Templáři

dějiny křesťanství, Bible, misie, mnišství a jeho řády, kláštery, svatí, inkvisice, protestantismus
Simka
Zemanka
Posts: 33
Joined: 13 Aug 2006 17:58
Location: Ešonokrk

Templáři

Unread post by Simka »

Templáøi byl rytíøský øád ve 14.stol,který bojoval a chránil krále ve jménu Ježíše Krista.
V této dobì vládl král Filip IV.Slièný.Z poèátku byl ochráncem a velkým pøítelem Templáøù,ale postupem èasu a hlavnì vlivu z Vatikánu,zaèal král mìnit názor.Vatikán mu totiž namluvil,že Templáøi vlastní ohromný majetek a tudíž tím okrádají krále.Druhým a naprosto absurdním dùvodem bylo,že Templáøi jsou Antikristi.I pøesto,že tento øád,jak už bylo napsáno bojoval za krále ve jménu Ježíše Krista a byl požehnán Vatikánem!!!!!!!!!!!!!!
Jelikož vládce nepatøil k nejbystøejším,Vatikánu nedalo moc práce a èasu,aby pøesvìdèil krále,že je potøeba tento øád znièit.
V roce 1307,13.øíjna byl úplnì znièen Templ,sídlo Templáøù.Témìø všichni byli usmrceni,jen hrstka se zachránila.
Do dnešního dne se vìøí dvìma teoriím,jak Templáøský rod pokraèuje.
První teorie tvrdí,že mìli opravdu ohromný poklad,který zmizel po útìku Templáøù v moøi a stále se hledá.Až se najde,bude tam vše o tomto øádu+neskuteèné bohatství.
Druhá teorie tvrdí,že existuje tzv.Ježíšova krevní linie.Podle tìchto úvah mìl Ježíš(temláøského pùvodu) s Máøí Magdalénou dítì,možná i víc.Vychovávali je prý tajnì a ukrývali pøed øímany.Ježíšova krevní linie je prý už 2000let peèlivì støeženým tajemstvím.Chrání ji všemožné tajné spoleènosti,které bdí nad jeho potomky a pøedávají své tajemství vybrané skupinì "ILUMINÁTù".Da Vinci,Isaac Newton èi Viktor Hugo,vìtšina vìhlasných jmen minulého století-o tìch všech se pøedpolkádá,že náleželi k tajnému spojenectví ochráncù svaté krevní linie.
Za pøedpokladu,že mìl Ježíš jedno èi dvì dìti,ty taky mìly potomstvo a tak to šlo dál 2000let,tak to do dneška dìlá nìjakých 70,80 generací.Tudíž se celá planeta hemží Ježíšovými potomky.
Takže kdo ví,patøíme také mezi jeho potomky?????!!!!!
Co Vy na to?VERITAS VOS LIBERABIT.Pravda osvobozuje. ;)
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: Templáøi

Unread post by Jiří Motyčka »

Simka wrote:...Druhá teorie tvrdí,že existuje tzv.Ježíšova krevní linie.Podle tìchto úvah mìl Ježíš(temláøského pùvodu) s Máøí Magdalénou dítì,možná i víc.Vychovávali je prý tajnì a ukrývali pøed øímany.Ježíšova krevní linie je prý už 2000let peèlivì støeženým tajemstvím.Chrání ji všemožné tajné spoleènosti,které bdí nad jeho potomky a pøedávají své tajemství vybrané skupinì "ILUMINÁTù".Da Vinci,Isaac Newton èi Viktor Hugo,vìtšina vìhlasných jmen minulého století-o tìch všech se pøedpolkádá,že náleželi k tajnému spojenectví ochráncù svaté krevní linie.
Za pøedpokladu,že mìl Ježíš jedno èi dvì dìti,ty taky mìly potomstvo a tak to šlo dál 2000let,tak to do dneška dìlá nìjakých 70,80 generací.Tudíž se celá planeta hemží Ježíšovými potomky.
Takže kdo ví,patøíme také mezi jeho potomky?????!!!!!
Co Vy na to?...
Pøipomíná to Šifru mistra Leonarda. :(
Je-li tomu tak, netøeba se k tomu vyjadøovat. Myslím, že nìkde na tomto fóru jsem to již komentoval a nechci se k tomu vracet. To "potìšení" pøenechám pøípadnì druhým...
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3676
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times

