Fórum zájemců o historii

Blaze tomu, kdo rád vzpomíná svých otců a vesel baví posluchače o jejich činech.
Právě je 22 čer 2021 03:48

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 70 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Babenberkové
UNREAD_POSTNapsal: 19 črc 2007 19:17 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 18 srp 2006 23:38
Příspěvky: 1401
Has thanked: 0 time
Been thanked: 4 times
Babenberkové vládli rakouským zemím od r. 976, kdy je doložen první z nich Leopold I. Babenberský, do r. 1246, kdy v osobì Fridricha II. Bojovného vymøeli po meèi a zaèali nám dobøe známé války o babenberské dìdictví, kterých se naši Pøemyslovci nadšenì zúèastnili. :wink: Nìkteøí z Babenberkù se zúèastnili války o Svatou zemi, nìkteøí mìli cenné vìznì (napø. Richarda Lví srdce) a vùbec mi pøijde, že by stálo za to, vìnovat se jim trochu blíže.:)

_________________
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!


Naposledy upravil acoma dne 27 led 2008 20:57, celkově upraveno 1

Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 31 črc 2007 15:26 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 02 led 2007 15:55
Příspěvky: 3678
Has thanked: 3 times
Been thanked: 5 times
Babenberkové drželi tzv. Východní marku - souèást Bavorska, s výjimkou, kdy ji dostal v dùsledku boje o investituru èeský král Vratislav I., ovšem ten ji za nìkolik let ztratil a marka se vrátila zpìt do držení Babenberkù. Pevnìjší pozice v rámci Evropy získávají až s Leopoldem III. (1096-1136), spøíznìným s pøedními evropskými rody. Jeho syn, Jindøich Jasomirgott, potvrdil otcovy úspìchy na mezinárodní scénì a na urètiou dobu byl dokonce bavorským vévodou. Na základì dohody s Fridrichem Barbarossou o odstoupení Bavorska Welfùm obdržel roku 1156 povýšení Rakous na vévodství a tzv. Privilegium minus - právo zaruèující dìdictví i v ženské linii.

Není bez zajímavosti, že první doložený Babenberk (?) Leopold I., o nìmž se zmiòuje acoma, byl strýcem z otcovy strany Jitky ze Svinibrodu, manželky Bøetislava I. Její synovec Ota byl zase zakladatelem rodu Wittelsbachù. Jen mi není jasné, jak oznaèovat pøedky Babenberkù - nìkde jsem právì narazila na to, že otec Jitky byl Jindøich Babenberský... Takže potom tìmi "našimi" Babenberky myslíme jenom rakouskou vìtev... Nebo ne? Jsem nìjaká zamtená 8)

_________________
Loyaulté me lie.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: privilegium minus
UNREAD_POSTNapsal: 02 srp 2007 18:54 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 10 times
Privilegium minus (menší privilegium) je výraznì spjato s Babenberky, vydáno bylo v roce 1156 císaøem Fridrichem I. Pøedcházely mu napjaté události.
Císaø Konrád døíve sebral bavorské vévodství Welfùm a daroval ho Babenberkù (Jindøich II. Jasomirgot). Aby nový král a posléze císaø získal podporu Welfù, kteøí žádali Bavory zpìt, musel situaci øešit. V záøí 1156 v bamberku se všechny 3 zùèastnìné strany dohodly na kompromisu. Tímto privilegiem byla z Bavorska vydìlena východní marka (Ostarichi - Osterreich - Rakousy), která Babenberkùm zùstala a byla povýšena na vévodství. Samotné Bavorsko získali Welfové. Bavorskými vévody tak vlastnì byly oba rody.
V tom priviliegu jsou mnohé výsady, dìdiènost Babenberkù v Rakousích, povinosti úèastnit se na snìmech jen v Bavorsku a válèit jen v okolí Rakous. Privilegium pøiznávalo také dìdiènost po pøeslici.

