Habsburci v našich dějinách do r. 1526

Dějiny od roku 1378 do roku 1526 (definitivní nástup Habsburků). Poslední Lucemburkové, Habsburkové, Jiří z Poděbrad a Jagellonci.

Moderator: Katerina

User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: Nejstarší dìjiny – legenda

Unread post by Jiří Motyčka »

elizabeth wrote:...Vida, co vsechno clovek neudela pro zisk kurfirtskeho hlasu, zvlaste kdyz ten braniborsky a bavorsky se tak nejak dostaly do 1 rodiny...
Ono nešlo "jen" o kurfiøtský post, ale právì i o ten pùvod z pohledu genealogického...
elizabeth wrote:...Ja vim, ze ted trochu odbiham od tematu (Jezkovi se hluboce omlouvam, doufam, ze nebude zase potreba jeho zasahu) a pokud to zde nekde je (at uz v clanku nebo diskusi) zodpovezeno, tak mi jen tuknete odkaz. Jak to vubec je se vznikem kurfirtskych hlasu a volitelu v rimske risi, ....
Ano patøilo by to spíše sem http://www.e-stredovek.cz/forum/viewtopic.php?t=110 a tam najdeš i mùj pøíspìvek na tohle téma...
User avatar
elizabeth
Vévodkyně
Posts: 2183
Joined: 04 Sep 2006 15:24
Location: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Been thanked: 1 time

Re: Nejstarší dìjiny – legenda

Unread post by elizabeth »

Jiøí Motyèka wrote: Ano patøilo by to spíše sem http://www.e-stredovek.cz/forum/viewtopic.php?t=110 a tam najdeš i mùj pøíspìvek na tohle téma...
Dik moc, uz tam brousim ( spise browsim :lol: ) . Nevylucuji, ze se na neco nezeptam, to uz ale na spravnem miste. Tj.- v tematu Svata rise rimska.

K tomu genealogickemu puvodu, Rozmberkove si cosi takoveho taky vytvorili,mj. spriznenost s italskym rodem Orsini, urcite to zde na strankach mame taky. Dozajista to zvysovalo prestiz, byla-li to pravda. Ale ta ostuda pokud nebyla...Jenze Habsburci, ti se dokazali otrepat z jakehokoliv skandalu a dostat z jakekoliv slamastyky. A vlastne za podivani se (na ne) z nich stal pouze Juan d'Austria ( a to byl levobocek a navic spada az do Habsburku po roce 1526 :wink: ). Osobne dost dobre nechapu, jak se ruznym Fridrichum a Filipum ( myslim manzela Juany Silene, vnuka Maxmilianova, nikoliv francouzskeho krale IV., co znicil Templare) , mohlo dostat pridomku Slicny. No zrejme tenkrat damy mely jiny vkus nez mam ja...
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: Nejstarší dìjiny – legenda

Unread post by Jiří Motyčka »

elizabeth wrote:...K tomu genealogickemu puvodu, Rozmberkove si cosi takoveho taky vytvorili,mj. spriznenost s italskym rodem Orsini, urcite to zde na strankach mame taky. ...
Ano, pøesnì, Bety, vzala jsi mi to z klávesnice!... :D Zmínka je v tématu o Rožmbercích. Ano byla to celkem bìžná praxe, vyrábìt, pøesnìji a lépe øeèeno, padìlat si pùvod. A Habsburk v této "praxi" pøece nemoh' zùstat stranou, to bychom ho málo znali... :D :(
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Re: Nejstarší dìjiny – legenda

Unread post by acoma »

elizabeth wrote: Osobne dost dobre nechapu, jak se ruznym Fridrichum a Filipum ( myslim manzela Juany Silene, vnuka Maxmilianova, nikoliv francouzskeho krale IV., co znicil Templare) , mohlo dostat pridomku Slicny. No zrejme tenkrat damy mely jiny vkus nez mam ja...
Fridrich Slièný (1289 - 1330) svùj pøídomek prý získal až v 16. století. :lol: Jak to mohli vìdìt?
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Ladislav Pohrobek

Unread post by acoma »

Image Našla jsem jeden výborný odkaz na stránky o Ladislavu Pohrobkovi. Doufám, že mì za to neukamenujete, jak je Vaším dobrým zvykem. :wink: V dobì smrti mu bylo "sladkých" sedmnáct a byl vnukem Zikmunda Lucemburského. Po Ladislavovì smrti nastoupil na trùn Jiøí z Podìbrad.
http://www1.lf1.cuni.cz/~hrozs/WWWCases/pohrob1.htm
Last edited by acoma on 13 Jun 2007 02:01, edited 1 time in total.
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Re: Ladislav Pohrobek

Unread post by KOMOŃ »

acoma wrote:Našla jsem jeden výborný odkaz na stránky, což mì pøivedlo k nápadu umístit sem i tohoto krále. Doufám, že mì za to neukamenujete, jak je Vaším dobrým zvykem. :wink: V dobì smrti mu bylo "sladkých" sedmnáct a byl vnukem Zikmunda Lucemburského. Po Ladislavovì smrti nastoupil na trùn Jiøí z Podìbrad.
http://www1.lf1.cuni.cz/~hrozs/WWWCases/pohrob1.htm
Co si myslíš o tom že Ladislav se chtìl vypoøádat s podìbradem stejnì jak se starším Huniadym(huòádym).
Kdyby nebylo Jiøího duchapøítomnosti pravdìpodobnì by byl zabit :cry:
Bez piva to není ono.
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Ještì k Pohrobkovi

Unread post by Jiří Motyčka »

JM wrote:
RH wrote:Byl Albrecht Habsburský opravdu negativní osobou v dìjinách èeských?...
...zplodil chudáka Pohrobka, který kdyby nezemøel tak mlád, byl by tøeba dobrým králem. Spekulace! Ale Ladislavovi chci vìnovat další pøíspìvek...
Przemysl de Nyestieyky wrote:...vždy to není úplnì èistokrevnej Habsburk - ten Ladislav...
:shock: A jakej? "Špínokrevnej"?
Je rozhodnì biologicky a geneticky èistší, než mnoho jeho habsburských následovníkù z pozdìjší doby, kteøí se vyznaèovali degenerativním a nepøehlédnutelným znakem, odulým spodním pyskem.
Jeho otec, Albrecht Habsburský, tedy pokud nechceš zpochybnit jeho otcovství, ho neuplet s nìjakou svojí sestøenicí Habsburkovnou, ale s Alžbìtou Lucemburskou, dcerou Zikmunda Lucemburského... :wink:
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Re: Ještì k Pohrobkovi

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Jiøí Motyèka wrote: :shock: A jakej? "Špínokrevnej"?
Klídek, vím že je na foru v tomto období trochu dusno a psychicky labilno, ale byl zpoloviny také Lucemburk a tøeba u Karla IV. si myslím, že on, aè v linii lucemburské, byl povahy spíš pøemyslovské...
Jakých rodových vlivù asi mìl Ladislav víc...?
Už si rozumíme ty "špínokrevèe"? :twisted:
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: Ještì k Pohrobkovi

Unread post by Jiří Motyčka »

Przemysl de Nyestieyky wrote:Klídek, ... ale byl zpoloviny také Lucemburk...
Przemku, v životì jsem nebyl klidnìjší, než když jsem psal ten pøedchozí pøíspìvek. Emoce dávno opadly. :D
Ale k vìci. Takže abych tomu rozumìl. Aby byl tedy "èistokrevnej" z celé èásti (a nejen "zpoloviny"), máma by taky musela pocházet z Habsburského rodu?...
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Re: Ještì k Pohrobkovi

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Jiøí Motyèka wrote:Aby byl tedy "èistokrevnej" z celé èásti (a nejen "zpoloviny"), máma by taky musela pocházet z Habsburského rodu?...
Ale co je s Tebou? :evil: Nech tý rejpavosti...takhle to vypadá, když se nìco vytrhne z kontextu...!
Mohl se taky probírat v tématu "Lucemburkové" nebo v tématu "Záhadná smrt králù" apod. Ne jen v Habsburcích, aè to napùl Habsburk byl. :D (Ale to by muselo být téma jinak postaveno již v nadpise...) :(
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

pomìry v Uhrách na konci vlády Ladislava Pohrobka

Unread post by Jiří Motyčka »

KOMOÑ wrote:...Odbornící se domnívají ,že Jiøího chtìl dát zabít stejnì jako bratra Matyáše Korvína...
Já jsem pevnì pøesvìdèen, že toho se Jiøí jako pøíznivec Ladislava Pohrobka obávat nemusel. Proè? Pojïme se na tuto velice zajímavou epizodu související s Ladislavem Pohrobkem podívat v širších souvislostech.

Po smrti Jánoše Hunyadyho, uherského zemského hejtmana a bojovníka proti Turkùm, který ještì v èervenci r. 1456 pomohl zachránit Bìlehrad pøed osmanskými vojsky Mehmeda II., zùstali dva synové Ladislav a Matyáš. Smrt Jánoše vedla k opìtovnému prudkému vzplanutí mocenského zápasu mezi dvìma již nìkolik let na smrt znepøátelenými klany. Jeden byl veden Hunyadovci a druhý Ulrichem Celským, který patøil mezi vysoké uherské magnáty a byl také pøíznivcem mladého krále. Problém nastal v momentì, kdy Ladislav Pohrobek Celského jmenoval na místo zemøelého Jánuše Hunyadyho zemským hejtmanem a správcem zemì. Dále pak Ladislav celkem oprávnìnì vyzval Hunyadovy syny, aby se vzdali všeho královského zboží a dùchodù z nìj plynoucích. To byla pro oba bráchy obtížnì spolknutelná hoøká pilulka. Jediným radikálním øešením, na nìž Hynyadovci pøipadli, byla likvidace Celského. Pøíležitost se naskytla už v listopadu 1456, kdy Ladislav spolu s Ulrychem Celským navštívil zachránìný Bìlehrad. Po ranní mši byl Celský ozbrojenci Ladislava Hunyadyho ubit k smrti takøka pøed oèima mladého panovníka. Byl to velice èitelný signál, který Ladislav Hunyadi vyslal smìrem ke svému jmenovci, jemuž muselo být nad slunce jasnìjší, že tady veškerá legrace konèí.
Pohrobkovi moc šancí nezùstalo. V podstatì jako rukojmí Hunyadovcù byl donucen L. Hunyadyho v Budínì jmenovat zemským hejtmanem a potažmo svým zástupcem(!) v Uhrách. Šestnáctiletý hrdý mladík nebyl s to se s tímto neskuteèným ponížením smíøit. V té dobì èestnì zastupoval zájmy Ladislava Pohrobka pøedevším v Horních Uhrách bratøický nejvyšší hejtman a významná postava bratøického hnutí na Slovensku Jan Jiskra z Brandýsa. S jeho pomocí nachystal Ladislav Pohrobek Hynyadovcùm sladkou pomstu. Na budínském hradì snad pøímo Jan Jiskra v èele svých ozbrojencù a v zastoupení krále nechal zatknout vùdèí postavy spiknutí proti Celskému. 16. 3. 1457 byl Ladislav Hunyady popraven, když se katovi údajnì až napoètvrté podaøilo setnout hlavu zpupného protivníka králova. Jeho bratr Matyáš zùstal v zajetí. Proti králi vypukla v Uhrách vzpoura, pøed níž se zachránil odjezdem do Rakous, odkud se v záøí 1457 vydal do Prahy. Ale to už je jiná story ...
KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Re: pomìry v Uhrách na konci vlády Ladislava Pohrobka

Unread post by KOMOŃ »

Jiøí Motyèka wrote:
KOMOÑ wrote:...Odbornící se domnívají ,že Jiøího chtìl dát zabít stejnì jako bratra Matyáše Korvína...
Já jsem pevnì pøesvìdèen, že toho se Jiøí jako pøíznivec Ladislava Pohrobka obávat nemusel. Proè? Pojïme se na tuto velice zajímavou epizodu související s Ladislavem Pohrobkem podívat v širších souvislostech.
No vypadá ,že byl docela schopným panovníkem na svùj vìk.Otázkou ale zùstává jak by si poradil s Èeskou šlechtou.
Jiøí mìl moc velké problémy.Ale Ladislav?Neznalý temných zákoutí Èech?
Kdo ví jak by ho potom "chválily" historici.
Bez piva to není ono.
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Panovník LP

Unread post by Jiří Motyčka »

KOMOÑ wrote:...No vypadá ,že byl docela schopným panovníkem na svùj vìk...
To, jak se s pomocí Jiskry z Brandýsa vypoøádal se situací v Uhrách po protikrálovském spiknutí by to dokládalo...
KOMOÑ wrote:...Otázkou ale zùstává jak by si poradil s Èeskou šlechtou...
S pomocí Jiøího z Podìbrad stejnì razantnì jako se s ní vypoøádal samotný Jiøí z Podìbrad (opozice Zdeòka ze Šternberka a zelenohorské jednoty). Ale to se dostáváme na tenký led alternativní historie...
KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Re: Panovník LP

Unread post by KOMOŃ »

Sakra kdo to ma citovat :lol:

Docela je divné proè nedal popravit i Matyáše.Matyáš by mu to zcela jistì nikdy neodpustil a mladý král stím musel poèítat.Já osobnì bych to tak udìlal(ps:nejsem masovej vrah)
Snad ho mìli dát zabít ale až mnohem pozdìji ...

Jinak Ferdinad I. byl taky považován za schopného panovníka...
Bez piva to není ono.
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: Panovník LP

Unread post by Jiří Motyčka »

KOMOÑ wrote:...proè nedal popravit i Matyáše...
Dobrá otázka. Držel ho v zajetí v podstatì jako rukojmí proti uherským magnátùm, pøíznivcùm Hunyadovcù, kterých zvláštì v Dolních Uhrách nebylo zrovna málo...
KOMOÑ wrote:...Matyáš by mu to zcela jistì nikdy neodpustil a mladý král stím musel poèítat....
Nepochybnì. Byli by i do budoucna nepøátelé na život a na smrt. Na tom by se nic nezmìnilo. Svùj charakter Matyáš také pøedvedl pozdìji pøi svém zápase s Jiøím z Podìbrad, svým tchánem(!)...
KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Re: Panovník LP

Unread post by KOMOŃ »

No to že byl jeho tchánem bych ještì nìjak pøešel.Ale Jiøí má hlavní zasluhu na propuštìní Matyáše z vìzení.(tím mu asi zachránil život).

Zajmutí Matyáše a držení jako rukojmí je každopádnì dobrý a promyšlený plán.Ale nevím jak Ladislav chtìl tuto situaci natahovat.Vìènì ho držet nemohl...

Ale ještì k tomu pøedpokládánému atentátu.1453 napsal Jan Smiøický dopis,ve kterém krále varoval pøed chystaným atentátem.Tento dopis byl zachycen a Jana Smiøického to stálo život.(prý si svùj ortel pøedurèil sám).
Mohlo by ten dopis vycházet ze skuteènì konkrétních plánù?
Bez piva to není ono.
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2793
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Habsburská dvojčata

Unread post by Viola »

Dneska je výročí úmrtí Jindřicha H. a je u toho uvedeno, že byl Albrechtovým dvojčetem. Přiznám se, že to slyším poprvé, z čeho tato informace vychází?
User avatar
Laurentius
Vévoda
Posts: 946
Joined: 03 Feb 2009 19:14

Re: Habsburci v našich dìjinách do r. 1526

Unread post by Laurentius »

No to taky nevím.
Albrecht II. Habsburský se měl narodit přímo na Habsburku 12. 12. 1298
Jindřich Habsburský se měl narodit 1299
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3677
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Re: Habsburci v našich dìjinách do r. 1526

Unread post by Ježek »

Atilla Györkös v přednášce Franco-Hungarian diplomatic relation in Late Middle Ages tvrdí, že francouzská zahraniční politika velmi často proklamuje boj proti Osmanům (ale ve skutečnosti kromě diplomatických her proti Osmanům nic reálného neudělá a vede vlastní realpolitiku v regionu) - i tak je ve francouzských pramenech vnímáno zasnoubení Magdaleny s Ladislavem Pohrobkem.

To nesdíleli Burguňdané, kteří se obávali snahy Pohrobka prosazovat nárok na Lucembursko po Zikmundovi Lucemburském
lucemb.png
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.