Unread post by Ježek »

1) Papež v té dobì nesídlil ve Vátikánu, ale v v jihofrancouzském Avignonu, i díky tomu byl loutkou francouzského krále Filipa Slièného, který se topil ve dluzích a templáøské zlato potøeboval...
V Francii konfiskace templáøského majetku probìhla dokonale, v Nìmecku, u nás, Itálii a východní a severní Evropì bych vìøil, že se dala èást pokladu zpochybnit a "ukrást".
2)Ta druhá teorie je z tý komerèní knihy ne? Šifra mistra Leonarda. To je prakticky, neèet jsem to, spojení kasovních trhákù. Templáøi a Svatý grál vyjdou vždycky, praštìná teorie s Ježíšem taky mùže ke koupi pøinutit další lidi. I tady je nejètenìjším èlánkem èlánek o Templáøích, i když tu je mnoho daleko lepších (vìtšinou jsem je nepsal já). Spolužák to èetl, vyprávìl, že se dostal ke Sv. grálu, ale že to není kalich. Bylo mi podle kvality jasný, že to nejspíš bude nìjaká krabice, která léèí lidi, pùvodem od mimozemšťanù. Takovouhle váhu pøikládám tý knize a teorii z hlediska historie. A to nemluvím o tom, že to solidnì uráží církev
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Re: Templáøi

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Jiøí Motyèka wrote: Pøipomíná to Šifru mistra Leonarda. :(
Je-li tomu tak, netøeba se k tomu vyjadøovat. Myslím, že nìkde na tomto fóru jsem to již komentoval a nechci se k tomu vracet....
Možná´s taky mohl pøipojit odkaz na to, kde´s na to již svou zatrpklost vyléval. :D
Já film ani knihu taky nevidìl, ale pokud je tam v hereckém obsazení Tom Hanks, ten se obyèejnì propùjèuje spíš filmùm na úrovni. Já to pùvodnì taky odmítal, ale on to není jen komerèní trhák smyšlen nìjakým penìzlaèným šmudlou scénáristou... Sice tam je manipulováno s fakty a komercí, ale celé to vzniklo na základì vìdeètìjším, kde dokonce šlo o soudní spory o "vykrádání" práce...?
http://www.blisty.cz/art/22676.html. Tady se o taky o nìèem podobným diskutuje...
Ježek wrote:...A to nemluvím o tom, že to solidnì uráží církev
Ani se nedivím, když jim nìkdo sahá na Krista. Co jim to dalo práce, než na nikajském koncilu vystøíhali pasáže z Bible, které se jim nehodili. Skoro i Janovo evangelium bylo oznaèeno za apokryf... Teď už nikomu nic neøíkají evangelia, která církev neuznala. Tohle je pro ni pøeci jen rána pod pás, protože víøí vlnu polemiky, stírá nános zažitosti (aè pomocí pokroucených historických faktù)...
Simka
Zemanka
Posts: 33
Joined: 13 Aug 2006 17:58
Location: Ešonokrk

Re: Templáøi

Unread post by Simka »

Je to z knihy o Templáøích.Pøekvapují mne celkem ostré reakce,ale brz odpovídajícího vysvìtlení.Tak se vyjádøete,zda to je pravda èi nikoliv.A napište,co si myslíte.Jak to podle Vás je?!
Netvrdím,že je to pravda,je to legenda.
Je na Vás,jak si to pøeberete.VERITAS VOS LIBERABIT.Pravda osvobozuje. :roll:
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3676
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times

Legenda

Unread post by Ježek »

Legendì o Templáøském zlatì bych vìøil, výmyslu britského spisovatele nikdy. To jsou nic než jen výmysly, které mìli zajistit úspìch té knihy.
Simka
Zemanka
Posts: 33
Joined: 13 Aug 2006 17:58
Location: Ešonokrk

