Fórum zájemců o historii

Blaze tomu, kdo rád vzpomíná svých otců a vesel baví posluchače o jejich činech.
Právě je 22 čer 2021 21:48

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 207 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 25 srp 2008 07:09 
Offline
Kníže
Uživatelský avatar

Registrován: 22 led 2007 10:38
Příspěvky: 409
Bydliště: HK
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
ach jo, aèkoli jsem to nemyslel zle, opìt se to zvrhlo do osobní roviny...
Takže pro upøesnìní, nikoho jsem svým pøíspìvkem nenapadal, jenom vyvracím obecnì zažité mýty :wink:

Pokud jde o vytáèení a omlouvání hejtmanù záloh, jak se zmiñuje Acoma, pak se pøiznám, že o tom nic nevím (a opìt se do nikoho neobouvám). Ono èekat s poèetnou a netknutou zálohou na vhodný okamžik není až tak snadné jak to mùže vyznít. hejtman záloh prostì krotí svoje rozvášnìné muže i sebe sama a stále hodnotí situaci, aby se neunáhlil. Zatímco on se svými odpoèatými a nevyužitými muži stojí, umírají vpøedu jeho pøátelé a pøíbuzní. Krvácí tam bezpoèet výborných mužù, kterých si celá zemì váží a pøedevším, je tam jeho vladaø, stokrát v prùbìhu probíhajícího boje bezprostøednì ohrožený… Když záloha vyrazí moc brzo, bude její úder nedostateèný a zcela se vyèerpá a zaplete bez užitku, když vyrazí jenom o malou chvilku pozdì, pak už nebude k nièemu a její manévr již mùže jenom strhnout první váhající k útìku (viz. manévr Miloty na MP, který zjevnì pøišel pozdì). Když bude hejtman zálohy manévrovat moc a pøi objíždìní ztratí bojištì z oèí, mùže se mu stát, že nebude pøes terén èi jinou pøekážku kam udeøit, atd. Na tìchto hejtmanech stála klíèová rozhodnutí, proto byli vybíráni ti nejzkušenìjší. Jak zdùvodní to, že pøíliš otáleli a zemøelo kvùli tomu zbyteènì pøíliš mnoho dobrých urozených mužù . že by zbabìlost? Evropský model váleènictví totiž ještì ve vrcholném støedovìku požaduje pøímé zapojení panovníka do boje – nejlépe vedení hlavního úderu. Hejtman záloh tak èeká na vladaøùv pokyn (ovšem posel se musí obvykle probít celým bojištìm, což se mu nemusí podaøit, nebo ho to zdrží natolik, že rozkaz již není aktuální; signální praporce se používají málo protože v mele na nì nemusí být èas, atd.).
- tímhle pøíspìvkem se jenom snažím poukázat, že nìkdy všichni soudíme moc rychle a pøestáváme za klíèovými událostmi vidìt lidské emoce.

Pokud jde o tvrdé kroky vítìze vùèi zajatému vladaøi, co tøeba staletí trvající spory øíšských knížat, italských signorií, slezských a polských knížectví, válka rùží v Anglii? Ale pìkným pøíkladem z VS je napø. v civilizované Anglii vražda Richarda II. jeho strýcem, který se následnì dal korunovat a obratnì vytvoøil legendu o nutnosti srazit tyrana (a to se Richard provinil pøedevším tím, že se mu témìø podaøilo ukonèit válku s Francií). Svou, øeknìme špinavou, roli v tom zahrál i Froissart a to nedlouho pøedtím pøiplul do Anglie a daroval Richardovi své vrcholné dílo – kroniky lásek a válek, aby ho následnì na objednávku vraha oèernil a zpochybnil jeho legitimní pùvod…V úzce vymezeném èasovém období to samozøejmì není èasté, to bychom tu mìli kapitalismus výraznì døíve :wink: I mì samému jsou takové události samozøejmì nesympatické, ale podívám-li se na to i z druhé strany, pak dovedu pochopit dùvody takového poèínání (morálnì schválit a pochopit jsou dvì rozdílné vìci). Tím ale nezpochybòuji, že každý korunovaný a pomazaný vladaø požíval až mystické Boží ochrany a jenom o nìco ménì nedotknutelný v oèích prostých lidí byl dìdic trùnu, pøíslušník královského domu, atd.

_________________
servo


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 25 srp 2008 07:12 
Offline
Kníže
Uživatelský avatar

Registrován: 22 led 2007 10:38
Příspěvky: 409
Bydliště: HK
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
nevíte nìkdo o pøekladu nìjakých Konradinových veršù? myslím že je mám v edici z Manesse, to je ale transliterovaná støedovìká nìmèina a ta mi dvakrát nejde :oops:

_________________
servo


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 25 srp 2008 08:50 
Offline
Vévodkyně
Uživatelský avatar

Registrován: 04 zář 2006 14:24
Příspěvky: 2745
Bydliště: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Has thanked: 32 times
Been thanked: 5 times
Maršálek píše:
Pokud jde o tvrdé kroky vítìze vùèi zajatému vladaøi, co tøeba staletí trvající spory øíšských knížat, italských signorií, slezských a polských knížectví, válka rùží v Anglii? Ale pìkným pøíkladem z VS je napø. v civilizované Anglii vražda Richarda II. jeho strýcem, který se následnì dal korunovat a obratnì vytvoøil legendu o nutnosti srazit tyrana (a to se Richard provinil pøedevším tím, že se mu témìø podaøilo ukonèit válku s Francií). Svou, øeknìme špinavou, roli v tom zahrál i Froissart a to nedlouho pøedtím pøiplul do Anglie a daroval Richardovi své vrcholné dílo – kroniky lásek a válek, aby ho následnì na objednávku vraha oèernil a zpochybnil jeho legitimní pùvod…V úzce vymezeném èasovém období to samozøejmì není èasté, to bychom tu mìli kapitalismus výraznì døíve :wink: I mì samému jsou takové události samozøejmì nesympatické, ale podívám-li se na to i z druhé strany, pak dovedu pochopit dùvody takového poèínání (morálnì schválit a pochopit jsou dvì rozdílné vìci). Tím ale nezpochybòuji, že každý korunovaný a pomazaný vladaø požíval až mystické Boží ochrany a jenom o nìco ménì nedotknutelný v oèích prostých lidí byl dìdic trùnu, pøíslušník královského domu, atd.
Promiò, pane Maršálku, ale mám pocit, že se tady, s odpuštìním, bavíme jeden o koze a druhý o voze... :D

Já mluvím o veøejných popravách korunovaných hlav a ty o královraždì, což je podstatný rozdíl, zvl᚝ ještì když by se ta královražda dala podepøít vraždou krále tyrana (aè umìle a nepravdivì). Jistì takových pøípadù je mnoho, dokonce je o nich celá kniha a pojednává napø o vraždì syna Edwarda I. Edwarda II. jehož nechala manželka Isabela Francouzská se svým milencem zabít viz http://www.e-stredovek.cz/forum/viewtop ... c&start=39 , nebo o vraždì jednoho ze strýcù Karla VI., jenž sice nebyl králem ale v podstatì dùsledek byl stejný, jako by jím byl. Ve Francii 16. a 17. století pak "institut královraždy" dovedli k dokonalosti ( zavraždìní obou po sobì vládnoucích Jindøichù III. a IV.) a vždy se vìdìlo, kdo za tím stál ( Guisové, jezuité, Španìlsko). Sprostá vražda je morálnì ještì horší než veøejná poprava a rovnìž chápu pohnutky, které k tomu dotyèné vedly ( zvl᚝ tu Isabelu :wink: ), ale stejnì jako ty je neschvaluji.

Ale vrame se Konradinovi, o nìm je toto téma, takže, pane Maršálku, povede-li se ti sehnat ty verše, ev. je pøeložit, doufám, že se s námi o nì podìlíš.

_________________
"Prima lex historiae est, ne quid falsi dicere audeat" (Cicero)


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 25 srp 2008 13:54 
Offline
Kníže
Uživatelský avatar

Registrován: 22 led 2007 10:38
Příspěvky: 409
Bydliště: HK
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
probùh, já je sice mùžu pøepsat, ale pøekládat je radìji nebudu (kolena kolena, odneste mì k jezeru...) :lol:

Pokud oddìlujeme královraždou a veøejnou popravou panovníka èi dìdice (která je veøejnou královraždou), pak jsme si nerozumìli a já se omlouvám :wink:
Nicménì i tak jsem jich našel kromì Konradina a Fridricha Bádenského od poloviny 13. do konce 14. st. až dost:
- Pøemysl Otakar II. (tady je to samozøejmì s otazníkem, by èeští kronikáøi mìli jasno)
- Karel I. z Anjou
- Jindøich Probus
- Ladislav Kumán
- Jan Habsburský
- Pøemyslav Velkopolský
- Eduard II. Plantagenet
- Václav III.
- Albrecht Habsburský
- Richard II. Plantagenet
- Jan Zhoøelecký

Sicilské nešpory jsou pìkným dokladem, že pøíklad je hodný následování…:twisted:

_________________
servo


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 25 srp 2008 14:30 
Offline
Vévodkyně
Uživatelský avatar

Registrován: 04 zář 2006 14:24
Příspěvky: 2745
Bydliště: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Has thanked: 32 times
Been thanked: 5 times
Maršálek píše:
...Pokud oddìlujeme královraždou a veøejnou popravou panovníka èi dìdice (která je veøejnou královraždou), pak jsme si nerozumìli a já se omlouvám :wink:

Samozøejmì, že od zaèátku mluvíme o veøejné popravì:
elizabeth v pøíspìvku 1 píše:
nechal oba vznešené zajatce vìøejnì popravit. Netrpìl žádnými výèitkami svìdomí, jako trpìla Alžbìta Tudorovna, když mìla vydat katu Marii Stuartovnu.
elizabeth v pøíspìvku 2 píše:
Ve starovìku jistì, ale ve støedovìku to tak bìžné nebylo a rozhodnì ještì pøi popravì Marie Stuartovny se podivovali ( nejen Alžbìta) nad neobvyklostí. Ano, zde jsem opravdu napsala, že to bylo neobvyklé... Kastrovalo se oslepovalo, ale král se obvykle nepopravoval. Dej nám tedy ten bezpoèet pøíkladù, o nìmž mluvíš. Zejména za vrcholného støedovìku by mì to zajímalo. Možná mì z døívìjší doby napadá spor královen merovejských Brunhildy a Fredegundy, ale to není tentýž pøípad. Oni panovníci dost neradi dávali takový pøípad, aby tak ev. jednou neskonèili sami...


maršálek píše:
Nicménì i tak jsem jich našel kromì Konradina a Fridricha Bádenského od poloviny 13. do konce 14. st. až dost:
- Pøemysl Otakar II. (tady je to samozøejmì s otazníkem, by èeští kronikáøi mìli jasno)
- Karel I. z Anjou
- Jindøich Probus
- Ladislav Kumán
- Jan Habsburský
- Pøemyslav Velkopolský
- Eduard II. Plantagenet
- Václav III.
- Albrecht Habsburský
- Richard II. Plantagenet
- Jan Zhoøelecký

Sicilské nešpory jsou pìkným dokladem, že pøíklad je hodný následování…:
Co prosím znamená z hlediska tvojí logiky: Nicménì i tak jsem jich našel kromì Konradina a Fridricha Bádenského od poloviny 13. do konce 14. st. až dost:

Pro mì to znamená, že i kdybych i já od zaèátku mluvil o veøejné popravì, tak bych našel dost pøíkladù. Pokud jsi to myslel jinak, tak jsme se opìt nepochopili.A z kontextu mi vyplývá, žes to myslel úplnì jinak. Že jsi od zaèátku dával pøíklady královražd do nichž tuto popravu poèítáš. Pro mì je ale veøejná poprava nìco zcela jiného.

Takže znovu: Kdo z tìchto lidí, které jsi vyjmenoval byl veøejnì popraven jako Fridrich Babenberský nebo Konradin? Opravdu další je až ta Marie Stuartovna. Všichni ti co jsi vyjmenoval byli vìtšinou zavraždìni :!: . A navíc srovnávat nìkoho, kdo padl v bitvì s nìkým, koho dal nìkdo zabít je taky zvláštní. Já jsem sice uvedla pøíklad Brunhildy a øekla jsem, že to není správný pøíklad, ale Brunhilda byla aspoò na popud Fredegundina syna (a teï si nejsem jista, no jenoho pozdìjšího krále merovejského) veøejnì rozètvrcena koòmi.

_________________
"Prima lex historiae est, ne quid falsi dicere audeat" (Cicero)


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 25 srp 2008 15:00 
Offline
Kníže
Uživatelský avatar

Registrován: 22 led 2007 10:38
Příspěvky: 409
Bydliště: HK
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
To na co jsem upozoròoval byl fakt, že politická vražda pomazaného a korunovaného vladaøe nebyla zdaleka tak vzácná. Mìla rùzné formy, ale prakticky obdobné dùsledky.


Všem se tímto omlouvám za OT :oops:

_________________
servo


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 25 srp 2008 15:37 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 18 srp 2006 23:38
Příspěvky: 1401
Has thanked: 0 time
Been thanked: 4 times
Maršálek píše:
Pokud oddìlujeme královraždou a veøejnou popravou panovníka èi dìdice (která je veøejnou královraždou), pak jsme si nerozumìli a já se omlouvám :wink:
Nicménì i tak jsem jich našel kromì Konradina a Fridricha Bádenského od poloviny 13. do konce 14. st. až dost:
- Pøemysl Otakar II. (tady je to samozøejmì s otazníkem, by èeští kronikáøi mìli jasno)
- Karel I. z Anjou
- Jindøich Probus
- Ladislav Kumán
- Jan Habsburský
- Pøemyslav Velkopolský
- Eduard II. Plantagenet
- Václav III.
- Albrecht Habsburský
- Richard II. Plantagenet
- Jan Zhoøelecký

Sicilské nešpory jsou pìkným dokladem, že pøíklad je hodný následování…:twisted:
Kterej Jan Habsburský skonal na popravisti? A Karel I. z Anjou?

Ty zbyly zahadne uhynuli, ze?

Sicilske nespory? Tam prece nikoho nepopravili. :shock:

_________________
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!


Naposledy upravil acoma dne 25 srp 2008 15:44, celkově upraveno 1

Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 25 srp 2008 15:46 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 18 srp 2006 23:38
Příspěvky: 1401
Has thanked: 0 time
Been thanked: 4 times
A kterej Jan Habsbursky? A co ten Karel I. z Anjou? A co ty nespory? :shock:

_________________
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 25 srp 2008 16:03 
Offline
Kníže
Uživatelský avatar

Registrován: 22 led 2007 10:38
Příspěvky: 409
Bydliště: HK
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
acoma píše:
A kterej Jan Habsbursky? A co ten Karel I. z Anjou? A co ty nespory? :shock:


:oops: au, ponìkud jsem to v Itálii pøekombinoval
...a Jan byl samozøejmì Rudolf :wink:

_________________
servo


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 25 srp 2008 16:03 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 18 srp 2006 23:38
Příspěvky: 1401
Has thanked: 0 time
Been thanked: 4 times
Maršálek píše:
acoma píše:
A kterej Jan Habsbursky? A co ten Karel I. z Anjou? A co ty nespory? :shock:


:oops: au, ponìkud jsem to v Itálii pøekombinoval
...a Jan byl samozøejmì Rudolf :wink:


Tak to už beru. :lol: :lol: :lol: 8)

_________________
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Sicilské nešpory
UNREAD_POSTNapsal: 02 zář 2008 12:27 
Offline
Vévodkyně
Uživatelský avatar

Registrován: 04 zář 2006 14:24
Příspěvky: 2745
Bydliště: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Has thanked: 32 times
Been thanked: 5 times
acoma píše:
Maršálek píše:
Pokud oddìlujeme královraždou a veøejnou popravou panovníka èi dìdice (která je veøejnou královraždou), pak jsme si nerozumìli a já se omlouvám :wink:
Nicménì i tak jsem jich našel kromì Konradina a Fridricha Bádenského od poloviny 13. do konce 14. st. až dost:
- Pøemysl Otakar II. (tady je to samozøejmì s otazníkem, by èeští kronikáøi mìli jasno)
- Karel I. z Anjou
- Jindøich Probus
- Ladislav Kumán
- Jan Habsburský
- Pøemyslav Velkopolský
- Eduard II. Plantagenet
- Václav III.
- Albrecht Habsburský
- Richard II. Plantagenet
- Jan Zhoøelecký

Sicilské nešpory jsou pìkným dokladem, že pøíklad je hodný následování…:twisted:
Kterej Jan Habsburský skonal na popravisti? A Karel I. z Anjou?

Ty zbyly zahadne uhynuli, ze?

Sicilske nespory? Tam prece nikoho nepopravili. :shock:
Takže doplòuju pro ty, co nevìdí o sicilských nešporách, oè tam vlastnì šlo.

Na zaèátek zopakuji známé informace:

Roku 1266 papež Kliment IV. udìlil Sicílii v léno mladšímu synovi francouzského krále Ludvíka VIII. - Karlu I. z Anjou. Ten porazil roku 1266 nemanželského syna císaøe Fridricha II. Manfreda u Benventa (viz zde)a 1268 jeho mladièkého vnuka Konradina, kterého poté nechal v Neapoli popravit. Vládu v království však neudržel dlouho.

A nyní to hlavní:
Roku 1282 vypuklo proti Francouzùm rozsáhlé povstání na Sicílii, které vešlo do dìjin pod názvem sicilské nešpory. Pøíèinou byl daòový útlak vlády krále, který se neustále pokoušel o další expanzivní politiku, mimo jiné na území obnovené byzantské øíše. Proto povstání finanènì podpoøil byzantský císaø Michael VIII. Palaiologos. Jako svého krále pøijali vzbouøení Sicilané Manfredova zetì, aragonského krále Petra III. Roku 1302 se království obojí Sicílie definitivnì rozdìlilo na neapolské království, které zùstalo dynastii Anjou, a sicilské království v èele s aragonskou dynastií.

zdroj: http://fiore.webnode.cz/products/oboji- ... ralovstvi/

Ono to sice nesouvisí úplnì s Konradinem, spíše s Karlem I., ale uvedla jsem informaci o s. nešporách na pravou míru.

_________________
"Prima lex historiae est, ne quid falsi dicere audeat" (Cicero)


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Dotaz
UNREAD_POSTNapsal: 02 zář 2008 12:31 
Offline
Vévodkyně
Uživatelský avatar

Registrován: 04 zář 2006 14:24
Příspěvky: 2745
Bydliště: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Has thanked: 32 times
Been thanked: 5 times
http://aleph.vkol.cz/F?func=find-c&ccl_ ... base=svk01

Máte nìkdo pøedstavu oè jde?

_________________
"Prima lex historiae est, ne quid falsi dicere audeat" (Cicero)


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Dotaz
UNREAD_POSTNapsal: 02 zář 2008 12:39 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 10 times
elizabeth píše:
http://aleph.vkol.cz/F?func=find-c&ccl_term=sys=000633452&local_base=svk01

Máte nìkdo pøedstavu oè jde?

Zøejmì od knihu o Konrádovi. Aneb historie nešastného synovce císaøe Fridricha II, vydaná v Frankfurtì v roce 1790 ...


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Dotaz
UNREAD_POSTNapsal: 02 zář 2008 12:46 
Offline
Vévodkyně
Uživatelský avatar

Registrován: 04 zář 2006 14:24
Příspěvky: 2745
Bydliště: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Has thanked: 32 times
Been thanked: 5 times
Ježek píše:
elizabeth píše:
http://aleph.vkol.cz/F?func=find-c&ccl_term=sys=000633452&local_base=svk01

Máte nìkdo pøedstavu oè jde?

Zøejmì od knihu o Konrádovi. Aneb historie nešastného synovce císaøe Fridricha II, vydaná v Frankfurtì v roce 1790 ...


Zøejmì jen na prezenèní vypùjèení, viï?

_________________
"Prima lex historiae est, ne quid falsi dicere audeat" (Cicero)


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Dotaz
UNREAD_POSTNapsal: 02 zář 2008 13:03 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 10 times
elizabeth píše:
Zøejmì jen na prezenèní vypùjèení, viï?

Jestli vùbec (ale já v tomhle znalý nejsem).

Tak kupme v Dojèlandu nìjakou knihu o tom - jak tady Acoma pøedesílá v úvodu


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Dotaz
UNREAD_POSTNapsal: 02 zář 2008 16:55 
Offline
Královna
Uživatelský avatar

Registrován: 18 srp 2006 23:38
Příspěvky: 1401
Has thanked: 0 time
Been thanked: 4 times
Ježek píše:

Tak kupme v Dojèlandu nìjakou knihu o tom - jak tady Acoma pøedesílá v úvodu
co takhle - odkaz Proè ty knihy nejsou tady a v èeštinì. Koukám a slintám :oops:

_________________
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Konradin opìt
UNREAD_POSTNapsal: 14 zář 2008 10:36 
Offline
Vévodkyně
Uživatelský avatar

Registrován: 04 zář 2006 14:24
Příspěvky: 2745
Bydliště: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Has thanked: 32 times
Been thanked: 5 times
Mírnì jsem upravila na základì pøekladu, za který ještì jednou moc dìkuji Jirkovì paní, tento dlouhý "pøípravnì èlánkový" pøíspìvek o princi Konradinovi

_________________
"Prima lex historiae est, ne quid falsi dicere audeat" (Cicero)


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Konradin proti Richardovi
UNREAD_POSTNapsal: 14 úno 2009 13:22 
Offline
Vévodkyně
Uživatelský avatar

Registrován: 04 zář 2006 14:24
Příspěvky: 2745
Bydliště: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Has thanked: 32 times
Been thanked: 5 times
Nevím, kam s tím, tak sem, ač se to Konradina stejně jako Přemysla Otakara II. dotýká pouze okrajově. Nejvíc se týká totiž Richarda Cornwallského, římského krále. On je v tom pěkný chlívek tituluje se tak Richard a Alfons X. Kastilský a v té době se uvažovalo právě o Konradinově volbě, kterou se rozhodli papeži nedoporučit český král Přemysl Otakar II. a právě Richard ... Píše se v souvislosti s tím o cestě Richarda do Porýní ( Vaníček, Velké dějiny...) a na této ćestě měl na svou stranu přetáhnout arcibiskupa trevírského. Může mi někdo pomoci s dohledáním aspoň té Richardovy cesty Porýním?

Samozřejmě, že papež po zkušenostech svých předchůdců se Štaufy tu Konradinovu volbu fakt zakázal...

_________________
"Prima lex historiae est, ne quid falsi dicere audeat" (Cicero)


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Konradin proti Richardovi
UNREAD_POSTNapsal: 14 úno 2009 15:53 
Offline
Vévodkyně
Uživatelský avatar

Registrován: 04 zář 2006 14:24
Příspěvky: 2745
Bydliště: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Has thanked: 32 times
Been thanked: 5 times
elizabeth píše:
Nevím, kam s tím, tak sem, ač se to Konradina stejně jako Přemysla Otakara II. dotýká pouze okrajově. Nejvíc se týká totiž Richarda Cornwallského, římského krále. On je v tom pěkný chlívek tituluje se tak Richard a Alfons X. Kastilský a v té době se uvažovalo právě o Konradinově volbě, kterou se rozhodli papeži nedoporučit český král Přemysl Otakar II., právě Richard a také mohučský arcibiskup... Píše se v souvislosti s tím o cestě Richarda do Porýní ( Vaníček, Velké dějiny...) a na této ćestě měl na svou stranu přetáhnout arcibiskupa trevírského. Může mi někdo pomoci s dohledáním aspoň té Richardovy cesty Porýním?

Samozřejmě, že papež po zkušenostech svých předchůdců se Štaufy tu Konradinovu volbu fakt zakázal...
Když o tom tak přemýšlím, nejsou náhodou Cáchy (Achen) v Porýní? Potom ta porýnská Richardova cesta souvisí s touto velmi důležitou listinou pro Přemysla Otakara II.

Není nad to odpovědět si na vlastní příspěvek a vésti dialog sama se sebou :D

_________________
"Prima lex historiae est, ne quid falsi dicere audeat" (Cicero)


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: Konradin
UNREAD_POSTNapsal: 14 úno 2009 17:52 
Offline
Paní
Uživatelský avatar

Registrován: 26 zář 2008 20:00
Příspěvky: 366
Bydliště: 1 km od Prahy
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Asi jo.
http://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1chy

_________________
Všechno je jinak.
Poznávej cesty Páně.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 207 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Další

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 3 návštevníků


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Přejít na:  
cron
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz