pozdìjšímu dìjepisci Pavlu Skálovi ze Zhoøe, s jehož otcem byli blízcí pøátelé.
Pøes svoji první manželku Annu Miletínskou vyženil i její dva syny, z nichž jeden byl
Jan Kuttnaur ze Sonnenšteina - purkmistr a vojenský hejtman St. Mìsta Pražského, vydrancoval jesuitskou kollej a jeho manželka Kateøina Zakostelská z Bílejova, znovu provdána jako Vodòanská, prodala Litovice a s dìtmi utekla ze zemì.

Tedy tito tøi erbovní m욝ané mìli být také sati a ne povìšeni...?
Šimon ze Sonnenšteina získal erb s predikátem r. 1599 a pod svùj štít vzal i pøisvojeného nevlastního syna. Vodòanský z Uraèova smìl užíval erbu s predikátem od r. 1604!

Vysvìtlení tedy leží nìkde tam, jak již pøedeslala Viola...
Viola wrote:Mohlo by to souviset s jejich vyznáním?
Tito tøi byli opravdu èleny Jednoty bratrské....

Image
Erb Šimona Sušického ze Sonnenšteina http://www.pankrac.com/images/viktor_erb.gif
Katerina
Královna
Posts: 1797
Joined: 29 Jan 2007 16:32
Location: Velvary
Been thanked: 1 time

Obìšení mìštané

Unread post by Katerina »

Máš pravdu, byli to èlenové Jednoty bratrské.
Ale Stanislav Klíma v Zemi Husové píše, že popravených èlenù Jednoty Bratrské bylo celkem 7 a jedinì tìmto sedmi nebylo povoleno povolat si pro útìchu knìze svého vyznání. Ostatním ano, takže s nimi byl nìmecký faráø od sv. Salvátora, (asi pro Nìmce - ale to moje spekulace), a novoutrakvistiètí faráøi od sv. Havla a sv. Mikuláše.
Takže máš pravdu, poøád to nevíme.
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: smrt obìšením erbovních m욝anù

Unread post by Jiří Motyčka »

Przemysl de Nyestieyky wrote:
Katerina wrote:
Jiøí Motyèka wrote:pro pána, šlechtice s erbem bylo potupou a pohanou být obìšen! Pøedpokládám proto, že i ti mìsané, kteøí byli sati, byli vlastníky erbu...
Aha, tím je to vyøešeno.
Myslím že nic není vyøešeno...
Z mé strany to byl náznak hypotézy. Vycházel jsem z všeobecnì známé skuteènosti, že poprava obìšením byla urèena obecnì pro osoby s nižším spoleèenským postavením nebo pro ty, kteøí tímto provedením hrdelního trestu mìli pøijít nejen o život ale i o èest. Dalším dùvodem rozlišení trestù byla míra a druh provinìní. Nìkteøí odsouzenci ke sìtí byli zaživa èi po smrti jestì rùznì ètvrceni. Tady nìkde bychom také mohli hledat dùvody ortelù pro naše 3 obìšence...
Przemysl de Nyestieyky wrote:...Vysvìtlení tedy leží nìkde tam, jak již pøedeslala Viola...
Bohužel neleží. Konfesní dùvody to také nebyly, to je evidentní. Takže i po tomto razantním vstupu Przemkovì jsme opravdu zase na zaèátku... :-k
KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Re: smrt obìšením erbovních m욝anù

Unread post by KOMOŃ »

Èirou náhodou sem se dovìdìl že exekucí bylo trošku víc...Po bitvì u Litzenu bylo popraveno 16 celkem vysoce postavených dùstojníkù za "zanedbání povinností".
Bez piva to není ono.
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Unread post by acoma »

A takhle to 21.èervna 1621 vypadalo...

Image
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

po Lûtzenu...

Unread post by Jiří Motyčka »

Toto téma by mìlo být jednoznaènì v dosud nezaloženém ale navýsost zajímavém tématu o kontroverzní osobnosti našich dìjin Albrechtovi z Valdštejna. Ale souhlasím s tím, že podobnost se staromìstskou exekucí tu byla, dokonce ze strany generalisima císaøské armády snad zámìrná !?

Tato událost se týkala dezertérù z krvavé bitvy u Lûtzenu, kterou Valdštejn v souladu s Vídní vydával za své vítìzství. Bylo mu vyèítáno jediné, totiž že 2. den nepokraèoval v bitvì. Tuto zodpovìdnost pak Valdštejn hodil na dezertéry, kteøí zapøíèinili ztrátu trénu a rozvrat v týlu a které proto bylo tøeba exemplárnì potrestat.
Popravní lešení stálo pøesnì na stejném místì a jako pøi exekuci v r. 1621 se katovského øemesla ujal také mistr popravèí Mydláø. Byl to však už Janùv syn Jan Václav.
Tady však veškerá podobnost konèí. Vìtšina z 16 odsouzených dùstojníkù (až do hodnosti plukovníka) byla zpita skoro do nìmoty, jen nìktìøí šli na lešení s motlitbou na rtech. Psal se r. 1633 a byla studená zima toho roku v únoru...
KOMOÑ wrote:Èirou náhodou sem se dovìdìl že exekucí bylo trošku víc...Po bitvì u Litzenu bylo popraveno 16 celkem vysoce postavených dùstojníkù za "zanedbání povinností".
KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Unread post by KOMOŃ »

acoma wrote:A takhle to 21.èervna 1621 vypadalo...

Image

Nemohla bys sehnat eštì jeden (jinej)obrázek.Totiž v pozadí na nebi se vytvoøil údajný útvar trošku podobný logu Mcdonalda.Takto zakreslen byl podle oèitých svìdkù!
Bylo to pøisuzováno nìjakému nadpøirozenému jevu.
Bez piva to není ono.
User avatar
Dagmar
Knìžna
Posts: 220
Joined: 05 May 2007 13:32
Location: Praha

Unread post by Dagmar »

KOMOÑ wrote:Nemohla bys sehnat eštì jeden (jinej)obrázek.Totiž v pozadí na nebi se vytvoøil údajný útvar trošku podobný logu Mcdonalda.Takto zakreslen byl podle oèitých svìdkù!
Bylo to pøisuzováno nìjakému nadpøirozenému jevu.
Našla jsem jen tento obrázek, ale logo na nìm nevidím :evil:
...Aha neumím vkládat obrázky :evil: :evil: :evil: . Tak budu bádat, snad se mi to podaøí.
Minulost není tøeba milovat, staèí jí rozumìt a nezapomenout, že konèí v budoucnosti. M.Ivanov