Re: Templáøi

Unread post by Simka »

Souhlasím,že ta teorie o Ježíšovi je opravdu hodnì pøehnaná.Ten poklad ale prý opravdu existuje.Bohužel to nikdo nemùže potvrdit.Moc by mne zajímalo jak to doopravdy bylo.Je to legenda a mùžeme tedy jen spekulovat a domnívat se.Ale øeknìte,není to hezké,že takovì legendy existují?!
Tøeba se nìkdy v budoucnu dozvíme více od seriozních vìdcù........VERITAS VOS LIBERABIT.Pravda osvobozuje. ;)[/quote]
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Re: Templáøi

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Simka wrote:...Je to legenda a mùžeme tedy jen spekulovat...
To jsou jen pohádky..., øíkají odborníci a vìtšinou obrací o 180° ve chvíli, když najdou støep, který dosavadní teorie vyvrací. Legendám vìøili nejen prostí lidé, ale i králové a uèenci, jelikož každá legenda na nìjakém základì povstala - pøestože v koneèném dùsledku s tím již nic spoleèného mít nemusela. Vyvracením teorií se však objasòují fakta.
Ježek, jakožto znalec "pravìkého støedovìku" :D , by se mohl vyjádøit, jak se na Templáøe dívaly dobové kroniky...?
Simka
Zemanka
Posts: 33
Joined: 13 Aug 2006 17:58
Location: Ešonokrk

Re: Templáøi

Unread post by Simka »

To by mne také zajímalo.
A legendám vìøí nejen prostí lidé......
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: Templáøi

Unread post by Jiří Motyčka »

Przemysl de Nyestieyky wrote:...aè pomocí pokroucených historických faktù...
Velice zvláštní eufemistické vyjádøení pro fikci...
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: Templáøi

Unread post by Jiří Motyčka »

Przemysl de Nyestieyky wrote:...Možná´s taky mohl pøipojit odkaz na to, kde´s na to již svou zatrpklost vyléval. :D ...
Sorry! To bylo u "nás doma": http://www.husitstvi.cz/forum/viewtopic ... narda#2365 .
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Re: Templáøi

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Jiøí Motyèka wrote:
Przemysl de Nyestieyky wrote:...aè pomocí pokroucených historických faktù...
Velice zvláštní eufemistické vyjádøení pro fikci...
Nevím, jestli jde o eufemismus. Pro mì je na celé spekulaci dùležité to, že to rozvíøí polemiku a plameny diskuse ošlehají vše co bude kolem, tak se mezi rùznými tlachy oživí i tendence zviditelnìní seriozních závìrù. èím víc bude manipulováno s pokroucenými fakty, tím víc to prospìje k nutnosti vyjádøení druhé strany... Vše špatné je k nìèemu dobré; ...ale tyto obecné debaty se jistì pøíliš nevztahují k Templáøùm. :)
Guest

Unread post by Guest »

videl jsem nejaky dokument, jiz v tomto stoleti se jeden typ pokusil jezisuv rodokmen zfalsovat, cele to vedlo k merovejcum a pozdeji k jemu samotnemu, zakladeteli nejakeho radu v Sionu nebo tak nejak, sledovalo to komercni ucely. prave na zaklade teto story byla napsana nekdy v 80. letech kniha, na jejim zaklade nova kniha a pak. co uz ale nebylo zmineno je fakt ze na celem zacatku slo o podvrh...kazdopadne nejaka rodova linie jezise klidne muze byt, ale nemyslim si, ze by byla nekym strezena, proste to jen asi uz nikdy nepujde vypatrat. co se tyce templaru, zednaru a vselijakych tajnych spolku, pro obycejne lidi to ma vsechno vypadat strasne zajimave, ale verim, ze jde jen o sebranku snobu, kteri se snazi schovavat za jakesi umele vytvorene tajemno, a tezko vlastni nejaky svaty gral, ktery stejne ani nema byt chapan jako hmotna vec :twisted:
Guest

Unread post by Guest »

a pak film, melo tam byt, ale nejak mi to vypadlo :lol:
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Ježíšova pokrevní linie

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Anonymous wrote:...kazdopadne nejaka rodova linie jezise klidne muze byt, ale nemyslim si, ze by byla nekym strezena...
Nìco podobnýho si myslím taky, alespoò co se týèe novìjších dokumentù na toto téma, tak se zjišťuje, že to nebylo takový, jak se dnes presentuje. Maria Magdalena je v novìjších bádáních vykreslována zcela jinak a stejnì tak i Jidáš...
Nevím však, jestli byla udržována nìjaká tajnost okolo pøípadného Ježíšova potomstva, ale vìøil bych tomu, že pokud nìjakého potomka mìl, tak by byla snaha jej ukrýt, ostatnì jako se tou dobou museli ukrývat i ostatní vyznavaèi Ježíšova kázání.
Existovali však rùzné esoterické a gnostické spolky, které církev potírala, protože oni ke své víøe žádnou církev nepotøebovali. A ti se taktéž nazývali køesťany. Vždyť církev, aè se opírala o Ježíše, vyšla úplnì jiným smìrem. Sestavila z nìkolika knih a evangelií Bibli jako svùj "svatý zákon" a tím se pak ohánìla. Obyèejným lidem ani nebylo možno do této knihy nahlédnout, jak byla svatá.
Vždyť kolik v Bibli evangelií zùstalo? ètyøi? Vzhledem k tomu, že minimálnì 30 jich bylo prohlášeno za "apokryf" - falsifikát.... :(
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Likvidace Templáøù

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Likvidace Templáøù - výjev z poslední kapitoly jejich historie:
Image
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: Ježíšova pokrevní linie

Unread post by Jiří Motyčka »

Przemysl de Nyestieyky wrote:...
Vždyť kolik v Bibli evangelií zùstalo? ètyøi? Vzhledem k tomu, že minimálnì 30 jich bylo prohlášeno za "apokryf" - falsifikát....
Dovolím si malou poznámku. Ano, Nový zákon obsahuje 4 evangelia. První 3 z nich (Matouš, Marek, Lukáš) jsou tzv. synoptickými evagelii, tj. velmi podobného obsahu sloužícího k porovnání tìchto tøí textù. Poslední Janovo je nazýváno "teologickým", protože je to dáno jeho pøívlastkem. Ostatní nazahrnutá (øeknìme "apokryfní", Tomášovo, nedávno objevìné Jidášovo, etc.) nejsou apokryfy ve smyslu falzifikátu. Proè tato evangelia nebyla zahrnuta do Nového zákona, by bylo na dlouhé povídání, nechci zdržovat, ale rozhodnì to nebyly (alespoò ne ty hlavní) dùvody, že se to jaksi nehodilo "obsahovì".
Last edited by Jiří Motyčka on 05 Sep 2006 15:05, edited 1 time in total.
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Re: Ježíšova pokrevní linie

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Jiøí Motyèka wrote:... nedávno objevené Ježíšovo (evangelium)...
Myslíš - Jidášovo (?). Klidnì mùžem otevøít jiné téma (støedovéká podoba Bible)... a mùžeš pokraèovat...Rád si poslechnu. :)
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: Ježíšova pokrevní linie

Unread post by Jiří Motyčka »

Przemysl de Nyestieyky wrote: ...Myslíš - Jidášovo (?). ...
Jasnì, pitomej pøeklep! Sorry! To je z toho, když myšlenky pøedbíhají pohyb prstù po klávesnici... :(
Przemysl de Nyestieyky wrote:...Klidnì mùžem otevøít jiné téma (støedovéká podoba Bible)... a mùžeš pokraèovat...
Ano, dlouhé povídání v jiném tématu...
Simka
Zemanka
Posts: 33
Joined: 13 Aug 2006 17:58
Location: Ešonokrk

Re: Ježíšova pokrevní linie

Unread post by Simka »

S tím vším se dá souhlasit.Ale tato debata se stoèila úplnì jinam.Mne by zajímalo,zda nìkdo z Vás mùže napsat více o øádu Templáøù.
Knihu i film plný fikcí jsme už probrali myslím až dost.