Dějiny UHER

pravěk, starověk, novověk, moderní období

Moderator: Ježek

User avatar
duli
Paní
Posts: 299
Joined: 26 Sep 2008 21:00
Location: 1 km od Prahy

Dějiny UHER

Unread post by duli »

Zámìrnì nepíšu dìjiny Maïarska a ani Slovenska. To jsou jen "kapky v moøi" dìjin Uher. Nežijeme ve vzduchoprázdnu a tady je to tak pìknì napsané : http://www.uhersko.com/index.htm
Esztergom (Ostøihom) byla ve støedovìku po dobu celých 300 let hlavním mìstem zemì, pozdìji církevním centrem. Krajina byla osídlena již v dobì kamenné, sloužila jako sídlo Keltùm, Øímanùm a po roce 896 Maïarùm.
Støedovìký královský hrad, pozdìji biskupský palác, byl zrekonstruován a je dnes hradním muzeem s nejvìtší ekleziologickou sbírkou v celém Maïarsku. Staré hradby zaèal stavìt v 10. století kníže Géza. Narodil se zde i syn knížete, Štìpán, pozdìjší zakladatel státu a svatoøeèený král Maïarska (975-1038). Král Béla IV. po mongolských nájezdech vystavìl hrad ve Visegrádu (hlavní mìsto za Karla Roberta z rodu Anjou) a pozdìji pøestìhovali své sídlo do Budína (také Óbuda) a Bìlehradu (Székesfehérvár). Pro nás je Visegrád (Jan Lucemburský) také zajímavý viz. http://www.poutnik.cz/evropa/madarsko/m ... -visegrad/
http://www.youtube.com/watch?v=SHfvbI3N ... re=related http://www.youtube.com/watch?v=fBACTcJo ... re=related
Naproti hradnímu muzeu v Esztergom - Ostøihom se tyèí nejvìtší z monumentálních staveb maïarské katolické církve, arcibiskupská katedrála, postavená v letech 1822 – 1856.
http://www.youtube.com/watch?v=0YHXBVbo3pk&NR=1 http://www.youtube.com/watch?v=751x91KD ... re=related
Buda (na kopci) a Peš ( nížina) vzkvétaly zejména za vlády Zikmunda Lucemburského (zøízení univerzity 1395) a Matyáše Korvína (první tiskárna 1473). Pøevážnì na budínském hradì sídlili také v letech 1490 až 1526 èeští králové Vladislav a Ludvík. Za vlády Jagelloncù èítalo budapešské trojmìstí kolem 25-30 000 obyvatel a patøilo spolu s Prahou, Vídní a Krakovem k nejvìtším sídlùm støední Evropy. Mìsto bylo dùležitým støediskem obchodu s dobytkem a vínem. A pak pøišli turci.
Last edited by duli on 03 Mar 2009 20:14, edited 5 times in total.
Všechno je jinak.
Poznávej cesty Páně.
User avatar
duli
Paní
Posts: 299
Joined: 26 Sep 2008 21:00
Location: 1 km od Prahy

Proè má svatoštìpánská koruna svùj køíž našikmo ?

Unread post by duli »

Existují jen legendy.
Ta nejvíce reálná, která vyšla v èasopise História èíslo 1, leden 2005, 5. roèník, nám vypráví o události pøi korunovaci r. 1638 manželky uherského krále Ferdinanda III. Marie Anny. Tehdy truhla s uherskými korunovaèními klenoty nešla otevøít klíèi k ní urèenými, a tak se musela otevøít pomocí zámeèníka - pravdìpodobnì velikou silou pomocí páèidel a úderù. Po otevøení truhly s korunovaèním pláštìm, žezlem, meèem atd. se pak nedaøilo vyjmout korunu z mìdìného pouzdra, které korunu mìlo chránit. Koruna byla zaseklá ve spodní èásti pouzdra, což se pøedpokládá, že bylo zpùsobeno právì násilným bušením do truhly. V dùsledku toho došlo k ohnutí vystouplého køíže na královské korunì. Navíc následnì pravdìpodobnì vznikly i praskliny na tzv. latinské èásti koruny, jenž tam zùstaly dodnes. Koruna se podle záznamù navíc dostala zpìt do truhly až po 14 dnech, což nebylo zvykem. Bìžnì se vracela pod peèetìmi ještì tentýž den pod zámky do truhly. To by rovnìž naznaèovalo, že zde byla snaha truhlu èi samotnou korunu opravit.

Nicménì toto je stále jen jedna z možných verzí. Další povìsti nám popisují ponièení køíže za doby Ladislava Pohrobka, který mìl nechat korunu pro sebe ukrást a pøi tom se poškodila nebo nám pøináší jen prosté vysvìtlení, že naklonìný køíž symbolizuje pokoru pøed Bohem - což se mi však zda jen velmi nepravdìpodobné.

Jinak Svatoštìpánská koruna byla tak èasto díky bojùm o ni èi tureckým válkám pøemisována, že bych se nedivil, že byla zkrátka poškozena pøi nìjakém transportu. Také je zajímavostí, že s korunou s naklonìným køížem je zobrazován i sv. Štìpán, což je nesmysl. Jednak koruna je o nìco mladší a dále v jeho dobì by stejnì køíž ještì naklonìn nebyl....
Zajímavá odpovìï opsaná z knihy hostù výše uvedených stránek o Uhrách.
Všechno je jinak.
Poznávej cesty Páně.
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3677
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Unread post by Ježek »

Tohle téma bych dal jinam - otázka kam, pøi rozdìlení na 3 periody støedovìku
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
duli
Paní
Posts: 299
Joined: 26 Sep 2008 21:00
Location: 1 km od Prahy

Unread post by duli »

Last edited by duli on 03 Mar 2009 23:40, edited 6 times in total.
Všechno je jinak.
Poznávej cesty Páně.
User avatar
duli
Paní
Posts: 299
Joined: 26 Sep 2008 21:00
Location: 1 km od Prahy

také dìjiny Uher

Unread post by duli »

Last edited by duli on 08 Dec 2008 22:33, edited 1 time in total.
Všechno je jinak.
Poznávej cesty Páně.
User avatar
duli
Paní
Posts: 299
Joined: 26 Sep 2008 21:00
Location: 1 km od Prahy

Turci a Uhøi

Unread post by duli »

Všechno je jinak.
Poznávej cesty Páně.
User avatar
jur
Pán
Posts: 234
Joined: 18 May 2007 09:49
Location: Polonia

Re: také dìjiny Uherska

Unread post by jur »

duli wrote:Tak jsem komentáø pøidala.
http://www.vesmir.cz/clanek.php3?CID=7559
Trianon 04.06.1920 - zbytecna krutost vuci historickym Zemim Koruny sv. Stepana.

Mam k Madarum velkou uctu a sympatii, zvlaste od casu, kdyz jsem se dozvedel, co udelal admiral Horthy Miklós v zari 1939.

Lengyel, magyar - két jó barát, együtt harcol s issza borát. :)
Last edited by jur on 27 Dec 2008 11:10, edited 2 times in total.
User avatar
Peacemaker
Zeman
Posts: 107
Joined: 29 Oct 2007 20:25
Location: Ducatus Nitraensis

Unread post by Peacemaker »

A èo to urobil ten admirál Horthy v zari 1939 ?
User avatar
jur
Pán
Posts: 234
Joined: 18 May 2007 09:49
Location: Polonia

Unread post by jur »

Peacemaker wrote:A èo to urobil ten admirál Horthy v zari 1939 ?
Nemci pozadali, at pusti Wehrmacht madarskym uzemim na Polsko. Horthy odmitl, prikazal zaminovat tunely a mosty a vyhodit je do vzduchu, kdyby Nemci chteli si vynutit pruchod nasilim.
User avatar
Peacemaker
Zeman
Posts: 107
Joined: 29 Oct 2007 20:25
Location: Ducatus Nitraensis

Unread post by Peacemaker »

Neviem, nepoèul som o tom. Tým nevyluèujem, že sa to nestalo. Ale osobne sa mi to vidí riadna obchádzka teda. Až nelogická.
User avatar
jur
Pán
Posts: 234
Joined: 18 May 2007 09:49
Location: Polonia

Unread post by jur »

Peacemaker wrote: Ale osobne sa mi to vidí riadna obchádzka teda. Až nelogická.
Proc nelogicka?
User avatar
Zany
Král
Posts: 1250
Joined: 07 Oct 2007 19:37
Location: Praha
Has thanked: 1 time

Unread post by Zany »

jur wrote:
Peacemaker wrote: Ale osobne sa mi to vidí riadna obchádzka teda. Až nelogická.
Proc nelogicka?
Staèí se podívat na mapu, po zabrání Zakarpatské Ukrajiny Maïarskem to byl další smìr, ze kterého by se na Polsko moc pìknì útoèilo...
floriš
Pán
Posts: 226
Joined: 25 Jul 2007 11:30
Location: Bohemia

Unread post by floriš »

Zany wrote:
jur wrote:
Peacemaker wrote: Ale osobne sa mi to vidí riadna obchádzka teda. Až nelogická.
Proc nelogicka?
Staèí se podívat na mapu, po zabrání Zakarpatské Ukrajiny Maïarskem to byl další smìr, ze kterého by se na Polsko moc pìknì útoèilo...
Myslíš, že pøes Karpatský oblouk by to bylo lepší než pøes oderskou plošinu?
Šťastní ti, kdo mají sklerózu - nemusejí utrácet za alkohol, aby zapomněli
User avatar
Zany
Král
Posts: 1250
Joined: 07 Oct 2007 19:37
Location: Praha
Has thanked: 1 time

Unread post by Zany »

floriš wrote:
Zany wrote:
jur wrote: Proc nelogicka?
Staèí se podívat na mapu, po zabrání Zakarpatské Ukrajiny Maïarskem to byl další smìr, ze kterého by se na Polsko moc pìknì útoèilo...
Myslíš, že pøes Karpatský oblouk by to bylo lepší než pøes oderskou plošinu?
obchvat, víš...
User avatar
duli
Paní
Posts: 299
Joined: 26 Sep 2008 21:00
Location: 1 km od Prahy

Unread post by duli »

Last edited by duli on 04 Mar 2009 00:34, edited 2 times in total.
Všechno je jinak.
Poznávej cesty Páně.
User avatar
Peacemaker
Zeman
Posts: 107
Joined: 29 Oct 2007 20:25
Location: Ducatus Nitraensis

Unread post by Peacemaker »

Takže ako som povedal, neviem èi to tak s tým Horthym bolo,alebo nebolo. Ale èo viem, že na Juhu Slovenska sa na jeho príkaz páchali pekné zveriny. Aj keï pravda je, že priamy rozkaz sa asi niekedy ažko preukáže.
User avatar
jur
Pán
Posts: 234
Joined: 18 May 2007 09:49
Location: Polonia

Unread post by jur »

Peacemaker wrote:Takže ako som povedal, neviem èi to tak s tým Horthym bolo,alebo nebolo.
Tak to bylo, a pomohl Polsku behem WWII nejen takto.
Ale èo viem, že na Juhu Slovenska sa na jeho príkaz páchali pekné zveriny.
Reakce na anexi v 1919 r. etnicky madarskych komitatu, ktere nepatrily k Horni zemi.
Guest

Unread post by Guest »

User avatar
jur
Pán
Posts: 234
Joined: 18 May 2007 09:49
Location: Polonia

Unread post by jur »

Spravedlnost Uhram - Igazságot Magyarországnak. :)