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 02 srp 2007 18:57 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 10 times
Viola píše:
Východní marku - souèást Bavorska, s výjimkou, kdy ji dostal v dùsledku boje o investituru èeský král Vratislav I., ovšem ten ji za nìkolik let ztratil a marka se vrátila zpìt do držení Babenberkù.

Dostal ji jen na papíøe, stejnì jako Polsko, víceménì, s tím, že si je mùže dobýt. Vratislav Rakousy nedobýval, jen je poplenil.

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Fridrich II. Bojovný
UNREAD_POSTNapsal: 17 srp 2007 18:11 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 10 times
Posledním babenberským vévodou byl Fridrich II. Bojovný.
Syn Leopolda VI. a Theodory Angely, byzantské princezny nastoupil na trùn rakouského a štýrského vévodství v roce 1230.
Narodil se kolem roku 1210. Proslul jako stateèný vévoda, který rád vyhledával spory, dìlal si nepøátele a prakticky celá jeho vláda je sledem válek proti všem. Boj byl jeho vášní.
Již po nástupu potlaèil povstání. V roce 1233 napadl Moravu, ale díky nemoci se musel stáhnout. Brzy na to Uhøi vpadly do jeho zemí, ale brzy s nimi byl uzavøen mír.
V létì 1235 napadl Uhry (pøedtím na to žádal po císaøi peníze), ale byl odražen a následoval proti útok Uhrù a ze severu Èechù. S Uhry byl uzavøen mír.
V øíjnu byl vévoda pozván na snìm do Augspurku, Fridrich nepøišel, oloupil císaøské posly a zabral nìkolik hradù, snad se i pøipojoval k severoitalské oposici. Byla na nìj uvalena klatba a nìkolik knížat v èele s vznešeným èeským králem mìla Fridricha zbavit trùnu.
Fridrich nechal oloupit kláštery a uvalil zemskou berni - záhy zaèalo v jeho zemích povstání, které se spojilo s "císaøskými" a zemì byla obsazena.
Na konci roku 1236 se zde objevil císaø se zámìrem prosadit zde dìdiènou vládu Štaufù. Správcem se stal bamberský biskup Ekbert.

Fridrich se tehdy pøidal ke straníkùm papeže Øehoøe IX; který zprostøedkoval smír mezi ním a Václavem Václav za èást Rakous a provdání Gertudy (jedné ze 2 dcer vévodových) s Vladislavem (prvorozencem Václavovým). Po obsazení Rakous a Štýrska s èeskou pomocí Fridrich otoèil (1239) a ke splnìní slibù se pøes agitaci papeže nemìl.
V zimì 1240 Václav se pokusil silou prosadit slib, ale musel se stáhnout.
Na jaøe se oba dohodli. Václav se zøekl slíbené èásti Rakouska a dostal slib sòatku syna.
Èelem mongolskému nebezpeèí mìl Fridrich pomoci uherskému králi, po vymámìní penìz na svùj slib zapomnìl.

Rok 1242, útok na Uhry, na podzim na Moravu

V èervenci 1244 se Fridrich nacházel v táboøe císaøe. Podaøila se mu dohoda povýšení Rakous a Štýrska na království za ruku Gertrudy císaøi. Gertruda tehdy císaøe odmítla.

V lednu 1245 napadl Rakousy Václav, aby prosadil døívìjší slib. Pozdìji se mu to již podaøilo. Vladislav se oženil s Gertrudou.

V èervnu 1246 byl vévoda zabit v boji proti Uhrùm.

Dle Privilegia minus pøešly Rakousy a Štýrsko na Vladislava Pøemyslovce...

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Fridrich II. Bojovný
UNREAD_POSTNapsal: 17 srp 2007 21:54 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 02 led 2007 15:55
Příspěvky: 3678
Has thanked: 3 times
Been thanked: 5 times
Ježek píše:
Fridrich se tehdy pøidal ke straníkùm papeže Øehoøe IX; který zprostøedkoval smír mezi ním a Václavem Václav za èást Rakous a provdání Gertudy (jedné ze 2 dcer vévodových) s Vladislavem (prvorozencem Václavovým).

