Svatí - negativní pantheon?

dějiny křesťanství, Bible, misie, mnišství a jeho řády, kláštery, svatí, inkvisice, protestantismus

Èím jsou pro vás svatí?

dobrým morálním vzorem
22
61%
pohanským pøežitkem
3
8%
negativem pro svou poèetnost
0
No votes
katolickou spekulací, prominencí
9
25%
passé v dnešním svìtì
2
6%
 
Total votes: 36

User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: Jan Nepomucký

Unread post by Jiří Motyčka »

Kateøina_z_Landštejna wrote:..."Jen" to odskákal za komplice a zároveò svého nadøízeného...
A to se ti zdá pro muèednictví málo?
Jen poèkej, až si ten tvùj pøíspìvek, na nìjž reaguji, pøeète Nístìjka... 8-[ ( :D )
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Tøeštík v. sv. Václav

Unread post by Jiří Motyčka »

Já jen ještì malou poznámku ke (svatému) Václavovi, která souvisí s Dušanem Tøeštíkem. 28. záøí t.r. jsem ji v jeho vlastním podání slyšel ze záznamu na ÈR2-Praha a moc se mi líbila, protože podle mì zcela pøesnì vystihuje nejen povahu, ale i zahranièní a vnitøní politiku obou bráchù. A ona krátká Tøeštíkova vìta zní: "Václav byl rozvážný a Boleslav odvážný."...
Last edited by Jiří Motyčka on 11 Oct 2007 09:19, edited 1 time in total.
Katerina
Královna
Posts: 1797
Joined: 29 Jan 2007 16:32
Location: Velvary
Been thanked: 1 time

Re: Tøeštík v. sv. Václav

Unread post by Katerina »

Jiøí Motyèka wrote:Já jen ještì malou poznámku ke (svatému) Václavovi, která souvisí s Dušanem Tøeštíkem. 28. záøí t.r. jsem ji v jeho vlastním podání slyšel ze záznamu na ÈR2-Praha a moc se mi líbila, protože podle mì zcela pøesnì vystihuje nejen povahu, ale i zahranièní a vnitøní politiku obou bráchù. A ona krátká Tøeštíkova vìta zní: "Václav byl rozvážný a Boleslav odvážný."...
Hezký ... a taky to byl Tøeštík, kdo se zamyslel nad jmény obou bratøí , že vlastnì znamenají totéž, a že tedy oba rodièe si pøáli pro oba syny - to samé ...Více slávy.
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.
User avatar
milarangl
Panoš
Posts: 38
Joined: 27 Aug 2007 21:15
Location: kladno

Re: Petr Placák

Unread post by milarangl »

Kateøina_z_Landštejna wrote:
Jiøí Motyèka wrote:Toto období zneužití svatováclavského symbolu je kapitolou samou pro sebe odehrávající se ve složité dobì, kterou nikdo z nás (teda aspoò doufám) bohudík na vlasní kùži nezažil. Mùžeme tak "posuzovat" pouze z ústního podání a literatury.

Také proto byli socani svého èasu proti tomu, aby byl tento svátek zaøazen mezi státní. Sám Zeman høímal od øeènického pultíku v parlamentu, že sv. Václav je pro neho zosobnìním cituji "servility a kolaborace"...
Já si za 1) vùbec nemyslím, že byl Václav svatý - byl to èlovìk své doby a že z nìj Gumpold a Kristián, kteøí rozhodnì nebyli naklonìni Èechùm a jejich samostatnosti, zaèali dìlat ikonu hned po jeho smrti, to je už samo o sobì podezøelé. A je dobøe vidìt to v souvislostech. Byl prostì použit, protože byl poddajný a "šikovnì" mrtvý...

za 2) myslím, že v tom má naprostou pravdu. Václav bohužel je symbolem poddajnosti a slabosti. Nebyl schopen sjednotit èeské vojvody, aby se postavili Bavorùm, tak radìji souhlasil s ožebraèováním rodícího se státu. Také proto jej zneužívala jak katolická církev, tak nacisté - jako "vzor" pokory, neodporování zlu.

