Fórum zájemců o historii

Blaze tomu, kdo rád vzpomíná svých otců a vesel baví posluchače o jejich činech.
Právě je 18 čer 2021 00:48

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 184 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  Další
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 15 črc 2007 15:07 
Offline
Vévoda

Registrován: 22 bře 2007 22:04
Příspěvky: 872
Bydliště: Martinovo údolí
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
%,Potomci Valdštejnù žili nedaleko v Doksech.Zámek musili vykoupit zpìt od potomkù vraha Albrechta,žili tam až do r. 45.Dnes je to uèilištì zedníkù a opr .zem .strojù.Interir znièen.Mìli tu schizofrenickou smùlu,že jako èeši žili na území s nìmecky mluvícím obyvatelstvem.øíkám to schválnì,protože za ta staletí se vyprofilovali urèitì jinak než øíští nìmci.Taky s nimi tak bylo Hitlerem nakládáno,poté co splnili jeho zámìr.Kolik z nás dávalo svùj hlas totalitnímu režimu,jak jsme ho sami odsoudili.99,9%.Nezletilí potomci mìli navíc tu smùlu,že se otec JUDR.K.Valdštejn se pøihlásil k nìmeckému obèanství,na nátlak Aleina Rohana. Chodili normálnì do školy jako jiní.Pøesto,že jsou v Nìmecku a Rakousku pomáhali finanènì církvi,posílali pomoc a organizovali opravy církev. památek døíve i nyní.By v cizinì,hlásí se k èešství.Mluví perfektnì èesky-viz.nìkteré TV poøady.Jsou vlastenci èi ne?Dle dekretù jim nebylo umožnìno nabýt majetek zpìt,èi odkoupit v privat. projektech,které podávali.Na rozdíl od dob minulých.Jeden z potomkù pùsbí hodnì na èeskolipsku páter Angel
http://www.i-noviny.cz/agentura-dpa-pis ... 14911.html

_________________
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Re: poznámky a èrty k vlastenectví.
UNREAD_POSTNapsal: 15 črc 2007 15:12 
Offline
Měšťan

Registrován: 09 kvě 2007 13:43
Příspěvky: 24
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Ježek píše:
pak se tam pøidal klín za Slováky, který se k nám pøifaøili

modrej klín je snad za Moravu... teda aspoò vždycky sem si to myslel...

Ježek píše:
Už nìkolikrát tenhle národ vstal z popela prohrané války a hnoje poroby k velikosti a svìtovým jménùm.

to je sice pìkný, ale momentálnì je z tohohle (našeho) národa invalida

_________________
“Historians are to nationalism what poppy-growers in Pakistan are to heroin-addicts: we supply the essential raw material for the market.” E. Hobsbawm


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
UNREAD_POSTNapsal: 16 črc 2007 15:58 
Offline
Královna

Registrován: 29 led 2007 16:32
Příspěvky: 2366
Bydliště: Sazená 14, Velvary
Has thanked: 0 time
Been thanked: 2 times
Vy jste se pánové zase posunuli o kus dál, a já ještì dlužím Jirkovi toho Habsburka a taky díky Jurovi za pøíspìvky.

jur píše:
Ale vy se zas tak, sousedi, nesebemrskejte :D (tezke slovo, doufam, ze rozumite, o co mi jde). Neni to s vami tak spatne. Vas patriotismus je plebejsky, proto neni tak efektni. Nas patriotismus je jiny, pansky, sdedeny po pocetne slechte.


tak bez mrskání :) Ono to ani není sebemrskání, ale hledání cesty ze všech tìch klišé o národní povaze Èechù .
Plebejský patriotismus - to zminoval mimo jiné i Dušan Tøeštík - když nás vymezoval právì proti Polákùm a Madarùm.

Tady má asi pravdu Jiøí s tím Habsburkem - o šlechtu nám nebylo možné se opøít, protože vìtšina starých slavných èeských a moravských rodù - bud vymøela nebo vzala za své po Bílé Hoøe, at už byli její pøíslušníci popraveni, nebo po ztrátì majetku odešli do emigrace, a stejnì tak tehdejší èeská a moravská inteligence. Takže zbyl národ bez hlavy.

Ale od tohoto momentu už se to moc na Habsburka všechno schvalovat nedá, a pøípad Madarù a nakonec i Slovákù ukazuje , že to šlo i jinak. I když na druhou stranu Slováci vlastnì byli "postiženi" také i když jejich reakce byla nakonec opaèná, obrátili se k vypjatìjšímu nacionalismu (tedy alespon ti, co jsou bohužel nejvíc vidìt a slyšet).

Takže možná to bylo i rozložením populace - ve mìstech spíše kosmopolitnìjší - rùzné národnostní menšiny , zatímco venkov zùstával více národní a potajmu i reformovaného náboženství. Takže zatímco obyvatelé mìst byli souèástí c.k. monarchie a asi jim to nijak nepøišlo divné, venkov zùstával národnostnì jednotný.
A kultura - která pak vyvrcholila národním obrozením tak vlastnì pøicházela shora a zvenèí, takže svým zpùsobem leckdy i umìle naroubovaná.

_________________
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
UNREAD_POSTNapsal: 18 črc 2007 12:55 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 10 times
http://blog.aktualne.centrum.cz//blogy/ ... temid=1204

Líbí se mi víceménì i úroveò té diskuse, taková se jen tak na zpravodajských serverech nevidí.

_________________
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 18 črc 2007 14:09 
Offline
Vévoda

Registrován: 22 bře 2007 22:04
Příspěvky: 872
Bydliště: Martinovo údolí
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Poslechl jsem si to nìkolikrát a nesouhlasím.Podívejte se jen nìkdy na Novu :oops: Na pozdní poøad -myslím 112 zasahuje,nebo tak nìjak.Kolik policistù záchranáøù,hasièù i obyèejných lidí pro záchranu bližního prokazuje stateènost,smysl pro obèanskou povinnost atd.Kolik lidí se pere se svým osudem.Jinou vìcí je jaký obraz naší spoleènosti poskytují media a kolik bìžných lidí to bere za objektivní realitu.Proè je ten poøad tak pozdì?
Pøemýšlím o tom již dlouho i v souvislosti s tzv. krizí státù západní evropy.Prof.Patoèka øíká nìco v tom smyslu,že spoleènost je v krizi,jestliže se hroutí a mizí ideály,za které stojí žít.Na èam tato èást zemìkoule je ve své poslední historii založena?Na národních státech.Na základních pojmech jako národ, národnost,vlastenectví atd.Jsou to pojmy dosud nedefinované/mimo urèitý stav mysli/,založené na principu vzájemných rozdílù.Krize národních státù konstruovaná na tìchto stavebních kamenech byla v podstatì v souvislosti s globalizací pøedpovìzena.To co se dìje v dnešní EU je toho dokladem.Budovat ji na døívìjších základech nelze.Nevím kam to povede.Budovat spoleènou na rùznorodých a odlišných" národních"zájmech nelze.Toho jsme svìdci.Pokud ale nebudem jednotní pøeválcují nás rusové nebo èíòani
A ohøeji si ještì polívèièku-genetický výzkum.Kdo nejvíce køièí?zastánci národa národnosti apod,protože nevìdomky boøí jejich mýty.Proè jsou nejhalasnìjší na toto téma v nìmecku,netøeba dodávat.A že jsme na tomto kontinentì mix s èásteènou pøevahou tìch kteøí na dané území dorazili historicky jako poslední odpùrcùm EU taky nenahrává.
Tak a teï do mne :evil:

_________________
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
UNREAD_POSTNapsal: 18 črc 2007 14:49 
Offline
Královna

Registrován: 29 led 2007 16:32
Příspěvky: 2366
Bydliště: Sazená 14, Velvary
Has thanked: 0 time
Been thanked: 2 times
Dívám se na televizi (i tu Novu :) , ètu noviny a poslouchám lidi kolem sebe a zaèínám mít dojem, že velká èást potíží výplývá mimo jiné z toho, že vìtšina naší spoleènost nìjak ztratila dvì vìci :
1. ochotu a vùli myslet (ve smyslu utváøení vlastních názorù a nikoliv pøebírání hlavních názorových proudù a klišé) - což mì potvrdila ta diskuse k onomu èlánku

2. upøímnost myšlení (k druhým i sobì samotnému)

Jak chce nìkam dospìt, nebo jen být se svým životem spokojen èlovìk, který nepøestal spoleènost rozdìlovat na my a oni , oni ti nahoøe, ti lumpové a vyvrhelové, v lepším pøípadì lumpové a zlodìji, èlovìk, který papouškuje obecnì rozšíøený názor , že nemá cenu o nic usilovat, protože ti (oni) si stejnì pojedou po svém.

Copak nejsou svobodní obèané v demokratické zemi, i kdyby ta demokracie mìla 100 000 neduhù , je to svobodná spoleènost, a všichni už bychom to mìli nejen pøijmout, ale nauèit se v ní žít.
Lumpové a vyvrhelové se tam nahoøe sami nevylíhli, v naprosté vìtšinì je nìkdo musel zvolit - anebo nezvolit, když k volbám nešel. Bylo to jeho svobodné rozhodnutí, za které je ale nutno pøevzít zodpovìdnost.

Dokud budou lidé diskutovat v podobném duchu stìžování si a sami se nepohnout, když ne k èinùm, tak alespon k vlastní myšlence zùstane všechno pøi starém. S touto pohodlností vytváøet si vlastní názor a nebát se ji jen vyjádøit souvisí i ta úspìšnost mediíí vytváøet ve spoleènosti obrazy jevù tak, jak potøebují. Ale to jim myslím ani nemùžeme zazlívat, je to od té doby, kdy 7 velmoc vznikla smysl jejich podnikání a je to jejich práce. Od toho máme vlastní hlavu, abychom si takové vymyšlené obrazy sami zkorigovali.

A k Patoèkovì krizi spoleènosti bez ideálù - ještì žes to Georgu zmínil, nìkdy mám pocit, že mít ideály , respektovat cosi nemateriálního, vìøit nìèemu je dnes skoro nemravné nebo bláznivé, radìji se k tomu ani nepøiznávat. Tak to cítím, ale vím, že je to chyba, že za úctu k ideálùm se nikdo stydìt nemusí, naopak se k nim má hrdì pøihlásit, (sice aby se stále ohlížel pøes rameno, jestli pro nìj nejede sanitka z Bohnic) a je to možná zase o té odvaze zùstat "v tom " sám , sám se svým názorem.

Jestli je naše spoleènost stále ještì založena na národních státech - vzhledem k poloze naší zemì a støední Evropy (a troufám si øíct, že i podstatné èásti Skandinávie) si nejsem úplnì jistá - národnostní smìsice v témìø všech støedoevropských zemích byly myslím od nepamìti.

Tìžko øíct na èem budovat jiné základy Evropy - kdyby to záleželo na mì :lol: zaèala bych svobodnou lidskou bytostí (jako Listina základních práv a svobod) . Co je dobré pro individuálního jedince by mìlo být dobré i pro stát.
(a jeden kontroverzní názor nakonec, vím jak se nìkteøí stavíte k jednotné mìnì, ale mì tedy z ryze praktických dùvodù vyhovuje. To pohodlí projet polovinu Evropy a nemuset se starat o víza, o výmìnu penìz , razítka v pasu a jiné blbosti... - takže základ zahranièní politiky nové EU podle Kateøiny bych už mìla :) .

_________________
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 18 črc 2007 15:51 
Offline
Měšťan

Registrován: 09 kvě 2007 13:43
Příspěvky: 24
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Georg píše:
...Na pozdní poøad -myslím 112 zasahuje,nebo tak nìjak.Kolik policistù záchranáøù,hasièù i obyèejných lidí pro záchranu bližního prokazuje stateènost,smysl pro obèanskou povinnost atd...

ale pøeci jenom je a asi vždycky bude víc lidí, co budou jen èumìt a neudìlají nic...
no, stejnì sem si už zvyknul, že se mùžu spolehnout jen sám na sebe :wink:

_________________
“Historians are to nationalism what poppy-growers in Pakistan are to heroin-addicts: we supply the essential raw material for the market.” E. Hobsbawm


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 18 črc 2007 17:15 
Offline
Vévoda

Registrován: 22 bře 2007 22:04
Příspěvky: 872
Bydliště: Martinovo údolí
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Majky píše:
..
no,
Citace:
stejnì sem si už zvyknul, že se mùžu spolehnout jen sám na sebe
:wink:

Tak to je samozøejmost.Nejprve se snažit sám,pak hledat pomoc jinde.V tom prvním máš taky pravdu.Já jsem prožil dvì povodnì.První,když jsem vezl pomoc na moravu .Aby jsme se tam dostali jeli jsme pøes kopec a pøijeli jsme do vesnice nahoøe.a tam lidé v poklidu grilovali..Když jsme sjeli o 300m níž byly jen obrovské kameny a znièený starosta který ukazoval kde byly domy ,has.zbrojnice fotb.høištì.Bez obrovské pomoci jiných by se z toho nedostali.A pomáhali odjinud a nezištnì.A darební nìmci :D jim udìlali sbírku a poslali za to 20 krásných luxusních kuchyní.Od té doby jedna pùlka vesnice nemluvila s druhou.Dokonce si podle starosty ty své linky poškozovali aby pøesvìdèili,že jimusí dostat zrovna oni.To, že starosta nìkolik nocí nespal dostal brzy obec do funkèních kolejí nikdo nebral v potaz.Pøi volbách mu spoèetli kuchynì a už ho nezvolili.

_________________
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
UNREAD_POSTNapsal: 18 črc 2007 20:18 
Offline
Vévoda

Registrován: 22 bře 2007 22:04
Příspěvky: 872
Bydliště: Martinovo údolí
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Katerina píše:
Jestli je naše spoleènost stále ještì založena na národních státech - vzhledem k poloze naší zemì a støední Evropy (a troufám si øíct, že i podstatné èásti Skandinávie) si nejsem úplnì jistá

Já myslim,že Evropa na ideach národního státu funguje od dob obrozeneckých ,uspoøádáním po 1.sv.v. až po dìlení èeskoslovenska,váleèný rozpad Jugoslávie.Poøád jeden princip a zdùvodnìní.Problém vidím právì v tom,co píšeš dál.Hegemonie národa se postavila na národních smìskách.
A to se pøenáší i do EU.Viz moje rozprava s Jurem na téma vodka.Musíme bránit národní zájmy proti nìmcùm,kteøí ji dìlají z prošlých banánù a my z dražších brambor.A v našich novinách èteš,že,musíme chránit Zájmy našich lihovarníkù,protože náš národ pije tradiènì vodku z ještì vìtšího šuntu-melasy. :shock:

_________________
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
UNREAD_POSTNapsal: 20 črc 2007 22:00 
Offline
Vévoda
Uživatelský avatar

Registrován: 18 kvě 2007 08:49
Příspěvky: 690
Bydliště: Polonia
Has thanked: 0 time
Been thanked: 1 time
Georg píše:
A to se pøenáší i do EU.Viz moje rozprava s Jurem na téma vodka.Musíme bránit národní zájmy proti nìmcùm,kteøí ji dìlají z prošlých banánù a my z dražších brambor.A v našich novinách èteš,že,musíme chránit Zájmy našich lihovarníkù,protože náš národ pije tradiènì vodku z ještì vìtšího šuntu-melasy. :shock:

Mne v te debate slo o to, ze stara Evropa bezohledne prosadila nazev vodka pro alkohol vyrabeny z cehokoliv, nehlede na stare tradice lihovarnictvi nove Evropy, ktera vyrabi pravy, kvalitni vyrobek. (Nejsem alkoholik :D)


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 21 črc 2007 14:42 
Offline
Panoš
Uživatelský avatar

Registrován: 23 srp 2006 18:54
Příspěvky: 52
Bydliště: Beskydy
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Tak jsem si to tady zbìžnì prohlédl a èást i pøeèetl. neb je mi toto téma trochu blízké, dovolím si pár poznámek.

---
Není pravda, že fašista nemùže být vlastenec, fašisté (alespoò ti pøed IIww) byli zpravidla velcí vlastenci; mnoho našich popravených od Nìmcù, byli právì oni (napøíklad témìø všichni první popravení studenti 17.11. byli spøažení s organizemi fašistického typu). Souèasné fašisty nedokážu hodnotit, ale pokud by se nìkdo držel pùvodních historických ideí, tak mu nelze šmahem vlastenectví upøít. Fašista = nacista je pováleèný výmysl a je smutné, kdyby je používali i lidé se zájmem o historii.

Ideologicky nemùžou být vlastenci snad pouze multikulti, globalisté a socialisté (a bolševici nebo náckové). Jako jednotlivci možná (hlavnì u bolševikù starší generace to èasto platí), ale tyto ideologie obecnì vyluèují vztah k vlasti a nahrazují jej nìjakou vyšší ideologií.

---
Pøíslušníkem národa se mùže cítit sice každy, ale mám obavy, že bez etnického základu to asi nebude ono. Míra jeho osobní invence sice mùže hrát roli, ale Japonec prostì Èechem být nemùže (nemluvím o právním pohledu).
---

Úspìch Polákù je èásteènì v historii, èásteènì ve víøe, èásteènì v chudobì, ale hlavnì ve vládcích. V èeských dìjinách nám èasto vládli lidé, kteøí èeský národ moc nevzrušoval. I pøespøíliš grolifikovaný TGM a hlavnì Beneš se podepsali na mentalitì národa, který do té doby byl celkem národnì uvìdomnìlý.

---
Souèasné vlastenectví je bohužel cílenì ubíjeno médii, státem a nyní i EU. -Zkuste najít grant který by se na takové téma dal vypsat - Jak na to (zde to podle mne velmi výstižnì napsala katka (myslím str. 2)). Bohužel ve školství je jen minimum lidí, kteøí by dokázali pøíkladem dìtem vštìpovat zásady a idee. Ovšem hodin vlastenectví bych se nebál - obzvláštì v dobì, kdy chce EU zrušit dìjepis a nahradit jej obèanskou naukou (samozøejmì napsanou podle pøedstav EU).

---
Osobnì si nemyslím, že èeský a moravský národ jsou na tom po vlastenecké stránce až tak moc zle (i když v Evropì jsme na tom urèitì nejhùøe). Bohužel opakované ohýbání zad v nás vybudovalo strach.

Jsem mj. èlenem Vlasteneckého klubu (www.v-klub.cz) a drtivá vìtšina dnešních reakcí na naši èinnost je kladná. Trvalo to však roky. Zaèalo to Ministerstvem vnitra, které se nezákonì snažilo zamezit registraci a pokraèovalo to x dalších let - pomluvy, urážky apod.

Dnes je to celkem v pohodì, ale pøesto všechno je vìtšina médií (kde nemáme letité osobní kontakty) dost opatrná a kolikrát z nás vyždímají informace pro poøad a pak ani nechtìjí uvést název sdružení, že jim to není košer.

Takže zde vidím problém já. Vlastenectví je kolektivnì médii vnímáno jako nìco neèistého až nacistického (napø. výroky V. Havla) a náš lid jde cestou nejmenšího odporu, takže se drží oficiální státní doktríny.
---


Naposledy upravil Pampalíny dne 21 črc 2007 16:07, celkově upraveno 1

Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
UNREAD_POSTNapsal: 21 črc 2007 15:57 
Offline
Panoš
Uživatelský avatar

Registrován: 23 srp 2006 18:54
Příspěvky: 52
Bydliště: Beskydy
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Katerina píše:
To pohodlí projet polovinu Evropy a nemuset se starat o víza, o výmìnu penìz , razítka v pasu a jiné blbosti... - takže základ zahranièní politiky nové EU podle Kateøiny bych už mìla :) .


Jenom si rýpnu: to je jen lenost. Osobnì jsem pøed vstupem do EU (do svých cca 22 let) projel pùl Evropy a navštívil pár státu Euroasie: Rusko, nìjaké republiky okolo Kavkazu, Kazachstán, Turecko, Èínu... Dennì se bavím s lidmi, kteøí navštìvují celý svìt (i totalitní zemì) a neèiní jim to problémy. Takže otevøené hranice mi pøijde jako vrchol pohodlnosti :twisted:

Navíc otevøené hranice pøináší svobodu obchodu s drogami, zbranìmi , zvíøaty a lidmi. :? Ale to bylo jen takové rýpnutí mimo téma...


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 21 črc 2007 16:41 
Offline
Měšťan

Registrován: 09 kvě 2007 13:43
Příspěvky: 24
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Pampalíny píše:
Není pravda, že fašista nemùže být vlastenec, fašisté (alespoò ti pøed IIww) byli zpravidla velcí vlastenci; mnoho našich popravených od Nìmcù, byli právì oni (napøíklad témìø všichni první popravení studenti 17.11. byli spøažení s organizemi fašistického typu). ...

I kdyby to byl vlastenec jako Brno, tak to poøád bude fašista...

Pampalíny píše:
I pøespøíliš grolifikovaný TGM a hlavnì Beneš se podepsali na mentalitì národa, který do té doby byl celkem národnì uvìdomnìlý.

A èím se Masaryk provinil?
Kdybych nìkoho/nìco obvinil za negativním se podepsání na národní mentalitì, tak to budou nacisti, komunisti (a Švejk :twisted: )

Pampalíny píše:
Jsem mj. èlenem Vlasteneckého klubu (www.v-klub.cz) a drtivá vìtšina dnešních reakcí na naši èinnost je kladná. Trvalo to však roky. Zaèalo to Ministerstvem vnitra, které se nezákonì snažilo zamezit registraci a pokraèovalo to x dalších let - pomluvy, urážky apod.

A taky hodnì sdružení, která mají v názvu vlastenecký/á/é a národní mají blíž k ultrapravici, než k vlastenectví...

_________________
“Historians are to nationalism what poppy-growers in Pakistan are to heroin-addicts: we supply the essential raw material for the market.” E. Hobsbawm


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 21 črc 2007 20:02 
Offline
Panoš
Uživatelský avatar

Registrován: 23 srp 2006 18:54
Příspěvky: 52
Bydliště: Beskydy
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Majky -
jenže slovo fašismus mìlo úplnì jiný význam. Fašista byl nìkdo na pravici, na úrovni kde je pøibližnì dnešní ÈSSD. Takže sice ne pøíliš "kvalitní politický názor", ale také nic nezákoného v tom nebylo.
Neber to jako obhajobu fašismu 1 1/2 20.st., ale odsoudit šmahem fašismus jako špatnou vìc je historicky krátkozraké a silnì nepravdivé.

Masaryk nebyl nikterak velký vlastenec. Jeho cílem byl švýcarský model a pøílišné èeské vlastenectví mu bylo na obtíž. Tehdejší "hrad" to také dával vždy jasnì najevo. Nejednou stranil jiným národnostním menšinám a èeští "radikálové" byli èasto ostouzeni v tisku a v pøípadì radikálnìjších dìlal TGM velmi nechutnou zákulisní politiku. Tím nechci nìjak na TGM nasazovat. Mnohem vìtší tragédií byl Beneš, ale je tøeba taky srovnat pováleèný vývoj v Polsku a u nás... Nacisti a komunistiu to už jen donièili, ale radikálnìjší vedení v èele ès. by nám jen prospìlo.

Vlastenecký - jenže to tvrdí média, a rùzné pochybné o.s. - a v drtivé vìtšinì pøípadù to taky není pravda. Dnes je extremista každý, kdo je napø. euroskeptik apod.
Navíc MVÈR nemá právo nìkomu dìlat úmyslné problémy. Svoboda je pro všechny a právo má být rovné - a je jedno o koho se jedná.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
UNREAD_POSTNapsal: 21 črc 2007 20:37 
Offline
Vévoda

Registrován: 22 bře 2007 22:04
Příspěvky: 872
Bydliště: Martinovo údolí
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Pampalíny píše:

Jenom si rýpnu: to je jen lenost. Osobnì jsem pøed vstupem do EU
Pampalíny píše:
Takže otevøené hranice mi pøijde jako vrchol pohodlnosti :twisted:

Podle mne to není nic o pohodlnosti,ale lidské dùstojnosti a úctì k èlovìku.I když jsem jel do "bratrské" NDR,èekala mne celní kontrola-ukazovat boty,jestli nevezu odtamtud levnìjší a vyplnìné celní prohlášení,že vezu pouze za 300 Kè z omezeného sortimentu zboží.Jednou tu šlo polovina osazestva/ženského/donaha na zájezdu ROH,jenom proto,že u jedné si celnice NDRvšimla že má omotané kolem tìla kus záclon.Také jsem mohl jet na západ díky tomu ,že mi pøíbuzní poslali devizy,a to aspoò 9 mìsícù dopøedu.A nesmìl jsem jet s dìtmi,to mi taky vysvìtlili.Ponížené noèní èekání pøed konzulátem SRN na vízum,kdy v 8 otevøeli a 11 zavøeli,a když se na Tì nedostalo èekals další noc to skuteènì nebylo pro lenochy. Pùl hodinová kontrola Petrovicích,kudy se zde smìlo jezdit na západ se oèekávala,ale že nahranici mezi dvìmi rozdìlenými nìmeckými státy budu pojíždìt mezi ostnatnými dráty pod dohledem dvou namíøených samopalù,tak to byl extra zážitek.Akorát manželka z toho mìla dva dny šok.Nejsem lenoch ale tohle už nemusím.

_________________
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 21 črc 2007 21:08 
Offline
Panoš
Uživatelský avatar

Registrován: 23 srp 2006 18:54
Příspěvky: 52
Bydliště: Beskydy
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Nemluvím o železné oponì, ale o normálním mezinárodním pohybu, jaký je dnes mezi státy bìžný. Pohyb za komunismu (ad tvùj postøeh) byl strašný, ale nelze zamìnit bolševickou buzeraci s normální kontrolou pohybu pøes hranice.

Jedinou šikanu co jsem kdy zažil byla v Turecku, což ale byla vina spíše nìkolika Èechù, kteøí ji vyprovokovali.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
UNREAD_POSTNapsal: 21 črc 2007 21:48 
Offline
Vévoda

Registrován: 22 bře 2007 22:04
Příspěvky: 872
Bydliště: Martinovo údolí
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Pampalíny píše:
bavím s lidmi, kteøí navštìvují celý svìt (i totalitní zemì) a neèiní jim to problémy..

Já jsem spíš myslel toto.Možná se ale vzhledem k tomu co se dìje v islámském svìtì budou zavádìt.Tam,kde je dùvìra,není potøeba hranic.

_________________
George Santayana "Kdo zapomina na minulost, bude si ji muset zopakovat".


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: ...èlánek...
UNREAD_POSTNapsal: 22 črc 2007 21:58 
Offline
Král
Uživatelský avatar

Registrován: 29 čer 2006 19:29
Příspěvky: 1898
Bydliště: Budíkov
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Georg píše:
...Velice mne zaujal èlánek, který v podstatì shrnul a pojmenoval to, o èem diskutujeme. http://bohumildolezal.lidovky.cz/texty/rs761.html ...
Hm, hm, opravdu zajímavý Názor. Je o to zajímavìjší, že vyjadøuje ponìkud neotøelé myšlenky týkající se vlastenectví bez pózy, frází a souèasných "módních" klišé. Navíc bez nároku na univerzální pravdu. A to se mi snad na tom èlánku líbí ze všeho nejvíc. ... :palec:

_________________
Obrázek Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte !


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
UNREAD_POSTNapsal: 23 črc 2007 18:14 
Offline
Královna

Registrován: 29 led 2007 16:32
Příspěvky: 2366
Bydliště: Sazená 14, Velvary
Has thanked: 0 time
Been thanked: 2 times
Pampalíny píše:
Jenom si rýpnu: to je jen lenost. Osobnì jsem pøed vstupem do EU (do svých cca 22 let) projel pùl Evropy a navštívil pár státu Euroasie: Rusko, nìjaké republiky okolo Kavkazu, Kazachstán, Turecko, Èínu... Dennì se bavím s lidmi, kteøí navštìvují celý svìt (i totalitní zemì) a neèiní jim to problémy. Takže otevøené hranice mi pøijde jako vrchol pohodlnosti :twisted:

Navíc otevøené hranice pøináší svobodu obchodu s drogami, zbranìmi , zvíøaty a lidmi. :? Ale to bylo jen takové rýpnutí mimo téma...


Ne, nebylo to mimo téma, naopak.
Já bych to leností nenazvala, svobodnì cestovat, v pohodlí považuji za právo každého jedince, který chce opravdu cestovat a nikoliv tropit jiné vìci, na které odkazuješ na konci svého pøíspìvku.
Je to samozøejmì dilema , které se øeší nyní v souvislosti s terorismem a bude se urèité øešit i nadále. Upøímnì rùzná mìna v každièkém státu èi státeèku obchod s drogami èi zbranìni´ani nezabrzdí, ani mu nezbrání. Skoro bych si typla, že lidé organizující tyto èinnosti už otevøené hranice mají dávno, na rozdíl od nás.

Pro mì je to pohoda- volné hranice, nepotøebuji, aby mì nìkdo kontroloval, pøi každém pøesunu hranic a ještì jsem musela nìkdì stát frontu na víza, a to øíkám se zkušenosti dítìtì emigranta z 68mého, (jak matce neustále chodily odpovìdi z pøíslušných úøadù není v zájmu socialistické republiky, aby nezletilá ... ).
Když jsem pak už ve svobodném státì pøejíždìla jen s vystrèeným pasem z okýnka od nás do Rakous a náš pohranièník mì místo prohlídky zanotoval píseò Kateøino, Kateøino, a mladá rakouská pohraniènice jen vesele pozdravila a mávla rukou, at jen pokraèuji, tak jsem se nejdøív hodnì smála, ale pak jsem si øekla, tohle je pøece normální.

_________________
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 23 črc 2007 18:33 
Offline
Královna

Registrován: 29 led 2007 16:32
Příspěvky: 2366
Bydliště: Sazená 14, Velvary
Has thanked: 0 time
Been thanked: 2 times
Pampalíny píše:
Ideologicky nemùžou být vlastenci snad pouze multikulti, globalisté a socialisté (a bolševici nebo náckové). Jako jednotlivci možná (hlavnì u bolševikù starší generace to èasto platí), ale tyto ideologie obecnì vyluèují vztah k vlasti a nahrazují jej nìjakou vyšší ideologií.

Pøíslušníkem národa se mùže cítit sice každy, ale mám obavy, že bez etnického základu to asi nebude ono. Míra jeho osobní invence sice mùže hrát roli, ale Japonec prostì Èechem být nemùže (nemluvím o právním pohledu). ---


Myslím, že pocit vlastenectví jako pøíslušnosti k urèitému konkrétnímu národu je také proces , který se navzájem ovlivòuje se vztahem k druhým národùm.
Jen pokud se ve svém vlastenectví, tedy v tom, že jsem Èech, Polák nebo Francouz cítím dobøe a spokojenì mì dává dostateèný pocit jistoty a sebedùvìry smìrem k ostatním národùm, abych je dokázal a chtìl dostateènì poznat, seznámit se s nimi a taky je dobøe pøijal.

A obrácenì dobrý vztah k ostatním národù resp. jejich pøíslušníkùm podložený jejich znalostí mì mùže pomáhat v tom, cítit se dobøe jako Èech, Polák èi Francouz.

To sebou samozøejmì mimo jiné nese možnost domluvit se (znalost jazykù , možnost poznávat a cestovat (otevøené hranice :wink: ) a svobodnou mysl, aby tyto dojmy taky dokázala zpracovat.

Je dost dobøe možné, ale to už je jen má hypotéza, že urèitá xenofobie , která èeským sociologùm èas od èasu vyléza z prùzkumù, mùže být do jisté míry zavinìna tím, že popoluènì nejsilnìjší generace Èechù byli umìle udržovány bez znalosti jazykù a uvnitø hranic zemì.

_________________
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 184 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  Další

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Přejít na:  
cron
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz