Obnova zřícenin

Hradiště, hrady, tvrze a jiná sídla nobility. Dnešní propagace a obnova.

Moderator: Zany

Obnova památek

Prospìšná
17
59%
Prospìšná, ale...
12
41%
Neprospìšná
0
No votes
 
Total votes: 29

User avatar
Ježek
Král
Posts: 3679
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Obnova zřícenin

Unread post by Ježek »

Co vy na to?
User avatar
Aba
Poddaný
Posts: 3
Joined: 12 Dec 2005 20:16

Unread post by Aba »

Nevím, jestli jsem správnì pochopil otázku. Je myšleno jako postavit z øíceniny nový funkèní hrad èi zámek???
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3679
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Unread post by Ježek »

Tøeba i to... tøeba tady se mùžou názory dost rùznit
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Nikoliv dostavba...

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Asi je toto téma málo frekventované tím, že to vùbec není jednoduchá otázka. Mnohem složitìjší se však stává, pokud ji èlovìk øeší pøímo v praxi.
U zøícenin kaplí a kostelù je, dle mého, jenom ku prospìchu vìci, když se vystaví v témže duchu, v jakém byl objekt pøed jeho zøícením. Takto zachránìných kaplí je v èechách naštìstí èím dál víc.
Zcela opaèný je pak výsledek pøi snaze dostavby zøíceniny hradní. Tam bych se zdržoval jakýchkoli okázalých dostaveb s výjimkou zastøešení, zakonservování, nebo nutného dozdìní a zabezpeèení zdiva.
Odstrašujícím pøíkladem mùže být lesní romantický hrádek AICHELBURG. Pùvodnì byl vystaven v duchu romantiky v Krkonoších bìhem 19. století k poctì hrabìte Bertholda Aicheilburga. V posledních letech se zchátralé zøíceniny ujal místní Spolek, který stavbu dokonèil v tak nevkusném stylu, že jsem nic horšího za celou dobu v naší zemi nevidìl. :!:
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3679
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Unread post by Ježek »

ReKONSTRUKCE znièeného hradu je podle mne velká hloupost a to i v pøípadì, že se rekonstruuje podle nìjakých rytin, plány nejsou.
Zajištìní rozpadající zøíceniny je jedna z nejlepších vìcí v oboru, ovšem aè ji dìlá nìjaké sdružení, musí být profesionální, nejlépe podle plánu nìjakého odborníka. Památkový ústav na to peníze nemá, tak je dobøe, že se toho ujímají spolky z nestátního sektoru - je jich èím dál víc, ku prospìchu èeských památek. Jejich úsilí není bìhem na krátkou trať, je to dobrá investice (ale velmi drahá) do budoucna.
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

obnova zøícenin

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

To je pravda, navíc odborné plány (zjišťovací výzkumy, projekty ap.) jsou z památkového zákona vùbec podmínkou k tomu, aby se nìco v tomto duchu mohlo dìlat. Problém je ale vážnì v tom, že stát nemá (ani nechce mít) na toto peníze, takže pokud se nejedná o hrad zaøazený do kategorie národních kulturních památek, má pramalou šanci k záchranì. Tou šancí jsou ještì právì ty spolky a dobrovolná sdružení, ale i ty mají èasto sami s sebou problémy.
Kritizovaná byla taky rekonstrukce zachovalého hradu KOKOøÍNA. Podílelo se na tom dost lidí, kapacit té doby, pracovalo se na základì rytin a odborných rad a pøesto se na to snesla vlna kritiky. Velice zdaøile vypadají i èásteèné rekonstrukce a zastøešování hradu HELFŠTÝNA, jednoho z nejvìtších hradù na Moravì.
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3679
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Zastøešování

Unread post by Ježek »

Zastøešování je také vlastnì zásah do organismu hradu, tak se k tomu nestavím kladnì. Když už se palác zastøeší, tak se mohou stejnì jako døevìná støecha vybudovat døevìná patra a následnì zaèít stavìt kamenné hradby. Na druhou stranu lepší pokladna pod støechou, než nevzhledná budka na nádvoøí.

Jiná vìc je, postavit si hrad nový, podle vlastních plánù a podle støedovìkých technik. Nevzpomenu si na ten francouzský v Burgundsku, poblíž Cluny. Myslím zaèíná na G. A dokonèen má být v roce 2024.
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Re: Zastøešování

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Pravda, zastøešování je vážný zásah do objektu. Rozdíl je pøedeším v tom, ze kdy objekt pochází a jestli se dozdívá pouze koruna zdiva max. do 2m nebo jestli se pøistavují celé èásti stìn tøeba do 14.metrové výše?

Jinak zcela nový "hrad" na "zeleném drnu" je pøíjemné architektonické osvìžení, ale už to není obnova památky. Díky však za každý takový pokus, jelikož zvláštì druhá pol. 20.stol. je architektonicky naprosto negramotná.