Jenom drobnost - Gertruda byla dcerou Fridrichova bratra Jindøicha, Fridrich sám zemøel bezdìtný.
Fridrichova manželka, Agnes Meránská, byla sestrou manželky markrabìte Pøemysla - bratra Václava I., Markéty Meránské.

_________________
Loyaulté me lie.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Fridrich II. Bojovný
UNREAD_POSTNapsal: 17 srp 2007 22:46 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 10 times
Viola píše:
Jenom drobnost - Gertruda byla dcerou Fridrichova bratra Jindøicha, Fridrich sám zemøel bezdìtný.

Aha, tak to se omlouvám za mystifikaci. Markéta byla tedy také dcerou Jindøicha?

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Fridrich II. Bojovný
UNREAD_POSTNapsal: 18 srp 2007 11:11 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 02 led 2007 15:55
Příspěvky: 3678
Has thanked: 3 times
Been thanked: 5 times
Ježek píše:
Markéta byla tedy také dcerou Jindøicha?

Ne, ta byla dcerou Leopolda a Jindøichovou a Fridrichovou sestrou. Gertruda tedy byla její neteø.

_________________
Loyaulté me lie.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 27 led 2008 19:18 
Offline
Panoš
Uživatelský avatar

Registrován: 16 led 2008 20:57
Příspěvky: 53
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Rodovým a potažmi i zemským znakem bylo støíbrné bøevno na èerveném poli. Jako klenot sloužila tkz. kyta - koruna z per páva.

_________________
Jsem kdo jsem, nic víc a ani nic míò.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Markéta Babenberská
UNREAD_POSTNapsal: 02 dub 2008 10:14 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 18 srp 2006 23:38
Příspěvky: 1401
Has thanked: 0 time
Been thanked: 4 times
A co Markéta Babenberská? Žena øímského krále Jindøicha VII. a podruhé provdaná za ambiciózního mladíèka PO II., který na øímskou korunu témìø dosáhl... Matka dvou synù, kteøí zemøeli jako mladí. Možná v Pøemyslovi vidìla své syny...

_________________
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Markéta Babenberská
UNREAD_POSTNapsal: 08 črc 2008 14:22 
Offline
Královna

Registrován: 29 led 2007 16:32
Příspěvky: 2366
Bydliště: Sazená 14, Velvary
Has thanked: 0 time
Been thanked: 2 times
acoma píše:
A co Markéta Babenberská? Žena øímského krále Jindøicha VII. a podruhé provdaná za ambiciózního mladíèka PO II., který na øímskou korunu témìø dosáhl... Matka dvou synù, kteøí zemøeli jako mladí. Možná v Pøemyslovi vidìla své syny...


K této dámì jsem dneska narazila na jednu drobnou zajímavost, kterou jsem pøedtím nevìdìla .
Po rozvodu s POII. (prý odešla z hradu až cca 1 týden pøed pøíchodem Kunhuty) odešla nejprve do svého vìnného mìsta Kremže. Ale tam nezùstala dlouho. Vrátila se do Èech - hádejte kam ? No do Krumlova, kde byla hostem Vítkovcù. A zùstala tam až do své smrti. Zase ti Vítkovci, co tím sledovali.
Markétiny dùvody si umím celkem pøedstavit - zùstala tak v Pøemyslovì urèité blízkosti - i když ne na dohled.
Mohla èekat, že ho tøeba napadne se zastavit .
Ale ti Vítkovci - mohjli tam být nìjaké vazby na Markétin rod ?

_________________
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Markéta Babenberská
UNREAD_POSTNapsal: 08 črc 2008 15:41 
Offline
Vévodkyně
Uživatelský avatar

Registrován: 16 bře 2006 18:34
Příspěvky: 445
Bydliště: Praha
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Katerina píše:
Vrátila se do Èech - hádejte kam ? No do Krumlova, kde byla hostem Vítkovcù. A zùstala tam až do své smrti.


jenze tohle je jen jedna ze dvou verzi o tom, jak stravila posledni leta sveho zivota... a tato verze je ta mene pravdepodobna a duveryhodna...

podle te druhe (ktere ja verim vic) dozila v Kremzi, na hrade Krummau am Kamp. Ostatne svedci o tom i misto kde byla pochovana - v rodovem klastere Babenberku v Lilienfeldu vedle sveho otce...

_________________
Tekla. Z pekla? Kdepak! Z nebe. Trochu to tam zebe...


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Markéta Babenberská
UNREAD_POSTNapsal: 08 črc 2008 17:18 
Offline
Královna

Registrován: 29 led 2007 16:32
Příspěvky: 2366
Bydliště: Sazená 14, Velvary
Has thanked: 0 time
Been thanked: 2 times
Tekla píše:
Katerina píše:
Vrátila se do Èech - hádejte kam ? No do Krumlova, kde byla hostem Vítkovcù. A zùstala tam až do své smrti.


jenze tohle je jen jedna ze dvou verzi o tom, jak stravila posledni leta sveho zivota... a tato verze je ta mene pravdepodobna a duveryhodna...

podle te druhe (ktere ja verim vic) dozila v Kremzi, na hrade Krummau am Kamp. Ostatne svedci o tom i misto kde byla pochovana - v rodovem klastere Babenberku v Lilienfeldu vedle sveho otce...


Sakryš, a to ta kniha od Cyrila Hádka vypadala tak serioznì, málem jsem si jí koupila.
Ale pravdìpodobnìjší je opravdu ta verze o Kremži - a na Midlands jsem našla. že - (mùj pøeklad): "Lilienfeldský seznam úmrtí zaznamenává na IV Kal NOv - (což budou asi listopadové Kalendy ) smrt Margarety kdysi královny øímské dcery knížete Leopolda a její pohøeb blízko otce v Campo Liliorum. "
Ten Hádek klade její smrt na polovinu øííjna - což možná koresponduje.
Ale hypoteticky mohla na tom Krumlovì pobývat - pøece si to nìkdo jen tak nevymyslel.

_________________
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Markéta Babenberská
UNREAD_POSTNapsal: 08 črc 2008 18:41 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 02 led 2007 15:55
Příspěvky: 3678
Has thanked: 3 times
Been thanked: 5 times
Katerina píše:
Ten Hádek klade její smrt na polovinu øííjna - což možná koresponduje.
Ale hypoteticky mohla na tom Krumlovì pobývat - pøece si to nìkdo jen tak nevymyslel.

No - já k té Hádkovì knize moc dùvìru nemám (asi ji prodám). No podle všeho by mìlo jít spíš o Krumau am Kamp nedaleko Køemže (i na svých stránkách mají zmínku právì o Markétì), jak napsala Tekla, omyl asi vznikl tím, že Krumau ztotožnil s (Èeským) Krumlovem, který je nìmecky Krummau.

_________________
Loyaulté me lie.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Markéta Babenberská
UNREAD_POSTNapsal: 08 črc 2008 21:49 
Offline
Královna

Registrován: 29 led 2007 16:32
Příspěvky: 2366
Bydliště: Sazená 14, Velvary
Has thanked: 0 time
Been thanked: 2 times
Viola píše:
Katerina píše:
Ten Hádek klade její smrt na polovinu øííjna - což možná koresponduje.
Ale hypoteticky mohla na tom Krumlovì pobývat - pøece si to nìkdo jen tak nevymyslel.

