Martin Luther

dějiny křesťanství, Bible, misie, mnišství a jeho řády, kláštery, svatí, inkvisice, protestantismus
User avatar
duli
Paní
Posts: 299
Joined: 26 Sep 2008 21:00
Location: 1 km od Prahy

Waltari versus M.Luther versus luteráni

Unread post by duli »

Pár údajù o Waltarim:
Waltari se narodil v Helsinkách. Pocházel z rodiny luteránského pastora. Otec brzy zemøel a Waltari vyrùstal od pìti let sám s matkou a dvìma bratry.Jako chlapec zažil finskou obèanskou válku. Pozdìji šel na pøání své matky studovat teologii na Helsinskou univerzitu, ale brzy teologii opustil a pøesunul se k filozofii, estetice a literatuøe. Promoval v roce 1929. Víra v Boha a zájem o rùzná náboženství Waltariho provází celý život a hraje velkou roli ve všech jeho historických románech. Waltari, aè sám luterán, mìl velmi kritický vztah k Martinu Lutherovi. Vytýkal mu mj. to, že Evropu, do té doby sjednocenou latinou, rozdìlil na sever a jih. Waltari pøikládal velký význam snùm, èasto se mu zdálo o jeho andìlu strážném (který na sebe èasto bral civilní a všední podoby), vždy ho zajímala extáze, mystika, èarodìjnictví.
Roku 1947 se podruhé vydal na cestu do Istanbulu. Z této cesty vznikl cestopis Cesta do Istanbulu (Lähdin Istanbuliin). Cestoval, aby se blíže seznámil s prostøedím, kde se stýká evropská civilizace s blízkovýchodní. Znalostí také využil vzápìtí ve svém románu Krvavá lázeò.
http://www.ceskaliteratura.cz/recenze/b32.htm
Last edited by duli on 25 Nov 2008 11:23, edited 1 time in total.
Všechno je jinak.
Poznávej cesty Páně.
Paulus Minutus
Panoš
Posts: 69
Joined: 08 Nov 2008 10:14

Unread post by Paulus Minutus »

Ten poslední odstavec je trochu nepøesný, protože o styku evropské kultury s Blízkým východem pojednává pokraèování "Krvavé láznì", které se nazývá "Šastná hvìzda". Ale to je nepodstatný detail.
User avatar
jur
Pán
Posts: 234
Joined: 18 May 2007 09:49
Location: Polonia

Unread post by jur »

Paulus Minutus wrote:Jure, já nepøidávám žádnou propagandu, a to ani církevní. Toto jsou autentické Lutherovy výroky a to jsem nevybral ještì ty nejtvrdší...
Dobre znam kontroverzni vyroky dr. Martina Luthera - ale shodneme se snad na jednom, ze Augsburska konfese neni o uctivani Luthera, ani o zamlcovani jeho osobnich nedostatku, ale o necem uplne jinem. :)
Luther byl dite sve doby - nezda se mi, ze by nejak vyrazne odbihal urovni od mnoha jinych reprezentantu duchovniho stavu, nezavisle na tom, jestli to byli priznivci reformace, latinskeho katolictvi nebo vychodni schizmatici.

Vzdy s velkym prekvapenim shledavam, ze predstavitele a obranci cirkve rimske kdyz utoci na luteranskou reformaci, tak hned po prvnich vetach jsou u osobnich utoku proti samotnemu Lutherovi. Promin, ale to je neseriozni.
Mam tomu rozumet tak, ze kdyby Martin Luther sproste receno drzel hubu, neozenil se s hubatou Katrin, stal se abstinentem - tak Filip Melanchton by sestavil lepsi Augsburskou konfesi? Anebo by k Reformaci vubec nedoslo, a Rim by si sam poradil s negativnimi jevy, ktere vedly k - mezi jinymi - Lutherovemu vystoupeni, se vsemi dalsimi nasledky?
Pokud by nekdo dokazal, ze by tomu tak bylo, tak chapeau bas! :D

Aby bylo jasno, ja si velmi vazim rimsko-katolicke cirkve, zvlaste v jejim polskem vydani.
Jina vec je, ze ji casto a se zalibou kritizuji, ale, jak napsal polsky katolicky biskup a basnik Ignacy Krasicki (XVIII. stol.) : "Prawdziwa cnota krytyk siê nie boi ..." (cz : "Pravdiva cnost se neboji kritiky ...") :D
Last edited by jur on 25 Nov 2008 12:43, edited 2 times in total.
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

poznámka k vedení diskuze v kapitole Církev

Unread post by Jiří Motyčka »

jur wrote:...Dobre znam kontroverzni vyroky dr. Martina Luthera - ale shodneme se snad na jednom, ze Augsburska konfese neni o uctivani Luthera, ani o zamlcovani jeho osobnich nedostatku, ale o necem uplne jinem. :)
Luther byl dite sve doby - nezda se mi, ze by nejak vyrazne odbihal urovni od mnoha jinych reprezentantu duchovniho stavu, nezavisle na tom, jestli to byli priznivci reformace, latinskeho katolictvi nebo vychodni schizmatici.
Vzdy s velkym prekvapenim shledavam, ze predstavitele a obranci cirkve rimske kdyz utoci na luteranskou reformaci, tak hned po prvnich vetach jsou u osobnich utoku proti samotnemu Lutherovi. Promin, ale to je neseriozni.
...
Aby bylo jasno ja si velmi vazim rimsko-katolicke cirkve, ...
Ano.

Je obdivuhodné, jak naši katoliètí bratøi v Kristu se pøebíjejí znalostmi o Lutherovi. Je však ponìkud tristní, když nejen z jeho CV vyzobávají jen negativní aspekty a vùbec jim nevadí, že dokonce i mezi papeži(!), kteøí usedli na Petrùv stolec nebylo zdaleka vše v naprostém poøádku. :wink:
Tìžko se však pøi tomto subjektivním zpùsobu vedení komunikace mùžeme doèkat „zametení si pøed vlastním prahem“. Pouhé, by objektivní konstatování typu „kramaøení s odpustky bylo nanejvýš zavrženíhodné“, k tomu umetání nemùže staèit, i když každá snaha po upøímné a pokorné sebereflexi je s povdìkem vítaná. ... :|
Paulus Minutus
Panoš
Posts: 69
Joined: 08 Nov 2008 10:14

Unread post by Paulus Minutus »

jur wrote:
Paulus Minutus wrote:Jure, já nepøidávám žádnou propagandu, a to ani církevní. Toto jsou autentické Lutherovy výroky a to jsem nevybral ještì ty nejtvrdší...
Dobre znam kontroverzni vyroky dr. Martina Luthera - ale shodneme se snad na jednom, ze Augsburska konfese neni o uctivani Luthera, ani o zamlcovani jeho osobnich nedostatku, ale o necem uplne jinem. :)
Luther byl dite sve doby - nezda se mi, ze by nejak vyrazne odbihal urovni od mnoha jinych reprezentantu duchovniho stavu, nezavisle na tom, jestli to byli priznivci reformace, latinskeho katolictvi nebo vychodni schizmatici.

Vzdy s velkym prekvapenim shledavam, ze predstavitele a obranci cirkve rimske kdyz utoci na luteranskou reformaci, tak hned po prvnich vetach jsou u osobnich utoku proti samotnemu Lutherovi. Promin, ale to je neseriozni.
Mam tomu rozumet tak, ze kdyby Martin Luther sproste receno drzel hubu, neozenil se s hubatou Katrin, stal se abstinentem - tak Filip Melanchton by sestavil lepsi Augsburskou konfesi? Anebo by k Reformaci vubec nedoslo, a Rim by si sam poradil s negativnimi jevy, ktere vedly k - mezi jinymi - Lutherovemu vystoupeni, se vsemi dalsimi nasledky?
Pokud by nekdo dokazal, ze by tomu tak bylo, tak chapeau bas! :D

Aby bylo jasno, ja si velmi vazim rimsko-katolicke cirkve, zvlaste v jejim polskem vydani.
Jina vec je, ze ji casto a se zalibou kritizuji, ale, jak napsal polsky katolicky biskup a basnik Ignacy Krasicki (XVIII. stol.) : "Prawdziwa cnota krytyk siê nie boi ..." (cz : "Pravdiva cnost se neboji kritiky ...") :D
Já proti augsbuské konfesi, kterou pøedložil Melanchthon, pøíliš námitek nemám, není vyloženì heretická, vadí tam skuteènì jen drobnosti. Je vidìt, že Melanchthon se chtìl s církví smíøit, Lutherovy názory tam velice zmírnil a Melanchthonovo pojetí bylo tehdy pro katolíky až na pojmovou a termínovou neujasnìnost akceptovatelné jako základ diskuse. Nicménì protestanté odmítli odvolat Lutherovy závažnìjší bludy. Jednání tehdy ztroskotalo vinou císaøe, který poté protestanty vykázal. Osobnì si myslím, že to byla chyba a škoda, protože jak katolická, tak protestantská strana prokázaly vùli k jednání a snažily se o domluvu.
Já jsem velmi kritický k teologickému vývoji v protestantismu, k jeho základním premisám a principùm - jejich problematiènost si jistì uvìdomoval i Melanchthon, když své vlastní matce doporuèoval, aby zùstala u katolické víry, nebo reformace pøinesla jen zkázu. U Luthera nejde jen o jeho sprostotu, ale i o to, že vyzýval k násilné a krvavé likvidaci sekty novokøtìncù a k drastickým trestùm pro vzbouøené sedláky. V dopise Filipu Hesenskému požadoval, aby sedláci byli "zabíjeni jako psi". Tomuto svému ochránci zároveò dovolil, aby žil souèasnì se dvìma ženami. Pokud jde o další reformátory, bylo to snad ještì horší.
Kalvín dával v Ženevì lidi upalovat, nejen katolíky, ale též španìlského lékaøe a novoariána Serveta. O Kalvínovì tyranii v Ženevì doporuèuji pøeèíst si od Stefana Zweiga (což nebyl žádný katolík) román "Castegliùv zápas s Kalvínem". Casteglio byl pùvodnì Kalvínovým blízkým spolupracovníkem a rozešel se s ním právì kvùli jeho krutosti. Sám z Ženevy musel utéct, aby si zachránil život.
Last edited by Paulus Minutus on 25 Nov 2008 14:01, edited 1 time in total.
User avatar
jur
Pán
Posts: 234
Joined: 18 May 2007 09:49
Location: Polonia

pax christianitatis

Unread post by jur »

Paulus Minutus wrote: Zmiòoval jsem Lva X., protože byl Lutherovým souèasníkem a i pøes své nedostatky nad Lutherem bezpochyby morálnì vynikal.
Jsem clovek tichy a pokorneho srdce, proto - v zajmu miru mezi krestany - navrhuji remizu. :)
Uz samo srovnani Luthera se soucasnym papezem je pro toho prvniho jistou nobilitaci. :D

Ja bych osobne Lvu X. az tak nezazlival financni prehmaty, zamestnaval umelce jako Michelangelo, Rafael Santi ... - penize jsou penize, ale umeni trva do dneska.
Nemusel byt tak striktne centralisticky.
Georg
Kníže
Posts: 478
Joined: 22 Mar 2007 22:04
Location: Martinovo údolí

Unread post by Georg »

Na Viasat histori bìží seriál o protestantech.Dnešní díl byl vìnován hlavnì pøínosu pro vzdìlanost.Nelze upøít asi Lutherovi nejdùležitšjší èin-pøeklad bible do nìm.jazyka.Lidé díky tomu toužili nauèit se èíst,diskutovali nad úryvky bible,zamýšleli se nad smyslem slov,zkrátka zaèali samostatnì myslet.
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".
User avatar
Robert
Vévoda
Posts: 591
Joined: 05 Jan 2009 22:04
Location: Anglicko

Re:

Unread post by Robert »

Paulus Minutus wrote: Kalvín dával v Ženevì lidi upalovat, nejen katolíky, ale též španìlského lékaøe a novoariána Serveta. O Kalvínovì tyranii v Ženevì doporuèuji pøeèíst si od Stefana Zweiga (což nebyl žádný katolík) román "Castegliùv zápas s Kalvínem". Casteglio byl pùvodnì Kalvínovým blízkým spolupracovníkem a rozešel se s ním právì kvùli jeho krutosti. Sám z Ženevy musel utéct, aby si zachránil život.
Reagoval by som práve na toho Kalvína. Pokiaľ viem, bol rovnako namyslený na svoje intelektuálne schopnosti, ako Luther, a to sú práve vlastnosti, ktoré sú na reformátoroch najviac nesympatické. Ale z odbornej literatúry viem, že za Kalvínovho pôsobenia bol v Ženeve popravený jediný človek - anabaptista a neoarián Michael Servétus. Poprave sa nepochybne udiala so súhlasom a schválením Kalvína, ale on ho chcel dať "iba" sťať, mestská rada však rozhodla o hranici. BDW je trocha pokrytecké prelievať krokodílie slzy nad Servétovým upálením, bol totiž "most wanted heretic" svojej doby na zozname inkvizície. Ani u nich by so svojimi názormi neskončil inak. Aby nedošlo k omylu, upálenie Servétusa neobhajujem, ani nezľahčujem, len opisujem fakty. Je však pravdou, že naozaj viac ľudí muselo Ženevu nútene opustiť, a väčšina nepriateľov Kalvína hovorila o jeho krutosti. Na druhej strane, priatelil sa napr. aj s Melanchtronom a dopisoval si aj s reformne naladenými katolíkmi. Jeho obdivovarelia, ako John Knox - pravda tiež nadšený kalvinista, ho zbožňovali. Hovoriť o tyranii iba z beletrie považujem za dosť scestné. Bola to veľmi krutá éra, a protestanti, kalvinistov vrátane, k tomu nemalou mierou prispeli tiež.
bara

Re: Martin Luther

Unread post by bara »

Prosim!!!!
Nevite nekdo rozdíl mezi lutherstvím a kalvinismem????
Díky!
Michal
Vévoda
Posts: 584
Joined: 29 May 2008 19:40
Location: no pøece u nás doma

Re: Martin Luther

Unread post by Michal »

bara wrote:Prosim!!!!
Nevite nekdo rozdíl mezi lutherstvím a kalvinismem????
Díky!
Otec Lutheránství by Luther, otec kalvinismu Kalvín. :lol:
Jinak:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Luter%C3%A1nstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kalvinismus
"Bùh je všude, proto je i ve mnì, stejnì jako v Tobì"
bara

Re: Martin Luther

Unread post by bara »

tak ve wiki jsem si to taky nasla....myslela jsem nejakej odbornejsi vyklad...
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3676
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times

Re: Martin Luther

Unread post by Ježek »

bara wrote:tak ve wiki jsem si to taky nasla....myslela jsem nejakej odbornejsi vyklad...
Předpokládám, že tady o tom bude pojednáno šíře: http://www.ikarmel.cz/kniha/Male-dejiny ... 01193.html
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.