Středověk
Dnes je: 06. 12. 2021  | Hlavni strana | Seznam rubrik | Odkazy | RSS | Forum |  
Hlavní menu
Novinky
17.11.2019: Biskup Ota
27.10.2019: Biskupové
Biskupové Gotpold a Fridrich a také biskupský číšník Arnošt.

15.09.2019: Šlechtična
Vratislava, manželka Kojaty z Mostu.
Poslední komentáře
 • Neskôr bola vo Vrane Komenda Johanitov a priorom sa tam stali dokonca aj Imrich Bebek a Albert de Na . . . (Bitka na rieke Slanej – 11. apríla 1241)
 • Jakub de Mont Royale - vežmajster pre Uhorsko, Chorvátsko a Slavóniu v Dalmátskej Vrane. (Bitka na rieke Slanej – 11. apríla 1241)
 • Dobrý den, ještě je na stránkách vydavatele, nln.cz (Recenze knihy Páni ze Svojšína)
 • Dobrý den, nevíte, kde bych mohl sehnat tuto knihu Páni ze Svojšína? Děkuji za případné typy. Zmrzl . . . (Recenze knihy Páni ze Svojšína)
 • Dobrý den všem, mám menší problém s otevřením/rozkliknutím stránky, viz. titulek. Ještě zhruba př . . . (Seznam on-line edic historických pramenů)
 • Sociální sítě a ostatní
  České dějiny

  * Data českého středověku

  Autor: Jan Škvrňák . Vydáno dne 10. 08. 2013 (23197 přečtení)

  Stručný přehled s odkazy na podrobnější články домашний текстиль

  30. - 60. léta 6. století - příchod prvních Slovanů do Čech
  623 – 624 – proběhlo povstání Slovanů proti Avarům pod vedením kupce Sáma
  631 – bitva u Wogastisburgu – Slované porážejí Franky
  658/9 umírá Sámo, první známý vládce Slovanů na našem území
  805-806 výprava Franků proti Čechům, ti se zavazují platit tribut
  831 – křest Moravanů
  833 – Mojmír I. vyhání Pribinu z Nitry, vzniká tak státní útvar zvaný Velká Morava
  845 – křest 14 českých knížat v Řezně
  846 – vpád Franků na Moravu, ti nastolují knížetem Rostislava
  863 – příchod Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu
  869 – Metoděj jmenován panonským arcibiskupem
  870 – Rostislav zajat Franky, dočasná správa Moravy hrabaty Vilémem a Engelšalkem, Svatopluk zůstává v Nitře. Rovněž je zajat Metoděj pasovským biskupem - 1. díl a 2. díl článku
  871 – Svatopluk zajat Franky, na Moravě probíhá povstání proti jejich vládě (nastolen Slavomír), Svatopluk v čele Frenků poslán potlačit toto povstání, nicméně se spojuje s Moravany a Franky poráží a vyhání, stává se vládcem
  873 – Metoděj propuštěn z vězení
  882/4 sňatek českého vládce Bořivoje s Ludmilou
  885 – umírá Metoděj, vyhnání jeho žáků z Velké Moravy
  888/889 umírá český kníže Bořivoj, po něm Čechy ovládá Svatopluk
  894 – umírá Svatopluk, po něm vládce jeho syn Mojmír II. V Čechách se vlády ujímá Spytihněv
  895 – český kníže Spytihněv skládá lenní slib franské říši, Čechy se tak vymaňují z vlivu Velké Moravy
  906 – pod tlakem Maďarů a vlivem sporů mezi syny Svatopluka se rozpadá Velká Morava
  915 – umírá Spytihněv a po něm nastupuje jeho bratr Vratislav I.
  921 – smrt Vratislava, místo jeho nezletilého syna Václava vládne vdova po Vratislavovi Drahomíra a jeho matka Ludmila, ta je ovšem ve stejném roce zabita
  929 – výprava Jindřicha Ptáčníka, který si vynucuje placení tributu z Čech
  935 – vražda sv. Václava, nastupuje Boleslav I. Ten sjednocuje Čechy, dobývá severní část Moravy, Slezsko a Malopolsko.
  955 – vojsko Boleslava se účastní bitvy na Lechu, kde jsou poraženi Maďaři
  972 – založení pražského biskupství - seznam biskupů a arcibiskupů
  973 – umírá Boleslav I., nastupuje jeho syn Boleslav II. Jeho vládu charakterizuje neúspěšná snaha o ovlivňování situace v Říši, ztráta území v dnešním Polsku na úkor Piastovce Měška
  981 – umírá Slavník
  982 – pražským biskupem zvolen Slavníkovec Vojtěch
  993 – založení prvního českého mužského kláštera v Břevnově
  995 – vyvraždění Slavníkovců
  997 – pohanskými Prusy zabit biskup Vojtěch
  999 – umírá Boleslav II., jeho nástupcem se stává jeho syn Boleslav III., zvaný Ryšavý
  1000 - nad hrobem Vojtěcha v Hnězdně založeno arcibiskupství
  1002 – z Čech vyhnán Boleslav, nastolen neznámý Přemyslovec Vladivoj, ten si nechá udělit Čechy v léno od římského krále Jindřicha II.
  1003 – umírá Vladivoj, události nabírají rychlý spád, na trůn nastupuje opět Boleslav III., ten nechává vraždit Vršovce a je sesazen polským panovníkem Boleslavem Chrabrým, který sám nastupuje na český stolec (zřejmě už dříve ovládá Moravu) – po matce Dobravě je Přemyslovec.
  1004 – do Čech vpadlo německé vojsko Jindřicha II., to vyhání Poláky (na útěku je zabit poslední Slavníkovec Soběbor) a nastoluje Jaromíra (syn Boleslava II.) knížetem. Morava zůstává polská.
  1012 – Jaromír sesazen svým bratrem Oldřichem
  20. léta 11. století – dobytí Moravy na Polácích
  1032 – založen klášter v Sázavě, středisko slovanské liturgie
  1033 – Oldřich sesazen a knížetem se stává Jaromír
  1034 – Oldřichovi se podařilo sesadit Jaromíra a stává se knížetem, ve stejném roce umírá a vládcem se stává Břetislav I., Počátky jeho vlády
  1039 – výprava Břetislava I. do Polska, v Hnězdnu získává ostatky sv. Vojtěcha. To popuzuje německého vládce Jindřicha III.
  1040 – bitva u Brůdku, Břetislav I. poráží římského krále Jindřicha III.
  1041 – dalšímu tažení se Břetislav už není schopen ubránit, kapituluje a stává se spojencem Jindřicha III.
  1055 – v Chrudimi umírá Břetislav I., tvůrce seniorátu (trůn dědí nejstarší Přemyslovec a rozdělení Moravy mezi své syny) nastupuje jeho syn Spytihněv II. Ten vyhání ze Sázavy slovanské mnichy, jeho vláda
  1060 – Spytihněv získává privilegium nosit mitru (to lze chápat jako předstupeň královského titulu)
  1061 – smrt Spytihněva, nastupuje jeho bratr Vratislav II. Ten obnovuje moravské úděly a povolává slovanské mnichy zpět do Sázavy, Počátek jeho vlády
  1063 – založení olomouckého biskupství, prvním biskupem Jan - seznam olomouckých biskupů a arcibiskupů
  1068 – pražským biskupem po smrti Šebíře zvolen Jaromír, bratr vládnoucího knížete. Oba po většinu života budou mít spory a Vratislav přesídlí na Vyšehrad
  1075 – 84 Vratislav pomáhá v boji o investituru a proti říšské oposici císaři Jindřichu IV.
  1082 – bitva u Mailberku, Vratislav vítězí nad rakouským markrabětem Leopoldem II.
  1085 – Vratislav za pomoc římskému králi Jindřichu IV. získává královský titul, prvním českým králem jako Vratislav I.
  1086 – pražská korunovace Vratislava
  1092 – v lednu umírá Vratislav, po něm nastupuje jeho bratr Konrád, ten vládne pouze do září, po jeho smrti nastupuje na trůn Vratislavův syn Břetislav II., dějiny tohoto období
  1097 – Břetislav II. definitivně vyhání slovanské mnichy ze Sázavy
  1099 – Břetislav nechává v Řezně udělit zemi v léno svému bratru Bořivojovi
  1100 – Břetislav zabit ve Zbečně, na stolec nastupuje jeho mladší bratr Bořivoj
  1105 – Bořivoj se pokusil neúspěšně sesadit Svatopluk Olomoucký
  1107 – druhý pokus, tentokrát úspěšný Svatopluka
  1109 – Svatopluk na výpravě do Slezska zabit, v nastalé situaci se s pomocí císaře prosadil Vladislav (bratr Bořivoje) proti Bořivojovi a bratru Svatopluka Otovi
  1117 – Vladislav se vzdává vlády na úkor Bořivoje
  1120- za neznámých okolností se knížetem stává Vladislav
  1125 – umírá Vladislav I. a nastupuje jeho mladší bratr Soběslav I. O svá práva se podle seniorátu hlásí Ota Olomoucký. Vláda Soběslava
  1126 – Soběslav vítězí v bitvě u Chlumce nad vojskem římského krále Lothara III. a ubránil tak svoji vládu vůči nárokům Oty Olomouckého, který v této bitvě umírá
  1130 – Soběslav zabraňuje pokusu o svoji likvidaci, účastníci odsouzeni na Vyšehradě
  1138 – česká šlechta slíbila knížeti, že po jeho smrti zvolí jeho syna Vladislava knížetem
  1140 – smrt Soběslava I., knížetem je zvolen jeho synovec Vladislav I., jeho vláda
  1141 – 1142 – odboj moravských knížat a části české šlechty proti Vladislavovi. Ten i přes porážku u Vysoké (1142) vítězí s pomocí římského krále Konráda III.
  1147 – 1148 – Vladislav se účastní II. křížové výpravy, dostává se ale jen do Byzance, kde skládá lenní slib císaři, vrací se přes Rusko
  1158 – Vladislav se stává druhým českým králem, za pomoc římskému císaři Fridrichu I. při boji proti Milánu
  1172 – Vladislav II. rezignuje na trůn ve prospěch svého syna Bedřicha,
  1173 - Bedřicha zajímá císař Fridrich, knížetem se stává syn Soběslava Soběslav II.
  1178 – knížetem se stává opět Bedřich, jeho vláda
  1179 – Bitva u Loděnice a Na bojišti mezi Bedřichem a Soběslavem
  1182 – vzpoura šlechty proti Bedřichovi, ta nastoluje Konráda Otu, Bedřichovi vrací trůn císař
  1185 – bitva u Moravských Loděnic, Přemysl Otakar (nevlastní bratr Bedřicha) vítězí nad Konrádem, ale stahuje se zpět do Čech
  1187 – pražský biskup Jindřich Břetislav (také Přemyslovec) jmenován říšským knížetem
  1189 – umírá Bedřich a knížetem se stává Konrád Ota, ten vydává první zákoník, Statuta Konráda Oty, jeho vláda
  1191 – u Neapole umírá Konrád Ota, knížetem se stává Václav (syn Soběslava I.), události tohoto období
  1192 – s pomocí biskupa Jindřicha Břetislava sesazen Václav a dosazen Přemysl Otakar I.
  1193 – Přemysl I. sesazen, knížetem se stává biskup Jindřich Břetislav, jeho vláda
  1197 – po smrti knížete a biskupa Jindřicha Břetislava je šlechtou na trůn Vladislav Jindřich, ten po vpádu svého bratra Přemysla Otakara mu postupuje trůn, stává se moravským markrabětem, jeho vláda
  1198 – Přemysl se zapojuje do boje v Říši mezi Filipem a Otou Welfem, Filip Štaufský mu uděluje královský titul
  1203 – Královský titul potvrzuje Přemyslovi i Ota Brunšvický, na jehož stranu se přiklání
  1212 – vydána Zlatá bula sicilská
  1216 – králem zvolen syn Přemysla Václav, zavedení primogenitury (králem se stává nejstarší žijící syn)
  1222 – po sporech Přemysla s pražským biskupem Danielem vydáno tzv. Velké privilegium české církve. Téhož roku umírá také Vladislav Jindřich, po potlačení odboje Děpolticů se moravskými markrabaty stávají mladší synové Přemysla I.
  1228 – králem korunován Václav I.
  1230 – smrt Přemysla Otakara I., nástup Václava I. Vláda Václava
  1233 – povstání moravského markraběte Přemysla proti svému bratru Václavu I. Na straně Přemysla i rakouský vévoda Fridrich Bojovný
  1237 – další povstání Přemysla proti Václavovi I. Na řád povýšen jediný z českých rytířských řádů - křížovníci s červenou hvězdou
  1241 – po bitvě u Lehnice Mongolové protáhli Moravou
  1246 – po smrti rakouského vévody Fridricha Bojovného je na jeho místo zvolen Vladislav, syn Václava I. Ten ovšem v lednu 1247 umírá
  1248 – 1249 – povstání Přemysla Otakara, syna Václava I. proti svému otci. Vzpoura je potlačena a oba Přemyslovci se usmiřují
  1251 – Rakouským vévodou vybrán Přemysl Otakar II.
  1252 – Přemysl pro posílení svého práva k Rakousům se žení s Markétou Babenberskou
  1253 – v Počáplech umírá Václav I. Novým českým králem se stává Přemysl Otakar II. Zároveň musí bránit své rakouské dědictví proti alianci Uher, Bavorska a některých polských knížat
  1255 – křížová výprava českého krále do pohanských Prus, zde na jeho počest založeno město Královec (dnes Kaliningrad)
  1260 - bitva u Kressenbrunnu, Přemysl po vítězství nad uherským králem Bélou IV. získává Štýrsko
  1261 – Přemysl se rozvádí s Markétou a žení se s příbuznou uherského krále Kunhutou Haličskou
  1267-1268 – druhá křížová výprava Přemysla do Pruska, ta souvisí s jeho snahou o povýšení olomouckého biskupství na arcibiskupství
  1273 – záhy po své volbě římským králem nařizuje Rudolf Habsburský vrácení rakouských zemí, Přemysl odmítá
  1276 – Přemysl se nakonec vzdává rakouských zemí, zároveň proti němu vypuká odboj Vítkovců a Boreše z Rýzmburka, ten je potlačen o rok později
  1278 – Na Moravském poli je římským králem Rudolfem poražen a zabit Přemysl Otakar II. Po jeho smrti je českým regentem za nezletilého Václava Ota Braniborský, Moravu spravuje sám Rudolf Habsburský. Další z adeptů na správu Čech, Jindřich IV. Vratislavský získává Kladsko
  1279 – syn Přemysla Václav (II.) je odvezen do „braniborského zajetí“
  1282 – čeští pánové, skupina kolem biskupa Tobiáše z Benešova začínají jednat o návratu kralevice do Čech. Také umírá Anežka, později svatá (1989)
  1283 – do Čech se vrací Václav II. Rozhodující vliv na krále získává Záviš z Falkenštejna, milenec a posléze manžel Kunhuty
  1285 – Václav II. se žení v Chebu s dcerou Rudolfa Habsburského Jitkou
  1289 – Záviš z Falkenštejna zajat a později popraven, začíná samostatná vláda krále, která směřuje k ovládnutí Polska
  1292 – Václav II. se stává malopolským vévodou
  1300 – Václav II. se nechává korunovat polským králem, žení s Eliškou Rejčkou. Začíná mincovní reforma – poprvé vyražen pražský groš
  1301 – Uherským králem po smrti Ondřeje III. je zvolen syn Václava II. Václav jako Ladislav V. Na trůnu se ovšem neudrží dlouho
  1304 – císař Albrecht požaduje část výnosu ze stříbrných dolů v Kutné Hoře, v následném tažení je poražen
  1305 – smrti Václava II. Českým králem se stává jeho syn Václav III., který se žení s Violou Těšínskou
  1306 – polský Vladislav Lokýtek obsazuje Krakov, Václav III. je zabit neznámým vrahem v Olomouci na tažení do Polska. Králem je zvolen nejdříve Jindřich Korutanský, po vpádu Habsburků se českým králem stává Rudolf Habsburský - k období 1306-1310 článek
  1307 – Proti Rudolfovi povstává západočeská šlechta, král umírá před Horažďovicemi. Králem se stává Jindřich Korutanský
  1310 – Jindřich Korutanský vyhnán českou šlechtou, novým králem se stává Jan Lucemburský, syn římského krále Jindřicha. Ten se žení s Eliškou Přemyslovnou. V prvním desetiletí své vlády se dostává do konfliktů s českou šlechtou
  1313 – po smrti svého otce podporuje Ludvíka Bavora v jeho boji o římský trůn proti Habsburku Fridrichovi Sličnému
  1319 – Jan Lucemburský získává Horní Lužici
  1322 – po bitvě u Mühldorfu Jan získává Chebsko
  1327, 1329 – většina slezských knížat se stává leníky českého krále
  1331 – 1333 – neúspěšná snaha Lucemburků získat Lombardii
  1337 – křížová výprava Jana na Litvu
  1344 – pražské biskupství povýšeno na arcibiskupství
  1346 – Jan umírá v bitvě u Kresčaku, trůn dědí Karel IV.
  1348 - založení pražské university a Nového města pražského
  1355 – neúspěšná snaha Karla IV. prosadit zákoník Maiestas Carolina
  1356 – Zlatá bula Karla IV. upravuje postavení českého krále v Říši
  1357 – začala stavba Karlova mostu
  1363 – Karel IV. získává Dolní Lužici
  1373 – koupě Braniborska Karlem IV. od Wittelsbachů
  1378 – umírá Karel IV. Jeho říše je rozdělena mez jeho syny – Václav IV. se stává českým a římským králem, Zikmund získává Braniborsko (později se stává uherským králem), Jan získává Zhořelecko
  1394 – Václav poprvé zajat českým panstvem
  1400 – Václav IV. sesazen z říšského trůnu
  1402 – Václav zajat Zikmundem a českými pány, v Betlémské kapli začíná kázat Jan Hus 1409 – dekret kutnohorský – změněn poměr hlasů na pražské universitě. Rozhodující vliv zde získávají reformní čeští mistři, pro vysoké učení po odchodu německých mistrů to znamená výrazný úpadek
  1412 – nad Prahou vyhlášen interdikt, Jan Hus odchází na venkov
  1415 – V Kostnici upálen Jan Hus
  1419 – smrt Václava IV., začíná husitská revoluce, založení Tábora
  1420 - bitva u Sudoměře, křížová výprava proti Praze, bitva na Vítkově a pod Vyšehradem, Zikmund se nechává korunovat českým králem, jinak je neúspěšný
  1421 – zemský sněm v Čáslavi sesazuje Zikmunda z českého trůnu
  1422 – druhá křížová výprava proti husitským Čechám, ta je poražena. V Praze je popraven radikální kazatel Jan Želivský
  1423 – Jan Žižka odchází z Tábora a zakládá „menší Tábor“ ve východních Čechách
  1424 – v bitvě u Malešova Jan Žižka poráží vojsko umírněných kališníků a katolíků. U Přibyslavi Jan Žižka umírá
  1426 – další křížová výprava poražena u Mostu
  1427 – husité porážejí křižáky u Tachova
  1431 – křížová výprava poražena bez boje u Domažlic
  1434 – v bitvě u Lipan poražena radikální bratrstva panskou jednotou umírněných kališníků a katolíků
  1436 – vyhlášena Kompaktáta, v Čechách povoleno dvojvěří. Českou šlechtou přijat Zikmund Lucemburský
  1437 – Zikmund Lucemburský umírá, jeho země a tituly získává Albrecht Habsburský, manžel dcery Zikmunda Alžběty
  1438 – neúspěšná snaha sesadit Albrechta a dosadit syna polského krále Kazimíra
  1439 – smrt Albrechta Habsburského
  1440 – českým králem zvolen vévoda Albrecht Bavorský, ten vládu odmítá. V zemi vládnou spolky šlechty a měst, landfrídy
  1444 – uznána práva syna Albrechta Ladislava Pohrobka, ten se pro svoji nezletilost nemůže ujmout trůnu
  1448 - Jiří z Poděbrad obsazuje Prahu
  1452 – Jiří z Poděbrad zvolen zemským správcem, podrobuje si Tábor
  1453 – na trůn nastupuje Ladislav Pohrobek
  1457 – předčasná smrt Ladislava Pohrobka, v Kunvaldu založena Jednota bratrská - článek o Jednotě
  1458 – českým králem zvolen Jiří z Poděbrad
  1462 – papežem Piem II. zrušena Kompaktáta. Jiří se snaží vytvořit ligu evropských panovníků proti Turkům, bez papeže
  1465 – vzniká Zelenohorská jednota, zaměřená proti Jiřímu
  1466 – Jiří sesazen papežem z českého trůnu a je proti němu vyhlášena křížová výprava
  1468 -1469 – válka Matyáše proti Jiřímu z Poděbrad. Jiří vítězí u Vilémova, nicméně Matyᚠse nechává v Olomouci korunovat českým králem, ovládá Moravu a Slezsko
  1471 – po smrti Jiřího z Poděbrad je českým králem zvolen Vladislav Jagellonský
  1476 – uzavřen mír mezi Vladislavem a Matyášem, po smrti jednoho druhý zdědí království druhého
  1483 – druhá pražská defenestrace
  1485 – kutnohorský náboženský smír
  1490 – po smrti Matyáše Korvína získává Vladislav Moravu, Slezsko a Uhry
  1500 – Vladislavské zřízení zemské, stavovský stát
  1516 – po smrti Vladislava nastupuje na český a uherský trůn jeho syn Ludvík
  1517 – svatováclavská smlouva – dohoda mezi městy a šlechtou
  1526 – po smrti Ludvíka Jagellonského v bitvě u Moháče nastupují v osobě Ferdinanda I. na český trůn Habsburkové - článek k nástupu Habsburků
  постельное белье купить

  Celý článek | Komentáře: 3 | Přidat komentář | Záložky:
  Informační e-mailVytisknout článek

  Naše knihy
  Přemysl Otakar II.


  Záviš z Falkenštejna

  Hus 2015 VOJSKO.net - �eskoslovensk� i sv�tov� zbran� a vojensk� technika Husit� - Kto� js� bo�� bojovn�ci via historia Putov�n� Hrocha