Sudetonìmecká otázka-fakta bez emocí

pravěk, starověk, novověk, moderní období

Moderator: Ježek

Georg
Kníže
Posts: 478
Joined: 22 Mar 2007 22:04
Location: Martinovo údolí

Sudetonìmecká otázka-fakta bez emocí

Unread post by Georg »

Asi nejkontroverznìjší téma našich dìjin.Na naší stranì víceménì tabu na druhé stranì snaha hrát na city,fakta zvelièovat,podávat jednostrannì nikoliv v souvislostech.Pøitom vìtšina událostí se dìla na základì rùzných mezinárodních smluv /i ta národnost/.
Zkusme se podívat bez emocí na nìkteré problémy-byly Sudety jejich vlastí?Bylo jim upøeno právo na sebeurèení?Existuje pararela mezi národy,které si zvolily 89 respekt.99,9% pøíklon k nacismu èi komunismu?
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".
User avatar
jur
Pán
Posts: 234
Joined: 18 May 2007 09:49
Location: Polonia

Re: Sudetonìmecká otázka-fakta bez emocí

Unread post by jur »

Georg wrote: pararela mezi národy,které si zvolily 89 respekt.99,9% pøíklon k nacismu èi komunismu?
To myslis tak, ze Nemci si zvolili nacismus a Czesi komunismus? :lol:
Tak to bude zajimava diskuse, uz se tesim na te brilantni prispevky a jeste brilantnejsi riposty. :lol:
Podle mne ta paralela tu je - oba tyto narody prosly vychovou absolutistickeho statu, a oba staveji stat (byrokraticky statni aparat?) na pedestal, kdezto my ... :lol:
Last edited by jur on 23 May 2008 14:53, edited 1 time in total.
Georg
Kníže
Posts: 478
Joined: 22 Mar 2007 22:04
Location: Martinovo údolí

Re: Sudetonìmecká otázka-fakta bez emocí

Unread post by Georg »

jur wrote:To myslis tak, ze Nemci si zvolili nacismus a Czesi komunismus?
To je ta argumentace z naší strany-zvolili si Heim ins Reich,tak jsme je tam poslali.
My si tu také nìco zvolili a každé 4 roky potvrdili.
Pøesto ,že jsme rychle vystøízlivìli,z rozjeté mašinerie pod taktovkou totalitního režimu vyskoèit bylo otázkou osobní stateènosti a ohrožením existence své i rodinných pøíslušníkù.Už proto,že se našlo dost konfidentù jak mezi èechy i nìmci,ochotných na nì upozornit pøíslušné orgány.Tady vidím tu paralelu já.
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".
Georg
Kníže
Posts: 478
Joined: 22 Mar 2007 22:04
Location: Martinovo údolí

Unread post by Georg »

Viking napsal: O odsunu sudetských Nìmcù rozhodly vitìzné mocnosti-spojenci
/Francie,SSSR,USA a Velká Británie/, a nikoliv tehdejší novì tvoøící
se Èeskoslovensko. Pokud "bývalí sudeáci" a i nìkteøí naši politikové
tvrdí opak, klamou tak veøejnost

Otázka je ,kdo koho klame.Jaká jsou fakta.
Iniciátorem odsunu byla Londýnská vláda.Ta pøedložila tzv 10bodový program nazvaný Memorandum of the Czechoslovak Government on The Problem of the German Minority in Czechoslovakia (pùvodní slovo expulsion bylo nahrazeno transfer).Po uznání USA,VB/nikoliv Francie/odjel Beneš do Moskvy pro souhlas Stalina.Odùvodnil transfer vybudováním národostního státu èechoslovákù v duchu socialistickérevoluce.
Na Jaltské konferenci nic dohodnuto nebylo.Konkrétnì se øešila pouze západní hranice Polska,nebyl ale pøijat návrh na mezinárodní kontrolu území.
Jedinì panovala shoda v tom, že prvním váleèným cílem bude odstranìní nacionálního socialismu a jeho pøívržencù v Nìmecku a závìreèném prohlášení je prohlášeno, že jejich cílem je úsilí o politickou a trestnìprávní oèistu nìmecké spoleènosti od nacionálního socialismu a militarismu. Zdùraznili však, že v žádném pøípadì nehodlají potrestat nìmecký národ jako celek .Konkrétní provedení nebylo pøijato,v podstatì bylo ponecháno na vùli jednotlivých mocností v okupaèních zonách.
Toho si byla vláda dobøe vìdoma.Jednak pøipravovala tzv Benešovy dekrety/proto je kolem nich takový humbuk,je to v podstatì jediná právní norma/,jednak již posílala tajné instrukce.Pøíkladem mùže být tajný pokyn Prokopa Drtiny skupinám odporu ve vlasti: „ ...Touto cestou (myšlen transfer) bude možno se jich snad zbavit z èásti.... Je tøeba, abychom v prvních dnech po osvobození mnohé vyøídili sami...Myslete vždy na to.....Mezinárodnímu øešení nìmecké otázky musí tedy u nás pøedcházet co nejrychlejší možné obsazení a èistka..
Mezinárodním øešením byla až Postupimská konference.V té dobì bylo již odsunuto v tzv.divokém transferu cca 800 000 lidí a asi 40 000pøišlo o život.Západní politici se dokonce obávali, že i E. Beneš, na jehož prozápadní postoj stále spoléhali, bude domácím tlakem donucen vzít vìci opìt do svých vlastních rukou.“
„Musíme koneènì pochopit, že nás netrýznil nìmecký národ, ale konkrétní lidské osoby. Zlá vùle, tupá poslušnost, lhostejnost k bližnímu- to všechno jsou vlastnosti lidí, nikoli národù.“ bylo jedním ze závìrù konference.
Last edited by Georg on 23 May 2008 22:41, edited 1 time in total.
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

název tématu

Unread post by Jiří Motyčka »

Je to zajímavý název tématu. Jen si nejsem jistý, zda vùbec tohle téma mùže nìkdo v (støední) Evropì posuzovat bez emocí. Leda tak eskymák, ale ten zas nežije v Evropì... :P
Georg
Kníže
Posts: 478
Joined: 22 Mar 2007 22:04
Location: Martinovo údolí

Unread post by Georg »

Pravda je,že žiji tam,co je 5 mìsícù sníh,mám šikmé oèi a studená voda mi nevadí. :P Ale taky jsem pøíkladem,že lze mluvit o tìchto vìcech bez emocí.Tìch objektivních podkladù je dost
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

emoce

Unread post by Jiří Motyčka »

Georg wrote:...Ale taky jsem pøíkladem,že lze mluvit o tìchto vìcech bez emocí...
...øeknìme vìtšinou. :wink: :|

Když jsem psal o emocích, mìl jsem na mysli pøedevším to, že je každému snad pochopitelné, proè "prostý" Èech bude vždy porovnávat na jedné stranì to, jak se nacizmus podepsal na tomto národì, kolik èeských židù semlel holokaust, kolik Èechù, vynikajících pøedstavitelù tohoto národa zahynulo v koncentrácích a nebo pøed popravèími èetami, kolik stateèných a obìtavých Èechù padlo v této tak zbyteèné válce, kterou nerozpoutali. Nejsem si jistý, zda se jim za to nìkdo omluvil a o dlužných váleèných reparacích ani nemluvì.
Na druhé stranì odsun Nìmcù, za který jsme se již snad omluvili...

Dá se tohle vùbec porovnávat? Mùžeme snad na odsun pohlížet dnešníma oèima? Mùžeme my vùbec pochopit tolik lidského utrpení, které se dotklo mnoha èeských rodin, a potkalo nejenom tento národ? Lze naopak nepochopit, že tyto potoky slz se v pováleèné dobì promìnily a koncentrovaly do jejiného pocitu - NENÁVISTI? Je to to tak tìžké se vžít do osudù tìchto lidí a pochopit jejich utrpení? A nakonec se znovu ptám: "Lze toto období posuzovat bez emocí?"...
Georg
Kníže
Posts: 478
Joined: 22 Mar 2007 22:04
Location: Martinovo údolí

Unread post by Georg »

Jednoznaèná odpovìï ano.Chápu,že je to tìžké,hlavnì proto,když se dalších 60let obì strany vìnují nikoliv faktùm ale právì høe na city.A pokud se již na nìkteré dostane,jsou zkreslena,jednostranná a zavádìjící.A právì poznání skuteènosti umožòuje ten balast odhodit a zachovat si chladnou hlavu.
Tvé argumenty bych právì fakty mohl pøinejmenším zrelatizovat.Ale to není cíl.
Nevím,kdo se sud. nìmcùm omluvil za èes. národ.
Nezeplacené váleèné reparace?Celkové váleèné reparace Vítìzným mocnostem byly vyèísleny na 383mld .USD kupní síly z roku 1938.Z toho nám pøipadlo 4,57%K tomu èást zlatých rezerv pøevezená do Franfurtu/kde jsme k nim pøišli?/ a aktiva ze salda zahr. obchodu.Neuznány byly pohledávky nemaj.charakteru-napø práce v v nìmecku nucenì nasazených,dùchody sirotkùm apod.My pøeci byli s nìmci v dobì 2ww v míru a plnili zbrojní zakázky Nìmecka jen to fištìlo.A oni nám platili,i když ne všechno.Rozhodnutím vítìzných mocností ze dne 2.8. 1945jsme mìli použít konfiskovaný majetek/což zaèal již Beneš s dostateèným pøedstihem/ tzv.nìmecký nepøátelský majetek.
Pøiøknuté váleèné reparace získala ÈSR v kategorii B z podílu celkem 1650 rozebraných prùmyslových závodù/v hodnotì pouze 4,23%podílu/.
Co je šokující?Beneš ,aèkoliv se ve svém 10bodovém memorandu zavázal použít zabavený majetek sud.n. k reparacem ,požaduje v r. 1947 tento vyjmout.Koncem roku 1947 se Èeskoslovensku koneènì zdaøilo docílit vynìtí sudetonìmeckého majetku z nepøátelského nìmeckého majetku u Mezispojenecké reparaèní agentury (IARA) a to i v pøípadì, nalézal-li se na území jiných státù.
Motiv byl jednoznaèný Místo vìøitelù bychom byli dlužníky.Bohužel tak otevøel cestu revanšistùm.I ministersvo zahranièí následnì konstatovalo ve své analýze,že „sice neexistují mezinárodní smlouvy, které by zapovídaly konfiskaci majetku sudetských Nìmcù, ale nejsou ani takové, které by výslovnì uznaly, že tyto konfiskace byly vnitøní záležitostí ès. státu“. Otázka reparací se øeší11.12.1973,kdy uzavøela ÈSSR a SRN bilatelární smlouvu.Nìmecko uznalo neplatnost Mnich.diktátu a my se zavázali neuplatòovat další požadavky.Otázka sud. majetku má však výše zmínìný statut-což pøiznává i hlavní zdroj mého èlánku stránky min.financí
Proè se tedy mluví dokola o tìch nezaplacených reparacích?Proè nechcem logicky nic od spojence nìmcù-slovákù?
Hodnì jsem teï na hist.stránkách v USA.Kvùli panu Jeøábovi/Kreinemu/.
Víš,že tam pøipisují vinu za rozpoutání 2WW i Èeskoslovensku?Nepøímo politikou,která vedla k Mnichovu a pøímo úèastí po boku Velkonìm.øíše pøi napadení Polska.Asi nepochopili ,jak je to s tím èeskoslovenským národem-oznaèují ho za podvod.
http://youtube.com/watch?v=q6Wn6pqLymA&feature=related
Jsou Slováci fašisty jako národ? A nebo je to dílo jedincù?
Last edited by Georg on 24 May 2008 22:03, edited 1 time in total.
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

furt dookola...

Unread post by Jiří Motyčka »

Georg wrote:Jednoznaèná odpovìï ano...
Moje je taky jednoznaèná. NE. :!:
Kladnì lze na tuto otázku odpovìdìt možná snad, když se na to díváme cynicky s odstupem více jak 60. let. Ale i o tom by se dalo pomìrnì úspìšnì pochybovat... :|
Georg wrote:...obì strany vìnují ... høe na city...
Obávám se, že z èeské strany to HRA být nemùže ani v náznaku. Pak by se jednalo opìt o cynizmus nejhrubšího kalibru.
Georg wrote:...A právì poznání skuteènosti umožòuje ten balast odhodit...
Nejsem si úplnì jistej, zda tisíce zmaøených lidských životù a potoky prolité krve jsou balastem... :?
Georg wrote:...Nevím,kdo se sud. nìmcùm omluvil za èes. národ...
To mi je líto, že máš tak krátkou pamì. Byl to exprezident Havel a dokonce i tady na fóru byl za to nìkterými - efemisticky øeèeno - znevažován.
Ale i mnohými na èeské politické scénì a to až do dnešní doby je za tento odvážný státnický èin, s nímž nemusíme úplnì všichni souhlasit, dehonestován...
Georg
Kníže
Posts: 478
Joined: 22 Mar 2007 22:04
Location: Martinovo údolí

Unread post by Georg »

Opìt nic konkrétního -škoda.Opravím se- z èeské strany je to hra na nevìdomost,které vìtšina velice ráda podléhá.
http://youtube.com/watch?v=b0AyNuNBwXQ&feature=related
Tak mne napadá opìt-myslíš,že je správné Tvé tvrzení za vše mohou Nìmci?
A teï hurá na Polsko èeskoslovenský národe!
http://youtube.com/watch?v=a-ImSNw0ipc&feature=related
a pøenesme se do souèasnosti-pozor to nejsou nìmci
http://www.youtube.com/watch?v=lOxwwzYB ... re=related
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

konkrétnì

Unread post by Jiří Motyčka »

Georg wrote:... http://youtube.com/watch?v=b0AyNuNBwXQ&feature=related
Tak mne napadá opìt-myslíš,že je správné Tvé tvrzení za vše mohou Nìmci?
A teï hurá na Polsko èeskoslovenský národe!
http://youtube.com/watch?v=a-ImSNw0ipc&feature=related
a pøenesme se do souèasnosti-pozor to nejsou nìmci
http://www.youtube.com/watch?v=lOxwwzYB ... re=related
...to se snad týká Slovenska. Bylo tenkrát "samostatné" je nyní samostatné, tak bych ho sem zatím nemontoval. Obávám se, že nechápu souvislost s tématem a dopøedu anoncuju, že to nechci ani vysvìtlit. Zatím se opìt vrame do ÈR... :wink:
Georg wrote:Opìt nic konkrétního -škoda...
Myslím, že napø. to, že jsem ti pøipomnìl, kdo se sudetským Nìmcùm omluvil, je konrétní až až...
Georg wrote:...je to hra na nevìdomost,které vìtšina velice ráda podléhá...
Prosím jich, na jakou nevìdomost? Že lidi nevìdí, že byla 2WW a kdo ji rozpoutal? Že nìkteøí neví, co poté následovalo a že po válce nebylo vše košer? Ano najdou se tací, ale jsem pevnì pøesvìdèen, že to není typický vzorek tohoto národa...

Myslím, že konkrétních žvástù i blábolù kolem tohoto kontroverzního tématu se nahovoøilo a napsalo už celkem dost a nemá absolutnì žádnou cenu je opakovat èi parafrázovat. Tomu jsem se chtìl vyhnout obloukem, protože události nedávné historie jsou docela dobøe známy, vymláceny prázdné slámy byly už stohy a netøeba tady na fóru dìlat jakési "politické" školení. Toho jsme si v nedávných dobách užili mìrou vrchovatou.
Proto jsem se ve svém vstupním pøíspìvku snažil vysvìtlit (ano, emotivnì!) proè se spousta Èechù dívá na odsun Nìmcù tak, že pro mnohé jiné je to zas nepøijatelné. Excesy, k nimž pøi odsunu Nìmcù docházelo, jsem snad neomlouval, pouze jsem se snažil napsat o tom, proè je i tohle tøeba chápat v širších souvislostech, leè nebyl jsem pochopen.
Zdùraznili však, že v žádném pøípadì nehodlají potrestat nìmecký národ jako celek.
Pak ale nikdo nemùže chtít po nás, abychom flagelantsky potrestali celý èeský národ - tøeba za odsun. To je pøece legitimní požadavek, nebo ne?...

BTW. Argument, že válku rozpoutala politika ÈSR, ten nám tady opravdu chybìl, proto se tady velice rychle objevil. :evil: S tím bych velice opatrnì operoval, pokud vùbec, a to bez ohledu na to, kde se objevil... =; [-X Co ještì dalšího "zajímavého" se tady dozvíme. :roll:

Asi to bude zase málo konkrétní, ale já èasem tøeba nìco "konkrétního" napíšu.
Georg
Kníže
Posts: 478
Joined: 22 Mar 2007 22:04
Location: Martinovo údolí

Re: konkrétnì

Unread post by Georg »

Jiøí Motyèka wrote: Budu upøímný.Zabýváš se údobím,které bylo jednoznaènì nejvìtším masakrem v našich dìjinách.Trpìlivì,na základì histor. skuteèností se snažíš vnést jiné svìtlo.Já do toho moc nemluvím,dávám dohromady vše konkrétní pro a proti a dodnes moc jasno nemám.Spíš tak nìkdy pøemýšlím/kacíøsky/,co by bylo,kdyby v Kostnici dlouhodobì pršelo,jaký odkaz jsme si vzali ze známého "žít v pravdì".Souèasnì mì udivuje jak je okamžitì zde jasno s nìmci,kolik lží a polopravd je tu bernou mincí.
Že nìkteøí neví, co poté následovalo a že po válce nebylo vše košer? Ano najdou se tací, ale jsem pevnì pøesvìdèen, že to není typický vzorek tohoto národa...
Souhlas,ale ten typický vzorek má ,dle tvých slov,zøejmì zatemnìn mozek nenávistí,dokoleèka papouškuje komunistyvytvoøená klišé,bohužel stav je setrvalý i po r.1989.
Co ještì dalšího "zajímavého" se tady dozvíme. :roll:
Pokud nechci hovoøit o konkrétních doložitelných vìcech,tak nic.Pokud dopøedu anoncuji,že se nemíním bavit o èsl.národu,pouze popøu v podstatì historický vznik ÈSR.
Asi to bude zase málo konkrétní, ale já èasem tøeba nìco "konkrétního" napíšu.[/
quote]
Budu velice rád.Zatím byly pouze reparace,ty jsem vysvìtlil a budu vdìèný za protiargumenty.
A k omluvì Václava Havla.Opìt jedna z polopravd.
10.12.byl navržen OF na úøad prezidenta..12.12.na tiskové besedì s kandidáty prohlásil,že je pro omluvu/tehdá paušálnì v r.1995 již pouze tìm na kterých bylo spácháno pøíkoøí/29.12.zvolen prezidentem
Relevantnost tìch slov je asi jako když kandidát Sládek hovoøil o øešení cikánské otázky.
Zadej si do prohlížeèe omluva Václava HavlaDesítky položek o tom,jak v r.1900 jako prezident pronesl proslul nechvalnì známou omluvou sud. nìmcùm.Žít v pravdì,nebo si lhát do vlastní kapsy
Last edited by Georg on 25 May 2008 13:38, edited 1 time in total.
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: konkrétnì

Unread post by Jiří Motyčka »

Georg wrote:...Trpìlivì,na základì histor. skuteèností se snažíš vnést jiné svìtlo...
Nesnažím. Tyto ambice nemám. Zcela nepokrytì, upøímnì a veøejnì prohlašuji, že se do toho snažím navzdory názvu tématu vnést emoce. Jinými slovy pochopit lidi, jejich jednání v té dobì brzy po válce, proè se tak chovali tøeba k nedávnému sousedu, s nímž pøed válkou chodili do hospy, kde byl kupø. nìmecký majitel a èeští pinglové. Jiné ambice nemám a veøejnì prohlašuji, že ty lidi plnì chápu. To, zda s jejími èiny souhlasím èi nikoli, je úplnì jiná vìc. Ale to už se zase pomalu opakuji...
Georg wrote:...Zadej si do prohlížeèe omluva Václava HavlaDesítky položek o tom,jak v r.2000 jako prezident pronesl proslul nechvalnì známou omluvou sud. nìmcùm...
Ale mnì netøeba vùbec pøipomínat, že se Havel v r. 1990 omluvil a v r. 1995 tuto omluvu na základì reakcí lidí doma zase "zeslabil", ale pozor(!) - NEZRUŠIL. :!: Myslím, že tohle netøeba vùbec zlehèovat z mnoha docela prostých dùvodù: je stále jediným politikem, který to udìlal a
...Politici se vesmìs shodují, že se Václav Havel na zaèátku svého prezidentství dopustil velké chyby, když se za odsun sudetských Nìmcù osobnì omluvil...
, atd, atd. A to je pro mì rozhodující, protože jsem pøesvìdèen, že já bych nìèeho podobného schopen nebyl a øíkám opìt upøímnì a naprosto otevøenì, že by se mnì do toho ani moc nechtìlo... :|

BTW. Reparace. Nevím, co bych k tomu mìl dodávat, když jsi nám poskytl tak vyèerpávající informaci, v níž mezi øádky ètu, že jsme vlastnì dostali víc, než si zasloužili... :roll:
A navíc "plnili zbrojní zakázky Nìmecka jen to fištìlo"... A co nám asi tak zbejvalo? Celý národ se mìl stát sabotéry? Ale to my bohužel neumíme. Sorry. :oops:
Georg
Kníže
Posts: 478
Joined: 22 Mar 2007 22:04
Location: Martinovo údolí

Re: konkrétnì

Unread post by Georg »

Jiøí Motyèka wrote:
Ale mnì netøeba vùbec pøipomínat, že se Havel v r. 1990 omluvil
A poøád dokola.Data,která jsem vypsal jasnì øíkají,že v té dobì nebyl prezidentem.Možná mluvèím OF.Ale slova se vytrhnou z kontextu pozmìní se datum o rok,pak se to neustále omílá-a je z toho pravda.Pro nìkoho.Jinak se také omluvil M.Zeman.Ale teprve když nazul baèkory.
BTW. Reparace. Nevím, co bych k tomu mìl dodávat, když jsi nám poskytl tak vyèerpávající informaci, v níž mezi øádky ètu, že jsme vlastnì dostali víc, než si zasloužili... :: roll
pokud odhodíš z oèí mhu vášní :D ,položíš si otázku-který stát v Evropì dostal po válce tak obrovské jmìní jenom odsunem odsunem 1/3 svých obyvatel.Tady nejde jen o jejich dùm, pozemky,osobní vìci,cennosti,úspory ,akcie ale majetek jako tøeba moštárny,dílny ,obchody,doly a obrovské výrobní komplexy v nejprùm.oblasti
ale i majetek obcí tzn.vodovody,lesy,pozemky,školy,vybavení hasièù,mìstské nemosnice,spolkové domy ,tìlových zaøízení,obecní byty atd.
Protože jsem dìlal restituci obecního majetku Cvikova a následnì nechal udìlat zhruba ocenìní kvùli pojištìní,dìlalo to skoro 1mld.Kè v cenách roku 1994.
To,že vìtšina osobního majetku zde byla doslova rozkradena a nebyla využita v souladu s posláním reparací je fakt na který upozornila i reparaèní komise vítìzných mocností.Nebo to chceš taky svádìt na emoce?
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: konkrétnì

Unread post by Jiří Motyčka »

Georg wrote:...A poøád dokola...
Jj, furt dokola. Ale to se dalo èekat v takovémto tématu, že... :wink:
Georg wrote:...Data,která jsem vypsal...
Georg wrote:...v r.1900 jako prezident pronesl proslul nechvalnì známou omluvou sud. nìmcùm
Georg wrote:... jasnì øíkají,že v té dobì nebyl prezidentem.
Tak v té dobì prezidentem opravdu nebyl, to ti dám klidnì i písemnì, s notáøským ovìøením a kolkem. :lol:

Ale datumy, které jsem uvedl já (1990, 1995), tak to prezidentem snad byl? Nebo už pøestávají na tomhle fóru platit pøírodní zákony. Ale ani kdyby nakrásnì prezidentem nebyl, tak založením a vstupem do OF se snad nestal politikem? ... :roll: #-o :-s A to dokonce politikem zodpovìdným za své hlášky.
Georg
Kníže
Posts: 478
Joined: 22 Mar 2007 22:04
Location: Martinovo údolí

Re: konkrétnì

Unread post by Georg »

Jiøí Motyèka wrote:
Georg wrote:...A poøád dokola...
Jj, furt dokola. Ale to se dalo èekat v takovémto tématu, že... :wink:
Mám dobrou náladu.Tak dlouho jsem se zabýval tím,proè se èeši tak rádi nechají balamutit.A teï to vím-mùže za to jejich ojedinìlá vlastnost,èi nemoc EMOCIONALISMUS.

A tak pøiøadím k emofaktùm to,že prezident Havel se v roce 1990 omluvil jménem tehdy zrovna existujícího èsl.národa,který za chvilku už zase neexistoval,za to,že èechoslováci pøestali chodit do sudetských hospod,takže, je tím pádem museli zavøít a pøedat svým bývalým kamarádùm.Ti se ukázali daleko lepšími hospodáøi,majetek náležitì zvelebili o èemž se dodnes mùžeme na každém kroku pøesvìdèit.Pod tíhou tìchto skuteèností pak v r.1995 zmírnil Havel ve svých hláškách.
Akorát mi dìlá starost ,že ten emocionalismus je asi dìdièný.Ti co by jím mohli být nakaženi vlastními zkušenostmi táhne na 80.A pokud jsem s nimi mluvil,tak mìli s odstupem èasu názory asi jako Kanuk.
U mladších roèníkù asi dochází k progresi.
Já byl proti emocionalismu oèkován od malièka zkušenostmi rodiny,která tu dobu v sudetech prožila ,až na dva pøežila a vìdìla o co tu bìželo.A ti dva dodnes nezvìstní strýcové?Nikdy jsem je nevidìl,a citovì je to asi stejné jako když mi umøel pradìda v r. 39.A rozdìlená rodina?To jsem vnímal tak,že se párkrát do roka šlo na poštu,èekalo na telefon a pak jsem slyšel Jirkooo,tady Tvoje tééétièka.A pak rozechvìlý hlas prababièky,kterou jsem nikdy na vlastní oèi nevidìl.Nikdy mne to nebavilo.Ale upøímnì -bony nebo balíèek k narozeninám s nìèím co na západì frèelo,udìlalo v èeském okolí své.
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

...

Unread post by Jiří Motyčka »

No, koukám, že si tady v podstatì povídáme sami dva, takže pokud se nìkdo nepøidá další, dám si pauzu, nebo vše podstatné, co jsem k tomuto tématu za svoji nepatrnost považoval za potøebné napsat, jsem napsal.
Georg
Kníže
Posts: 478
Joined: 22 Mar 2007 22:04
Location: Martinovo údolí

Unread post by Georg »

Kázání evangelického faráøe p. Pauluse pøeètené na sud,nìm.srazu pøed dvìmi lety/poprvé proneseno v roce 1955 na Šum. hranici/.
Sama skuteènost, že jsme tu vùbec, je žaloba i stížnost. Bìda nám však, kdybychom zùstali vìzet v pouhé té žalobì a stížnosti! Je tøeba si položit otázku: Proè? "Proè musíme dnes zùstat na této stranì hranice?" Proè jsme musili pøed
lety odejít z našich domovù? Bylo to skuteènì jen opojení svobodou, opojení mocí, které posedlo ty druhé, pouhé právo silnìjšího, který už o nás nechce ani slyšet a žene nás z domova stejnì, jako by vyhánìl pøes pole kus dobytka?
Musíme jít hloubìji na samu podstatu toho tázání. Všechno to nezaèalo pøece rokem 1945, všechno to má dlouhou pøedhistorii, nejen tam na druhé stranì, nýbrž také u nás. Než jsme byli vyhnáni a než byla vztyèena ta okázale vnìjšková hranice mezi obìma národy, mìly už oba národy v srdcích hranici vùèi sobì navzájem, mìly každý v sobì onu dìlící stìnu, nechtìly se vidìt navzájem, nechtìly nic vìdìt jeden o druhém, øekly si navzájem rozhodné ne. Je to však vždy nenávist, která øíká ne: "Nemám tì rád! Nechci, abys byl!" Nebo láska øíká: "Hlavnì že jsi se mnou!" Slovo lásky zní: "Chci, abys tu byl," jak èteme u svatého Augustina. To slovo lásky vyslovil Bùh Stvoøitel na poèátku lidských dìjin a to stvoøitelské slovo lásky platí každému z lidí a každému z národù. Bìda však tomu èlovìku a bìda tomu národu, kteøí øeknou ne tam, kde Bùh vyslovil své ano. Bìda tìm, kdo se rouhají vùèi Božské lásce Stvoøitelovì!
My víme: bezpráví nezaèalo teprve roku 1945 tím, co nás potkalo. Víme, že jsme ruèiteli za všechno, co se vám stalo v letech pøedtím, také za to, co vám bylo zpùsobeno lidmi našeho národa, kteøí nepocházeli z našeho domova. Víme dále všichni, že naše vyznání viny musí sahat desetiletí, možná staletí nazpìt do minulosti. Provinili jsme se na vás pøezíráním, pohrdáním a opovržením. Pøijímali jsme vždy znovu jako nìjakou samozøejmost službu vìrných a nesobeckých lidí vašeho národa, uèinili jsme z vás tak èasto ve svých myšlenkách, snad i ve slovech, národem pouhým služebníkù, aniž bychom byli hotovi uznat vás za sobì rovné a už to bylo jako èlovìk vùèi druhému èlovìku èi jako jeden národ vùèi tomu druhému. Byli jsme slepí vùèi hodnotám vašeho národního spoleèenství, vùèi jeho obrovskému vzestupu v minulém (rozumìj devatenáctém - pozn. pøekl.) století, který vás vašimi duchovními výkony uvedl jako rovnocenný part do symfonického souzvuku evropských národù. My víme: vraždí i ten, kdo vraždí v duchu. A pohrdání národem je takovou vraždou v duchu.
Nemáme také nijaké právo na milosrdnìjší zacházení snad z toho dùvodu, že bychom si navzájem vypoèítávali své mrtvé; abychom si snad nakonec mysleli, že budeme lepší, když poèet padlých obìtí v té naší generaci dává vìtší èíslo na naší stranì než na té druhé. Tolik viny spoèívá na obou národech, že se musíme my oba chvìt pøed Božím soudem.

Ba jo i faráø muže promluvit do duše ateistovi
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".
User avatar
Kateřina_z_Landštejna
Vévodkyně
Posts: 423
Joined: 17 Apr 2007 15:44

Unread post by Kateřina_z_Landštejna »

Ta krásná a moudrá slova by zasloužila velmi širokou publicitu a mnoho lidí by si je mìlo vzít k srdci. Zvl᚝ dnes...
Volo, multum, statim!
Georg
Kníže
Posts: 478
Joined: 22 Mar 2007 22:04
Location: Martinovo údolí

Unread post by Georg »

Mezi aktuálními èlánky se objevil také ten,který upøesòuje poèet anti fašistù mezi sudetonìm.Nìmci.Historici jejich poèet odhadují na 10-20%.
http://aktualne.centrum.cz/domaci/spole ... ro5297_0_3
Nyní si dávám dohromady fakta okolo tzv. Poézemkové reformy,o které již napsal J.Pekaø,že byla historickým nesmyslem a nebezpeènou zéležitostí.A narazil jsem na interpeleci na chování uèitelky v Teolicích.Zaujalo mne co provedla.Dala diktát...odcituji závadnou èást:
Obrovská aréna pro 60.000 lidí. - V 11 hodin poèátek zahájení. Hudební kapely hrají národní hymny. - Masy lidu zpívají s sebou, orkán jásotu. - Závodníci 28 národù nastupují. - V èele bylo Øecko, následováno Australií, Belgií, Bulharskem atd. Každý národ uvítán potleskem. - Postavení do øad. - Øíšský kancléø Hitler prohlašuje olympijské zimní hry 1936 v Garmisch-Partenkirchenu za zahájené. - Zaznìla olympijská hymna. -
Znìní interpelace:Tento návod ukazuje zcela jasné tendenci úlohy, která nemìla býti nièím jiným nežli vynášením Tøetí øíše a jejího nynìjšího øíšského kancléøe do nebes. Nemyslíme, že mùže býti úkolem uèitelky na èeskoslovenské škole oslavovati øíši a kancléøe, jejichž systém je v pøímém rozporu se systémem naší zemì. Takovéto vyuèovací methody jsou vysloveným politickým vyuèováním ve smyslu hakenkrajclerské strany, jež za žádných okolností nelze trpìti. Takovýmito úlohami a smìrem, jaký jím dává uèitelka, mají býti dìti vychovávány v duchu režimu, který nyní vládne v Nìmecku. Tento režim je režim nesvobody a násilí opakem ke svobodì a demokracii, která vládne u nás.

Tážeme se pana ministra, zdali jest ochoten trpìti takovýto nešvar anebo co zamýšlí uèiniti, aby pro budoucnost znemožnil takovéto zneužití vyuèování.

V Praze dne 24, bøezna 1936.
Na celém mne zarazilo,že tuto interpelaci podala skupina nìmecky mluvících senátorù.
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".