Kacíři

dějiny křesťanství, Bible, misie, mnišství a jeho řády, kláštery, svatí, inkvisice, protestantismus
Michal
Vévoda
Posts: 584
Joined: 29 May 2008 19:40
Location: no pøece u nás doma

magie

Unread post by Michal »

Pro Ingolf: =D> :palec: O:)
Pokud jde o Weinfurthera, ten magii oddìlil od mystiky pravdìpodobnì úmyslnì, byl si pochopitelnì vìdom nástrah, které èekají na èlovìka na mystické cestì v podobì možného zneužití magických sil jedincem k tomu náchylným a jeho následému duchovnímu pádu, pøípadnì bloudìní díky vazbì, kterou by si pøílišným zabýváním se kouzly mohl vytvoøit.
Proto mystik aè se mu na cestì dostává "darù" v podobì magických schopností, nezabývá se jimi a odevzdá je v mysli Bohu, kterému vše náleží, protože jen tam je jistota, že budou použity správnì. Vždy když se èlovìk tøeba modlí, má se modlit tak, aby byl uèinìn prùchod Boží vùli:
"... buï vùle Tvá"...." èlovìk si tedy sice mùže pøát rùzná pøání, ale jejich splnìní nechává na Bohu a dokonalý mystik si nepøeje nic, protože je vìdomì v Bohu a proto už nic nepotøebuje.
Proto také rùzní magici, pokud jsou požádáni o pomoc v podobì "kouzla", mìli by výsledek ponechat na Bohu, tedy zaujmout k nìmu neosobní stanovisko, jinak hrozí,že se zapletou do karmy, kterou magickým konáním vytvoøí.
Napøíklad Ježíš, když uzdravoval, zdùrazòoval, že to uzdravuje Bùh, který vyslyšel víru onìch lidí, on sám se nijak nespojoval s konáním zázrakù. Stejnì tak Mojžíš, když byl oznaèen za kouzelníka, zdùrazòoval, že zázraky koná Bùh, sám se s nimi nespojoval, nechtìl z nich mít užitek, jak jsi správnì uvedl ve svém pojednání o chápání magie. =D>
"Bùh je všude, proto je i ve mnì, stejnì jako v Tobì"
User avatar
Ingolf
Král
Posts: 1305
Joined: 24 Aug 2008 12:16
Location: Jičín

Unread post by Ingolf »

V podstatì nemám co dodat...
User avatar
Kunhuta Haličská
Panoš
Posts: 61
Joined: 07 Feb 2008 17:37
Location: Zlín

Unread post by Kunhuta Haličská »

duli wrote:No svým zpùsobem kacíøi a heretici jsme pro církev i mi dnes, pokud nepøijímáme "jedinou pravou víru", na kterou dohlíží církevní úøednící . :wink:
Aha ttj. Tak to mam dobrý já jím nejsem :)
Pro, rege!!!
Bernard Gui

Unread post by Bernard Gui »

Prectete si co napsala sv. Johanka z Arku.
http://www.tedeum.cz/3_2008/johanka_hus ... _32008.htm

Husite opravdu se "vyznamenali""
Georg
Kníže
Posts: 478
Joined: 22 Mar 2007 22:04
Location: Martinovo údolí

Unread post by Georg »

Bernard Gui wrote:...Husite opravdu se "vyznamenali
Upøímnì øeèeno církev taky ,když to bylo souèástí obžalovacího spisu.
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".
User avatar
duli
Paní
Posts: 299
Joined: 26 Sep 2008 21:00
Location: 1 km od Prahy

Unread post by duli »

Bernarde, proè jste jí exkomunikovali a následnì nechali upálit? Teï se Vám "hodí do krámu" a je z ní svatá.... O:)
Kdo ze zúèastnìných mìl "boha v srdci" - promiò , ale inkvizitoøi to nebyli !
Já vím, ty jsi tam nebyl, ale nemyslím si, že bys jednal jinak.
Všechno je jinak.
Poznávej cesty Páně.
Bernard Gui

Unread post by Bernard Gui »

Ano, s Janou to byl omyl. Ale vsimnete si co psala o husitech.
User avatar
duli
Paní
Posts: 299
Joined: 26 Sep 2008 21:00
Location: 1 km od Prahy

Unread post by duli »

To už se tu rozebíralo...
Všechno je jinak.
Poznávej cesty Páně.
User avatar
Zany
Král
Posts: 1250
Joined: 07 Oct 2007 19:37
Location: Praha
Has thanked: 1 time

Unread post by Zany »

Bernard Gui wrote:Prectete si co napsala sv. Johanka z Arku.
http://www.tedeum.cz/3_2008/johanka_hus ... _32008.htm

Husite opravdu se "vyznamenali""
A tím jsi jako chtìl øíct co? Ten její dopis se nijak nevymyká obvyklé rétorice té doby, obdobnými výrazy si obdobné prohøešky vyèítaly obì strany nejen tohoto ale i mnoha jiných støedovìkých konfliktù
Bernard Gui

Unread post by Bernard Gui »

Chci tim rici ze uz i Johanka poukazovala na zlociny husitu. Vy si snad myslite ze Zizka nemel na svedomi nikoho? Vy opravdu verite tem osvicenskym lzim, podle kterych byli nevinni? Vy nevit nic o tech stovkach kostelu ktere vypalili a o tech tisicich mrtvich?
Myslite si snad ze je hezka smrt byt umlacen cepem na kasi? Nebo upalen v dome zaziva? Proc nic za nic, jen protoze jste jine viry.. Ten Zizka byl stejny vrah jako naciste. Ti take "bojovali za sve""
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

Bernard Gui wrote:Vy opravdu verite tem osvicenskym lzim, podle kterych byli nevinni?
Bernarde, tušíte alespoò pøibližnì, kdy bylo osvícenství a kdy se rozvíjí èeská historiografie? :shock:
User avatar
Zany
Král
Posts: 1250
Joined: 07 Oct 2007 19:37
Location: Praha
Has thanked: 1 time

Unread post by Zany »

Bernard Gui wrote:Chci tim rici ze uz i Johanka poukazovala na zlociny husitu. Vy si snad myslite ze Zizka nemel na svedomi nikoho? Vy opravdu verite tem osvicenskym lzim, podle kterych byli nevinni? Vy nevit nic o tech stovkach kostelu ktere vypalili a o tech tisicich mrtvich?
Myslite si snad ze je hezka smrt byt umlacen cepem na kasi? Nebo upalen v dome zaziva? Proc nic za nic, jen protoze jste jine viry.. Ten Zizka byl stejny vrah jako naciste. Ti take "bojovali za sve""
Ale Bernarde, nevšiml jsem si, že by v tom, co jsem napsal byla jediná zmínka o èinech husitù a mém postoji k nim, bylo to jen a pouze o rétorice použité Johankou v jejím dopise.
Nedìlej si starosti, o husitských válkách toho vím dost na to, aby mùj pohled nebyl tak jednostranný jako ten tvùj. Protože nepochybuji o tom, že podle tebe byli jistì všichni protivníci husitù holubièí povahy, kteøí do èech pøinášeli olivové ratoletsi míru. Bohužel je mìli nabodlé na hrotech svých kopí, meèù, šípù a jiných zbraní. Ona to Bernarde totiž byla válka jako každá jiná bez ohledu na to, zda "nosnou myšlenkou" byly vìrouèné spory èi jen pøízemní majetkové zájmy. A v takových konfliktech se nejrùznìjších zvìrstev dopouštìly obvykle obì strany a ani husitské války nejsou výjimkou. Takže laskavì tu nekydej hnùj jen na husity a Žižku ale najdi si pár lopat i na jejich odpùrce na katolické stranì.
Last edited by Zany on 18 Nov 2008 20:18, edited 1 time in total.
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Unread post by acoma »

Bernard Gui wrote: Myslite si snad ze je hezka smrt byt umlacen cepem na kasi? Nebo upalen v dome zaziva? Proc nic za nic, jen protoze jste jine viry.. Ten Zizka byl stejny vrah jako naciste. Ti take "bojovali za sve""
Bernarde, pro mì není žádný velký rozdíl mezi upálením v domì a na hranici a stejnì tak mezi inkvizièními vyšetøovacími metodami a husitskými cepy. Nemám ráda ani jedny. Ani inkvizitory, ani husity.
Last edited by acoma on 18 Nov 2008 20:29, edited 1 time in total.
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
Dagmar
Knìžna
Posts: 220
Joined: 05 May 2007 13:32
Location: Praha

Unread post by Dagmar »

Bernard Gui wrote:Myslite si snad ze je hezka smrt byt umlacen cepem na kasi? Nebo upalen v dome zaziva? Proc nic za nic, jen protoze jste jine viry.. Ten Zizka byl stejny vrah jako naciste. Ti take "bojovali za sve"
Bernarde , nepøeháníš už to trochu? :mrgreen:
Minulost není tøeba milovat, staèí jí rozumìt a nezapomenout, že konèí v budoucnosti. M.Ivanov
User avatar
jur
Pán
Posts: 234
Joined: 18 May 2007 09:49
Location: Polonia

Bartolomejska noc

Unread post by jur »

Bernard Gui wrote: "bojovali za sve""
Pariz, noc 23 / 24 srpen 1572 - udalosti zname jako Bartolomejska noc. Tam se take bojovalo za sve.
User avatar
Zany
Král
Posts: 1250
Joined: 07 Oct 2007 19:37
Location: Praha
Has thanked: 1 time

Re: Bartolomejska noc

Unread post by Zany »

jur wrote:
Bernard Gui wrote: "bojovali za sve""
Pariz, noc 23 / 24 srpen 1572 - udalosti zname jako Bartolomejska noc. Tam se take bojovalo za sve.
A nejen Paøíž, v tom srpnu bylo veselo po celé Francii
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

Bernard Gui wrote:Myslite si snad ze je hezka smrt byt umlacen cepem na kasi? Nebo upalen v dome zaziva? Proc nic za nic, jen protoze jste jine viry..
Jsem ráda, že to øíkáte zrovna Vy, Bernarde. :twisted:
User avatar
Dagmar
Knìžna
Posts: 220
Joined: 05 May 2007 13:32
Location: Praha

Unread post by Dagmar »

Viola wrote:
Bernard Gui wrote:Myslite si snad ze je hezka smrt byt umlacen cepem na kasi? Nebo upalen v dome zaziva? Proc nic za nic, jen protoze jste jine viry..
Jsem ráda, že to øíkáte zrovna Vy, Bernarde. :twisted:
Bernard zøejmì pøehlíží i øádìní katolíkù za vlády Marie Tudorovny v Anglii. :mrgreen:
Minulost není tøeba milovat, staèí jí rozumìt a nezapomenout, že konèí v budoucnosti. M.Ivanov
User avatar
duli
Paní
Posts: 299
Joined: 26 Sep 2008 21:00
Location: 1 km od Prahy

Unread post by duli »

Proèpak se jí øíkalo Bloody Mary (teï nemyslete na koktejl)??? :?:
Všechno je jinak.
Poznávej cesty Páně.
User avatar
Dagmar
Knìžna
Posts: 220
Joined: 05 May 2007 13:32
Location: Praha

Unread post by Dagmar »

duli wrote:Proèpak se jí øíkalo Bloody Mary (teï nemyslete na koktejl)??? :?:
...zøejmì proto, že byla mírumilovná katolická oveèka(?)... #-o
Minulost není tøeba milovat, staèí jí rozumìt a nezapomenout, že konèí v budoucnosti. M.Ivanov