Jan X.

cca 1345 - 12. 10. 1394

Jan byl nemanželským synem moravského markraběte Jana Jindřicha. Narodil se zřejmě kolem roku 1345

a jako jiní levobočci byl i on předurčen pro církevní dráhu.

Prvně je zmíněn v suplice Jana Jindřicha z roku 1357, který žádá papeže, aby i přes nemanželský původ

mohl Jan přijmout církevní svěcení a dvě beneficia. V následující žádosti je ve hře třetí beneficium, nebo

kanonikát. Papež není proti, o která beneficia šlo, není známo.

Poté se objevuje v žádosti Karla IV. papeži z roku 1365, kde monarcha, žádá dispens pro nízký věk a

místo v některé z kapitul. V další suplice Karel žádá o možnost budoucího biskupského svěcení. V obou

případech mu je vyhověno. Z těchto dokumentů se dozvídáme, že Jan byl „žákem olomoucké diecése“,

snad tedy nějaké „katedrální“ školy v Olomouci.

Se svým strýcem se Jan účastní římské jízdy v letech 1368-9. Když zde umírá vyšehradský probošt

Burchard z Magdeburku (na podzim 1368), stává se jeho nástupcem, poprvé je zmiňován na začátku

prosince. V úřadu probošta řeší vleklý problém se zlatokorunským klášterem, který se týká majetků na

Prachaticku.

Pokukuje ale i po vyšších stanoviscích. V roce 1380 je zvolen olomouckou kapitulou biskupem (za

podpory Václava IV.), v důsledku sporů v Říši se ovšem biskupem nestane, na úkor Petra Jelita. Poštěstilo

se mu až po smrti Petra Jelita v roce 1387, kdy ho podpořili i jeho nevlastní bratři Jošt a Prokop, a

olomouckým biskupem se stal. Ne na dlouho, v listopadu téhož roku je zvolen patriarchou v Aquileji,

kde je 12. října 1394 po sporech s místními měšťany v Udine zabit. Pohřben byl do hrobky Mikuláše

Lucemburského, nemanželského syna Jana Lucemburského, tedy svého strýce.

Dříve byl tento Lucemburk ztotožňován s Janem Soběslavem, svým nevlastním bratrem. Nejnovější

bádání dokázalo, že šlo o dvě různé osoby, Jan Soběslav umírá v roce 1380 nebo krátce po něm.

SCHMIDT, Ondřej: Jan z Moravy, patriarcha aquilejský (+1394) a Jan Soběslav, markrabě moravský (+ cca 1381). Příspěvek k poznání genealogických vztahů lucemburské sekundogenitury- ČMM 132/2013

ŠTĚPÁN, Václav: Moravský markrabě Jošt (1353 - 1411)