Středověk
Dnes je: 08. 02. 2016  | Hlavni stranka | Seznam rubrik | Odkazy | RSS | Forum |  
Hlavn menu
Novinky
31.01.2016: Ni lechtic
17.01.2016: Smil Flaka z Pardubic
03.01.2016: Lenk olomouckch biskup
Posledn komente
 • Zdravm a vaka za prezentciu zbornka. Treba poveda, e u nm zostalo iba niekoko poslednch ku . . . (Nov sbornk o hraditch (nejen) na Slovensku)
 • Moc pkn, akort bych byla maliko zdrenlivj v tch hodnocench vlastnost jednotlivch osob ne . . . (Karel IV. Kapitola II. Vzestup Lucemburk a Karlovo dtstv (1309-1323))
 • Tleskm za tento krsn lnek, kter tivou formou shrnul rozshl obdob naich djin. (Karel IV. Kapitola I. Pemyslovsk epilog)
 • Cel peklad listiny zde, snad se to konen zobraz dobe... (Hrad Poen v historickch souvislostech)
 • Te je mnohem hez! A vdy to takhle nebylo a remcala jsem asto. (Karel IV. Kapitola I. Pemyslovsk epilog)
 • Sociln st a ostatn


  coupona.com.ua

  Umn

  * Kronika tzv. Fredegara scholastika

  Autor: Jan kvrk . Vydno dne 11. 01. 2006 (15200 peten)

  Zajmav lnek o vznamn kronice informujc o Fransk i a jejich sousedech s akcentem na zmnky o Smov i napsal Jakub Novk.

  Strun o kronice
  D se ci, e latinsky psan Kronika tak eenho Fredegara se skld ze dvou st. V prvn sti jsou shromdny star kroniksk dla. Ve druh jsou pevyprvny fransk djiny mezi lty 584-642/643. Latinsk nzev kroniky zn Chronicarum guae dicuntur Fredegarii Scholastici libri IV ( tyi knihy tak eenho Fredegara scholastika ). Skuten jmno autora nen znm, jmno Fredegarius se objevuje a v pepisech z 16.stolet. T se nev, zda-li se jedn o jednoho, i vce autor. Dokonce se nev ani kde a pesn kdy byla kronika napsna. Usuzuje se, e tvrt kniha vznikla kolem roku 660 v Burgundsku v kltee v Chalon-sur-Saone, nebo spe v St. Jaen de Losne.
  Dky tto kronice vbec vme o existenci Smovy e, nebo je to jedin kronika, kter se o i zmiuje /1/. A to vlastn jen dky tomu, e fransk krl Dagobert byl poraen v bitv u neznmo poloenho Wogastisburgu. Bohuel , i pesto, e kronika sestv ze ty knih, o Smov i jsou zde pouze dv krtk kapitoly ( viz ne ) ve tvrt knize.
  Ukzka z nejstarch opis Kroniky tak eenho Fredegara, pochzejcch z potku 9.stolet a dochovanch v metskm ( nahoe ) a vatiknskm kodexu. Obrzky jsou z knihy Smova e ( Michal Lutovsk, Naa Profantov ).

  Ukzky z nejstarch opis Kroniky tak eenho Fredegara, pochzejcch z potku 9.stolet a dochovanch v metskm ( nahoe ) a vatiknskm kodexu. Obrzky jsou z knihy Smova e ( Michal Lutovsk, Naa Profantov ).

  Vatky z kroniky
  teni, kte by se chtli pest kroniku v originle, tedy v latin, mohou navtvit tyto strnky. Pro ostatn jsou zde peklady, kter pochz z knih Kronika o Velk Morav ( L.E.Havlk ) a Djiny eskho sttu v dokumentech ( Zdenk Vesel ).

  Kdy Dagobert vldl ji sedm rok..., jeho schopnost vzbudila vpravd tak siln obavy, e (vichni) se s oddanost pokoovali a poddvali jeho moci. T nrodnosti, kter sdl pi hranicch Avar a Slovan ho s pedsvdenm ujiovaly, aby pokojn proel jejich tlem a sttn moc poddil sv vld Avary a Slovany i lid ostatnch nrodnost.
  Pepsno z knihy Kronika o Velk Morav, L.E. Havlk

  ***

  tyictho roku kralovn Clothara ( 623/624) mu jmnem Smo, nrodem Frank z kraje sasonskho, vzal sebou etn kupce a odebral se mezi Slovany jmnem Vendy, aby obchodoval. Slovan ji poali bojovati proti Avarm, jmnem Hunm, a jejich krli - chaganovi.Vendov byli ji odedvna bojovnky Hun, tak kdy hunov toili vojskem proti ktermukoli kmeni, Hunov stavli sv sjednocen vojsko k ochran tbor, Vendov pak bojovali; jestlie nabyli vrchu k vtzstv, tehdy Hunov udeili, aby brali koist; pakli vak byli Vendov pemhni, podporovni pomoc Hun, opt nabvali sil. Proto byli zvni od hun bojovnky, e v bojovm zpasu, pedstavujce dvojitou bojovou korouhev, thli ped Huny. Hunov kad rok pichzeli mezi Slovany za milovnm , brali si na loe manelky Slovan a jejich dcery; Slovan platili Hunm vedle mnohch pko i poplatky.Synov hun, kte se rodili z manelek a dcer Vend, konen nesnejce zlobu zbran a nsil a vzpujce se vldy Hun, zaali, jak jsem pipoml nahoe, vesti odboj. Kdy udeili Vendov ve vojsku proti Hunm, kupec smo, kterho jsem ve vzpomnl, thl s nimi ve vojsku; a tu uinil tak dobrou slubu, co se te Hun, e to bylo podivuhodn, a velik mnostv jich bylo pobyto meem Vend. Vendov , vidouce uitenost Smovu, zvol ho nad sebou krlem, kde astn kraloval ticet a pt let. Za jeho panovn svedli Vendov mnoho bitev proti Hunm;jeho radou a dobrou slubou Vendov vdy Huny porazili. Smo ml dvanct manelek rodu slovanskho , z kterch ml dvacet dva syny a patnct dcer.
  Pepsno z knihy Djiny eskho sttu v dokumentech , Zdnek Vesel

  ***

  kniha IV, kap.68
  Kdy toho roku ( 631/632 ) Slovan jmnem Vendov v krlovstv Smov zavradili a o majetek oloupili kupce Frank ve velikm potu, to byl potek svdy mezi Dagobertem a Smem, krlem Slovan.A Dagobert posl vyslance Sicharia k Smovi se dost, aby dal spravedliv napraviti za kupce, je jeho lid zavradili a jejich majetek si nedovolen pivlastnili. Smo nechtje Sicharia vidti, ani by nebyl dovolil, aby k nmu piel; Sicharius oblknuv se na zpsob Slovan, piel se svmi lidmi ped Sma; oznmil mu vechno, co ml uloeno. Ale jak to bv u pohanstv a zpupnosti poetilch, nic, eho se jeho lid dopustili, nebylo Smem napraveno, le toliko chtl dti dovolen , aby spravedlivost byla navzjem sjednna o tchto a jinch obvinnch, kter vzela mezi stranami.Sicharius jako zpozdil vyslanec mluvil proti Smovi slovy nespravedlivmi, kter neml uloen, a vhrukami tak, e by Smo a jeho lid krlovstv byli povinni sluebnost Dagobertovi.Smo odpovdaje ji popuzen pravil:"I zem, kterou mme, je Dagobertova i my jsme jeho, jestlie vak nad uchovati s nmi ptelstv." Sicharius ekl:"Nen mon , aby kesan a sluhov bo mohli uzavrat ptelstv se psy." Smo proti tomu povdl:"Jestlie vy jste sluhov bo, zatm co vy proti Bohu jednte, my jsme si vzali dovolen zuby vs roztrhati."Sicharius byl vyhnn z dohledu Smova. Kdy toto oznmil Dagobertovi, Dagobert pyn pike sebrati vojsko z celho krlovstv Austrasijc proti Smovi a Vendm; tu vojsko vtrhne temi spodanmi zstupy na Vendy , ba i Langobardi, koupeni Dagobertem, takt neptelsky vythli na Slovany. Slovan se proti nim pipravili a na tch i jinch mstech vojsko Alaman s vvodou Chrodobertem zvtzilo na zem, na kter vtrhlo.Langobardi takt zvtzili a Alamani a Langobardi s sebou pivedli velmi velk poet zajatc ze Slovan.Austrasijci vak, kdy pitrhli k hradu Wogastisburg, kde se opevnilo velmi etn vojsko statench Vend, obklili jej, bojujce po ti dny, a tu je meem zabito mnoho z vojska Dagobertova, aodtud zbable, zanechvajce vechny vlen stany a vci, kter mli, vracej se k vlastnm sdlm. Potom hojnou odplatou vpadvaj Vendov do Durynska a ostatnch kraj krlovstv Frank za elem plenu; ba i Dervan, vvoda kmene Srb, kte byli z rodu Slovan a ji dvno patili ke krlovstv Frank, pidal se se svmi ke krlovstv Smovu.A to vtzstv , kterho Vendov proti Frankm dobyli, ne tak zskala statenost Slovan jako zmalomysleni Austrasijc, kdy vidli , e s Dagobertem v nenvist a neustle budou olupovni.
  Pepsno z knihy Djiny eskho sttu v dokumentech , Zdnek Vesel

  Poznmky:
  /1/ - Existuj jet dva vhradn tendenn spisy z 9.stolet, ale oba l spor Sma a Dagoberta naprosto odlin (tendenn) od jejho vzoru, tedy Kroniky tak eenho Fredegara. Jedn se o "iny krle Frank Dagoberta I." ( Gesta Dagoberti I. regnis Francorum ) a "Obracen Bavor a Korutanc na vru" (Conversio Bagoarirum et Carantanorum).
  Pouit literatura:
  L.E.Havlk; Kronika o Velk Morav
  Michal Lutovsk, Naa Profanov; Smova e
  Zdenk Vesel; Djiny eskho sttu v dokumentech

  Autor: Jakub Novk

  Cel lnek | Komente: 0 | Pidat koment | Zloky:
  Informan e-mailVytisknout lnek

  Nae knihy
  Pemysl Otakar II.


  Zvi z Falkentejna
  Kalend ermskch akc
  Prv probh:

  VstavaBez hranic. Umn v Krunoho 12501550
  Valdtejnsk jzdrna, Praha
  27.11.2015 - 28.03.2016

  VstavaMagit Lucemburkov
  Opava
  12.01.2016 - 28.02.2016

  VstavaStrasbourg 1200-1230
  Muse de l'Oeuvre Notre-Dame, trasburk
  22.01.2016 - 14.02.2016

  Vstava Goldene Zeiten. Meisterwerke der Buchkunst von der Gotik bis zur Renaissance
  Rakousk nrodn knihovna ve Vdni
  22.01.2016 - 21.02.2016

  Vstavaesk korunovan klenoty ... na dosah / Doba Karla IV. na Olomoucku
  Vlastivdn muzeum Olomouc
  22.01.2016 - 21.02.2016

  VstavaPbh Alovy jihoesk galerie Od gotiky po souasnost
  Galerie Smeky, Ve Smekch 24, 110 00 Praha 1
  22.01.2016 - 27.02.2016

  Vstavaata dlaj lovka - vstava o obleen doby renesance a ranho baroka
  Germnsk nrodn muzeum v Norimberku
  22.01.2016 - 06.03.2016

  VstavaTiziano Vanitas bsnk obrazu a odstnu krsy
  Csask konrna Praskho hradu
  22.01.2016 - 20.03.2016

  VstavaVzneenost & zbonost. Barokn umn na Plzesku a v zpadnch echch
  Vstavn s Masn krmy, Plze
  22.01.2016 - 20.03.2016

  PednkaDavid - nen teba bt se Goli
  stedn knihovna Praha
  08.02.2016

  V dohledu:

  PednkaKarel IV. (Jako syn, bratr, manel a otec)
  Knihovna v Ostrovskho
  10.02.2016

  VstavaHieronymus Bosch - mezinrodn vstava malskho dla
  's-Hertogenbosch, Nizozem
  13.02.2016 - 08.05.2016

  PednkaElika Pemyslovna
  stedn knihovna Praha
  16.02.2016

  VstavaLska v bsnch Williama Shakespeara
  stedn knihovna Praha
  18.02.2016

  PednkaKarel IV. diplomat a sttnk
  stedn knihovna Praha
  22.02.2016

  Kalend
  <<  nor  >>
  PotSttPSoNe
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29       

  Hus 2015 VOJSKO.net - �eskoslovensk� i sv�tov� zbran� a vojensk� technika Husit� - Kto� js� bo�� bojovn�ci via historia fantasy zbroj Templ��sk� poklad- cesta k b�jn�mu
pokladu a pozoruhodn�m informac�m o ��du templ��sk�ch ryt���. Putov�n� Hrocha
  Vytvo�eno redak�n�m syst�mem phpRS. Hostov�no p�es station.cz
  Uveden� �l�nky a materi�ly jsou du�evn�m vlastnictv�m jejich autor�.