Stejnì tak každý pøíklad experimentální archeologie nebo formy tzv. living history" je jednou z nejpøínosnìjších vìcí pro sblížení historie. V našem státì však finanèní tok zcela míjí neziskové a nekomerèní projekty. Debaty vznikají až okolo takových památek, které se vyèíslují v hodnotì desítek milionù Kè (katedrála na Pražském hradì ap.)
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3679
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Unread post by Ježek »

I zastøešení zøíceniny, dejme tomu, že zdi nemá vùbec poškozené (hypoteticky), jen chybí støecha je výrazný zásah. Zvlášť u støedovìkých zøícenin. U novovìkých zámkù tak kritický nebudu.
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

zastøešování zøícenin

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Pokud je u støedovìkého objektu jen propadlá støecha, bez výraznìjších destrukcí zdiva budovy (což je opravdu jen nepravdìpodobná hypotéza), pak se z mého pohledu jedná jednoznaènì o záchranu zøíceniny. Nerozumím tomu pøespøíliš kritickému pohledu?
Podle mì je spíš smutný, když se nìjaké sdružení už dá do nejnutnìjších oprav a pak z nìjakého dùvodu aktivita zcela ustane. To je pro onu lokalitu mnohem výraznìjší zásah. Na spoustì místech již došlo k obnažení zdiva, k zásahu do pøirozené suťové konservace a kdo ono místo znal, tak pozná, že mu to sebralo cosi víc z celkové atmosféry místa...
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3679
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Unread post by Ježek »

Zastøešování zøícenin je skoro to samé, jako dostavba zboøených zdí. Tak to beru.
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

zastøešování zøícenin díl XXXV.

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Ježek wrote:Zastøešování zøícenin je skoro to samé, jako dostavba zboøených zdí. Tak to beru.
A basta! :D
Jenomže u dostavování zdí je ten problém, že pokud stojí zeď do výše už jen dvou metrù nad zem, všechno, co se dostavuje, je jenom na libovùli "stavitele". Tudíž renovovátor tvoøí se vší pravdìpodobností zcela jiný objekt, odlišný od toho, který chce zrekonstruovat. Ale pokud stojí ještì celé zdi, tolik variant na typ støechy už není...
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Re: Zastøešování

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Ježek wrote:Jiná vìc je, postavit si hrad nový, podle vlastních plánù a podle støedovìkých technik.
Pokud vzniká "støedovìk" na nehistorickém místì, mùže to být i pøíjemné a bez nenávrátných škod (pokud se to zas stát nerozhodne znárodòovat).
Tøeba toto? http://www.hrady.cz/index.php?pgid=vox_ ... 47&voxnum=
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Nevkus pøehnaných dostaveb hradù.

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Kokoøín byl sice sice kritizován, aè se striktnì držel historie, podobnì jako ochoz na vìži hradu Sovinec.
Za to ukázka nehistorizujícího nevkusu je tøeba mostecký HRAD HNìVÍN:
http://www.mumost.cz/mesto/historie/data/2001hnevin.jpg
a nebo již zmiòovaný lesní hrádek AICHELBURG. Tam by to v pøípadì støedovìké zøíceniny bylo možná až na žalobu. Na objekty z období romantismu se bohužel asi tak nenahlíží. Výsledek je však otøesný...
http://www.ergis.cz/krkonose/pict_db/places/49_1.jpg :evil:
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3679
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Dostavby a novostavby

Unread post by Ježek »

Já celkem nemám nic proti tomu, když si nìkdo postaví pseudostøedovìké sídlo a provozuje tam nìjakou živnost nebo tam bydlí. Vìtšinou to není historicky reálné, ale vlastník to ani netvrdí. Vždyť kolik je u nás "støedovìkých" hospod. Je to takový fantazijní støedovìk, novogotika apod. Celkem se mi ten první pøíklad líbí.
Ten druhý hrad vypadá strašnì komerènì, jako penzion v postavený v 90. letech by se mi líbil. Jinak je to znièení kulturní památky, jestli nìkdo z ruiny vytvoøil tohle.
A o tom posledním škoda mluvit. Nic než nevkus.
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Re: Nevkus pøehnaných dostaveb hradù.

Unread post by acoma »

Przemysl de Nyestieyky wrote:Kokoøín byl sice sice kritizován, aè se striktnì držel historie, podobnì jako ochoz na vìži hradu Sovinec.
Za to ukázka nehistorizujícího nevkusu je tøeba mostecký HRAD HNìVÍN:
http://www.mumost.cz/mesto/historie/data/2001hnevin.jpg
a nebo již zmiòovaný lesní hrádek AICHELBURG. Tam by to v pøípadì støedovìké zøíceniny bylo možná až na žalobu. Na objekty z období romantismu se bohužel asi tak nenahlíží. Výsledek je však otøesný...
http://www.ergis.cz/krkonose/pict_db/places/49_1.jpg :evil:

Souhlasim, oboje je opravdu vrchol nevkusu. :cry:
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

NPÚ provádí soupis ohrožených památek - více v tomto èlánku.
User avatar
Zany
Král
Posts: 1250
Joined: 07 Oct 2007 19:37
Location: Praha
Has thanked: 1 time

Unread post by Zany »

Viola wrote:NPÚ provádí soupis ohrožených památek - více v tomto èlánku.
on ten èlánek je ponìkud nepøesný, NPÚ provádí soupis již drahnì let a stejnou dobu jej pod jménem "Seznam nejohroženìjších a nevyužívaných nemovitých památek v Èeské republice" zpøístupòuje veøejnosti v knižní formì (nejstarší seznam, který se mi dostal do ruky byl z roku 99). V posledních letech je seznam i stažitelný v pdf ze stránek NPÚ (http://www.npu.cz/prur/download/pp/).
Takže hlavním pøínosem a hlavní nvinkou je vytvoøení odnože online databáze památek Monumnet, která sama o sobì funguje již také znaènou dobu.
kanuk
Zeman
Posts: 130
Joined: 27 Dec 2007 04:16
Location: Vancouver, BC

Obnova zøícenin

Unread post by kanuk »

Co byste øíkali restauraci Karlštejna, která vypadá dost jinak, než pùvodní vìž?(Jejíž obrazy jsou zachovány).
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Re: Obnova zøícenin

Unread post by Viola »

kanuk wrote:Co byste øíkali restauraci Karlštejna, která vypadá dost jinak, než pùvodní vìž?(Jejíž obrazy jsou zachovány).
Jaké restauraci?