No - já k té Hádkovì knize moc dùvìru nemám (asi ji prodám). No podle všeho by mìlo jít spíš o Krumau am Kamp nedaleko Køemže (i na svých stránkách mají zmínku právì o Markétì), jak napsala Tekla, omyl asi vznikl tím, že Krumau ztotožnil s (Èeským) Krumlovem, který je nìmecky Krummau.


Teda - to je dost dobrý, to by mohlo být ono.

_________________
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Markéta Babenberská
UNREAD_POSTNapsal: 09 črc 2008 06:33 
Offline
Vévodkyně
Uživatelský avatar

Registrován: 16 bře 2006 18:34
Příspěvky: 445
Bydliště: Praha
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Viola píše:
omyl asi vznikl tím, že Krumau ztotožnil s (Èeským) Krumlovem, který je nìmecky Krummau.

on to mozna neudelal Hadek, ale uz nekdo pred nim... ja uz na to narazila i u jineho autora, ted nevim kde... kazdopadne jsem videla na netu obsah casopisu Rodopisna Revue - kterej vysel ted v cervnu - a tam ma nejaka pani Kubikova clanek - Marketa Babenberska a Krumlov. Ten by me docela zajimal...

_________________
Tekla. Z pekla? Kdepak! Z nebe. Trochu to tam zebe...


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Markéta Babenberská
UNREAD_POSTNapsal: 09 črc 2008 08:51 
Offline
Královna

Registrován: 29 led 2007 16:32
Příspěvky: 2366
Bydliště: Sazená 14, Velvary
Has thanked: 0 time
Been thanked: 2 times
Tekla píše:
Viola píše:
omyl asi vznikl tím, že Krumau ztotožnil s (Èeským) Krumlovem, který je nìmecky Krummau.

on to mozna neudelal Hadek, ale uz nekdo pred nim... ja uz na to narazila i u jineho autora, ted nevim kde... kazdopadne jsem videla na netu obsah casopisu Rodopisna Revue - kterej vysel ted v cervnu - a tam ma nejaka pani Kubikova clanek - Marketa Babenberska a Krumlov. Ten by me docela zajimal...


tak to mì taky, víš , kdo to vydává ??? že bychom se po tom popídily ?

_________________
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Markéta Babenberská
UNREAD_POSTNapsal: 09 črc 2008 09:03 
Offline
Vévodkyně
Uživatelský avatar

Registrován: 16 bře 2006 18:34
Příspěvky: 445
Bydliště: Praha
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Katerina píše:
tak to mì taky, víš , kdo to vydává ??? že bychom se po tom popídily ?

jj, ja uz rano pidila a objednala, tak doufam, ze uspesne :D

_________________
Tekla. Z pekla? Kdepak! Z nebe. Trochu to tam zebe...


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Markéta Babenberská
UNREAD_POSTNapsal: 09 črc 2008 16:46 
Offline
Vévodkyně
Uživatelský avatar

Registrován: 16 bře 2006 18:34
Příspěvky: 445
Bydliště: Praha
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Tekla píše:
Katerina píše:
tak to mì taky, víš , kdo to vydává ??? že bychom se po tom popídily ?

jj, ja uz rano pidila a objednala, tak doufam, ze uspesne :D

tak to budu mit zitra v pet :wink:

_________________
Tekla. Z pekla? Kdepak! Z nebe. Trochu to tam zebe...


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Markéta Babenberská
UNREAD_POSTNapsal: 09 črc 2008 17:02 
Offline
Královna

Registrován: 29 led 2007 16:32
Příspěvky: 2366
Bydliště: Sazená 14, Velvary
Has thanked: 0 time
Been thanked: 2 times
Tekla píše:
Tekla píše:
Katerina píše:
tak to mì taky, víš , kdo to vydává ??? že bychom se po tom popídily ?

jj, ja uz rano pidila a objednala, tak doufam, ze uspesne :D

tak to budu mit zitra v pet :wink:


Super ! Jsem zvìdavá...

_________________
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 70 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Přejít na:  
cron
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz