Řád svatého Lazara Jeruzalémského

dějiny křesťanství, Bible, misie, mnišství a jeho řády, kláštery, svatí, inkvisice, protestantismus
User avatar
duli
Paní
Posts: 299
Joined: 26 Sep 2008 21:00
Location: 1 km od Prahy

Řád svatého Lazara Jeruzalémského

Unread post by duli »

Vojenský a špitální øád byl založen z èlenù øádù, kteøí museli øády opustit, protože se nakazili malomocenstvím - leprou. Této nevyléèitelné choroby se všichni báli a malomocní žili v izolaci od ostatní spoleènosti i v tzv. leprosériích na okrajích mìst (také na ostrovech støedozemního moøe).
Všechno o øádu je zde:
http://www.oslj.cz/
Sídlo øádu u nás bylo na Zderaze viz. Lazarská ulice a okolí. Našla jsem jen zbytek zdi s obloukem, zazdìný v jednom dvoøe. Øád je u nás nyní obnoven.

Øád nebyl a není pod ochranou Svatého stolce, ale pod ochranou francouzské královské rodiny. To proto, že se (nìkdy ve 13. století) ujal leprou nakaženého francouzského prince. Po opuštìní Svaté zemì byl Øád uveden do Francie (Boigny-sur-Bionne). Pod patronací Francouzské koruny byl Øád až do revoluce, potom krátce pøi restauraci monarchie a nyní (2005) opìt prohlášením JKV Henriho, hrabìte paøížského.

Je to svìtská nebo dynastická organizace. Øád je otevøený všem køesanùm, není výhradnì urèen katolíkùm.
http://www.oslj.org/World/index/index.html
Last edited by duli on 02 Nov 2008 10:32, edited 4 times in total.
Všechno je jinak.
Poznávej cesty Páně.
User avatar
duli
Paní
Posts: 299
Joined: 26 Sep 2008 21:00
Location: 1 km od Prahy

zásady lazariánù

Unread post by duli »

Rytíøi Øádu sv. Lazara vycházeli z øehole sv. Bazila. http://sancti.catholica.cz/index.html?id=21

ZÁSADY vojenského a špitálního øádu svatého Lazara Jeruzalémského

Náš každodenní boj s utrpením, chudobou, hladem, odpíráním sociální integrace a nemocemi je založen na následujících principech:

Zdraví je stav fyzické, mentální, spoleèenské a duchovní pohody, nikoliv pouze nepøítomnost nemoci nebo slabosti.

Zdraví je základním právem každé lidské bytosti, bez rozdílu rasy, náboženství, politické orientace, nebo ekonomického èi spoleèenského postavení.

Zdraví všech národù je základním pøedpokladem míru a bezpeènosti a závisí zcela na spolupráci mezi jednotlivci a státy.

Úspìch kteréhokoliv státu, národa nebo skupiny v boji o zdraví, spoleèenské zaøazení a duševní integritu je prospìšný celému lidstvu.

Nerovnosti v rozvoji - a již ve státech, národech, náboženských skupinách, nebo pøi boji za zdraví a kontrolu nemocí, zvláštì pøenosných a nakažlivých - jsou nebezpeèné.

Boj za zdraví dìtí je elementární a vyžaduje schopnost žít harmonicky v mìnícím se prostøedí.

Zlepšení zdraví kohokoliv závisí na jeho možnostech být informován o dobrodiní medicinských, psychologických a duchovních znalostí a na možnostech toto dobrodiní pøijímat.

Organizace Saint Lazare a její partneøi pøijímají odpovìdnost za záruku zdraví kterékoliv osoby zapojené do jejích projektù. To mùže být uskuteènìno pouze zaruèením fyzické, mentální, spoleèenské a duchovní pohody takové osoby.

Vojenský a špitální øád svatého Lazara Jeruzalémského je zavázán k vyvíjení dobroèinných, humanitárních a duchovních aktivit po celém svìtì. Každý jednotlivý èlen je zavázán pomoci svému sousedu, všem potøebným, nemocným a vydìdìncùm.

Øád musí pøinášet nadìji všem, kteøí se topí v bídì, umírajícím hladem, zapomenutým a nièeným nemocí, jakož i všem nevinným obìtem lidského barbarství.

LEPRA
O nemoci zvané také malomocenství

Nemocný jedinec musel žít mimo lidskou spoleènost. Jeho povinností bylo dávat kolemjdoucím výstrahu, aby se nepøibližovali. Tato zvyklost se v podobì zvonku èi øehtaèky uchovala v Evropì až do støedovìku. Ve starovìku musel malomocný docházet za knìzem, ten jej prohlédl bez jakéhokoliv doteku. Jestliže knìz uznal, že je již zdráv, byl èlovìk nucen absolvovat oèistné obøady, které pøedcházely jeho návratu do zdravé spoleènosti.
Už ve starovìku lidé poznali, že se nemoc šíøí dotykem. Malomocní žili oddìlenì. Pouze v urèené dny mohli své pøíbytky opouštìt a chodit žebrat. Museli nosit "Lazarùv odìv", èernou kutnu s obrazem dvou bílých rukou na prsou. Ruce pøedstavovaly symboliku tíhy boží, která na nemocném spoèinula. Souèástí odìvu byl èerný klobouk s bílým okrajem. Malomocní nesmìli vstupovat do krámù èi hostincù. Zboží, které si chtìli koupit, oznaèovali holí. Mìli zakázáno hovoøit se zdravými osobami a pít z veøejných studní.
Církev usilovala o to, aby akt izolace nemocného byl dùstojný. Proto vypracovala urèité smìrnice, které se mìly dodržovat. Pochopitelnì se tak všude neèinilo, spíše jen ve mìstech. Prvním krokem byla mše svatá za nemocné. Poté byl malomocný doprovázen rodinou a zástupci obce do leprosária, kde k nìmu promluvil knìz. Zdùrazòoval zejména to, že izolace je pouze fyzická, nikoli duchovní, rodina s ním v myšlenkách stále zùstává. Následoval pøednes zákazù, které musí nemocný dodržovat. Nemocný dostal od knìze i pøedmìty denní potøeby - jakousi výbavu: øehtaèku, støevíce, kalhoty a další obleèení, soudek na vodu, nálevku, nùž, pohárek, lùžko, dva páry prostìradel, pøikrývku, sekerku, misky na jídlo, mísu a hrnec na vaøení, pokladnièku na milodary. Sám knìz malomocného jako první obdaroval penìzi. Aktem izolace v leprosáriu byl nemocný zbaven svéprávnosti až do konce života.

Ve svaté zemi, když byl útok nevìøících, tak rytíøi øádu vyráželi do boje pod praporem se zeleným køížem (oznaèeni, aby se jim ostatní nenakažení vyhýbali) a nechali se pøivázat ke koním, protože jeli do nejvìtší øeže v nadìji, že zemøou. Poøád totiž lepší zemøít rychle v boji, než pomalou dlouhotrvající smrtí.
Všechno je jinak.
Poznávej cesty Páně.
maresch
Rytíř
Posts: 178
Joined: 22 Mar 2009 10:41

Re: Řád svatého Lazara Jeruzalémského

Unread post by maresch »

Jeden z nejzajímavějších křížových řádů. Doložená je účast v bitvě o Akko r. 1291, kde všichni rytíři zahynuli. Podle některých zdrojů jde o nejstarší křestanský řád.