Dračí řád - Ordo equestris Draconis Hungariae

dějiny křesťanství, Bible, misie, mnišství a jeho řády, kláštery, svatí, inkvisice, protestantismus
User avatar
duli
Paní
Posts: 299
Joined: 26 Sep 2008 21:00
Location: 1 km od Prahy

Dračí řád - Ordo equestris Draconis Hungariae

Unread post by duli »

Draèí øád byl založen 12. 12.1408 uherským králem, pozdìji též øímským císaøem a králem èeským Zikmundem Lucemburským a jeho manželkou Barborou Celjskou (z Cellje). Založen jistì, možná Zikmund obnovil jen tajnou spoleènost. Bìhem turecké expanze sultána Maruda I. na Balkán založil srbský rytíø Miloš Obiliè tajný Øád draka sv. Jiøí. Jeho znakem bylo slunce s dvanácti paprsky, jenž znázoròovaly dvanáct rytíøù, pøislušníku øádu. Miloš Obiliè byl zpodobòován v pøilbì s drakem. Cílem øádu bylo usmrcení sultána Murada I. 15.èervna 1389 v bitvì na Kosovì poli Miloš Obiliè pronikl do lstí jako pøebìhlík do tureckého ležìní. Tam ve stanu sultána Murada I. probodl. Po sultánovì smrti byl na naøízení sultánova syna Bajezida I. spolu se všemi srbskými zajatci popraven.
Èlenù øádu bylo nejprve jen 24. Z toho : Zikmund, jeho žena Barbora, její otec a bratr. V roce 1431 Zikmund rozšíøil poèet èlenù.

Více o øádu je zde. http://www.uhersko.com/draci_rad.htm

Z èeských šlechticù byl èlenem Èenìk z Vartenberka (Trosky, Veliš). Více najdete zde:
http://www.castle.ckrumlov.cz/docs/cz/z ... gotkac.xml
-------------------------------------------------------------------------------------
Øád byl prý znovuzaložený ve mìstì Oradea (nem.Grosswarden,maï.Nagyvárad) v Rumunsku v 2001. ?

A ùsmìvný slovenský "pokus mladých" : http://www.ordodraconis.sk/
replika øádu
http://drakkaria.cz/sperky/postribrene- ... i-rad.html
Všechno je jinak.
Poznávej cesty Páně.
Michal
Vévoda
Posts: 584
Joined: 29 May 2008 19:40
Location: no pøece u nás doma

Re: Dračí řád - Ordo equestris Draconis Hungariae

Unread post by Michal »

Zikmund založil řád po vzoru Řádu sv. Jiří, který byl založen u ž v roce 1318.
Mezi nejvýznamnější členy patřil Alfons aragonský a neapolský a srbský kníže Štěpán Lazarevič.
Držiteli řádu byli vesměs Zikmundovi oblíbenci z řad uherské šlechty, ale také třeba také kníže Vitold a polský král.
Držitelem byl také Vlad II. Dracul, otec Vlada III. Tepeše, také pozdějšíhío držitele řádu, který pak posloužil jako předloha k románu o nejslavnějším upírovi. Přízvisko Dracul souvisí přímo s řádem.
Zajímavé je, že držitelem řádu pravděpodobně nebyl nejslavnější rytíř té doby Záviš z Garbowa, který pobýval jako vyslanec polského krále často u Zikmundova dvora a zúčastnil se po jeho boku většiny významných cest a tažení, na kterých si vydobyl nehynoucí slávu nejlepšího rytíře tehdejšího světa. Není mi známo, že by byl držitelem řádu, stejně jako jeho bratr Jan.
Naopak jiný polský šlechtic Stibor ze Stibořic, dlouholetý věrný služebník krále Zikmunda držitelem řádu byl, stejně jako Zikmundův vojevůdce Pippo z Ozory.
"Bùh je všude, proto je i ve mnì, stejnì jako v Tobì"
User avatar
Robert
Vévoda
Posts: 591
Joined: 05 Jan 2009 22:04
Location: Anglicko

Re: Dračí řád - Ordo equestris Draconis Hungariae

Unread post by Robert »

Michal wrote:Zikmund založil řád po vzoru Řádu sv. Jiří, který byl založen u ž v roce 1318.
Pár zaujímavostí: Členom rádu bol aj vtedy bezvýznamý šarišský rytier Rákóczi, ktorého vnuk bol potom zakladateľom slávneho rodu Rákócziovcov.
Symbolom rádu bol tzv. "Attilov meč". K tomuto meči sa viaže niekoľko legiend. Ak meč patril naozaj Attilovi, údajne ho našiel mladý pastier v zemi, a sám vladár ho uctieval ako "meč boží". Údajne tvoril dedičstvo Árpádovcov. Po smrti kráľa Ondreja I. ho jeho manželka odniesla do Bavorska,kde ho darovala akémusi šľachticovi. Meč sa tak dostal do "nehodných" rúk, a novému majiteľovi priniesol smrť. Nabodol sa naň pri poľovačke. Neviem, ako sa meč dostal späť do Uhorska. Pre potreby rádu ho Žigmund dal pretvoriť vo veľký rituálny meč. Napokon ho však sám Žigmund daroval anglickému kráľovi, a dnes je vystavený v katedrále v Yorku.
Dnes je rád opäť obnovený, ako klasické čestné združenie.
Michal
Vévoda
Posts: 584
Joined: 29 May 2008 19:40
Location: no pøece u nás doma

Re: Dračí řád - Ordo equestris Draconis Hungariae

Unread post by Michal »

Zikmund si řádem vytvořil, dalo by se říct takový "soukromý klub", držitelem byl také Albrecht Habsburský.
Jeho držitelé museli nosit na oblečení znak draka. Odtud možná pramení označení Vlada II.- Drak (Dracul), který byl v Rumunsku zřejmě jediný, kdo ho nosil.
Původním cílem Řádu byla obrana křesťanské víry, tedy proti "nevěřícím" Turkům. Později však i proti husitským heretikům. :doh: Proto nejspíš snad kromě Čeňka z Vartemberka nejsou mezi šlechtici v Čechách držitelé řádu.
"Bùh je všude, proto je i ve mnì, stejnì jako v Tobì"
Michal
Vévoda
Posts: 584
Joined: 29 May 2008 19:40
Location: no pøece u nás doma

Re: Dračí řád - Ordo equestris Draconis Hungariae

Unread post by Michal »

Tak pokud jde o českou šlechtu, musím trochu poopravit své předchozí tvrzení. Mezi původním nositeli řádu je jen Čeněk z Vartemberka. Dočetl jsem se, že: " Mezi rytíře Dračího řádu také blíže neznámý Hadamar von Laben starší, Ulrich von Rosenberg (Oldřich z Rožmberka), Wilhelm Hase von Hasemberg (Vilém Zajíc z Házmburka), Puota von Eulenburg (Půta z Ilburka loketský kapitán hradu, purkrabí a zástavní pán), Hinko von Rotenberg (asi Hynek z Rotmberka) Johann von Duba (Jan z Dubé) a vysoce pravděpodbně i sám Alsso von Sternberg (Aleš ze Šternberka) jeden z protagonistů sporu s německým rytířem Dračího řádu Heinrichem von Plauen, který usmířil císař Zikmund v roce 1431. Listina dokládající tento akt z roku 1431 se jmény českých ryířů Dračího řádu (pravděpodbně svědků) je toho důkazem."
8-)
"Bùh je všude, proto je i ve mnì, stejnì jako v Tobì"
User avatar
Robert
Vévoda
Posts: 591
Joined: 05 Jan 2009 22:04
Location: Anglicko

Re: Dračí řád - Ordo equestris Draconis Hungariae

Unread post by Robert »

Rád bol obnovený v meste Oradea (maď. Nagyvárad,nem. Grosswarden) v dnešnom Rumunsku v 2001. Za hlavného predstaviteľa, sekretára bol zvolený dr. Georg Lehr de Várhegy, gróf Oberburgen.
Mimochodom rád sv. Juraja (Jiří) na ktorý dračí rad nadväzoval,bol prvým svetským rytierskym rádom, starší ako slávny anglický podväzkový rád, či pôvodne burgundský rád zlatého rúna alebo francúzky rád hviezdy.
Michal
Vévoda
Posts: 584
Joined: 29 May 2008 19:40
Location: no pøece u nás doma

