Středověk
Dnes je: 27. 01. 2021  | Hlavni strana | Seznam rubrik | Odkazy | RSS | Forum |  
Hlavn menu
Novinky
17.11.2019: Biskup Ota
27.10.2019: Biskupov
Biskupov Gotpold a Fridrich a tak biskupsk nk Arnot.

15.09.2019: lechtina
Vratislava, manelka Kojaty z Mostu.
Posledn komente
 • Zdrojem (dlem) nen Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae IV., ale Codex diplomaticus et epist . . . (Potvrzen biskupstv v Litomyli)
 • Neskr bola vo Vrane Komenda Johanitov a priorom sa tam stali dokonca aj Imrich Bebek a Albert de Na . . . (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Jakub de Mont Royale - vemajster pre Uhorsko, Chorvtsko a Slavniu v Dalmtskej Vrane. (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Dobr den, jet je na strnkch vydavatele, nln.cz (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Dobr den, nevte, kde bych mohl sehnat tuto knihu Pni ze Svojna? Dkuji za ppadn typy. Zmrzl . . . (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Sociln st a ostatn


  Rejstk osob

  Jan Jindich

  Zpt

  Jan Jindich

  il(a): 12. 2. 1322 - 12. 11. 1375

  Popis:
  Jan Jindich se narodil v Mlnku a umr v Brn.

  Jeho tituly: markrab moravsk, vvoda korutansk, hrab tyrolsk.

  Jan Jindich byl mladm bratrem eskho panovnka Karla IV., od nj, jako markrab, na potku roku 1350 pevzal do sprvy moravskou zemi. V t se politicky i dynasticky osvdil mnohem vznanji ne v Korutanech a Tyrolech.

  Nutno pipomenout, e jeho kestn jmna, po otci Janu Lucemburskm a ddu mskm csai Jindichovi VII., obyejn neuval zrove, ale zapisoval se bnji pouze jako Jan. Jak ale pipomn n pedn medievista J. Meznk, tento dnes zait jmenn tvar je dsledn uvn pedevm historiky kvli zpehlednn, nebo tou dobou bylo toto jmno velice bn a i ve znmjm djepise asto se vyskytujc.

  Jan Jindich ml se svm starm bratrem Karlem blzk vztah. Vlastn svou politiku do znan mry pizpsoboval Karlov a oba zrove pracovali na velice paraleln souinn diplomatick rovni. Tomu charakterov odpovdaj i vydvan listiny. Dokonce se moravsk msta, pro phodnou polohu mezi echami a Rakousy, stvala mstem mnoha diplomatickch setkn. Pln se podizoval i co se te zahranin politiky, v n podporoval bezvhradn starho bratra; o to vc se pak soustedil na vnitn zleitosti a posilovn svho markrabcho vlivu.

  Zvlt ve tet tvrtin 14. stolet byli oba brati v tsnm kontaktu a pi neptomnosti Karlov ml Jan Jindich svenu sprvu celho krlovstv. Tak nen divu, nebo pi dlouhodob absenci Karlovch muskch potoml pipadal do ppadnho ddickho zen i Jan Jindich se svmi syny. Tm, e figuroval na vznamnch Karlovch listinch, vlastn tak nepmo zaruoval trvalost zpeetnho obsahu v ppad, e by se nakonec opravdu stal ddicem eskch zem. Z Tyrol a Korutan si sice nepinesl zrovna nejlep povst, ale spe lo o pomluvy, ne o njak skuten nezdary. Jako moravsk markrab se osvdil jak po strnce hospodaen, i pes jist nezbytn zadluen, tak po strnce diplomatick. Sm se astnil nkolika vlench vprav, take se mu schopnost akce upt rozhodn ned. Ostatn tu projevoval i v otzce mst na kter byl z panovnickho hlediska psn na stran jedn, na druh je podporoval pokud mohl. Obzvlt Brno zaznamenvalo jist profit a to z toho dvodu, e to bylo Janovo sdeln msto.

  Podobnou fmou bylo oznaen Jana Jindicha traviem, kter vznesl nmeck kronik po tom, co Karel IV. koncem roku 1350 z nepli vysvtlench dvod vn onemocnl.(jin pohled na tot zde) Modern historiografie vak tuto monost pli neakceptuje.

  Jako moravsk markrab nkolikrt pedsedal zemskmu soudu. Nkdy se vak nevyhnul ani sporm se svmi poddanmi z ad vysok lechty; byly to ale spe vjimen ppady a vdy byl jistn autoritou starho bratra. Obecn lze vak konstatovat, e vztahy se lechtou udroval na dobr rovni, kter jet posiloval poskytovnm vysokch dvornch funkc svm vrnm a vytvenm lennch systm. Pozoruhodn jsou i jeho snahy roziovn markrabcch majetk a vykupovn nkterch pvodn lechtickch statk. K odprodejm dochzelo spe vzcn, pestoe nkterm rodm pomohl jistmu rozen panstv. Za jeho vldy se vraznji profilovali pedevm ternberkov, pni z Krava a jin. Z jednotlivc je teba zmnit znmho Petra Hechta z Rosic.

  O markrabti Janovi lze jet na zvr zmnit, e miloval umn, podporoval vzdlvn, kltery a hudbu. Oproti starm, dnes ji neudritelnm nzorm ml vztah k esk nrodnosti, kterou projevoval pedevm v uctvn eskch svtc a pojmenovn svch potomk. Tm vnoval obzvltn pi co se te vzdln a dslednho rozdlen ddictv a pravomoc. Dohromady jich ml sedm, navzdory tomu, e se od sv prvn manelky z Tyrol musel s potupou vrtit zptky do ech. Podle znm phody jej tehdy jeho manelka, dcera nkdejho eskho krle Jindicha Korutanskho, Markta Pyskat nevpustila do sdla a s naknutm z impotence se s nm dala rozvst. Janu Jindichovi se tak vlastn vrtilo, e i jej otec s podobnou hanbou utkal z ech, ped otcem nejen Janovm. Po t se oenil jet tikrt. Z potomk prosluli pedevm jeho synov z druhho manelstv s Pemyslovnou Marktou Opavskou Jot s Prokopem. Prv tito zmiovan synov vak svmi proslulmi markrabcmi vlkami, navzdory mrovmu vzoru a pesn vymezenm testamentm, naruili snahu jejich otce.

  Star literatura Jana Jindicha Lucemburskho hodnot jako nepli silnho panovnka. Tyto nzory vesms koresponduj s jeho korutansko-tyrolskou povst a tm, e zde psobil jakoby ve stnu svho bratra. Novj rozbory ovem jeho nepzniv svtlo, podobn jako u jeho nejstarho syna, rozptyluj a pehodnocuj.

  Jan Jindich svoj markrabc lohu splnil s oividnmi vsledky, zodpovdn doploval lucemburskou dynastickou politiku se svm bratrem a stejn tak projevoval i politickou rozhodnost, jak vtinou byla spolen vem Lucemburkm. Dalo by se ci, e sv zemi zajistil klidn rozvoj, i pes evropsk morov ohroen t doby a Morava si jako odraz csaovy sousedn zem zachovvala podobn vysokou ivotn a politickou rove, prv dky Janu Jindichovi.

  pxs  Dotazy, diskuse, vyjden k rejstku (odkaz na frum)

  Nae knihy
  Pemysl Otakar II.


  Zvi z Falkentejna
  Kalend ermskch akc
  Kalend
  <<  Leden  >>
  PotSttPSoNe
      1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31

  Hus 2015 VOJSKO.net - �eskoslovensk� i sv�tov� zbran� a vojensk� technika Husit� - Kto� js� bo�� bojovn�ci via historia Putov�n� Hrocha