Národy a Evropa po druhé svìtové válce

pravěk, starověk, novověk, moderní období

Moderator: Ježek

Stanislav
Zeman
Posts: 105
Joined: 05 Nov 2007 21:35

Unread post by Stanislav »

Dovolte abych i já zde øekl své pocity. Tato diskuze se toèí kolem vztahù Sudetských nìmcù a Slovákù k politice Prahy za 1.republiky. Potažmo, pøispìla-li tato politika k chuti se odtrhnout od tehdejšího státu. Myslím si, že vliv mìla pouze zástupný a že Slovensko i Sudety by se odtrhli tak jako tak.

1. U Sudet to vidím tak : Sudetští nìmci žili po stalatí tam kde se cítili být doma, mluvili svým jazykem bez ohledu jeli centrální moc ve Vídni nebo v Praze a vìøím, že se cítili být nìjak svázáni s Èechy (že jsou tam doma prostì všichni).
Pak pøišel k moci Hitler. Musela to být silnì charismatická osoba. Neumím si jinak vysvìtlit, jak by se jinak mohl on "nenìmec", èlen malé pivní "pidistrany" dostat tak rychle k moci. Musel mít dar ovlivòovat myšlení velkého množství nìmecky mluvících lidí.
A musel ovlivnit i "lidi politické" v Sudetech.
Lidmi politickými (omlouvám se , nic jiného mne nenapadlo), myslím pomìrnì malou skupinu lidí, kteøí jsou v každém národì - lidé aktívní, snažící se být v centru dìní, vìtšinou dobré øeèníky (používající s oblibou slova jako vlast, národ a kteøí dokáží ovlivnit myšlení dalších), mocichtivé, mající pøedstavu že oni mají ty druhé vést, a mající na zøeteli hlavnì svùj prospìch.
A tato malá skupina (kolik u nás mùže být èlenù politických stran - 1 èi 2 lidé ze sta?) nejen, že ovlivòovala celé dìní v Sudetech, ale vytváøela i obraz o této èásti republiky. A bylo jim jedno, jestli jim Praha dìlá pomyšlení, èi naschvály.
A myslím, že nìmecká vojska byla pøivítána v Sudetech stejnì, jako tomu bylo v Rakousku, kde urèitì jazykové ani národnostní tøenice nemìli.

2. A osamostatnìní Slovenska? - nevím jestli vìtšina Slovákù, pøi vzniku ÈSR si pøála spoleèný stát s Èechy, Moraváky a Rusíny, èi by dali radši pøednost tøeba Maïarùm. Ale myslím, že už v té dobì chtìla velká vìtšina spíše samostatnost. Ale vznikl stát, kde centrální moc sídlila daleko za øekou Moravou. A pražská vláda byla pro slováky to oni. Domnívám se ostatnì, že ani Èechové ve své vìtšinì nepøilnuli k Vídni a Habsburkové se svou vládou byly zase pro hodnì Èechù oni.
No a když to bylo s ÈSR už hodnì nahnuté a nám už zùstali jen francouské a anglické lži, využily tehdejší "lidé politiètí", kteøí byli zrovna u koryta, prostì pøíležitost k osamostatnìní. Navíc to tìmto lidem mohlo pøinést prodloužení doby moci. A vìøte že to nemyslím špatnì, ani to nechápu jako zradu na spoleèném státì.
Jak bych se mìl tøeba dívat na Masaryka, který loboval za vznik ÈSR a tím vlastnì pracoval proti zájmùm soustátí Rakouska-Uherska, jehož byl obèanem?

A na závìr nìco o vztazích mezi Slováky a Èechy.
Nevím proè to je (narážky a pod.) - asi, že jsme sousedé a máme k sobì nejblíž. Ale vìøte, a z osobní zkušenosti vím, že obdobné vztahy mají Finové a Švédové nebo Belgièané a Holanïané.
Dost dlouho jsem pracoval v B.Bystrici a tam sem pochopil, že je to urèitý folklor a rejpnutí ze zvyku - promluvíte-li èesky. A s tìmi, kteøí to nejèastìji používali, jsem si pozdìji nevíce rozumìl.

A teï se mùžete pustit i do mne - laika a nehistorika.
Georg
Kníže
Posts: 478
Joined: 22 Mar 2007 22:04
Location: Martinovo údolí

Unread post by Georg »

Stando nemám ti co vytknout.Dobøe jsi odhad sudetské nìmce.Jenom bych doplnil.Ty snahy po rozštìpení by asi nebyly,kdyby se nepøišlo v dobách obrození s výše zmínìnou kmenovou teurií,v které se shlédli naši obrozenci u J.G.Herdera nìmeckého filosofa,který vytvoøil i teorii o mírumilovných slovanech jako budoucnosti Evropy.Tady se skuteènì èistou nìmèinou nemluvilo.Mám spis jednoho místního folkloristy,který sbíral povìsti,øíkadla písnì kolm r.1850.Tomu by žádný dnešní nìmec nerozumìl.A on na to i z rozboru jazyka upozornil -jsme potomci nìmcù ,slovanù ,keltù,kteøí zde spoleènì žili.Jenže musili se pøihlásit k obcujícímu jazyku,bez ohledu na etnický pùvod.Zkrátka se tu vytvoøil národ,který ani nikdy neexistoval.To,že se hlásili k nìmèinì byl,dle mého dùvod druhé kolonizaèní vlny,kdy sem v 17 stolpøicházeli odborníci tkalci,barvíøi skláøi atd.pøevážnì z nìmeckých zemí.Ti sem jako budoucí majitelé firem nìmecký jazyk zavlekli a protože mìli hospodáøskou moc,tak jej prosazovali.A když pøišla teorie o právu národù na sebeurèení tak ji chtìli uskuteènit.Když po 2WW vysídlovali tyto obèany,vím,že na nì za Drážïany,kam je odsud vozili,køièeli ti øíští .Pozor èeši jdou.Zavøete a Vám doma nic neukradnou.Nic je neomlouvá ale v podpoøe Henleina .Nicménì stejnì se chovali Slováci,Slezané.Asi vše v poøádku nebylo,škoda,že jsme se nepouèili z vlastního traumatu v RU.
A jak mám ve zvyku pøidám vlastní zkušenost.Koupil jsem pøed lety vedlejší dùm-budeme tam mít jarní setkání.V létì se ozval syn nìkdejšího majitele,jakýsi Ramisch,který odešel jako patnáctiletý,jestli bych mu ještì naposledy neumožnil pobyt tam ,kde se narodil.Se smíšenými pocity jsem svolil.Pøijel milý starý pán,omluvil se že tam spát nebude,psychicky by mu to nedìlalo dobøe.Plakal,když vidìl tøešeò na kterou lezl,byl rád,že je to udržované.Byl velký fanda historie a tak jsme každý veèer dlouho diskutovali.Nakonec mi pøinesl knihu návštìv,že mi tam nìco napsal a rozlouèil se.Chodil jsem okolo té knihy dva mìsíce,než jsem si to pøeèetl.Zaèal podìkováním atd,ale konèil-Uvìdomil jsem si po pár dnech tady,že se mi stýská po Durinsku,po jeho lesích,kopcích.Mùj domov je tam.Myslím,že tak smýšlí naprostá vìtšina z nich
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".
User avatar
Pampalíny
Měšťan
Posts: 18
Joined: 23 Aug 2006 19:54
Location: Beskydy

Unread post by Pampalíny »

No trochu Vám do toho skoèím:
Tito mírumilovní Nìmci pøíležitostnì vyhánìli Èechy z pohranièí dávno pøed Hitlerem (Ovèáèek - Dìèínsko) a mám to "štìstí" že znám pozadí nìkolika nìmeckých "krajanských" sdružení a milí pánové to v žádném pøípadì nejsou...

----
Více ménì to píšete pìknì, ale nemohu souhlasit s tím co razí dnešní Nìmci - my nic, to až Hitler...

Na to jak uvažovali obyè. nìmci je velmi dobré si zajít za veterány (Èechy, Poláky, Moravany), kteøí sloužili ve Wermachtu a hned to dostane jinou šávu. V roce 1944 byl pro nì Hitler pasé a blbec, ale okupace slovanských území a velkonìmecká øíše byla jednoznaèná priorita. To nebylo o Hitlerovi, ten jim jenom nabídl to po èem skuteènì toužili.
User avatar
Kateřina_z_Landštejna
Vévodkyně
Posts: 423
Joined: 17 Apr 2007 15:44

Unread post by Kateřina_z_Landštejna »

Já mám sadu Nìmcù v rodinì. Vlatnì všichni sourozenci mé babièky byli Nìmci, a to Nìmci echtovní. V rámci rodiny jsme se mìli hodnì rádi, ale vždy nám dávali trochu najevo takové blahosklonné pohrdání.

A o pozadí nìkterých "krajanských" sdružení, stejnì tak jako o nìkterých osobách v SdL a restituèních kauzách vím i já své. A jsou to vìci, které bych radìji zapomnìla, kdyby to šlo...

Mohu mít tisíckrát pochopení pro kroky èeských králù pøi dosidlování pohranièí, ale rozhodnì nám to nepøineslo nic dobrého. Stejnì tak jako nám nijak nepomohl handlíøský zpùsob obnovení èeské (èeskoslovenské) státnosti po WWI a WWII.
Volo, multum, statim!
User avatar
Kateřina_z_Landštejna
Vévodkyně
Posts: 423
Joined: 17 Apr 2007 15:44

Unread post by Kateřina_z_Landštejna »

Co se týèe sudetských Nìmcù - obávám se pánové Stando a Georgu, že si je trošku idealizujete.

Manželùv dìda koupil chalupu v Køižanech pod Ještìdìm v r. 1926!!!!! Ani to ovšem nazabránilo tomu, že po plyšáku nám jacísi exoti zaèali lézt na zahradu a fotit barák. Když na nì jednou manžel vypochodoval už hodnì vytoèený, lámanou èeštinou zaèali blekotat cosi o vyhnancích. Tak na nì manžel chvilku øval, že v r. 1926 je z Køižan rozhodnì nikdo nevyhnal, barák že koupil dìda v tomtéž roce od jednoho za...tracenýho skopèáka, oni se sbalili a vypadli.

Pojem Sudetendeutsch vymyslel dávno pøed Hitlerem (kolem r. 1912) jeden jablonecký uèitýlek, který byl skuteèným zakladatelem ultranacionalistických aktivit v èeském germanisovaném pohranièí. Titíž lidé mìli na svìdomí docela krvavé støety v pohranièí v letech 1918-1919 - rovnìž dávno pøed Hitlerem. A s jásotem se tìcho dìní úèastnila vìtšina Nìmcù tam žijících, nikoli pár agresivních jedincù. Já Nìmcùm nevìøím a ymslím, že pro to mám noho dùvodù jak v nedávné, tak v dávné historii.
Volo, multum, statim!
Stanislav
Zeman
Posts: 105
Joined: 05 Nov 2007 21:35

Unread post by Stanislav »

Omlouvám se, je mojí chybou, že jsem pøíspìvek - hned napoprvé - napsal tak špatnì, že nebyl pochopen. Víte, že mne ani nenapadlo, že se zastávám "nìmcù"?
Snažil jsem se odpovìdìt na pøíspìvek Pampaliniho, ale vložil jsem jej nìjak špatnì, tak zmizel. Ostatnì nebylo to nic svìtoborného a tak se mi nechce psát znovu.
Závìreènou èást bych ale uvést chtìl.
Prosím, bude-li možno se vyhnout zevšeobecòování, skuste to. Myslím tím (toto udìlali Nìmci Èechùm a toto zase Èeši Nìmcùm a pod.) Vím, že to èasto nejde a i já to mnohdy použiju. Ale nevím proè - nemám to rád.
Možná je to tím, že jsem v Bavorsku vycítil, jak tito Nìmci rozlišují. Tam jsem napøíklad slyšel " Pro Evropu byly vždy nebezpeèné jen tøi národy - Prusové, Rusové a Srbové " nebo " My nemáme rádi ty studené èumáky ze zemì vody (narážka na zemì piva,vína a vody), ostatnì jsme s nimi spoleènì dost dlouho bojovali". Ale pochopitelnì i tam jsou takoví ti zapšklí a panovaèní páprdové, ktøí si myslí, že místo narození z nich udìlalo nìco víc. Takže jsem tam taká slyšel " na Èechy je tøeba biè".
Ale takoví lidé žijí pøece všude. Vidìl jsem, jak pøezíravì pohlíželi nìktøí omezení Èechové na partu Ukrajincù, kteøí èistili okna.

Dìkuji
Stanislav
Zeman
Posts: 105
Joined: 05 Nov 2007 21:35

Unread post by Stanislav »

Ještì, abych svùj nešastný vstup, do této diskuze ukonèil nìjak optimisticky.
Jednou jsme v Rosenheimu, hledali na ulicích pravé Nìmce. Ty urostlé, modrooké blonïáky. A náhle mi Helmut povídá : No vidíš, já jsem Ti pøece øíkal, že tady už od války žádní praví Nìmci nežijou. Prý si je naše vláda pìstuje nìkde u Brerchstesgadenu, ale prej se rozpadají jako Lenin.
Ovšem to byl mladíèek, který o válce jen slyšel.
User avatar
Pampalíny
Měšťan
Posts: 18
Joined: 23 Aug 2006 19:54
Location: Beskydy

Unread post by Pampalíny »

Stanislav wrote:" Pro Evropu byly vždy nebezpeèné jen tøi národy - Prusové, Rusové a Srbové "
Vsuvka opravdu odjinud:
Zajímavé, docela to zapadá do jednoho èlánku, který pojednával o tom, proè Nìmecko tak dychtivì pomohlo rozpoutat válku v Jugoslávii a válku o Kosovo.
Jedna z myšlenek byla, že se Nìmci snaží hodit povìst nejhoršího evropského národa na nìkoho jiného... Že by byl prapùvod už v okøídleném bavorském rèení? 8)
User avatar
Kateřina_z_Landštejna
Vévodkyně
Posts: 423
Joined: 17 Apr 2007 15:44

Unread post by Kateřina_z_Landštejna »

Stanislav wrote:Omlouvám se, je mojí chybou, že jsem pøíspìvek - hned napoprvé - napsal tak špatnì, že nebyl pochopen. Víte, že mne ani nenapadlo, že se zastávám "nìmcù"?
Snažil jsem se odpovìdìt na pøíspìvek Pampaliniho, ale vložil jsem jej nìjak špatnì, tak zmizel. Ostatnì nebylo to nic svìtoborného a tak se mi nechce psát znovu.
Závìreènou èást bych ale uvést chtìl.
Prosím, bude-li možno se vyhnout zevšeobecòování, skuste to. Myslím tím (toto udìlali Nìmci Èechùm a toto zase Èeši Nìmcùm a pod.) Vím, že to èasto nejde a i já to mnohdy použiju. Ale nevím proè - nemám to rád.
Možná je to tím, že jsem v Bavorsku vycítil, jak tito Nìmci rozlišují. Tam jsem napøíklad slyšel " Pro Evropu byly vždy nebezpeèné jen tøi národy - Prusové, Rusové a Srbové " nebo " My nemáme rádi ty studené èumáky ze zemì vody (narážka na zemì piva,vína a vody), ostatnì jsme s nimi spoleènì dost dlouho bojovali". Ale pochopitelnì i tam jsou takoví ti zapšklí a panovaèní páprdové, ktøí si myslí, že místo narození z nich udìlalo nìco víc. Takže jsem tam taká slyšel " na Èechy je tøeba biè".
Ale takoví lidé žijí pøece všude. Vidìl jsem, jak pøezíravì pohlíželi nìktøí omezení Èechové na partu Ukrajincù, kteøí èistili okna.

Dìkuji
Ježišmarjá, já to nemyslela jako kritiku nebo útok, probùh!
Možná s nimi máte s Gerogem trošku jiné zkušenosti, zvl᚝ když žijete v pohranièí.
Já mám holt takové, jaké mám a nemohu jim vìøit. A alespoò u tìch, které jsme mìli možnost poznat, vím, že svou nenávist (zejména vùèi SLovanùm) a pocit nadøazenosti myslí smrtelnì vážnì stejnì tak, jako nesmíøení se s koncem WWII. Rovnìž vím, že to, co se dìlo za WWII, by s naprosto klidným svìdomím zopakovali. Momentálnì jsou spokojeni alespoò s tím, že WWII de facto vyhráli, protože se díky USA vzpamatovali ekonomicky daleko døíve, než všechny jimi napadené státy. POkud se Nìmecko dostane do vìtších ekonomických potíží, budeme mít velký problém. Asi i proto se EU snaží oživit východní èást Nìmecka, zdevastovanou v 90. letech po pøipojení k NSR.

Jo, to znám - s nìèím se píšu tøeba hodinu a pak staèí jedna drobná chybièka, jedno pøeklepnutí se a výsledek práce je v háji #-o :roll: :wink:
Volo, multum, statim!
User avatar
Kateřina_z_Landštejna
Vévodkyně
Posts: 423
Joined: 17 Apr 2007 15:44

Unread post by Kateřina_z_Landštejna »

S tìmi Srby to øíct Bavorák pøede mnou, tak bych po nìm asi tìžce vystarrtovala. Protože to bylo právì Nìmecko, kdo spolu s Vatikánem jako JEDINÝ stát jednostranné odtržení Chorvatska od Jugoslávie. Asi ne nadarmo je známo zrovna o Chorvatech a Bavorech, že mají velmi nostalgický vztah k nacismu a WWII.
Volo, multum, statim!
Georg
Kníže
Posts: 478
Joined: 22 Mar 2007 22:04
Location: Martinovo údolí

Národy a Evropa po druhé svìtové válce

Unread post by Georg »

Diskuze se odchýlila od pùvodního tématu národnostní politiky.Proto prosím o pøesun od Stanislavova pøíspìvku sem.
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".
Georg
Kníže
Posts: 478
Joined: 22 Mar 2007 22:04
Location: Martinovo údolí

Unread post by Georg »

Kateøina_z_Landštejna wrote:
Rovnìž vím, že to, co se dìlo za WWII, by s naprosto klidným svìdomím zopakovali.
Až bude hrát Slovan Liberec,nebo lépe Bílí Tygøi tak pøijï,je jich tam hodnì,pvzbuzují naše,na hokej mají permice na celý sektor.Až budou volat SLOVAN!SLOVAN! tak jim to øekni ,já to pøeložím.Asi by nás ani Vítek v plné zbroji nezachránil :D
Ale vážnì,objevilo se tu ohromné množství námìtù.Ale nejprve bych zareagoval na nìkteré ty zkušenosti.Jacísi exoti fotili barák.Ještì dopadli dobøe,protože tady dostali nìkolikrát pøes držku a omylem i jeden prac.ministerstva/mìl moc pìkný auto/.Tenkrát jsem to musel z titulu funkce øešit.O co šlo.Po uvolnìní hranic pøijíždìli již vìtšinou potomci bývalých majitelù se podívat na rodištì èi pùvod rodiny a dìlali si fotky i proto jak to dnes vypadá.Jenže nedovedli pochopit,že u nás se rozbìhly restituce,do toho Berd Posselt,kterýho sice v nìmecku nikdo nezná,ale tady natropil dost zla.Moc to pochopit nechtìli.Nebo víš proè to fotili?Mìli pøijít slušnì to je pravda a vysvìtlit.Otázka je znalost jazyka.
U Stanislava je vidìt,jak øíkáš ,zkušenost.A k tomu Bavoráci Prusi.Jel jsem jednou v kamionu z Berlína na Stralsund.Øidiè mìl zapnutý takový dorozumící se telefon mazi kamioòáky.A najednou se ozvalo typicky bavorským pøízvukem"Je eštì tam ta kolona?"To jste nevidìli tìch nadávek co eterem schytal-že je z Bavor a co dìlá v Prusku.Takže stejná zkušenost.
K tomu zdevastovanému vých.nìmecku.To je omyl.Ze západu tam za 15 let pøišla èástka 50.!!! rozpoètù celé ÈR/Zdroj:hosp.noviny/.A ti západní to pøesnì vidìli v % na výpl. pásce.Sami mnohdy tvrdí,že jsou národy dva Ossis a Wessis.Doklad ,že na vytvoøení nového národa staèí dvì generace.
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

Georg wrote:A ti západní to pøesnì vidìli v % na výpl. pásce.Sami mnohdy tvrdí,že jsou národy dva Ossis a Wessis.Doklad ,že na vytvoøení nového národa staèí dvì generace.
No, to je právì ten dùvod, proè se schopnìjší Ossis stìhují do "Západního", neschopnìjší nebo ménì odvážní zùstávají, jsou bez práce a inklinují k neofašismu... Ale to už sem úplnì nepatøí.
User avatar
Pampalíny
Měšťan
Posts: 18
Joined: 23 Aug 2006 19:54
Location: Beskydy

Unread post by Pampalíny »

VIOLA - terminus technicus - neonacismus; fašismus v Nìmecku nikdy nebyl (nejblíže k nìmu mìl asi tak Freikorps) :wink:
Georg
Kníže
Posts: 478
Joined: 22 Mar 2007 22:04
Location: Martinovo údolí

Unread post by Georg »

Ono to sem Violo docela patøí.Tøeba za Berlínem u berlínských jezer je nezamìstnanost 40%.To se tady nedìje.Bývalý vých Berlín je vylidnìn a 60% lidí je uznáno sociálnì slabými.Celé vesnice se vylidòují,mladí odchází na západ,sami øíkají,že je tam lepší mentalita a pracovní uplatnìní.Ti staøí zùstávají,oslavují zlatou DDR,domy okolo jezer skupují Wessis,dìlají z nich luxusní haciendy a je tam dost tøenic.Pøitom jeden národ.A nebo Wessis a Ossis?
My tu nadáváme,ale když poznáš realitu,tak zjistíš,že mnohdy jsou na tom tady lidé líp.A to i pøes ty finanèní injekce,které tak trochu vyšli nazmar a jsou pøedmìtem sporu z jedné i druhé strany.
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".
Georg
Kníže
Posts: 478
Joined: 22 Mar 2007 22:04
Location: Martinovo údolí

Unread post by Georg »

[quote="Pampalíny"
a mám to "štìstí" že znám pozadí nìkolika nìmeckých "krajanských" sdružení
Tak k tomu.Pozadí neznám,ale protože mne zajímá co zpùsobují ètu jejich èasopis Heimatnachrichten.Dostal jsem se k tomu pøes historii,vychází tam dost tém. èlánkù,které zde známi nejsou.Takže obsah posledního èísla.Zaèíná vždy"ideologický " úvodník.Tentokrát na téma,že nepeèujeme o hroby nìmcù a nìjaké masové hroby jsou utajeny.Vìtšinou je to prudší na téma vyhnání,bezpráví,právo na vlast.Snaží se to "objektivnì "zdùvodnit citací rùzných dohod a zákonù bohužel jednostranì.Dalším èlánkem je Slováci jsou vstøícnìjší,okrocích slov.vlády k slov. nìmcùm.Dále Cestování do Sloupu.O hradu Sloup /dokument MDR/.Pak Dva èeští skláøi vystavují v Drážïanech Rudolf a Leopold Blažek¨- o rumburském rodáku a Litom.biskupovi Dr.Anthon Weberovi,nìmec-Emil Orlík,významný malíø,rodák odsud-Vzpomínka na školníka Matìjku,pøezdívaný švec,spravoval dìtem boty,mìli ho rády,èech a závìrem podìkování starostce Zákup Vladimíøe Hudákové za pozvání na oslavy vzniku mìsta ,popis akce a èlánek Mgr.Jiøího Šimka o mal. výzdobì Z8kup.zámku.
Promiòte,že jsem se rozepsal,ale takto konkrétnì vypadá jejich èasopis,nechci teoretizovat,jak øekl Stanislav.Objektivnì -v ideol.úvodnících neustále jednostrannì šéfové rozvíjí pocit køivdy.
Ale budu upøímný,je to selanka proti tomu co o náš píší naši emigranti,èeši,zejména v USA.Mnohé se nedá pro vulgarismy otisknout.Jenom výòatky ze dneška
Po èlánku Sebevìdomý èeský blbec jsem dostal øadu souhlasících emailu (ze zahranièí) a øadu nesouhlasících (z Èeska, odkud jinde?). Tak to je pokaždé.
Ostatnì, už sv. Václav poznal, že pøebyteèní voli se dají poslat ze zemì pryè a také to tak praktikoval. Dalo by se tedy øíci, že vývoz volù z èeské kotliny je tradicí,
Myslím,že staèí.
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".
User avatar
jur
Pán
Posts: 234
Joined: 18 May 2007 09:49
Location: Polonia

Unread post by jur »

Georg wrote:Objektivnì -v ideol.úvodnících neustále jednostrannì šéfové rozvíjí pocit køivdy.
Nejen sefove - udrzovani pocitu krivdy je cilena politika nemeckeho statu. Status vyhnance je dedicny, nejvyssi nemecti funkcionari se bezne ucastni sjezdu tech vyhnanych, a porad vzpominaji "unsere Schlesien, Pommern, Masuren, Danzig und so weiter".
Z vychodnich uzemi predvalecneho Polska bylo vyhnano par milionu lidi, vzpominaji je s nostalgii, tyto zeme byly nekolikset let soucasti Rzeczypospolitej v dobach, kdy prozivala nejvetsi slavu a chvalu, ale zadne spolky vyhnancu u nas nejsou. Polaci nedostali v praxi zadne odskodneni. Mel je odskodnit polsky stat, ale z prazdneho ani Salomoun nenalije, teprve po 1989 zacaly prvni soudni procesy, kdo devede dokazat, jaky majetek tam nechal, muze dostat nahradou nejake pozemky ze statniho fondu zeme - hlasi se pro to jedinci.
Polaci se s presunem smirili, Nemci ne - co to je v tom germanskem narode? Ja osobne souhlasim s Katerinou z Landstejna - Nemcum neverim (Rusum take).
Timeo Danaos et dona ferentes.
Stanislav
Zeman
Posts: 105
Joined: 05 Nov 2007 21:35

Unread post by Stanislav »

Jure (èi Juro)
napsals
Polaci se s presunem smirili, Nemci ne - co to je v tom germanskem narode? Ja osobne souhlasim s Katerinou z Landstejna - Nemcum neverim (Rusum take).
Když jsem si to pøeèetl, mojí první reakcí bylo, že si do Tebe rejpnu. Hned mne napadlo-štvou ho jen "jejich" odsunutí Nìmci, nebo i naši Sudetští nìmci nebo tøeba i Alsasané. A jak široce chápe germánský národ, jsou to jen národy mluvící èistou nìmèinou, nebo to chápe nìjak šíøeji a nejhorší jsou tøeba Dánové? Ale vím jak jsi to myslel a tohle by bylo ode mne velmi ubohé.
Vìøím však, že pocity které máš Ty nebo Katka (a myslím i velká èást Èechù a drtivá vìtšina Polákù) zahladí u dalších generací milosrdný èas. Prostì 2. sv.válka je ještì moc živá a její dùsledky na nás stále ještì doléhají.
Vìøím , že když naše vojska (tedy Rakouské monarchie) vás v roce 1809 napadla, musela nás spousta Polákù nenávidìt (zejména rodiny nìjak postihnuté, tehdejšími zvìrstvy). Mimochodem, v té dobì bylo právì Bavorsko jedním z vašich spojencù. Ale dnes už si na to nikdo ani nevzpomene.
A tak jako zapadávají již veškeré národní emoce zpùsobené 1. sv.válkou, zapadnou po èase i emoce zpùsobené tou druhou.
Last edited by Stanislav on 16 Nov 2007 09:55, edited 1 time in total.
User avatar
jur
Pán
Posts: 234
Joined: 18 May 2007 09:49
Location: Polonia

Unread post by jur »

Stanislav wrote:štvou ho jen "jejich" odsunutí Nìmci, nebo i naši Sudetští nìmci nebo tøeba i Alsasané.
Stanislave, Nemci stvou nejen mne, stvou vsechny sousedy, Spolecnost uhli a ocele - pozdeji EU - vznikla ve velke mire ze strachu pred Nemeckem, pred nemeckou rozpinavosti. Trochu jsem cestoval po Evrope, a pisu to s plnym presvedcenim, podlozenem rozhovory jak s obcany Alsaska, Czechy - sousedy znam, nase zkusenosti take.
Pritom nejde o samotne odsunute, ale o to, jak je vlada Bundesrepubliky vyuziva - to je myslim z meho postu jasne.
Je pochopitelne, ze lide, kteri byli odsunuti ze Sudet, ze Slezska, Pomoranska atd. citi sentiment ke svemu Heimatu. Ale to, ze nemecka vlada se snazi od nova napsat dejiny a postavit rovnitko mezi polskymi a nemeckymi vyhnanymi, uz pochopitelne neni. Nekoncici pozadavky na vraceni majetku, ktery tu museli nechat, take nelze pochopit - soucasna nemecka vlada je pravnim nastupcem vlady III Rise, a je na ni, aby s tim skoncila.
Dnesni mapa nasi casti Evropy je pomnikem, ktery si postavil nemecky Fuehrer za podpory vetsiny tehdejsi nemecke spolecnosti, ktera ve svobodnych volbach si zvolila nacisty, vsadili na Drang nach Osten, dostali po tlapach, a potom placou, ze je odtud vyhnali. Pri tom se chovaji, jako by ocekavali, ze jim budou jejich obeti otirat slzy. :D
User avatar
Pampalíny
Měšťan
Posts: 18
Joined: 23 Aug 2006 19:54
Location: Beskydy

Unread post by Pampalíny »

Jen tak pod èáru: Kamarádka mìla jít na rok studovat do Nìmecka (dìlá historii). Dìjiny 20. století tam na VŠ konèí v roce 1933, což je také trochu tristní :c)
Last edited by Pampalíny on 16 Nov 2007 10:13, edited 1 time in total.