Hrad Starý Jičín

Hradiště, hrady, tvrze a jiná sídla nobility. Dnešní propagace a obnova.

Moderator: Zany

User avatar
elizabeth
Vévodkyně
Posts: 2183
Joined: 04 Sep 2006 15:24
Location: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Been thanked: 1 time

Hrad Starý Jičín

Unread post by elizabeth »

Jak mnozí z vás vìdí, mám tento kdysi mocný hrad :lol: pøímo u nosu a je jeden z mála, na nìmž bývám velmi èastým a velmi pravidelným hostem.

Seøadila jsem informace, které jsem zatím rùzným zpùsobem nalezla. Od vás uvítám další informace, které víte o hradì samotném i jeho majitelích. Tìším se zde s vámi nìkdy na vidìnou.

Poloha Hradu:
5 km JZ od Nového Jièína. Zbytky hradu stojí v Moravské bránì na Starojickém kopci, vysokém 486 m, který je oddìlen od ostatního pøedhùøí Beskyd.

Historie osídlení:
Území obce a její okolí lákalo k osídlení již v pravìku. Procházela tudy prastará spojnice od Jadranu k Baltskému moøi, známá též jako jantarová cesta. Výrazná poloha Starojického kopce s možností pøehledné kontroly širokého okolí pøitahovala pøíslušníky rùzných pravìkých kultur. Svìdèí o tom èetné archeologické nálezy (pazourkové nástroje, ozdoby, keramika, žárové i kostrové hroby) z doby bronzové a laténské, které se vyskytují na kopci i v jeho okolí.


Po osídlení naší vlasti Slovany nabyl Starojický kopec asi záhy funkce strážiska. Koncem 12. nebo na samém poèátku 13. století se strážisko mìní v pohranièní hrad støežící cestu do Polska. Hrad mìl funkci vojenskou, z malé èásti snad i správní a odpoèinkovou. Pod ním vznikla malá osada hradèanù nynìjší Starý Jièín, který byl asi po nìjakou dobu nejzazším trvale osídleným místem pøi stezce. Nasvìdèuje tomu i okolnost, že starojický kostel je zasvìcen sv. Václavu, podle tehdejšího pojetí patronovi státní hranice. Hrad i osada pod ním má nespornì jméno slovanské, související se slovem nebo vlastním jménem Dik -divý èlovìk, divokých mravù, divoèák. Dotvoøen pøíponou -ín znamená Dikùv /majetek/.

Historie Hradu

Starý Jièín se stal již na poèátku 13. století tržní vsí. Pøi spojovacích cestách s okolím vznikaly další kolonizaèní osady. Tyto se stávají souèástí panství, jehož tržním centrem je Starý Jièín. Patrnì již kolem r. 1230 získal Starý Jièín s okolím Arnold z Hückeswagenu, šlechtic pocházející z Porýní, jenž zastával dosti významné místo v družinì Pøemysla Otakara I. První písemná zmínka o hradu (postaveném v místì pùvodní døevìné tvrze) pochází ze 14.7.1240, kdy Arnold z Hückeswagenu vydával v "Ditschin" darovací listinu pro premonstráty ve Steinfeldu. Po svém založení mìl hrad funkci vojenskou a strážní. Hlavnì vzhledem ke své strategické poloze blízko obchodní cesty do Polska a také u vstupu do Moravské brány.Poèátkem 14. století se stal držitelem hradu rod pánù z Kravaø, kteøí hrad rozšíøili pøistavìním paláce pøi západní hradbì. Po nìkolika zmìnách majitelù po husitských válkách získává panství na poèátku 16. století rod pánù ze Žerotína. Ti provedli poslední stavební úpravy, když pøistavìli renesanèní palác a renesanèní dìlové bašty. Za úèast na stavovském povstání ztratil Vilém Bedøich ze Žerotína ètyøi pìtiny majetku. Mezi nimi i panství Starý Jièín. 1624 bylo panství pøiøèeno charvátskému bánovi Mikuláši Frankopávovi z Tržacu. Hrad byl v prùbìhu tøicetileté války obsazován vojsky obou táborù. Po válce se v držení Starého Jièína se v prùbìhu 17. a 18. století vystøídala øada rodù. V roce 1727 postavili tehdejší majitelé panství Zenonové z Dannhousen v mìsteèku nový malý zámek pod kostelem, který byl v následujícím století prodán obci k umístìní školy.
Koncem 18. století se hrad i panství dostávají do majetkù rodù Seilernù, kteøí jej drželi do roku 1906. Vzhledem k nezájmu majitelù hrad rychle podléhal rozkladu Ovšem majitelé už nemìli o hrad zájem, ten rychle chátral. Posledními majiteli se po roce 1906 stává dr. Bedøich hrabì Deym ze Støíteže a po nìm jeho pìt dcer.
Bohužel ani jeho snaha o úpravu hradu na poèátku 20. století nezabránila hlodajícímu zubu èasu a z kdysi mohutného hradu se stala zøícenina
Do dnešních èasù se zachovaly èásti hradeb, hranolová vìž se vstupní branou, zdivo renesanèního paláce a dìlové bašty. Nejlépe zachovalou èástí je vnitøní hrad, jehož vnìjší obvodové zdi se zachovaly až do výše 2. patra, zachováno též torzo okrouhlé vìže. V roce 1996 byla zrekonstruována strážní vìž a upravena na hradní kavárnu a vyhlídku, kde je umístìna expozice historie hradu. V roce 1996 byla obcí zrekonstruována hradní vìž. V pøízemí vìže se nachází stylová restaurace. V patrech byla nainstalována dobová expozice zbroje a dokumentù o hradì a panství Starý Jièín.


A bez obrázku by to nebylo ono:


Image ImageImage
Image
Image

Image
a zámek z roku 1727, v nìmž pozdìji byla škola:

Image


další pak zde a zde

Zdroji informací byly:
http://www.zsstjicin.edunet.cz/stjicin.html
http://www.stary-jicin.cz/hrad.asp?NCTS ... 7305555556
http://www.hrady.cz/index.php?OID=292
http://www.atlasceska.cz/moravskoslezsk ... ary-jicin/
Last edited by elizabeth on 06 Apr 2008 17:47, edited 2 times in total.
"Prima lex historiae est, ne quid falsi dicere audeat" (Cicero)
User avatar
Zany
Král
Posts: 1250
Joined: 07 Oct 2007 19:37
Location: Praha
Has thanked: 1 time

Unread post by Zany »

o hradu kromì obvyklých encyklopedických zdrojù více:
Rostislav Vojkovský: Starý Jièín, Beatris, Dobrá 2001, ISBN 80-86737-47-0
Jiøí Tichánek, Zdenìk Šerý: Šlechtická sídla na Novojièínsku, Jiøí Müller - Butterfly, Opava 2003, ISBN 80-239-1701-2 (str. 236-253)
Katerina
Královna
Posts: 1797
Joined: 29 Jan 2007 16:32
Location: Velvary
Been thanked: 1 time

Unread post by Katerina »

Hezký !!!

Jen jsem si chtìla ovìøit, když jedu do Ostravy ,z Bìlotína smìr Starý a NOvý Jièín tak pøed odboèkou na NOvý Jièín jedu takovou jakoby dálnicí s mírnejma zatáèkama, než zaèínám sjíždìt z kopce smìr Pøíbor. A pøed sebou , pokud mì pamìt neklame po levé ruce vidím z té rychlostní komunikace hrad na kopci, je úžasný a pokaždé jsem si øíkala, že jednou musím z té Ostravy vyjet domù døív a dojet se tam podívat - Je to on ?
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.
User avatar
Zany
Král
Posts: 1250
Joined: 07 Oct 2007 19:37
Location: Praha
Has thanked: 1 time

Unread post by Zany »

Katerina wrote:po levé ruce vidím z té rychlostní komunikace hrad na kopci, je úžasný a pokaždé jsem si øíkala, že jednou musím z té Ostravy vyjet domù døív a dojet se tam podívat - Je to on ?
jo, to je pøesnì on :)
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Rekonstrukce hradu pro dobu kolem r. 1690

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Image
Beatris.cz
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Rekonstrukce hradu kolem r. 1400

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Image
Beatris.cz
reg

Webkamera Hrad Starý Jièín

Unread post by reg »

Webkamera Hrad Starý Jièín - pohled z hradní vìže
Smil z Lichtenburka
Poddaný
Posts: 2
Joined: 18 Jan 2010 09:31

Re: Hrad Starý Jičín

Unread post by Smil z Lichtenburka »

hrad je hezky, jen je skoda ze se o nem nikde moc neemluvi, jsem z jizni moravy a v miste meho sidla se o nmem moc nevi, do doby nez jsme zde loni vystupoivali se skupinou mi o jicine nebylo znamo nic :cry: ale to same muze byt zas na severu, kde nikdo nebude znat me sidelni hrady
maresch
Rytíř
Posts: 178
Joined: 22 Mar 2009 10:41

Re: Hrad Starý Jičín

Unread post by maresch »

Jen ty arkýře na věži, trošku kazí dojem. Jinak je hrad super.
User avatar
elizabeth
Vévodkyně
Posts: 2183
Joined: 04 Sep 2006 15:24
Location: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Been thanked: 1 time

Něco pro Ježka a nejen pro něj...

Unread post by elizabeth »

http://www.muzeumnj.cz/aktuality/hrad-a ... jicin.html" onclick="window.open(this.href);return false;
"Prima lex historiae est, ne quid falsi dicere audeat" (Cicero)
mmac
Rytíř
Posts: 170
Joined: 22 May 2015 19:15
Location: Holešov

Re: Hrad Starý Jičín

Unread post by mmac »

Už jsem tou popisovanou cestou na Ostravu docela dlouho nejel, ale pochybuji, že se za tu dobu něco změnilo. Dominantní Starojický kopec s hradem na vrcholu je sice nepřehlédnutelný, ale co moje paměť sahá, hrad samotný vždycky z velké části zakrývaly stromy. Zvláště právě ze strany oné silnice. To je samozřejmě problém většiny hradů a u zřícenin to platí téměř na 100 %.
Na kopci Chlum u Bystřice pod Hostýnem v minulých letech (údajně) zaúřadoval kůrovec a byl vymýcen celý vrchol kopce. V plné kráse se tak ukázaly valy a centrální pahorek zaniklého hradu, jak jej nebylo možno spatřit desítky, možná i stovky let ... Ochránci přírody mě asi budou kamenovat, ale bylo by hezké, kdyby i Starojický kopec navštívil kůrovec, aby byl viditelný celý hradní areál.
P. S. : nedávno jsem byl u myslivecké chaty nad obcí Branky u Valašského Meziříčí (je to nedaleko vrcholu Sedliska - 414 m. n. m.) ... průsekem v lese bylo odtamtud vidět velkou část údolí se Starojickým kopcem ... povim vám - byl to úchvatný pohled :clap:
Ale k hradu samotnému ... disponujete někdo kompletní posloupností majitelů hradu ??
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3677
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Re: Hrad Starý Jičín

Unread post by Ježek »

Tak na rychlo, určitě to nebude zcela přesné. Na druhou stranu existuje ještě brožurka nakladatelství Putujme, ale ta je dělá podle literatury, ne pramenů, takže tam jsou taky nepřesnosti.

Adolf Turek, Hrad Starý Jičín, 1965.
turek_sj1.PNG
turek_sj2.PNG
turek_sj3.PNG
turek_sj4.PNG
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.