Ještì Švejk a jdu se hodit rybám... Pìknì dìkuju, za takové "symboly" :roll: :P :)
No tak tohle jsem ani neèekal. Zmaten, utíkám. Ta dvojka je ale fakt hnusná.
Bolenem býti, tak bych trhal jako blázen :lol: :lol: :lol:
User avatar
milarangl
Panoš
Posts: 38
Joined: 27 Aug 2007 21:15
Location: kladno

re

Unread post by milarangl »

ta skuteènost s tìmi jmény je pozoruhodná.
Unikla mi.dík
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Jan Sarkander

Unread post by Jiří Motyčka »

Georg wrote:...A pokud budu objektivní,musím pøipomenout i vraždu umuèením Jana Sankandera za úèasti stavovských komisaøù v olomoucké kobce v bøeznu 1620.
Ano, svatý Jan Sarkander je jednou z èerných kanìk na stránkách popsaných dìjinami protestantizmu. Pøesto jsou ještì nìkteré nejasnosti kolem života a smrti tohoto svìtce. To tvrdí s opatrnou skepsí nekatolíci. Katolíkùm je pochopitelnì vše jasné...

Byl bych však velice nerad, aby tento svìtec zavdal pøíèinu k tomu, že bychom zde zaèali dìlat bilanci a statistiku, kolik mrtvých má svìdomí církev, která za hlavu pozemské instituce spoleèenství vìøících považuje nejvyššího biskupa øímského a kolik ostatní církve, které za hlavu své církve, a to i té pozemské pokládají Ježíše Krista. Tato bilance, to mi vìøte, by nevyznìla pro tu prvnì jmenovanou církev pøíznivì.
KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Unread post by KOMOŃ »

Já sem se tady chtìl zeptat,co je s ostatky druhého pražského biskupa Vojtìcha.Je poøád v Hnìzdnì?
A prozkoumal jeho ostatky vùbec nìkdo?
Bez piva to není ono.
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3677
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Unread post by Ježek »

KOMOÑ wrote:Já sem se tady chtìl zeptat,co je s ostatky druhého pražského biskupa Vojtìcha.Je poøád v Hnìzdnì?
A prozkoumal jeho ostatky vùbec nìkdo?
Ono to s nimi je trochu vtipný - existují asi troje. Bøetislav si je sice odvezl domù do Èech, ale pak se našly v Polsku další. Na podrobnosti se podívám ...
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Augustina
Poddaný
Posts: 2
Joined: 23 Jun 2008 12:21

Unread post by Augustina »

Jen se vyjádøím k hlasovací otázce - pøijde mi nedobøe položená. Položila bych ji víc osobnìji - napø. Èím jsou pro vás svatí?
Jinak hlasování klame. V zásadì vypovídá víc o církevní "pøíslušnosti" jednotlivých respondentù než o èemkoliv jiném.
Troufám si odhadnout respondenty:
6 katolíkù
2 radikální protestanté
4 umírnìní protestanté pøíp. nezaøazení intelektuálové tíhnoucí k duchovnu
1 ateista, pøíp. "nezralý" èi "zhrzený" katolík :wink:

A spojení "svatí - pantheon"? :shock: Hluboká neznalost èi vyzývavost? :twisted:
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

hlasování

Unread post by Jiří Motyčka »

Augustina wrote:...Položila bych ji víc osobnìji - napø. Èím jsou pro vás svatí?...
Zmìnìno.
Augustina wrote:...Troufám si odhadnout respondenty:
...
2 radikální protestanté...
Ale to mohou být klidnì taky ateisti... :wink:
Augustina wrote:...A spojení "svatí - pantheon"? :shock: Hluboká neznalost èi vyzývavost? :twisted:
Ne. Nehledej v tom nic vyzývavého. Je tøeba mít stále na pamìti, že tento "ateistický" server není o religionistice, ale pøedevším o historii s akcentem na støedovìk. O religionistice a pøidružených tématech jsou úplnì jiné servery.
User avatar
Augustina
Poddaný
Posts: 2
Joined: 23 Jun 2008 12:21

Re: hlasování

Unread post by Augustina »

Jiøí Motyèka wrote:
Augustina wrote:...A spojení "svatí - pantheon"? :shock: Hluboká neznalost èi vyzývavost? :twisted:
Ne. Nehledej v tom nic vyzývavého. Je tøeba mít stále na pamìti, že tento "ateistický" server není o religionistice, ale pøedevším o historii s akcentem na støedovìk. O religionistice a pøidružených tématech jsou úplnì jiné servery.
Aha. :idea:
Ale pøiznám se, že když nìkdo založí hlasování, vidím v tom zájem o dané téma. Proto mì zarazilo tohle naprosto absurdní spojení. V takových chvílích mám tendenci "opravovat" vìdomosti dotyèného. :oops: (Podmínìné urèitì nejen výchovou ve vìtšinovì ateistické spoleènosti, ale zcela jistì i signály, které katol. církev sama o sobì, tøebas nevìdomì, vysílá.)
:ruce:
Jinak se vám urèitì do tohoto diskuzního Fora plést nebudu - proèetla jsem si nìkolik diskuzí a smekám pøed vašimi znalostmi z historie, vùbec bych nebyla schopná se adekvátnì zapojit. Primárnì mì zajímá pøedevším to téma rušení klášterù pøi josefínských reformách.
O:)
Ale díky za vlídnou reakci! :palec: :)
KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Unread post by KOMOŃ »

Ježek wrote:
KOMOÑ wrote:Já sem se tady chtìl zeptat,co je s ostatky druhého pražského biskupa Vojtìcha.Je poøád v Hnìzdnì?
A prozkoumal jeho ostatky vùbec nìkdo?
Ono to s nimi je trochu vtipný - existují asi troje. Bøetislav si je sice odvezl domù do Èech, ale pak se našly v Polsku další. Na podrobnosti se podívám ...
No a zkoumal už je nìkdo?Já jen,že by už mohli být známé výsledky ohledání sv.Václava-snad i s DNA z morku jeho kostí,že by šlo koneènì jednoznaènì prokázat pøíbuznost-jak jsou dalece nebo blízce pøíbuzní s ohledem na to,který z Pøemyslovcù mùže za Slavníkovskou vìtev.
Bez piva to není ono.
User avatar
Greywolf
Zeman
Posts: 98
Joined: 25 Jun 2008 08:29
Location: Varnsdorf

Unread post by Greywolf »

KOMOÑ wrote:
Ježek wrote:
KOMOÑ wrote:Já sem se tady chtìl zeptat,co je s ostatky druhého pražského biskupa Vojtìcha.Je poøád v Hnìzdnì?
A prozkoumal jeho ostatky vùbec nìkdo?
Ono to s nimi je trochu vtipný - existují asi troje. Bøetislav si je sice odvezl domù do Èech, ale pak se našly v Polsku další. Na podrobnosti se podívám ...
No a zkoumal už je nìkdo?Já jen,že by už mohli být známé výsledky ohledání sv.Václava-snad i s DNA z morku jeho kostí,že by šlo koneènì jednoznaènì prokázat pøíbuznost-jak jsou dalece nebo blízce pøíbuzní s ohledem na to,který z Pøemyslovcù mùže za Slavníkovskou vìtev.
... tímto se ( dosti dùkladnì ) zabývá PhDr. Jiøí BÍLEK, CSc. ve ètvrtém dílu souboru HÁDANKY NAŠÍ MINULOSTI. Je velice tìžké z toho udìlat výtah, který by byl tak smysluplný, jako jeho statì. Popíše událost, rozebere ji a pak nastíní nìkolik možných variant ... jak k tomu došlo. To vše podkládá známými fakty, ale souèasnì nezapomíná ani na legendy atd.

Zkuste èerpat v Hádankách naší minulosti è. 4
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

Greywolf wrote:... tímto se ( dosti dùkladnì ) zabývá PhDr. Jiøí BÍLEK, CSc. ve ètvrtém dílu souboru HÁDANKY NAŠÍ MINULOSTI.
Nechci nic øíkat, ale já osobnì autory takzvaných hádanek èi tajemna z naší minulosti za pøíliš dùvìryhodné nepoèítám :? .
User avatar
Greywolf
Zeman
Posts: 98
Joined: 25 Jun 2008 08:29
Location: Varnsdorf

Unread post by Greywolf »

Jsem pouhý amatér a vášnivý ètenáø, snad proto se mi to zdá dobré ... :oops:

Dùležité ... v tomto pøípadì pro mì je, že jsem ho zatím v žádné ze šesti publikací ( které mám k dispozici ) "nechytil" u nìjaké "lumpárny".

Rád bych znal názor ostatních ... èetli jste to také ? ... co na to øíkáte ?

Pozn. ... mnoho vìcí v Hádankách nechtìnì potvrzují (proèítal jsem fóra dùkladnì ) "starousedlíci" zde v rùzných fórech u rùzných témat !!!
KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Unread post by KOMOŃ »

Viola wrote:
Greywolf wrote:... tímto se ( dosti dùkladnì ) zabývá PhDr. Jiøí BÍLEK, CSc. ve ètvrtém dílu souboru HÁDANKY NAŠÍ MINULOSTI.
Nechci nic øíkat, ale já osobnì autory takzvaných hádanek èi tajemna z naší minulosti za pøíliš dùvìryhodné nepoèítám :? .
Loni,pøibližnì v létì otevøeli hrob svatého Václava, o kterém se mùj obíbenec Milš Zeman vyjádøil jako o patronovi kolaborace s nìmci(a má pravdu),vzali mu vzorky z morku kostí a vyjádøili se,že výsledky budou za rock...
Rock se sešel s rockem a mì to zaèíná zajmat.Vìdecká spoleènost èeká senzace.I já je èekám.Ne pohádky!
Tak by mì docela zajmalo,jak je to s ostatky sv.Vojtìcha(jediného patrona,kterého mám v lásce),protože analýza DNA jedinì mùže prokázat,jak dalece sou dopravdy pøíbuzní s Pøemyslovci-což v rámci výsledkù a s pøihlédnutí pøedpoládané rodinné souvisloti rodokmenu jde zjistit.
Bez piva to není ono.
User avatar
Zany
Král
Posts: 1250
Joined: 07 Oct 2007 19:37
Location: Praha
Has thanked: 1 time

Unread post by Zany »

KOMOÑ wrote:...jako o patronovi kolaborace s nìmci(a má pravdu)
I ty posuzuješ dìjiny optikou souèasnosti?
KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Unread post by KOMOŃ »

Zany wrote:
KOMOÑ wrote:...jako o patronovi kolaborace s nìmci(a má pravdu)
I ty posuzuješ dìjiny optikou souèasnosti?
To ani ne! Ale výroky v jeho projevu o schválení svátku sv.Václava,sem se náramnì pobavil.
Já mám radìji jeho povedeného a cílevìdomého bratøíèka. O:)
Bez piva to není ono.
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3677
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

ostatky sv. Vojtìcha

Unread post by Ježek »

Tìlo mrtvého Vojtìcha vykoupil v roce 997 od pohanských Prusù polský kníže Boleslav I.
- V roce 1000 daroval jeho rámì císaøi Otovi III. On daroval èásti ostatkù nìkolika kostelùm o Evropì - v Cáchách, možná v Reichenau i Churu, v Øímì na Isola Tiberina, klášter v Pereum získal jeho palec. Všechno to asi nebude, ostatky se mohly dál dìlit a posílat dále.
- Jeho tìlo bylo uloženo v polském Tøemešnì, je možné, že Chrabrý zde nìkolik kostí nechal. Poté bylo pøevezeno do Hnìzdna, odkud ho odvezl v roce 1039 Bøetislav. Teï je ve sv. Vítu
- Jeho hlava se našla v roce 1127 v Hnìzdnì.

Komplikované téma, tøeba o tom nìkdy nìkdo nìco napíše, bakaláøskou práci nebo tak
Když nìkdo podsouvá, že Vojtìch byl Evropan, tak má pravdu, dnes je po celé Evropì
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Re: klášter

Unread post by KOMOŃ »

Ingolf wrote:
KOMOÑ wrote:Tady je další dùkaz :
http://www.tyden.cz/rubriky/veda-a-tech ... 34355.html
Kosti se kdysi dávaly do základù budov, v tom èlánku taky píšou, že to je asi obì, to vypadá na zbytkovou starší tradici.
Zrovna dneska jsem èetl èlánek o sv.Vojtìchovi.
Do rakve mu dali dìcko pøedškolního vìku.
Bez piva to není ono.