Středověk
Dnes je: 17. 01. 2022  | Hlavni strana | Seznam rubrik | Odkazy | RSS | Forum |  
Hlavn menu
Novinky
17.11.2019: Biskup Ota
27.10.2019: Biskupov
Biskupov Gotpold a Fridrich a tak biskupsk nk Arnot.

15.09.2019: lechtina
Vratislava, manelka Kojaty z Mostu.
Posledn komente
 • Neskr bola vo Vrane Komenda Johanitov a priorom sa tam stali dokonca aj Imrich Bebek a Albert de Na . . . (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Jakub de Mont Royale - vemajster pre Uhorsko, Chorvtsko a Slavniu v Dalmtskej Vrane. (Bitka na rieke Slanej 11. aprla 1241)
 • Dobr den, jet je na strnkch vydavatele, nln.cz (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Dobr den, nevte, kde bych mohl sehnat tuto knihu Pni ze Svojna? Dkuji za ppadn typy. Zmrzl . . . (Recenze knihy Pni ze Svojna)
 • Dobr den vem, mm men problm s otevenm/rozkliknutm strnky, viz. titulek. Jet zhruba p . . . (Seznam on-line edic historickch pramen)
 • Sociln st a ostatn

  Rejstk osob

  Hustope

  Zpt

  Vilm z Hustope

  il(a): cca 1240 - po 1271

  Popis:
  O rodinnch pomrech Vilma nevme nic, neznme ani matku, ani jeho otce. Vme ovem, e pochzel z rodu, kter se psal z Chy v severnch echch, pozdji podle Eggerberku. V erbu mli tito lechtici kosm vlnit modr pruh ve stbrnm poli. Ten ml podle povsti zskat pedek rodu Odolen (syn Ste) pi oblhn Milna v roce 1158, pot, co se mu podailo najt pro cel esk vojsko brod ped rozvodnnou eku Addu. Tento Odolen nen v pramenech doloen (Odolen svdc na donaci Hroznaty v roce 1188 me bt pouze jinm lenem tohoto rodu). Prvnm prokazatelnm lenem rodu je Ctibor, kter se dvakrt pe podle Chy, a to v letech 1169 a 1192. V letech 1219 a 1225 je pipomnn jet Tas z Chy, snad tento Tas je v nsledujcm roce uveden jako brnnsk kasteln. Pokud pjdeme ve spekulacch jet dle, jeho blzk stejnojmen pbuzn se o dva roky pot astn ustaven kltera v Oslavanech, pravda, e ne v dnm prestinm adu, pouze oznaen jako Taz iunior.

  Tento lechtic je prvn uveden v listin z 14. ledna 1249 ve svden ad jako Willehalmo de Vztopesch. Listina se tk moravskch zleitosti. Pemysl jako markrab pedv Mikulov Jindichovi z Lichtentejna. Za necel msc (7. nora 1249) svd Vilm v atci (mezi stranky krle Vclava I. v probhajc obansk vlce) pi pedn st nad Labem a vsi Poapel Erkenbertovi ze Starkenberka.

  Vilm v tomto stetu dvou frakc stoj na stran krle, jako jeden z mla lechtic psobcch na Morav. Na petes mus pijt jet jeho vlastnictv, tehdy jet vesnice, Hustopee. Bu je mohl zskat v prbhu povstn od krle Vclava I. za prokzanou vrnost a nebo, co se domnvm j, je zddil po domnlch pedcch, objevujcch se na Morav ped 20 lety. Pro se nepipojil k povstn a zstal na vzbouen Morav tm jako kl v plot (dalm Vclavovm strankem byl snad Boek z Jaroslavic) je ji dnes nesnadno ct. Potat je mon s ohledem na majetkov zzem rodu v severnch echch, kter bylo pevn na stran Vclava I., a tak ohled na tamj pbuzn.

  V obdob mezi nstupem Pemysla na rakousk vvodsk stolec a nstupem Pemysla na esk krlovsk trn zskv Vilm, snad jako zstavu, snad jako lno hrad Beclav s psluenstvm. Bli podrobnosti by pomohly urit, zda Beclav Vilm zskal za svoji roli pi rebelii mladho kralevice (jako ji zmnn Jindich z Lichtentejna nebo Erkenbert ze Starkenberka) nebo nikoli. Vypovdalo by to mon i o tom, jak pn na Hustopech vychzel s markrabtem a vvodou Pemyslem, jak dlouho tito dva mui hledali cestu k vzjemn vhodn spoluprci. Vilm z Hustope je doloen a po 7 letech, konkrtn v lednu 1256, v listin krle pro velehradsk klter. Z tak dlouhho asovho seku se zd, e Vilm mohl bt po jist as v nemilosti u krle Pemysla (podobn jako jin vznamn stranci Vclava, teba Bore z Rzmburka ) Hned za nm v ad svdk je uveden Odolen, velmi pravdpodobn Odolen z Chy, pipomnan v roce 1254 v listin pro oseck klter. Nevme, zda lo o Vilmova bratra, syna nebo jinho pbuznho. Dleitm zstv, e Odolen z Chy nebo Odolen z Hustope se objevuje po cel zbytek 13. stolet a zd se, e dalm Odolenem je Vilmv syn. Odliit od sebe tyto dva Odoleny je ale nemon.

  Od tto chvle zejm krl Vilmovi dvuje (podobn vvoj je mon pozorovat i u Boree z Rzmburka, kter od druh poloviny 50. let do prvn poloviny 70. let s krlem tak vychz), svd o tom listina z jna 1257, kter byla vydna v Plasech, mst s vznamnm klterem. Vilm spolen s olomouckm biskupem Brunem, olomouckm komornkem Pardusem a jeho bratrem Sudomrem, olomouckm soudcem Janem z Viovho a Jindichem z Lichtentejna tvoili komisi, kter mla zajistit, aby velehradsk klter neutrpl majetkovou jmu pi zakldn msta Uhersk Hradit. Vtina z tchto lechtic vlastnila majetky v relativn blzkm okol, a by nkolikrt vyena Olomouc, mohla nasvdovat nco jinho nesmme tak zapomnat, e Olomouc byla centrem jednoho z t bvalch dl, a to zrovna toho, na kterm leelo budouc Uhersk Hradit.

  Na mst novho msta je Vilm doloen 23. kvtna 1258, kdy zde doprovz svho krle.

  Vilm z Hustope se podlel na zaloen kltera cistercik ve Vizovicch (tehdy Smilheim) v roce 1261. Konkrtn Vilm vnoval klteru dv vesnice: Zdveice a Lpu, po sv smrti polovinu elechovic. Poprv se dozvdme s jistotou o tom, e ml Vilm syna Petra ze Slopnho. Ten po sv smrti daroval jezd (tehdy Wilperk). Zd se, e rod pn z Hustope drel ji v tto dob tak Zln (opt pouze mal sdlit). Jak se ale k tmto majetkm dostal, je zhadou.

  V dubnu nslednho roku vydal listinu na sv Beclavi ve prospch johanit z Hohenau. Johanit zskvaj od tohoto lechtice les v nedalek lokalit Burglein. Pesn o 9 let pozdji vydv na stejnm mst stejnm pjemcm dal listinu, tentokrt ji svoji posledn. K lesu pidv i pastvinu mezi ekou Moravou a Svratkou (mnna je Dyje).

  Tm Vilm z Hustope miz z psemnch pramen, po roce (nebo jet bhem nho mohl listinou myslet na vci posledn) 1271 umr. Neznmmi zstanou jeho vztahy s Pemyslem Otakarem II. Nen napklad znm jeho ast na zskvn Rakous na potku 50. let 13. stolet, ani jeho ast v dalch vojenskch kampanch Pemysla (taen do Prus, tok na Bavorsko, vlky s uherskm krlovstvm). Bohuel je tak mon o Vilmovi z Hustope napsat vce, ne by bylo uspokojiv.  Dotazy, diskuse, vyjden k rejstku (odkaz na frum)

  Nae knihy
  Pemysl Otakar II.


  Zvi z Falkentejna

  Hus 2015 VOJSKO.net - �eskoslovensk� i sv�tov� zbran� a vojensk� technika Husit� - Kto� js� bo�� bojovn�ci via historia Putov�n� Hrocha