Jiří z Poděbrad - král dvojího lidu

Dějiny od roku 1378 do roku 1526 (definitivní nástup Habsburků). Poslední Lucemburkové, Habsburkové, Jiří z Poděbrad a Jagellonci.

Moderator: Katerina

User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Fýzis

Unread post by Jiří Motyčka »

acoma wrote:Jiøí z Podìbrad byl již krátce po tøicítce nazývan souèasníky úboreèek ...
U nás na vsi se øíkalo "ouborek". Ale oè byl Podìbrad zavalitìjší, o to byl schopnìjším králem v zemi, která nìkoho podobného nutnì potøebovala po devastaci ve všech oblastech života støedovìké spoleènoosti po husitských válkách...
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Unread post by acoma »

Podìbradùv syn pøeložil do èeštiny asi 11 povídek od Boccaccia. :wink: To pøece Èeši taky potøebovali. :lol:
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Decameron

Unread post by Jiří Motyčka »

acoma wrote:Podìbradùv syn pøeložil do èeštiny asi 11 povídek od Boccaccia. :wink: To pøece Èeši taky potøebovali. :lol:
Ano, dìkuju za pøipomenutí. Jednalo se o Jiøího syna Hynka, který psal i básnì, a o první, údajnì Hynkùv pøeklad Boccaccova Dekameronu do èeštiny.
P.S. Dekameron je obsáhlé a pùvabné dílo støedovìké lehce erotické prózy, v nìmž si stále rád obèas poètu, když mì pøepadne splín...
Last edited by Jiří Motyčka on 28 Nov 2008 18:02, edited 1 time in total.
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Unread post by acoma »

Aha, takze antidepresivum. :lol: To by Giovanniho jiste potesilo.
Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Lék

Unread post by Jiří Motyčka »

acoma wrote:Aha, takze antidepresivum. :lol:
Tak nìjak, acomo. A dávky si mùžeš pøedepsat úplnì sama a bez doktora, no není to bájeèné?... :D
To nám zase Ježek smázne, protože je to mimo. :( :lol:
User avatar
acoma
Královna
Posts: 1151
Joined: 19 Aug 2006 00:38

Dùm pánù z Kunštátu a Podìbrad

Unread post by acoma »

Prožitek není to, co se vám stane, prožitek je to, jak naložíte s tím, co se vám stalo!
KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Usiloval Podìbrad o hlavu Pohrobka?

Unread post by KOMOŃ »

Rád bych se dovìdìl názory na toto téma.

Je možné že Jiøí z Podìbrad který nebyl rozhodnì žádným svatouškem chtìl dát zabít mladého krále?
Vždy i ten známý anonymní dopis mùže skuteènì pocházet z reálné pøedstavy atentátu na krále.

Koneckoncù to,že Ladislav umíral na akutní leukemii neznamená že by to mohla být pøíèina smrti.-Ale to je jen spekulace.Ale oprávnìná.
Zato víme o nenávisti mezi tìmito.
Ladislav pozval Jiøího do Vidnì.Jiøí pøicestoval se silným doprovodem protože se obával o život a odmítal vstoupit do mìsta.Ani glejt "nedotknutelnosti"ho nepøinutil.Jednalo se na neutrální pudì.Mám to nìkde poznamenané ale nemùžu to vùbec najít...
Odbornící se domnívají ,že Jiøího chtìl dát zabít stejnì jako bratra Matyáše Korvína(taky je pozval na pøátelskou veèeøi)
:lol:
Tak co si o tom všem myslíte?
Bez piva to není ono.
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: Usiloval Podìbrad o hlavu Pohrobka?

Unread post by Jiří Motyčka »

KOMOÑ wrote:...Koneckoncù to,že Ladislav umíral na akutní leukemii neznamená že by to mohla být pøíèina smrti.-Ale to je jen spekulace...
Ano, je! Jsem pevnì pøesvìdèen, že pokud by byl Ladislav Pohrobek napø. "ještì" otráven, nepochybnì by to odhalil tento podrobný výzkum jeho kosterních pozùstatkù...
KOMOÑ wrote:...Jiøí pøicestoval se silným doprovodem protože se obával o život a odmítal vstoupit do mìsta.Ani glejt "nedotknutelnosti"ho nepøinutil.Jednalo se na neutrální pudì...
Pøedpokládám, že máš na mysli jednání z kvìtna 1453, kdy bylo Ladislavovi, zlatovlasému kadeøavému dítìti 13 let. Za nezletilého Ladislava jednali zástupci øímského císaøe Fridricha III., který byl v té dobì ještì Ladislavovým poruèníkem. Jednání však pøes jisté skryté napìtí mezi tìmito dvìma zúèastnìnými stranami dopadla nad oèekávání dobøe. 1. kvìtna Podìbrad složil Ladislavovi pøísahu vìrnosti, ale tato událost probìhla údajnì pøímo ve Vídni. Ladislav Pohrobek naopak pøijal kapitulaèní požadavky, které podmiòovaly jeho pøijetí za èeského krále a jejichž souèástí bylo i potvrzení a pøijetí jihlavských kompaktát. Jiøí z Podìbrad si z Rakous odvážel tajnou listinu, datovanou 2. kvìtna 1453, jíž mu bylo svìøeno správcovství zemì na dalších šest let. 28. øíjna téhož roku byl Ladislav slavnostnì korunován v Praze. V zemích Koruny strávil pouze rok a na doporuèení Jiøího se zaèal mj. koneènì uèit èesky.
Ještì jednou musel Jiøí z Podìbrad do Rakous zajet a to v záøí r. 1457 s poèetným jízdním doprovodem. Tady se Jiøí, kterému došla trpìlivost, již se zvoleným králem jaksi nemazlil a sebevìdomì a bez jakýchkoli námitek pøimìl mladého panovníka k návratu do Prahy. Zde totiž byly v chodu pokroèilé pøípravy na královu svatbu s francouzskou princeznou Magdalenou, které se však sedmnáctiletý král bohužel už nedoèkal...
KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Re: Usiloval Podìbrad o hlavu Pohrobka?

Unread post by KOMOŃ »

Tak už to koneènì vím :studium:
Bez piva to není ono.
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: Usiloval Podìbrad o hlavu Pohrobka?

Unread post by Jiří Motyčka »

KOMOÑ wrote:...Ale ještì k tomu pøedpokládánému atentátu.1453 napsal Jan Smiøický dopis,ve kterém krále varoval pøed chystaným atentátem.Tento dopis byl zachycen a Jana Smiøického to stálo život.(prý si svùj ortel pøedurèil sám)...
Ano s tím dopisem to je taky zajímavá story. Nejsmutnìjší na tom je, že se k tomu propùjèil husita(!) Smiøický, aby tak tím nejpodlejším zpùsobem zradil svého bratra ve víøe a zemského správce.
Když Jiøí pobýval v r. 1453 v Rakousích (viz pøedchozí mùj pøíspìvek), jeho opozice v Èechách opìt zbabìle vystrèila rùžky. Když se Jiøího nepøátelùm nepodaøilo vyvolat anarchii s následným pøevratem v Praze, bylo tøeba zmìnit taktiku a pøitlaèit na pilu. Pøedáci opozice pøišli s absurdním nápadem, totiž zdiskreditovat Podìbrada u Ladislava Pohrobka, jako èlovìka, jenž chce nástupce trùnu pøipravit o život. Vedoucí role v tomto komplotu se ujal právì Jan Smiøický, když napsal Ladislavovi dopis, v nìmž ho nabádal k tomu, aby zemské hranice Koruny èeské pøekroèil jen v èele silného vojska, „nemá-li dvì hlavy“. Tento dopis s hanebným varováním se naštìstí dostal do rukou Ulrichu Celskému, který považte!, nepøedal tento kompromitující dopis Ladislavovi, ale Jiøímu z Podìbrad. Klobouk dolù pøed takovýmto jednáním.
Další režie, která si v nièem nezadala s Shakespearovským dramatem, se ujal sám Jiøí z Podìbrad. Na zasedání správèí rady zemì, jejímž èlenem byl i Smiøický, zemský správce nejprve dopis celý ocitoval. Pak se zeptal pøítomných, jaký trest si pisatel dopisu zaslouží. Všichni a to vèetnì Smiøického se vyslovili pro hrdelní ortel. Teprve poté Podìbrad ukázal pøítomnému auditoriu dopis, na nìmž se v dìsivé pøedzvìsti houpala Smiøického peèe. 7. 9. 1453 byl pak Smiøický sat. Den pøed popravou ještì nadiktoval svému notáøi závì, v níž se mj. vyznává jako pravovìrný husita litující svého zavrženíhodného èinu...
KOMOÑ wrote:...Mohl by ten dopis vycházet ze skuteènì konkrétních plánù?...
Mým nejhlubším pøesvìdèením je, že nemohl, a to v žádném pøípadì. Iniciátorùm inkriminovaného dopisu šlo „pouze“ o výše zmiòovanou a nièím neomluvitelnou diskreditaci svého zemského správce v oèích Ladislavových...
KOMOÑ wrote:...Ale Jiøí má hlavní zasluhu na propuštìní Matyáše z vìzení.(tím mu asi zachránil život)...
Nepochybnì. Že by už pomýšlel na zásnuby své dcery?... :wink:
Last edited by Jiří Motyčka on 02 Feb 2008 11:14, edited 1 time in total.
User avatar
Dagmar
Knìžna
Posts: 220
Joined: 05 May 2007 13:32
Location: Praha

Re: pomluva

Unread post by Dagmar »

Jiøí Motyèka wrote:...Podìbrad musel však èelit daleko hloupìjší, ale o to více nepøíjemné pomluvì, tìžko v tehdejší dobì vyvratitelné, totiž, že otrávil Ladislava Pohrobka...
Dopis Zdeòka ze Šternberka , pøedstavitele Jednoty zelenohorské , poslaný knížeti Viktorinovi z Kunštátu, synu Jiøího z Podìbrad. List je ze dne 24.8.1468. V té dobì byl ještì Jiøí z Podìbrad èeským králem..

Ode mne Zdeòka z Šternberka, najvyššieho purkrabí Pražského a najvyššieho hejtmana prelátuov, kniežat, pánuov i obcí køesanských
v posslušenství otce svatého stojících slavné koruny Èeské, tobì,
Viktorine z Cvajlinku.
Jakož píšeš, dávaje mi nejhorší zrádce, bezectný lháøi i zrádce mé cti:
vy ste najhorší kacéøi a zrádce mé cti, neb se Jidáši rovnáte, a Jidáš krále nebeského zradil pro penieze, a otec tvój pána našeho i svého dìdièného krále Ladislava slavné pamìti otráviti kázal proto, aby lstivì do královstvie všel, od kteréhož ste èest i zbožie mìli. Není div, že ste tak veliký a nešlechetný skutek uèinili, pro kterýžto skutek váš zlý a nešlechetný mnoho køesanských zemí a køesanstva sì kazilo
a podnes kazí; a nenie div vám zlé èiniti, kdož jest z pankharského pokolenie, že zle a nešlechetnì èinie… Nemáte na tom dosti, když sem já pøi JKMti /Jeho královské Milosti/ slavné pamìti nebyl, kdež to otec tvój spuosobil, aby otráven byl, ještì pak takovým nešlechetným vaším lživým psaním jeho otráveného a mrtvého po JMti smrti slavné pamìti nemuožete nechati a toho slavného rodu. Neb jest svìdomá a široká vìc ve mnohých køesanských zemích, chtiec v to královstive lstivì vjíti, že otec tvój jej otráviti kázal. A toho jsú mnozí duovodové.
Pak píšeš, že bych …vý jazyk mìl a že bych to odmlúval od otce tvého, by jej on otráviti kázal: sám v hrdlo lžeš. A teï duovod lži tvé:
Když otec tvój to spuosobil, aby král Ladislav slavné pamìti otráven byl, té chvíle byl sem já na krále Franckého JMti dvoøe a nebyl sem v zemi. Tu hned noviny pro nás zlé na JMti dvuor pøišly, že král Ladislav slavné pamìti jest otráven, a ihned na otce tvého ten hlas šel.
A také, bezectný lháøi, sám vyznáváš a píšeš, že by to na tvého otce pravili, že jest otrávil pána našeho i svého, a že jsem já toho èasto odmúval: teï již, bezectný lháøi, sám vyznáváš a svìdkem se toho èiníš, že jsú to na tvého otce jiní prve pravili, a že sem já toho èasto
odmlúval, dokud jsem toho tak jist nebyl, jakož jsem. Mohlo by to býti, že bych nìco podobného mluvil k omluvì pro èest koruny a jazyku našemu; ale viem to v jistotì, že se to tak stalo, a že jest otráven skrze spuosob otce tvého a že jsú toho svìdci a hlas od moøe až do moøe…
Dotýèeš, že bych tobì psal jako nestydatá kurva: psal sem a píši jako dobrý pán rytieøský, ve cti zachovalý… protože desetkráts podobnìjší k kurvì nestydaté, bezectné, lživé a ohejralé nežli já ...
Minulost není tøeba milovat, staèí jí rozumìt a nezapomenout, že konèí v budoucnosti. M.Ivanov
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: pomluva

Unread post by Jiří Motyčka »

Jedna z nejhorších situací v životì lidském - a to platí obecnì a v kterékoli dobì - je ta, když èlovìk musí èelit pomluvì nebo dokonce obvinìní z èinu, kterého se nedopustil a když ani jedno nelze vyvrátit.
Dagmar wrote:...Dopis Zdeòka ze Šternberka , pøedstavitele Jednoty zelenohorské , poslaný knížeti Viktorinovi z Kunštátu, synu Jiøího z Podìbrad. List je ze dne 24.8.1468. V té dobì byl ještì Jiøí z Podìbrad èeským králem...
... Nemáte na tom dosti, když sem já pøi JKMti /Jeho královské Milosti/ slavné pamìti nebyl, kdež to otec tvój spuosobil, aby otráven byl...
Nenávist k rodu Podìbradovu èpí z každé øádky tohoto vulgárního dopisu plného zášti. Mùžeme se pak divit, že právì tento Šternberk se stal vùdèí osobností a iniciátorem výše zmínìné panské jednoty, jejíž akce byly dopøedu odsouzeny k nezdaru? Domácí Podìbradova opozice byla pomyslnou kudlou vraženou do zad Jiøímu v dobì, kdy musel èelit i nepøátelùm ze zahranièí.
Navíc tento Zdenìk Konopišský ze Šternberka ve své bohorovnosti èi bláznovství nebo z dnešního pohledu velice špatnì maskované naivitì byl pøesvìdèen, že kdyby se v oné inkriminované dobì nacházel v blízkosti Ladislava Pohrobka a ne tak daleko, že by snad zabránil èinu, který se nikdy nestal. I to mnohé naznaèuje o Šternberkovì charakteru, a to bez ohledu na jeho odlišnou konfesi...
Katerina
Královna
Posts: 1797
Joined: 29 Jan 2007 16:32
Location: Velvary
Been thanked: 1 time

Jiøí z Podìbrad - lucemburským vévodou ?

Unread post by Katerina »

Jirko, tohle je dotaz na tebe. Ted jsem narazila ke svému pøekvapení na dopis , kterým v roce 1458 zve Jiøí z Podìbrad nejvyššího maršálka JIndè´øicha z Lipé na svou korunovaci.

V záhlaví se tituluje takto :

Jiøí , z božie milosti èeský král, Morawský markrabì, lucemburský a slezský vévoda a lužický markrabì .

Je to možné z tím Lucemburském ? V té dobì už pøece Lucembursko nemohlo k èeskému království patøit , Eliška Lucemburská, dvera Jana Zhoøeleckého už v roce 1441 postoupila práva na Lucembursko Burgunskému vévodovi Phillipovi.

Že by to bylo trochu jako s tím Poslým královstvím ? Jen dle titulu ?
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: Jiøí z Podìbrad - lucemburským vévodou ?

Unread post by Jiří Motyčka »

Katerina wrote:...Je to možné s tím Lucemburskem ? V té dobì už pøece Lucembursko nemohlo k èeskému království patøit, Eliška Lucemburská, dvera Jana Zhoøeleckého už v roce 1441 postoupila práva na Lucembursko Burgunskému vévodovi Phillipovi...
Katko, bylo by to na dlouhé povídání, a tak velice struènì. Nejprve trocha rekapitulace.

Stará liška ryšavá ještì prý na smrtelné posteli nechtìl vévodství pustit ze svých podagrou pokøivených pazourù a s velkými obavami sledoval akce své neteøe Elišky. Øešení však už ovlivnit nemohl, nebo zemøel. Zikmundùv ze Albrecht Habsburský chtìl pak vévodství od Elišky odkoupit, ale tak jak uvádíš v r. 1441 Eliška, která byla na prachy, prodala vévodství radìji Filipovi III. Dobrému. Bylo to velice neuvážené, ale Dobrák asi nabídl více než svého èasu nabízel Albrecht. Už tenkrát fungovala neviditelná ruka trhu a staletími nemìnné zákony poptávky a nabídky. Svojí další akcí Eliška, energická to ženská vyvolala v Èechách malé politické zemìtøesení, když se o rok pozdìji vytasila s požadavkem na èeský královský stolec. (Pak už toho nechala a v r. 1451 umírá v Trevíru.)
Ale k vìci. Dalším pretendentem vévodství se stala dcera vdovy po Albrechtovi Habsburském Alžbìty Lucemburské Anna, pozdìjší saská vévodkynì. Její manžel Vilém Saský obdržel zápis L. vévodství jako vìno, které málem už nikdy neuvidìl. Filip III. nechtìl vìno vyplatit ani Lucembursko pustit. Byla z toho neúspìšná válka o Lucemburské dìdictví, v níž se angažovali i naverbovaní èeští husitští žoldnéøi, kterým Vilém do smrti dlužil žold.
Další nároky na Lucembursko byly opìt neúspìšnì uplatòovány za Pohrobka. Taky nakonec nebyly dotaženy do konce, nebo jak známo Ladislav pøedèasnì v r. 1457 umírá. Trumfem k získání Lucemburska mìla být jeho nastávající nevìsta, francouzská princezna Magdaléna.

Pak už se dostává Lucembursko též do hledáèku Podìbradovy stabilizaèní politiky, a to už od dob, kdy zaèal zastávat post zemského správce. V té dobì je vévodství stále pøedmìtem nekoneèných tahanic mezi francouzskými králi, burgundskými vévody a furt ještì vévodou saským Vilémem. Nakonec zvostalo Filipovi III., který také koneènì vyplatil Vilémovi Anièèino vìno. A protože si Filip Dobrák z mnì nepochopitelného dùvodu neèinil nikdy nárok na titul vévody Lucemburského, tak tímto titulem se až do své smrti formálnì "honosil" Jiøí z Podìbrad ...
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

teze...

Unread post by Jiří Motyčka »

V èeských dìjinách nikdy nesedìl na trùnu král, který by mìl pùvod v domácí šlechtì. To se povedlo jen jemu.
Souhlasíte s tìmito tezemi týkajícími se Jiøího z Podìbrad?...
KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Re: teze...

Unread post by KOMOŃ »

Jiøí Motyèka wrote:
V èeských dìjinách nikdy nesedìl na trùnu král, který by mìl pùvod v domácí šlechtì. To se povedlo jen jemu.
Souhlasíte s tìmito tezemi týkajícími se Jiøího z Podìbrad?...
Jiøí z Podìbrad je moje oblíbená postava našich dìjin.Byl chytrý,lstivý a vypoèítavý.K panovnickému majestátu pøišel úplatkama a koho neuplatil,tak zastrašil.
Právì proto je to moje oblíbená postava s uchvacující cílevìdomosti a dùsledností.Zpùsob,jakým zlikvidoval nepokoje a odpùrce je pøíkladem panovnické dùraznosti,kterou by mu mohla závidìt lecjaká osoba na mašem trùnu.
Bohužel se ale za svého života nikdy nezbavil obvinìní z podílu na smrti pohrobka,svého nemanželského pùvodu a urèitì dalších...
Je to jeden zmála pøíkladù dobrého panovníka,který umí vládnout lépe než nìjaká urozená a pøedurèená karikatura.
Bez piva to není ono.
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: teze...

Unread post by Jiří Motyčka »

KOMOÑ wrote:...Jiøí z Podìbrad je moje oblíbená postava našich dìjin.Byl chytrý,lstivý a vypoèítavý
...
Je to jeden zmála pøíkladù dobrého panovníka,který umí vládnout lépe než nìjaká urozená a pøedurèená karikatura.
Dejme tomu. Ještì kdybys tak odpovìdìl na položenou otázku a bylo by to témìø dokonalý... :wink:
KOMOŃ
Vévoda
Posts: 892
Joined: 22 Apr 2007 12:41
Location: na slamniku/pod stolem

Re: teze...

Unread post by KOMOŃ »

Jiøí Motyèka wrote:
KOMOÑ wrote:...Jiøí z Podìbrad je moje oblíbená postava našich dìjin.Byl chytrý,lstivý a vypoèítavý...
Dejme tomu. Ještì kdybys tak odpovìdìl na položenou otázku a bylo by to dokonalý... :wink:
Já sem odpovìdìl.Asi je to trochu zakódovaný a není to øeèeno pøímo.Ale já stím souhlasím.
Možná byl tak dobrý,protože poznal a musel znát smrad,špínu,nemoci a bláto a vìdìl jak žijí tehdejší obyèejní lidi-obvykle v tìchto podmínkách a o hladu,který nastal v pohusitské dobì.
Kdežto takovej fracek,který se od mala povaluje v péøových peøinách v Schanbrunu nebo Hofburgu by nikdy nemohl pochopit bídu a proto byl vládcem skoro impotentní prostì proto,že byl od bežného života na hony vzdálen a nedokázal pochopit,že všichni poddaní nejsou jen na pohodlné zdroje pøíjmù.
Bez piva to není ono.
User avatar
Dagmar
Knìžna
Posts: 220
Joined: 05 May 2007 13:32
Location: Praha

Re: teze...

Unread post by Dagmar »

Jiøí Motyèka wrote:
V èeských dìjinách nikdy nesedìl na trùnu král, který by mìl pùvod v domácí šlechtì. To se povedlo jen jemu.
Souhlasíte s tìmito tezemi týkajícími se Jiøího z Podìbrad?...
Moc nerozumín tvé otázce :?: A co pøemyslovští králové? byli pøece také
pùvodnì z domácí šlechty.
Minulost není tøeba milovat, staèí jí rozumìt a nezapomenout, že konèí v budoucnosti. M.Ivanov
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: teze...

Unread post by Jiří Motyčka »

Dagmar wrote:...Moc nerozumín tvé otázce...
Ale na ní není nic k nerozumìní. :wink:
Dagmar wrote:...A co pøemyslovští králové? byli pøece také pùvodnì z domácí šlechty.
Ano, pøesnì tímto smìrem byla namíøena moje otázka. Jinýmí slovy: citované teze, které kdosi napsal o JzP, nejsou tak docela pravdivé...