Re: Dračí řád - Ordo equestris Draconis Hungariae

Unread post by Michal »

Zajímavé je, že když Zikmund založil Řád Draka, zaujalo to natolik Habsburka Arnošta(Ernsta) Železného, který předtím založil společenství Salamandra, že přešel s celým spolkem do Zikmundova nového řádu.
Ale Řád Draka po smrti Zikmunda upadal, až vpodstatě do konce 15. zhasl, kdežto společenství Salamandra v Rakousku existovalo dál. :think:
"Bùh je všude, proto je i ve mnì, stejnì jako v Tobì"
User avatar
Robert
Vévoda
Posts: 591
Joined: 05 Jan 2009 22:04
Location: Anglicko

Re: Dračí řád - Ordo equestris Draconis Hungariae

Unread post by Robert »

Michal wrote:Zajímavé je, že když Zikmund založil Řád Draka, zaujalo to natolik Habsburka Arnošta(Ernsta) Železného, který předtím založil společenství Salamandra, že přešel s celým spolkem do Zikmundova nového řádu.
Ale Řád Draka po smrti Zikmunda upadal, až v podstatě do konce 15. zhasl, kdežto společenství Salamandra v Rakousku existovalo dál. :think:
Podľa mňa to môže byť preto, lebo kult rytierstva v Uhorsku fungoval inak, ako na Západe a jeho rozšírenie súviselo vo veľkej miere od západných, alebo západne orientovaných panovníkov. S úpadkom rytierstva zároveň krajina stratila po Moháči suverenitu a čoskoro z nej skoro vymizli aj iné rytierske tradície a inštitúcie (všetky rytierske rády), v resp. zostali iba v akejsi rudimentálnej polohe. Svoju úlohu tu zohral aj protestantizmus, a to, že uhorská šľachta, ani tá najurodzenejšia, nebola dvornou. Skoro celé 16 a 17. st bolo pre Uhorsko érou bojov proti Turkom a stavovských povstaní, ktoré otriasali mocou Habsburgov.Uhorské kráľovstvo samotné sa rozpadlo na 3 časti - Horné,kráľovské Uhry, Budalínsky pašalík a Sedmohradské kniežatsvo. Legitimita Habsburgov na uhorský trón bola vždy spochybniteľná, čo odbojná šľachta nikdy neváhala neistým vládcom dať najavo. (Najčastejšie povstaním... :mrgreen: ) Iba málo rodov získalo titul dedičného rytiera (ich status viac - menej nahradili kuriálni zemania ) a rády ako vyznamenania sa objavujú opäť až v 18. st za Márie - Terézie, keď sa Uhorsko stalo (vďaka pragmatickej sankcii) opäť loajálnym a zároveň dôležitou súčasťou vojenskej sily impéria.(Vojna o Habsburské dedičstvo s Fridrichom "Veľkým" z Pruska.)
Rubáš z Hrádku
Rytíř
Posts: 171
Joined: 01 Dec 2010 15:47
Location: Litoměřice
Been thanked: 1 time

Re: Dračí řád - Ordo equestris Draconis Hungariae

Unread post by Rubáš z Hrádku »

Michal wrote:Tak pokud jde o českou šlechtu, musím trochu poopravit své předchozí tvrzení. Mezi původním nositeli řádu je jen Čeněk z Vartemberka. Dočetl jsem se, že: " Mezi rytíře Dračího řádu také blíže neznámý Hadamar von Laben starší, Ulrich von Rosenberg (Oldřich z Rožmberka), Wilhelm Hase von Hasemberg (Vilém Zajíc z Házmburka), Puota von Eulenburg (Půta z Ilburka loketský kapitán hradu, purkrabí a zástavní pán), Hinko von Rotenberg (asi Hynek z Rotmberka) Johann von Duba (Jan z Dubé) a vysoce pravděpodbně i sám Alsso von Sternberg (Aleš ze Šternberka) jeden z protagonistů sporu s německým rytířem Dračího řádu Heinrichem von Plauen, který usmířil císař Zikmund v roce 1431. Listina dokládající tento akt z roku 1431 se jmény českých ryířů Dračího řádu (pravděpodbně svědků) je toho důkazem."
8-)
Odkud je ten seznam?