Fórum zájemců o historii

Blaze tomu, kdo rád vzpomíná svých otců a vesel baví posluchače o jejich činech.
Právě je 17 čer 2021 23:44

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 184 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 29 črc 2007 16:56 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 10 times
Katerina píše:
(a jeden kontroverzní názor nakonec, vím jak se nìkteøí stavíte k jednotné mìnì, ale mì tedy z ryze praktických dùvodù vyhovuje. To pohodlí projet polovinu Evropy a nemuset se starat o víza, o výmìnu penìz , razítka v pasu a jiné blbosti... - takže základ zahranièní politiky nové EU podle Kateøiny bych už mìla :) .
Nevim, mluvit o duchovních hodnotách a zakonèit to Šengenem a Øíšskou markou, mi pøijde dost špatný.
Unie nièí hranice a vypouští do obìhu tenké papírky zámìrnì, aby znièila originalitu národù a jejich duchovní a materiální hodnoty, nahradila je hodnotami svými a vytvoøila jeden nadnárod, který by poslouchal jedno centrum. Vládnout desítkám milionù lidí je málo, lepší vládnout stamilionùm evropanùm. Transformace pangermanismu, pangermánského zøízení Berlín - Bagdád, Neu Europy.
Stejnì postupovala Marie Teresie se synem, centralisovali, zavádìli jeden jazyk, protože jen impérium stejných lidí bylo silné, nehrozily vzpoury, rebelie.
K pøechodu hranic bez kontroly lze dospìt i bez Unie. Na Slovensko se taky jezdilo na obèanku. Mùžeme být pøáteli mezi národy i bez Unie, pùjde to velmi pomalu, ale zùstaneme sami sebou.

K fašistùm: Fašista byl nacista jen v Nìmecku (ale radikální fašista). U nás je zajímavé, jak èeští fašisté po bøeznu 39 rychle nahradily mìšlenku slovanského impéria za impérium velkonìmecké.
Nechápu, ale jak Pampalíny, mùžete øikat, že fašismus je na úrovni ÈSSD. ÈSSD je naší jedinou reformní komunistickou stranou...

Pampalíny píše:
Jsem mj. èlenem Vlasteneckého klubu (www.v-klub.cz) a drtivá vìtšina dnešních reakcí na naši èinnost je kladná.
Protože vaše èinnost je správná a výchovná, záleží vám na hodnotách, ne na tom, kdo bude mít víc záøezù pøi nájezdu na cikánské ghetto. Pøesto, ale radikálové až neonacisti v oèím medií budete ...

Pampalíny píše:
Masaryk nebyl nikterak velký vlastenec. Jeho cílem byl švýcarský model a pøílišné èeské vlastenectví mu bylo na obtíž. Tehdejší "hrad" to také dával vždy jasnì najevo. Nejednou stranil jiným národnostním menšinám a èeští "radikálové" byli èasto ostouzeni v tisku a v pøípadì radikálnìjších dìlal TGM velmi nechutnou zákulisní politiku.
To je nepochopení jeho filosofie, byl a velký, jen pro nìj vlastenectví nebylo vlastenèením. On radìji 4 roky hledal kontakty ve vládách Dohody a organisoval èeské dobrovolce po svìtì, než aby zfanatisoval zbídaèelý dav a naøídil jim útok na posádku BM RÈS poblíž Brna.
Švýcarským modelem vidìl napø. demokratisaci armády. Je tøeba vidìt souvislosti, tento názor vznikal za války, v roce 1915, jako protiklad nìmeckému (prušáckému) militarismu Mommsena a Nietscheho. Milièní armáda proti tvrdému militarismu (i civilního) nìmeckému.
Rozdíl mezi jeho filosofii a jeho èiny za jeho presidentování je velmi velký. Byl autokratický a demokracii pøekraèoval (ta zákulisní politika). Jenže on byl èlovìk, který to dìlal v dobré víøe, bez osobního prospìchu. Pøesto jsme byly nejdemokratiètìjší republikou støední Evropy založenou na humanitních ideálech. To byl èas, kdy k páteèníkùm mohl docházet i komunisty Vanèura se svými kecy o vítìzství revoluce a byl vyslyšen.
Ta republika mìla Zákon na ochranu republiky to je positivní, že poznali nacistické nebezpìèí v roce 1936 místo r. 1933 je vìc jiná.

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: vlajka
UNREAD_POSTNapsal: 02 srp 2007 21:11 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 29 čer 2006 19:29
Příspěvky: 1898
Bydliště: Budíkov
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Majky píše:
Ježek píše:
pak se tam pøidal klín za Slováky, který se k nám pøifaøili

modrej klín je snad za Moravu... teda aspoò vždycky sem si to myslel...
Musel jsem se usmívat. Myslel sis to Majky fakt špatnì. Èervenobílá jsou Èechy s Moravou a modrou tam mìli právì ti Slováci... :wink:

_________________
Obrázek Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte !


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: ještì k tématu...
UNREAD_POSTNapsal: 02 srp 2007 21:26 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 29 čer 2006 19:29
Příspěvky: 1898
Bydliště: Budíkov
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Už jsem o tom taky psal, ale možná bude dobré to zase pøipomenout.
Nechci vìci bagatelizovat a dìlat definitivní závìry, ale uvìdomil jsem si to pøi ètení vašich pøíspìvkù. V mnohých to zaznìlo, i když nebylo pøímo pojmenováno. To není výtka, pouze konstatování. 8) Jsem pøesvìdèen, že mnohé bolesti a strasti tohoto svìta jsou pøedurèeny obsencí køesanských hodnot v jednání jedincù i mocných tohoto svìta nebo rezignací na nì. Na tìchto ideálech humanismu, které z køesanství vyvìrají, totiž stojí celá euroatlantická civilizace. A naopak. Vliv tìchto "tradic", by nevìdomý, je vždy pozitivní.
I toto totiž souvisí by nìkdy nepøímo ve ztahu k domovinì, mému národu, jiným národùm, rasám, náboženstvím, k demokracii, k politice a já nevím k èemu všemu ještì...

_________________
Obrázek Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte !


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: vlajka
UNREAD_POSTNapsal: 02 srp 2007 21:36 
Offline
Měšťan

Registrován: 09 kvě 2007 13:43
Příspěvky: 24
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Jiøí Motyèka píše:
Majky píše:
Ježek píše:
pak se tam pøidal klín za Slováky, který se k nám pøifaøili

modrej klín je snad za Moravu... teda aspoò vždycky sem si to myslel...
Musel jsem se usmívat. Myslel sis to Majky fakt špatnì. Èervenobílá jsou Èechy s Moravou a modrou tam mìli právì ti Slováci... :wink:

no, tak to je nakonec trochu složitìjší
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_vlajka


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: vlajka
UNREAD_POSTNapsal: 02 srp 2007 21:50 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 29 čer 2006 19:29
Příspěvky: 1898
Bydliště: Budíkov
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Majky píše:
...no, tak to je nakonec trochu složitìjší
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_vlajka
Jo, ale já mìl na mysli pochopitelnì vlajku èeskoslovenskou a tam bez ohledu na nìjaké teorie nebo výklady, byla modrá barvou Slovenska. Tomu pøifaøenému kusu Uher museli òákou barvu dát. Že jaksi v tom rozdávání barev nezbylo na Podkarpatskou Rus, je vìc úplnì jiná.
Jak se modrá barva, ponìkud roubovanì, vysvìtluje na stejné vlajce pro samostanou Èeskou republiku, je mi úplnì šumák, protože vlajka z dob ÈSR se nezmìnila vùbec nièím...

_________________
Obrázek Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte !


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 03 srp 2007 11:01 
Offline
Panoš
Uživatelský avatar

Registrován: 23 srp 2006 18:54
Příspěvky: 52
Bydliště: Beskydy
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Ježek:

Fašismus: Urèitì bych nesouhlasil s nacistou jako radikálním nìmeckým fašistou. Nacismus je nìkde mezi bolševismem a fašismem. A má blíže spíše ke komunismu. Podpora fašistických satelitù Nìmecka byla dílem náhoda, ale spíše se hrálo už s rozdanými kartami po Iww.

Srovnání s ÈSSD - jeden vùdce v èele, nìkteré dogmatické prvky, útoèná politika... To je to podobné. Kdyby fašismus rostl s dobou, bude stát napravo od ODS a bude konzervativnìjší než KDU. Srovnání s ÈSSD mi pøišlo trefné, nebo tuto úlohu hraje na levici.

Jinak tìch obrácených "fašounù" na nìmeckou ideu až tak moc nebylo. Myslím že procentuálnì stìjnì jako v jiných oblastech. I Vlajka vymìnila mnoho svých èlenù, kteøí odmítli jít s Nìmci. Vùdce NOF gen. Gajda pomáhal odboji a jeho syn v nìm i bojoval... atd...

Sdružení: No média jsou v tomto sebranka. Teï budu mít osobní pozvání (za VK) pøímo od primátora na køest jedné knihy - jasnì že jeden z mnoha - ale jsem zvìdavý zda se opìt najde nìjaká iniciativní novináøka, která z toho udìlá solokapra - jako že chceme nìkoho vyhubit apod. :shock:

Masaryk: já s tebou naprosto souhlasím, pøedevším v tom závìru hodnocení. Také vìøím, že to dìlal "ve své dobré víøe", ale vadí mi bezvýhradná glorifikace jakékoliv osoby, TGM nepoèítaje. A TGM prostì vlastenectví nebral na národní úrovni, jak to tehdy mìlo být, ale na státní - jenže i na úkor slovanstva.

Historie však ukázala, že militantnìjší (a nutnì protinìmecké) vedení by nám spíše prospìlo (viz. Polsko). Ale to už se dostáváme na tenký led spekulací.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 03 srp 2007 11:04 
Offline
Panoš
Uživatelský avatar

Registrován: 23 srp 2006 18:54
Příspěvky: 52
Bydliště: Beskydy
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Když už jste u toho klínu. Kdysi jsem napsal èlánek, který si dìlal srandu z tvrzení, že klín ve vlajce je zednáøská pyramida :P :P :P :P :P

Ale je dost lidí, kteøí to tak brali i berou...


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 03 srp 2007 12:19 
Offline
Vévoda

Registrován: 22 bře 2007 22:04
Příspěvky: 872
Bydliště: Martinovo údolí
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
[quote][/quote] jeden vùdce,dogmatické prvky,útoèná rétorika.

vzpomnìl jsem si na otce,jak dostal strach pøed posledními volbami,protože už nìco takového v 30.letech zažil...

_________________
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 03 srp 2007 23:27 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 10 times
Pampalíny píše:
Ježek: ...

Bolševism (pokud to mùžeme považovat za následovníka uèení Marxe) i Nacism (Nietszche) vycházejí z Hegela. Podobné jsou prostøedky - represe, propaganda, koncentráky. Nikoly cíly. Nacism je národní, pangermánský, komunism nenárodní, tøídní. Oba se respektují (pakt Ribbentropp - Molotov), ale nenávidí.
Nacism je specifický nìmecký fašism, ovlivnìn jejich filosofií (Mommsen, Nietszche i Goethe) nadèlovìka a míru pro slabochy. V jistém smyslu je to pokraèování svìtovládné myšlenky z I. sv. v. Antisemitism byl všude (Hilsneriáda, Dreyfusova aféra), jen Hitler ho využil (vždy se musí najít jasný nepøítel).

Rumunsko bylo fajn, nejdøív v Malé dohodì, pak s Nìmci proti Rusùm a nakonec s Rusi proti Nìmcùm. Nepopíram, Nìmeètí spojenci nebyly ani tolik na základì podobné ideologie, jako na základì strachu.

ÈSSD je reformní komunistická strana, bez okolkù by šla do koalice se stalinistickými komunisty, z výše uvedeného je fašismu podobná prostøedky, nikoli cíly.

Vyhubte vèelaøe :D

Jako historici bychom mìli proti glorifikaci bojovat, a již negativní nebo positivní.

Slovanství. TGM byl proti nekritickému panslavinismu (panrusismu) - kritisoval to Havlíèek. Proti lidem, kteøí vzývali Rusko, neumìli azbuku a s Rusi mluvli nìmecky :!: Správnì v Rusko nedoufal a obrátil se na Západ.
Neprotìžoval slovany pøíliš, žádal dobré vztahy s každým demokratickým národem, Rakušany, Nìmci...
Nevím, jaký je rozdíl mezi národním a státním vlastenectvím. Škoda je, že tehdy bylo vlastenectví Tschechien nikoly Böhmen, pøedešlo by to problémùm se Sudeáky, Hitlerovi vyhnalo trumfy z rukávù (SdP). Proto jsem proti radikálnìjšímu (Polskému) øešení.
Abych nebyl z nìèeho obvinìn, v èeštinì neexistuje jednoslovná odlišnost mezi Tschechien und Böhmen, oboje Èechy, ale v naprosto v jiném významu (ve francoužštinì je to taky, ale tou nevládnu).

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 04 srp 2007 06:00 
Offline
Vévoda
Uživatelský avatar

Registrován: 18 kvě 2007 08:49
Příspěvky: 690
Bydliště: Polonia
Has thanked: 0 time
Been thanked: 1 time
Ježek píše:
Podobné jsou prostøedky - represe, propaganda, koncentráky.
Komunismus, nacismus a kazde jine zrizeni, zalozene na planovani ve vsech oblastech zivota, musi nutne pouzivat terror, aby vynutilo poslusnost. U malych decek se poslusnost vynuti napr. tak, ze se da nekomu na zadek, a to staci, u dospelych je treba nejake procento zabit, nejake zavrit do koncentraku a vytvorit vseobecnou atmosferu strachu.

Citace:
Nikoly cíly.
Spolecnym cilem kazde totality je prave vynuceni poslusnosti.

Citace:
Proto jsem proti radikálnìjšímu (Polskému) øešení.
Co tim myslis? Co Polaci radikalne vyresili? :)


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 06 srp 2007 12:20 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 10 times
jur píše:
Ježek píše:
Podobné jsou prostøedky - represe, propaganda, koncentráky.
Komunismus, nacismus a kazde jine zrizeni, zalozene na planovani ve vsech oblastech zivota, musi nutne pouzivat terror, aby vynutilo poslusnost. U malych decek se poslusnost vynuti napr. tak, ze se da nekomu na zadek, a to staci, u dospelych je treba nejake procento zabit, nejake zavrit do koncentraku a vytvorit vseobecnou atmosferu strachu.

Citace:
Nikoly cíly.
Spolecnym cilem kazde totality je prave vynuceni poslusnosti.

Citace:
Proto jsem proti radikálnìjšímu (Polskému) øešení.
Co tim myslis? Co Polaci radikalne vyresili? :)

- poslušnost je prostøedek k dosažení cíle. Cíl je u nacismu vláda Nìmcù po celém svìtì, komunismu vláda dìlníkù po celém svìtì ...
- obrana vlasti je proti složení zbraní radikální øešení. Tolik k polskému radikalismu. Tak to, doufám, bylo myšleno.

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 06 srp 2007 12:40 
Offline
Vévoda
Uživatelský avatar

Registrován: 18 kvě 2007 08:49
Příspěvky: 690
Bydliště: Polonia
Has thanked: 0 time
Been thanked: 1 time
Ježek píše:
[ - poslušnost je prostøedek k dosažení cíle. Cíl je u nacismu vláda Nìmcù po celém svìtì, komunismu vláda dìlníkù po celém svìtì ...

No, trochu bych polemizoval. Jiste, to byly jejich oficialni cile. Cilem komunistu byla moc pro ni samou. A slepa poslusnost umoznuje pretvoreni spolecnosti v hmotu - to znamena neohrozenou moc soudruhu na veky. Tak ze - podle mne - i ta poslusnost byla jednim z cilu.
Citace:
- obrana vlasti je proti složení zbraní radikální øešení. Tolik k polskému radikalismu. Tak to, doufám, bylo myšleno.

Je, to je pravda. Jak to rekl Leonidas u Thermopyl : "Pojd a vem si."
Slo by tu take citovat rec min. J. Becka z 5 kvetna 1939, prednesenou v polskem Sejmie :
"Pokój jest rzecz¹ cenn¹ i po¿¹dan¹. Nasza generacja, skrwawiona w wojnach, na pewno na pokój zas³uguje. Ale pokój, jak prawie wszystkie sprawy tego œwiata ma swoj¹ cenê, wysok¹, ale wymiern¹.
My w Polsce nie znamy pojêcia pokoju za wszelk¹ cenê.
Jest tylko jedna rzecz w ¿yciu ludzi, narodów i pañstw, która jest bezcenn¹. T¹ rzecz¹ jest honor. "


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 06 srp 2007 17:24 
Offline
Královna

Registrován: 29 led 2007 16:32
Příspěvky: 2366
Bydliště: Sazená 14, Velvary
Has thanked: 0 time
Been thanked: 2 times
jur píše:
Slo by tu take citovat rec min. J. Becka z 5 kvetna 1939, prednesenou v polskem Sejmie :
"Pokój jest rzecz¹ cenn¹ i po¿¹dan¹. Nasza generacja, skrwawiona w wojnach, na pewno na pokój zas³uguje. Ale pokój, jak prawie wszystkie sprawy tego œwiata ma swoj¹ cenê, wysok¹, ale wymiern¹.
My w Polsce nie znamy pojêcia pokoju za wszelk¹ cenê.
Jest tylko jedna rzecz w ¿yciu ludzi, narodów i pañstw, która jest bezcenn¹. T¹ rzecz¹ jest honor. "


Teda to je hezký =D>

**** O víkendu jsem si èetla Tøebízského .. to tedy ještì bylo vlastenectví až, národovectví velkého støihu a velkého patosu. Bohužel v naší dobì to už pùsobí lehce komicky, ale to je holt vývoj.

Ale ta èernobílost byla dokonalá, co cizák, to lump, a nejvìtší z nich Germán. ŠKodili nám Èechùm, kde mohli, a ubohý èeský národ byl jimi úplnì porobený. Leè pøítel milý, bratr Lech, se vždycky nabídl ku pomoci.
Napøíklad pøi obláhání Vídnì Turky, král Jan Sobiesky .
Fakt jsem si na tebe pøi ètení vzpomnìla.

_________________
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 06 srp 2007 19:37 
Offline
Vévoda
Uživatelský avatar

Registrován: 18 kvě 2007 08:49
Příspěvky: 690
Bydliště: Polonia
Has thanked: 0 time
Been thanked: 1 time
Katerina píše:
Teda to je hezký =D>

Hezky? :) Rec valecnika musi byt jednoznacna. Polsko slo do valky, ministr zahranicnich veci musel dat jasny signal, ze neustoupi.
Pro ministra Becka fakt, ze musel rict tato slova na zaver sveho projevu, znamenal katastrofu. Jeho projev ze dne 5.05.1939 byl odpovedi na projev Hitlera v Reichstagu ze dne 28.04.1939 - Adolf pozadal o inkorporaci der Freiestadt Danzig do Rise a exteritorialni zeleznici a dalnici pres tzv. Koridor (województwo pomorskie, pomoranske vojvodstvi), a to znamenalo odriznuti Polska od more. Pokud by s tim Polsko souhlasilo, Nemci by nas odrizli od more, pak by zacli zadat vice a pri potlesku Evropy hranice by se vratily do podoby spred roku 1914, co samozrejme znamenalo konec existence Polska - mozna navzdy. Odmitnuti nemeckych pozadavku a rozhodnuti o ozbrojenem odporu byly vysledkem racionalniho uvazovani.
Citace:
Napøíklad pøi obláhání Vídnì Turky, král Jan Sobiesky .

Maji tocit film "Victoria" o bitve u Vidne. Neuhadnes, kdo pry ma hrat krale Jana III Sobieskiego.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 07 srp 2007 09:42 
Offline
Královna

Registrován: 29 led 2007 16:32
Příspěvky: 2366
Bydliště: Sazená 14, Velvary
Has thanked: 0 time
Been thanked: 2 times
jur píše:
Hezky? :) Rec valecnika musi byt jednoznacna. Polsko slo do valky, ministr zahranicnich veci musel dat jasny signal, ze neustoupi.
Pro ministra Becka fakt, ze musel rict tato slova na zaver sveho projevu, znamenal katastrofu.
Citace:
Napøíklad pøi obláhání Vídnì Turky, král Jan Sobiesky .

Maji tocit film "Victoria" o bitve u Vidne. Neuhadnes, kdo pry ma hrat krale Jana III Sobieskiego.


To tedy neuhádnu, KDO ?

Jinak Hezký jsem myslela tu øeè. Samozøejmì co se dálo pak, už bylo samozøejmì jiné. ale silná situace vyžaduje silná slova. byl to dozajista stateèný pán. Nezavelel vyklidit pohranièní pevnosti, jako se to stalo u nás.

Èímž nechci øíct, že si myslím, že to udìlat mìl, já prostì nevím, a myslím, že obì volby, jak nakonec ukázaly události u Vás i u nás nemìly dobré øešení.


JInak, doufám, že Sobieskiho nebude hrát Zaklínaè ? Èi snad nìjaká hollywoodská star ?

_________________
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Nacionalism XXI. vìku
UNREAD_POSTNapsal: 25 srp 2007 12:26 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 10 times
Problémem dnešního nacionalismu, i pøes proklamovaný a skuteèný odpor k nacismu, je to, že z nìj ideovì vycházejí. Ten nacionalism je národovectvím rasy a krve, v jménu tìchto dvou hodnot vede svatou válku proti podlidem, imigrantùm...
To mùže být k smíchu, pláèi a zvracení nad morálním svinstvem a špinìním demokratických hodnot krví menšin.
Je tøeba bránit jiné vìci jinak, nevycházet z Nietscheho (zas to asi píšu špatnì).
Bránit samostatnost a suverenitu, bránit se globalisaèním pseudohodnotám, udržovat tradice, zvyky, jazyk a historii, vlastní majetek.
Nikoli násilím, ovšem pasivní vytrvalou a stálou resistencí, demokraticky.
Vìdìt, co se brání a neustoupit ani o píï. Vytvrvale èelit netvoru. Podporovat ostatní národy ve stejné snaze.

Nakonec pøíklad. KFC na Václavském námìstí nesmí lehnout popelem, ale zemøít na oubytì, zkrachovat, zatímco okolní hospody nabízející pívo a utopence budou praskat ve švech...

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Nacionalism XXI. vìku
UNREAD_POSTNapsal: 25 srp 2007 14:56 
Offline
Vévoda

Registrován: 22 bře 2007 22:04
Příspěvky: 872
Bydliště: Martinovo údolí
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Ježek píše:

Citace:
Nakonec pøíklad. KFC na Václavském námìstí nesmí lehnout popelem, ale zemøít na oubytì, zkrachovat, zatímco okolní hospody nabízející pívo a utopence budou praskat ve švech...[/

To by na Válaváku nesmìlo být tolik cizincù :mrgreen:

Ale tvé následující beru jako anachronismus.Bìh svìta dìjin nezastavíš.Pøed týdnem jsem byl na èínské párty.Poøádal ji mùj kamarád,který jako chudý student odjel do USA,kde pochopil,že gobalizaci nezastavíì a kdo na to pøíjde døíve ohromnì zbohatne.Koupil si tu již dokonce malou vesnièku,ta oslava mohla stát tak ètvrt milionu.Pozvaní byli nejen lidé z vesnièky ale i jeho obchodní partneøi z celého svìta,pøedevším z Anglie.Jídla pøipravovali kuchaøi dovezení z Thajska/když jsem chtìl nìjakou specialitu,dostal jsem nasekané kuøecí paøáty :cry: / ale hlavnì,když se s nimi bavíš,tojsou lidé,kteøí mají skuteènou,ekonomickou moc a i èínské vedení s nimi musí odpovídajícím zpùsobem jednat.Moderní technologie a dopr.prostøedky nezastavíš,to už chápe vìtšina svìta.U nás jsme ještì tací don Quichoti

_________________
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 25 srp 2007 15:27 
Offline
Panoš
Uživatelský avatar

Registrován: 08 srp 2007 17:08
Příspěvky: 73
Bydliště: MAGNA ROMA
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Globalozaci zastavit nejde.
Globalizace je proces, který je starý pomalu jako lidstvo samo.

Neolitická revoluce jejímž dùsledkem postupnì veškeré lidstvo zmìnilo svùj zpùsob života.
Helenisace, která šíøila øeckou kulturu a ovlivòovala øeckým myšlením celý známý svìt.
Impérium, které dobývalo vzdálená území a spolu s øímskými legiemi a posléze i úøedníky tam zasévaly zárodky øímské kultury.

A potom i šíøení køesanství, které všude zavádìlo své vlastní svátky a zvyky a potlaèovalo ty pùvodní, domácí.


Globalizaci se nevyhneš, je tu od poèátku vìkù.

_________________
Obrázek


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 25 srp 2007 16:41 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 10 times
the Dark Lord píše:

Globalizaci se nevyhneš, je tu od poèátku vìkù.

Jistì, positivní globalisaci se ani vyhýbat nechci, pøenosu technických dat, vìdeckých objevù, myšlenek.

Globalisaci jedné celosvìtové kultury se chci úpornì a úmornì bránit.

Pøijímat ze svého okolí dobré myšlenky. Nikoli pøebírat teï absolutnì vše ze Západu, protože jsme pùl století pøebírali ve z Východu. Jsme v centru Evropy, proto, abychom si vybírali to dobré z obou jejich krajù a tøeba s pomocí našich "tradic" z toho udìlali vlastní syntézu. Sami ale to dobré musíme poznat ... èili s nìèím porovnat.

Není nic tak krásného jako odlišnost a pøekonávání vzájemných rozdílù. A to platí, jak tady na fóru, tak mezi jednotlivými národy.

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 25 srp 2007 17:45 
Offline
Vévoda
Uživatelský avatar

Registrován: 18 kvě 2007 08:49
Příspěvky: 690
Bydliště: Polonia
Has thanked: 0 time
Been thanked: 1 time
Ježek píše:
Jistì, positivní globalisaci se ani vyhýbat nechci, pøenosu technických dat, vìdeckých objevù, myšlenek.

Zijeme v globalni vesnici, nebyt toho, tak se neobjevis na nasem foru, a ani moje skromna osoba by se neobjevila na vasem ... :)


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 184 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Přejít na:  
cron
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz