Fórum zájemců o historii

Blaze tomu, kdo rád vzpomíná svých otců a vesel baví posluchače o jejich činech.
Právě je 23 čer 2021 00:47

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 184 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Další
Autor Zpráva
UNREAD_POSTNapsal: 30 led 2006 09:34 
Offline
Rytíř

Registrován: 31 pro 2005 14:15
Příspěvky: 160
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Má nacionalistické vlastenectví ještì význam?


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
UNREAD_POSTNapsal: 30 led 2006 13:15 
Filip Svehla píše:
Má nacionalistické vlastenectví ještì význam?

Vlastenectví oprostìné od všech adjektiv a jiných kudrlinek má v dnešním globalizovaném svìtì a v dobì, kdy jsme se stali nedílnou souèástí Evropské unie, dle mého názoru, nesmírný význam. Dvojnásob to platí v èeské kotlinì. Nesmírnì mì zlobí, když se napø. z tisku dozvím, že oslavy 100. výroèí úmrtí A. Dvoøáka, titána svìtové hudební literatury pøedloni probìhly daleko skromnìji a zdaleka nedosáhly takových nákladù jako oslavy Mozartova roku v letošním roce, nad kterými dokonce pøevzal záštitu prezident republiky. A to konstatuji, prosím, pøi vší úctì k Mozartovì hudbì!


Nahoru
  
 
UNREAD_POSTNapsal: 30 led 2006 15:30 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 10 times
O tomhle hodnì pøemýšlím. Hlavnì co je vlastenectví? Co je nacionalismus? Kupování èeských výrobkù? Vybíjení jiných ras? Znalost vlastní historie a z toho plynoucí hrdost? Izolacionismus? Objektivní zhodnocení národa? Obrana státu nebo expanzivní politika?
Hranice mezi vlastenectvím a "vlastenectvím" je úzká, možná se oboje prolíná.
Myslím, že nejsme hrdí národ a vlastenectví u nás = skinheadské hnutí = neonacisti = nacisti. To je špatnì.
Tøeba zapomenutí na váleèné hrdiny z minulého století, jejich perzekuce, je hodnì špatná vìc. Jejich uctívání je souèást vlastenectví, oni byli vlastenci, když v protektorátu nìco sabotovali a nasazovali pøitom nejenom svùj život, ale i svých bližních.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
UNREAD_POSTNapsal: 31 led 2006 08:42 
Ano, pokud by nìkdo založil školu vlastenectví, hlavním vyuèovacím pøedmìtem by nutnì musel být dìjepis. Ano, nejsme hrdý národ, nejsme hrdí na své dìjiny, nejsme hrdí na takové osobnosti jakými byli Pøemysl Otakar II., Karel IV., M. Jan Hus, Jiøí z Podìbrad, Jan Ámos Komenský, František Palacký, K. H. Mácha, A. Dvoøák, T.G. Masaryk, legionáøi, naši letci v Anglii, Milada Horáková, Jan Patoèka, Palach, Zajíc a mnozi jiní vè. tìch bezejmenných. My jsme schopni projevit vlastenectví, když naši hokejisté se stanou mistry svìta nebo naše fotbalová reprezentace postoupí na mistrovství svìta. Jiným projevem "vlastenectví" je pravicový extrémismus v rùzných podobách. K tìmto hnutím je tøeba pøistupovat velice obezøetnì, umìt je èíst a to i mezi øádky a v pøípadì myšlenek, které již nepetøí do tohoto svìta, nekompronisnì odsoudit a zavrhnout.


Nahoru
  
 
UNREAD_POSTNapsal: 31 led 2006 21:29 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 10 times
Vùbec nejsme hrdí na své velmi bohaté dìjiny o kterých už je tady hodnì pøíspìvkù. To je špatný, studiem vlastních dìjin se vytváøí úcta k vlasti a pøedkùm, to je základ vlastenectví. Nevím, èím to je že vlastenectví není v módì (komunismus?), ale národy s chudší historií jsou na svoji zemi (vynálezce, bojovníky...) více hrdí. øekl bych Švýcaøi, svoji samostatnost si vybojovali a váží si jí. To u nás docela chybí.
Rozumné vlastenectví (hrdost na pøedky a vlast) není na škodu, ostatních národù si váží, chápe nedostatky vlastního národa a snaží se dìlat nìco k jejich znièení a posílení vlasti... Teď bìží reklama na Klasu :D to je pøíklad


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 03 úno 2006 19:26 
Offline
Rytíř

Registrován: 31 pro 2005 14:15
Příspěvky: 160
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Hnuti skinhead, neonacisti, nacisti, to jsou ty nejubozejsi hnuti vlastenectvi, jake vubec existuji. Vetsina z nich se stavi do "zastupu" jen, aby si dokazali vlastni silu, o statu nevi nic. Ale otazkou je k cemu vlastenectvi je? Dejiny nas uci, ze k obrane proti vnejsimu nepritely, ale jak jsem cetl Trestikuv clanek Dejiny ve veku nejistot nynejsi nepritel statu je uvnitr jeho samotneho, teroristicke utoky, hospodarsky boj, atd. to jsou vse veci proti kterym nema vlastenectvi vyznam. A k te globalizaci, ta je produktem civilizace a budoucnosti, neda se proto zastavit, je to reka, ktera smete kazdeho, kdo se postavi proti ni....
P.S.- souhlasim s vasim hodnocenim "hrdostnich vybuchu" pri ziskani titulu mistru sveta.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 04 úno 2006 20:44 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 10 times
Hnutí skinhead vzniklo na sklonku 60. let ve Velké Británii, k nám se dostávalo až v osmdesátých letech. Pùvodnì to byli mladíci, kteøí dodìlali vojnu a krátké vlasy si nechali, chodili upravení, èistí, nebrali drogy. Prostì to byl absolutní opak pankáèù a anarchistù.
Dnes je ale jejich charakteristický styl synonymem násilí, pùvodní vlastenecké ideály zøejmì se dostali nìkam jinam, k rasistickým až neonacistickým ideologiím. Nenásilné skinheadství - vlastenectví se už nevidí.
Nejvìtší rozmach byl na zaèátku 90. let, ale už tehdy se tohle hnutí zaèalo mìnit. Dostávali se tam lidi, jen proto, aby se nìkde porvali a šel z nich strach, stejnì jako neonacisté. Nebyly nejlepší rasistické texty Orlíku, právì kvuli nim se tam dostalo spousta lidí, kteøí tìm pùvodním skinheadùm zkazili povìst. Ruku v ruce se v médiích zaèaly objevovat rasové vraždy a násilí.
Dnes už je to umírající hnutí, pøíslušníci jsou vidìt málo. Holá hlava se dnes rovná nacismus, stejnì jako nìkteré (i ne radikální) projevy vlastenectví.
No a také je pravda, že jsou to trochu ménì inteligentní vlastenci.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 05 úno 2006 18:40 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 10 times
Tím se nijak tohoto hnutí nechci zastávat, ikdyž je nesporné, že jsou také souèástí vlastencù. Tìch radikálních.
Vlastenectví je i dnes dùležité a paradoxnì vstup do EU nám mùže uvìdomit si vlastní identitu, státnost, hrdost, historii, jak nedávno uvedl v rozhovoru pan Šmahel, pøední èeský historik, myslím, že to tu ještì nìkdo potvrdí.
Vlastenectví mùže pomoct proti terorismu a globalizaci. Já nevím, tøeba nìjaký vlastenec uvidí podezdøelého Araba s podezdøelým kuføíkem a zpacifikuje ho, døív než stihne bombu odpálit.
K èemu je globalizace? Že tady budou macdonaldi, cocacoly a my jako šašci zase budem sloužit cizím pánùm a budeme levní øemeslníci a nevzdìlaní zamìstnanci? Tìch nìkolik set let služby cizím pánùm(= Habsburkùm) staèilo, málem to tenhle národ nepøežil.
Nemám nic proti Romùm, Vietnamcùm ani jiným národnostech u nás, ale v téhle otázce jsem opravdu radikál. 21. století bude vìk ekonomických válek. Prohráváme.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 07 úno 2006 13:33 
Offline
Rytíř

Registrován: 31 pro 2005 14:15
Příspěvky: 160
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Prohrávat budou jen ti co nebudou schopni obstát, globalizace se dík vývoji techniky nedá zastavit, terorismus je v jistém smyslu také vlastenecký boj (z bohledu muslimù), pøíklad který jste uvedl bude tedy jen nerealizovatelným vlasteneckým bojem...


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Globalizace
UNREAD_POSTNapsal: 09 úno 2006 16:27 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 10 times
Historie vytváøí rùzné opakování a pøirovnání, karty jsou rozdány zhruba takto:
Jsou kolonizátoøi a kolonizované zemì. V èele kolonizátorù je USA a západní Evropa, jakási polokoloniální mocnost je èína. Mezi kolonizované zemì patøí Afrika, Asie, Jižní Amerika, v Evropì tato hranice probíhá po Odøe, Nise, Krušných horách, Šumavì, Dyji, Moravì, Karavankách a Istrijském polostrovì.
Kolonizátoøi nutí domorodé obyvatelstvo pracovat pro jejich koncerny, pøièemž veškeré zisky plynou do zemì kolonizátora a nastává odliv kapitálu z kolonizovaných zemí a zároveò se ty zemì dostávají pod vliv kolonizátorù (oni domorodce zamìstnávají), situace se nemìní, protože se zvyšujícím kapitálem tlaèí na ekonomiky domorodých státù nahrazují domácí firmy. Ale práci nabízejí jen do té doby, kdy je v kolonizovaném státì levno. Poté odejdou do nového státu, pøièemž starý vlastnì vyplundrují, využijí, svým pùsobením znièí nebo poškodí ekonomiku, které trvá nahradit kolonizátorské firmy, domácím umem. Zemì se tak dostane do rozvratu (nejenom ekonomického).
Souèastnì (a to je mnohem horší) pomocí svých penìz rozšiøují svoji kulturu, zakotvují svoje firmy a posléze jijich nápodoby v prostøedí, které se pomalu stává navenek podobným s prostøedím kolonizátorské zemì. Jde jim o to navodit pocit samozøejmosti jejich pùvodnì zbyteèných výrobkù.
No, takže Macdonaldové a KFC budou zachvílí samozøejmostí na Václavském námìstí, jednom z center èeského státu. Už teď je požívání smletého jakésy pochybné smìsy masa a posílání penìz do USA souèástí kultury. Copak nemáme vlastní utopence, tlaèenku?
Proti globalizaci se dá bojovat, jestli si v Chrudimi otevøou MacDonald(jak jsem slyšel), tak se jednou neudržim a skonèí jim kostka ve výloze. Kolika èeským restauracím zase veznou práci.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: Kapitalismus
UNREAD_POSTNapsal: 10 úno 2006 11:07 
Pane Ježku, tímto posledním pøíspìvkem jste mì zaskoèil a trochu šokoval. Nevím, co si o nìm mám myslet. Pøipadá mi totiž, jak vystøižený z uèebních osnov Veèerní univerzity marxismu-leninismu (VUMLu) neblaze proslulé "instituce" minulého režimu. Takhle nìjak bych si dovedl pøedstavit høímat na námìstí v Horní Dolní na pøedvolebním mítinku Grebeníèka nebo Zuzku Rujbrovou. Ale Vás :?: :?: :?: Nechci však v žádném pøípadì na fóru o historii rozdmýchávat politickou diskusi, protože to je otevøení Pandoøiny skøíòky a patøí to nìkam jinam...
PS. Bohužel McDonald's na Václaváku už je! I já bych dal rovnìž pøednost utopenci pøed hamburgerem. Ale to je o nìèem jiném.


Nahoru
  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 10 úno 2006 14:39 
Offline
Rytíř

Registrován: 31 pro 2005 14:15
Příspěvky: 160
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Mùžu øíct, že s vámi pane Motyèka snad poprvé naprosto souhlasím. Amerika i Evropa jdou dolù, na síle nabívá èína s obrovskou zásobou obyvatel ochotných pracovat, pro Evropana ve strašlivých podmínkách, to je problém. Utopenci ani tlaèenka ho však (bohužel) nevyøeší.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 10 úno 2006 15:56 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 10 times
Proè by to k tomu nepatøilo? Jsme èeši a ne Amerièani. K vlastenectví tak trochu patøí úcta k èeským jídlùm a èeským podnikatelùm. Snažím se pøedvídat, co bude. Amerikanizace.
S komunismem mám asi spoleèný to, že ho nenávidím a to, že nás do tehle situace dostal. Kvuli nìmu tu žádné nebo témìø žádné velké èeské firmy v oboru nejsou, které by mohli zamìstnávat lidi v celé zemi. Proto se sem tlaèí zahranièní investoøi.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku: ještì ke globalizaci
UNREAD_POSTNapsal: 10 úno 2006 16:42 
Vy jste nazval svùj pøíspìvek "Globalizace". Dobøe, to je velký problém, ale co my s tím. Hodíme kámen do výlohy krámu s hamburgery. To asi nebude ta pravá cesta. I mnì vadí "amerikanizace" zrovna tak, jak mi vadila sovìtizace. Znáte ten vtip: V Moskvì zaèáná pršet a v Praze za jasné oblohy otvírají deštníky... :)


Nahoru
  
 
 Předmět příspěvku: Re: ještì ke globalizaci
UNREAD_POSTNapsal: 10 úno 2006 16:51 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 10 times
No, kámen do výlohy není nejlepší øešení, spíše myšlenkový úlet. No nebudeme tam nic kupuvat, nejdøív já, potom Vy, potom další lidi, potom další lidé. Vím vezmeme lidem práci, ale volná ruka trhu to zacelí. Ti lidé, kteøí budou nakupovat u Macdonaldù a odejdou jinam, vytvoøí poptávku nìèeho jiného. Tam se ta pracovní místa vytvoøí.
Tohle je jako s volbami, myslíte, že jedním hlasem zvrátíte výsledek. Asi ne. Ale je to Vaše právo, stejnì jako jít do jiného obchodu.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 10 úno 2006 19:25 
Offline
Rytíř

Registrován: 31 pro 2005 14:15
Příspěvky: 160
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
A Vy si vazne myslite, ze timhle neco vyresite? Pro nase podnikatele je dulezite, aby mohli vyvazet, aby nas trch vyrabel sofistikovane vyrobky, aby pro ne byl odbyt, at uz u nas nebo v zahranici. A cim vetsi bude zajem o nas trch tim lepe poroste nase ekonomika.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 10 úno 2006 19:36 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 10 times
Filip Svehla píše:
A Vy si vazne myslite, ze timhle neco vyresite?

Sám urèitì ne


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 10 úno 2006 19:56 
Offline
Rytíř

Registrován: 31 pro 2005 14:15
Příspěvky: 160
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Ježek píše:
Filip Svehla píše:
A Vy si vazne myslite, ze timhle neco vyresite?

Sám urèitì ne

Myslim samozrejme touto ideologii.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 10 úno 2006 20:10 
Offline
tím, èím je
Uživatelský avatar

Registrován: 01 lis 2005 19:01
Příspěvky: 4986
Bydliště: Železné Hory/Brno
Has thanked: 38 times
Been thanked: 10 times
Ideologií. To je o tom uchovávat si svoji kulturu. Globalizace je prostøedek k amerikanizaci východní Evropy, stejnì jako bolševismus sovìtizace. Myslím, že jiné øešení není.
Zahranièní investice v rozumné míøe ano, ale nesmí to dospìt do stadia, kdy ve svém stétì budeme obyèejní zamìstnanci nìkoho jiného. A s ním pøijmem i jeho kulturu.


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
 Předmět příspěvku:
UNREAD_POSTNapsal: 10 úno 2006 20:17 
Offline
Rytíř

Registrován: 31 pro 2005 14:15
Příspěvky: 160
Has thanked: 0 time
Been thanked: 0 time
Prave, Amerika uz neni to co byvala. Terorismus, to je hrozba!


Nahoru
 Profil Poslat soukromou zprávu  
 
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 184 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Další

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina


Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete přikládat soubory v tomto fóru

Přejít na:  
cron
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz