Fórum zájemců o historii

Blaze tomu, kdo rád vzpomíná svých otců a vesel baví posluchače o jejich činech.
Právě je 25 čer 2021 04:44

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 429 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 22  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Pøemyslovo srdce
UNREAD_POSTNapsal: 04 lis 2007 22:13 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 18 srp 2006 23:38
Příspěvky: 1401
Has thanked: 0 time
Been thanked: 4 times
Srdce panovníka prý zùstalo pohøbeno ve Vídni. V minoritském kostele pod oknem u oltáøe sv. Jøí.

_________________
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 18 lis 2007 14:06 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 02 led 2007 15:55
Příspěvky: 3678
Has thanked: 3 times
Been thanked: 5 times
Dívala jsem se na nìkteré osobnosti z Pøemyslova okolí, které mizí v dìjinách, ale ve své dobì patøily k pøedním hodnostáøùm. Pøedevším se jedná o Jaroše ze Slivna, Podìhús, Pušperka, Fuchsberka (pražského purkrabího, který se podle Druhého pokraèování Kosmova tak vyznamenal u Kressenbrunnu). Mìl být synem Alberta ze Slivna, jenž se vyskytoval v okolí Václava I., Jarošovým bratrem pak byl Eppo). Našla jsem, že mìli být jednou vìtví pánù z Cimburka nebo s nimi alespoò pøíbuzní, víte o tom nìkdo? Ono Slivno se mìlo nacházet u Mladé Boleslavi (dnes Horní a Dolní Slivno), Podìhusy by mìly být dnešní Poïousy u Beèvár u Kolína, Fuchsberg (Pušperk) u Chudenic u Klatov. V listinách se poprvé vyskytuje roku 1237 (zde zøejmì pod vlivem svého otce, dvorského a poté zemského sudího, nakonec komoøího), v letech 1239-48 vykonával úøad èíšníka. Pøestože mìl být bìhem povstání uvádìn v táboøe Václavovì, po jeho smrti se ujímá úøadu pražského purkrabího a vykonává jej až do roku 1264, kdy se stal loketským purkrabím. Naposledy je pøipomínán roku 1271, mìl zanechat syna Alberta, který je uveden na listinì z roku 1298 jako Albert z Podìhús. Co se s ním stalo potom, bohužel nevím. Pomùže nìkdo? [-o<

Dalším takovým neznámým je pro mì Smil z Bílkova (nebo i Rancíøova). Tím Bílkovem je hrad nedaleko Daèic, který poèátkem 14. st. pøešel na pány z Hradce (údajnì sòatkem, podle mì na Oldøicha z Hradce manželstvím s Klárou z Bílkova; šlo o Oldøichovu druhou manželku - po Markétì Korutanské, nemanželské dceøi Jindøicha Korutanského - pokud jste èetli "Pána støíbrné rùže" nebo "Válku rùží", mìl by to být onen Uli, který poslouchal svou matku Mece). Jeho otec mìl být jakýsi Ranožíø se statky na èesko-moravském pomezí na jihu. Smil mìl mít bratry Markvarta, Ratibora a Jaroše. Je doložen v letech 1252-53 a 1256 jako bítovský purkrabí. Je uvádìn jako jeden z mužù, kteøí mìli zaruèit poøádek na základì dohod mezi Pøemyslem II. a Rudolfem. Dál se stopa ztrácí...

_________________
Loyaulté me lie.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 18 led 2008 14:25 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 02 led 2007 15:55
Příspěvky: 3678
Has thanked: 3 times
Been thanked: 5 times
kanuk píše:
V souvislosti s tím mi napadá, že snad Otakar II. Pøemysl (nebo tak nìjak se to píše) by snad správnì mìl mít jméno Otakar Pøemyslovec II. Ale tøeba Pøemysl bylo skuteènì jeho køestní jméno. Je o tomhle nìco známo?

Tady si myslím, že taky došlo k mýlce - Pøemysl v zásadì pøevzal titulaturu po svém dìdovi, který vìtšinou v èeském prostøedí vystupoval jako "Pøemysl", pro zahranièí byl "Otakar", nìkdy obì jména kombinoval ("Pøemysl zvaný Otakar"). U Pøemysla II. je situace trochu složitìjší, ale rozhodnì nevystupoval jako "Otakar Pøemyslovec". Btw. to èíslování panovníkù téhož jména, až na výjimky, støedovìk nezná, on sám sebe po své korunovaci oznaèoval za pátého krále èeského.

_________________
Loyaulté me lie.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 18 led 2008 14:39 
Offline
Král

Registrován: 22 dub 2007 11:41
Příspěvky: 1003
Bydliště: na slamniku/pod stolem
Has thanked: 1 time
Been thanked: 0 time
Co je zvláštní na jménu Pøemysl je pøedevším naprostá a i dnes zøejmá ignorace jména.Tohle jméno není u nás obvyklé,nikdy nebude a taky nikdy nebylo.Zato v Polsku je Pøemysl každý druhý...

Pokud se nìkdo bude obtìžovat a udìlá si 5 minut èasu ,mùže porovnat vznik Piastovcù a našich Pøemyslovcù podle psané legendy. Téhle podobnosti se "slavní"historici docle taktnì vyhejbaj, protože písemné prameny sou krátké.Proto to není aktuální ani zde-bohužel.:(


Máte pro to nìjaké vysvìtlení?Já bych možná,možná o nìèem vìdìl.Ale to je spíš taková pitomost.Sem zvìdavej kdo mi ale tuhle "obrovskou"náhodu vysvìtlí.

_________________
Bez piva to není ono.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 18 led 2008 21:04 
Offline
Panoš

Registrován: 10 led 2008 21:03
Příspěvky: 60
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
K té diskusi o stavu volitelù øímského krále bych mìl pár poznámek: kurfiøtský sbor se vyvíjel bìhem celého 13. století, ale kolem poloviny 13. století se to zaèalo stabilizovat, pøesto ještì nebyla žádná pravidla. Sachsenspegel sice je v té pùvodní podobì nìkdy z první pùli století, ale má mnoho verzí, v nichž jsou pozdìjší pøípisky. Právì z jedné, která se klade do 70. let 13. st. se øíká, že èeský král volební právo nemá , protože není "dudisch", tedy "deutsch" (my øíkáme spíše "tajè"="teuetsch).
Jméno Pøemysl bylo svým zpùsobem tabuizované, sám nevím proè, ve 14 a 15. století se ještì dávalo, pak už ne, pak se øídce objevovalo až s národním obrozením až dodnes. V Polsku je Pøemek také èastìjší až v nové dobì, to také proto, že v Polsku se zaèal oceòovat Pøemysl Velkopolský, který získal v roce 1295 královský tiutl a zakrátko byl umlácen Zaremby; nicménì je v poslké historiografii èasto, by asi neprávnìnì, brán jako "král sjednotitel" èi alespoò "snažitel o sjednocení".


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 18 led 2008 21:08 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 02 led 2007 15:55
Příspěvky: 3678
Has thanked: 3 times
Been thanked: 5 times
Bertoldus, frater Templi píše:
K té diskusi o stavu volitelù øímského krále bych mìl pár poznámek: kurfiøtský sbor se vyvíjel bìhem celého 13. století, ale kolem poloviny 13. století se to zaèalo stabilizovat, pøesto ještì nebyla žádná pravidla. Sachsenspegel sice je v té pùvodní podobì nìkdy z první pùli století, ale má mnoho verzí, v nichž jsou pozdìjší pøípisky. Právì z jedné, která se klade do 70. let 13. st. se øíká, že èeský král volební právo nemá , protože není "dudisch", tedy "deutsch" (my øíkáme spíše "tajè"="teuetsch).

Nìco jsme probírali už tady.

_________________
Loyaulté me lie.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Pøemysl
UNREAD_POSTNapsal: 09 úno 2008 18:33 
Offline
Panoš
Uživatelský avatar

Registrován: 07 úno 2008 17:37
Příspěvky: 65
Bydliště: Zlín
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Nebyl jen to byl víc. Pøemysl Otakar II. pátý král èeský Markrabì Moravský Vévoda Rakouský, Štýrský a Korutancký. Pán Kraòska, vindické Marky, Chebu a Pordenone.
Kunhuta Halièská


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Køíž Pøemysla Otakara II.
UNREAD_POSTNapsal: 10 bře 2008 21:56 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 18 srp 2006 23:38
Příspěvky: 1401
Has thanked: 0 time
Been thanked: 4 times
Nejen Falkenštejn mìl svùj køíž.:) Ale i král Pøemysl - tento køíž je dnes uchován v pokladu dómu v Øeznì. Na pøední stranì jsou drahokamy a na zadní figurální rytina s konturou z modrého emailu. :wink:

_________________
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Køíž Pøemysla Otakara II.
UNREAD_POSTNapsal: 11 bře 2008 09:28 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 02 led 2007 15:55
Příspěvky: 3678
Has thanked: 3 times
Been thanked: 5 times
acoma píše:
Nejen Falkenštejn mìl svùj køíž.:) Ale i král Pøemysl - tento køíž je dnes uchován v pokladu dómu v Øeznì. Na pøední stranì jsou drahokamy a na zadní figurální rytina s konturou z modrého emailu. :wink:

Proè je v Øeznì? A máme nìkde foteèku?

_________________
Loyaulté me lie.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Køíž Pøemysla Otakara II.
UNREAD_POSTNapsal: 11 bře 2008 09:42 
Offline
Vévodkyně
Uživatelský avatar

Registrován: 04 zář 2006 14:24
Příspěvky: 2745
Bydliště: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Has thanked: 32 times
Been thanked: 5 times
Viola píše:
acoma píše:
Nejen Falkenštejn mìl svùj køíž.:) Ale i král Pøemysl - tento køíž je dnes uchován v pokladu dómu v Øeznì. Na pøední stranì jsou drahokamy a na zadní figurální rytina s konturou z modrého emailu. :wink:

Proè je v Øeznì? A máme nìkde foteèku?
Ve Vaníèkových Velkých dìjinách ... è. III. nìkde vedle toho Závišova a v Kronice èeských zemí myslím taky. Pokud nebude Acoma rychlejší, tak to sem zítra naskenuji. Vèera jsem si to jen pøeèetla, ale byla jsem tak unavená, že jsem ani nereagovala( já už v 22h skoro spím). Acomo, promiò dnes to napravím. Nemohu pøece Pøemysla Otakara II. zanedbávat. :lol:

_________________
"Prima lex historiae est, ne quid falsi dicere audeat" (Cicero)


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 11 bře 2008 10:38 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 07 říj 2007 18:37
Příspěvky: 2055
Bydliště: Praha
Has thanked: 0 time
Been thanked: 12 times
tohle myslíte?
Obrázek
http://www.bistumsmuseen-regensburg.de/html/domschatz_exponate6.htm

staèilo trochu zagooglit øetìzcem Regensburg kreuz Ottokar


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 11 bře 2008 10:43 
Offline
Vévodkyně
Uživatelský avatar

Registrován: 04 zář 2006 14:24
Příspěvky: 2745
Bydliště: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Has thanked: 32 times
Been thanked: 5 times
Zany píše:
tohle myslíte?

staèilo trochu zagooglit øetìzcem Regensburg kreuz Ottokar
To je on. Naše znalosti nìmèiny ( teda moje) nejsou ani pro tohle googlení relevantní. :lol:

_________________
"Prima lex historiae est, ne quid falsi dicere audeat" (Cicero)


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 11 bře 2008 10:52 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 07 říj 2007 18:37
Příspěvky: 2055
Bydliště: Praha
Has thanked: 0 time
Been thanked: 12 times
elizabeth píše:
Naše znalosti nìmèiny ( teda moje) nejsou ani pro tohle googlení relevantní. :lol:

no, já si taky na ten kreuz musel otevøít slovník, furt se mi do palice cpalo anglické cross :)


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 11 bře 2008 13:28 
Offline
Vévoda

Registrován: 22 bře 2007 22:04
Příspěvky: 872
Bydliště: Martinovo údolí
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
POII.mìl urèitì vztah k Sedleckému klášteru.Jednak povìøil opata kláštera cestou do Svaté zemì.Ten odsud pøivezl hlínu a roztrousil ji u kláštera.Rozneslo se,že je tam sv. zemì a všichni obyvatelé si tam pøáli být pohøbeni.Zájemci byli i z ciziny.Možná tam bylo pohøbeno pøes 50 tis.lidí.Jenom na kostnici je použito kostí od 40.tis. lidí.Kostnici dle povìsti poèal stavìt jediný mnich,který útìkem zachránil život pøed husity.Ti vyvraždili všech 500 mnichù,kteøí o høbitov peèovali.Nalezl,když se vrátil po ukonèení hus bouøíještì kosti svých bratøí nepohøbeny a tak je skládal pùvodnì do pyramid.O krutosti smrti svìdèí to,že na hlavách i jiných kostech jsou stopy po seèných ranách.
POII také mìl v klášteøe vést potupná vyjednávání s Otou Habsburským.Víme o tom nìco?

_________________
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 11 bře 2008 13:38 
Offline
Vévodkyně
Uživatelský avatar

Registrován: 04 zář 2006 14:24
Příspěvky: 2745
Bydliště: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Has thanked: 32 times
Been thanked: 5 times
Georg píše:
POII také mìl v klášteøe vést potupná vyjednávání s Otou Habsburským.Víme o tom nìco?
Pøemysl Otakar II. jednal s Albrechtem a Rudolfem Habsburskými.
Ty ale máš na mysli jednání už Rudolfa nebo Kunhuty s Otou Braniborským:
viz èlánek o Závišovi (II.) výòatek:

Na rozhodèím øízení knížat, které se konalo v Èáslavi, Vilémovì nebo v sedleckém klášteøe, bylo docíleno perspektivní dohody a vyøešeno poruènictví nad Václavem. Správa Èech pøipadla na pìt let markrabìti Otovi.

_________________
"Prima lex historiae est, ne quid falsi dicere audeat" (Cicero)


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 25 kvě 2008 23:06 
Pokud jde o smrt Pøémysla II. pøikláním se k názoru, že šlo o vraždu, živý král by mìl stále možnost se pomstít Rakouským šlechticùm za zradu a v pøípadì znovu uchopení moci by mohli pøedpokládat, že by s nimi tvrdì zúètoval jako napøíklad se Siegfriedem z Mahrenbergu nebo Otou von Maissau a jinými.
Rudolfovi to ostatnì více než vyhovovalo, živý Pøemysl byl pro nìj vždy potencionálním nebezpeèím, ta komedie s lítostí jeho smrti byla dobrá jen pro trouby. A taky Rudolf nebyl žádný rytíø, ale lapka z Porýní. Ostatnì Pøemysl by s ním nejednal o moc lépe, možná by ho nezabil, ale rozhodnì by ho donutil vzdát se koruny, ale kdyby ho zabil, bylo by to v dané chvíli pro Rudolfa spíš milosrdenství, pravdìpodobnì by jinak za jeho život nedal nikdo ani pìtník. No a sám by se pak mnohem silnìjší pokusil znovu stát øímským králem a to by byla pro spoustu lidí pohroma a možná rozsudek smrti.


Nahoru
  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 26 kvě 2008 15:14 
Offline
Panoš
Uživatelský avatar

Registrován: 16 led 2008 20:57
Příspěvky: 53
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Trochu si dovolím nesouhlasit s tou vraždou. K smti došlo pøi bitvì a každý rytíø s tím musel poèítat. Navíc pøi útoku toho nebylo skrze hledí hrncové pøilbice moc vidìt a toho dne bylo horko, sucho a tudíž mraèna prachu a malá viditelnost. A ve skrumáži jezdcù, navzájem se mlátících meèi, sekerami a rùznými bijáky asi moc èasu koukat koho øežu nebylo - i když èeský král byla lákavá koøist. Ono je velice lákavé svalovat prohru v bitvì na zradu a ne na smùlu èi neschopnost velitele - ale to platí všeobecnì.
Mùj názor je takový, že byl prostì zabit v bitvì - nic víc a ani nic míò.

_________________
Jsem kdo jsem, nic víc a ani nic míò.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: zbyteèná smrt
UNREAD_POSTNapsal: 26 kvě 2008 15:20 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 29 čer 2006 19:29
Příspěvky: 1898
Bydliště: Budíkov
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Borso píše:
...Mùj názor je takový, že byl prostì zabit v bitvì ...
... naprosto zbyteènì a v rozporu s dobrými rytíøskými mravy.

A i když se Habsburk nad jeho zpùsobem zabití naoko(?) rozèiloval, pøišlo mu to náramnì vhod. A tady už je krùèek ke spekulacím, že byl vlastnì zavraždìn ale takovým zpùsobem, aby to vypadalo jako "zabití v bitvì" ...

_________________
Obrázek Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte !


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 26 kvě 2008 19:38 
Mùj názor podpory vraždy souvisí s tím, co si myslím a píšu v pøíspìvku k Moravskému poli. Vycházím z toho, jak vypadá lebka krále. A vyplývá mi jedna vìc, je rozseknutá témìø na polovinu. Podle toho, co vím, tak nelze zpùsobit takové zranìní pøes pøilbu, následnou pokrývku hlavy a ještì kroužkovou kapuci. I kdyby nakrásnì schytal pøesný úder na hlavu, o èemž pochybuji, ještì se u toho ani nesnažil uhnout a kromì toho se podøilo také útoèníkovi protnout helmu, tak se zastaví na kroužkové kapuci, maximálnì by lebka praskla. Jenže hlava je rozatá èistì až po koøen nosu a dál jdou praskliny, takže úder musel jít zepøedu na nechránìnné temeno.
Kroužková zbroj chránila pomìrnì spolehlivì. Zranìní byla vìtšinou vnitøní - zlomeniny, pøetržené svaly nebo kloubní šlachy atd. Proto pozdìji používali plech, který chránil lépe proti seku uvnitø. Takže kombinace plechu, filcu a kroužkové kapuce chránila hlavu víc než spolehlivì.
Pokud jde o názor o úzkých prùzorech helmy - co vím, tak hrncová pøílba se používala na turnaje,(v bitvì tak maximálnì na první srážku a to pouze první øada, po ní nastupuje druhá, která ji dává èas výmìnu pøileb a zbraní),do pole byla vyloženì nepraktická na následný boj meèem po všech stránkách a nemyslím si, že by tehdy vojáci byli hloupìjší než ti co používali tøeba typ pøilby sv. Václava, která je starší.
Má tvar takový jaký je vhodný, tak aby odklánìla rány.
Rytíøi nebyli blázni, aby bojovali meèem v nìèem tak nepraktickém, jako byl ten hrnec. Malý poklep nebo prudké otoèení hlavy èi rozmach meèem by zpùsobil posun do strany a staèí jen nìkolik cm a vidíte prd, tak že by potøebovali tøetí ruku, kterou by si helmu po každém drcnutí posunovali do støedu.
Navíc když se podíváte na jezdecké peèeì rùzných králù, tak navíc s takovým chocholem na hlavì by mìl vùbec problém udržet se v sedle.
Na tìch peèetích byli jezdci vyšòoøení na kolbu, ne do války.

Pøemysl mìl prokazatelnì mezi Rakušany spoustu osobních nepøátel a nebyl to jen Bertold, ostatní mohli mít obyèejný strach, co kdyby se dostal znovu k moci?
Navíc kdyby padl v boji, èemuž odporuje zranìní hlavy, tak by se to stalo, nìkdy po buï po zaèátku a to by byl konec bitvy nebo po napadení jeho vojska z boku, jenže stoprocentnì mìl kolem sebe borce, kteøí by nìjakého Bertolda rozsekali na kusy a nepochybuji ani o tom, že by ho rozsekal sám. Støetli by se hned ze zaèátku nebo by královi lidé zabili Bertolda, vùbec by se k nìmu nedostal.


Nahoru
  
 
 Předmět příspěvku: vražda(?) nebo zabití
UNREAD_POSTNapsal: 26 kvě 2008 20:56 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 29 čer 2006 19:29
Příspěvky: 1898
Bydliště: Budíkov
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Víme, že Pøemysl Otakar II. byl v bitevní vøavì tìžce/smrtelnì zranìn a toto zranìní nebo bezprostøednì následující atak zpùsobily jeho pád s konì. Pak byl (")dobit(") bez ohledu na to, zda ještì žil. To jsou základní fakta. Pokud se snad mýlím, mùžete mì nìkdo opravit.

Michal píše:
Mùj názor podpory vraždy souvisí s tím, co (...) ...
Móc hezky jsi nám to tady všechno vylíèil. =D> Ale obávám se, že ze sebepodrobnìjšího zkoumání jeho zranìní lze tìžko usuzovat, zda šlo o prachsprosté zabití odporující všem dobovým rytíøským zvyklostem nebo o vraždu. Úvaze o vraždì by mìla vždy pøedcházet základní otázka "cui bono". A odpovìï na tuto prostou otázku patrnì nenaleznu v antropologické analýze jeho zranìní, ale spíš tím že budu hledat motiv oné pøípadné vraždy... :wink:

_________________
Obrázek Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte !


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 429 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 22  Další

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Přejít na:  
cron
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz