Eliška Přemyslovna

Dějiny od roku 1197 do roku 1378 (smrt Karla IV.) - Přemyslovští králové, 1. dvě generace Lucemburků.

Moderators: elizabeth, Ježek, Katerina

User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Re: èeská kronika

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Ježek wrote:
Przemysl de Nyestieyky wrote: A to jsem neužil èeskou kroniku kronik opata Petra. :lol:
Tolik èeská nebyla. Psal ji Nìmec latinsky...
Vznikla v èeském prostøedí, Petr se myslím považoval navíc za Èecha, ne? A oficiálním jazykem církve byla latina. A jestliže pøišel z Žitavska, to náleželo k Èechám. O tom, že se nìmecky mluvící obyvatelé Èech ve støedovìku považovali nikoli za Nìmce, jak bychom je nazvali my dnes, ale za Èechy asi nemusím øíkat.
Takže to byla èeská kronika, jen psaná tehdy bìžným jazykem... :)
Jiøí Motyèka wrote:
Przemysl de Nyestieyky wrote: ... Ještì že tu teï na fóru nejsou holky...
No poèkej, ty nám to spoèítaj' až se vrátìj'!
Asi se nestaèej divit. Ale jsem rád, že se Jindøich nejeví jen mì jako snùška vlastností nehodných následování :D
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: "útìk" na hrad Loket

Unread post by Jiří Motyčka »

Przemysl de Nyestieyky wrote:...A to jsem neužil èeskou kroniku kronik opata Petra...
Ano byl by to pramen použitelný na obranu Elišky, protože Petr Žitavský pøestože se objevil v Èechách za Pøemyslovcù, byl velkým pøíznivcem Lucemburské kandidatury. Pak se mu ale Jan nìjak znelíbil, vzpomnìl si na své zaèátky a pøiklonil se k Elišce Pøemyslovnì.
A nepolemizujme jakého jazyka rozumìj národa byla kronika Aula regia. Jak Przemysl správnì pøipomíná byla psána latinsky, Petr pocházel z hornolužického mìsta a protože o jeho mládí nevíme nic, mohl být klidnì i Lužickým Srbem, tedy slovanským bratrem.
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Re: "útìk" na hrad Loket

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Jiøí Motyèka wrote:...kronika Aula regia...
A kdybych chtìl chytat za slovo, tak bych øekl, že Aula regia byl cisterciácký zbraslavský klášter. A jelikož v nìm, pery tìchto mnichù, vzniklo kronikáøské dílo - bylo nazváno Chronicon Aulae Regiae. 8)
Ale jak jsem øekl, že nechci chytat za slovo, tak se o tom už víc zmiòovat nebudu... :lol: :lol: :lol:
Musím s Tebou ale souhlasit. Moc o Petru Žitavském nevíme a jestliže se sám považoval za Èecha a celý aktivní život zasvìtil práci v Èechách, byl Èech. Možná vìtší než Sternbergové, Schwarzenbergové, Waldensteinové aj. :D
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Kronika Zbraslavského kláštera

Unread post by Jiří Motyčka »

Przemysl de Nyestieyky wrote:
Jiøí Motyèka wrote:...kronika Aula regia...
A kdybych chtìl chytat za slovo, tak bych øekl, že Aula regia byl cisterciácký zbraslavský klášter...
Nechci se z toho vykroutit (ty mi to stejnì nebudeš vìøit :) ), nechci polemizovat s pravdìpodobnì nejvìtším znalcem kronik na tomto fóru, ani nechci mít poslední slovo - ale!
Aula Regia (pro "nezasvìcené" síò královská) - tak nazval toto místo Václav II. po založení kláštera. Mìl jsem tedy na mysli obecnì kroniku psanou ve zbraslavském klášteøe více autory. A to taky není slovíèkaøení... :D
Petr Žitavský byl øeknìme rádcem i duchovním pøítelem Elišèiným, takže jsme od hlavního tématu vlastnì ani neodboèili, ale mùj první pøíspìvek vìnovaný tomuto tøetímu opatovi zbraslavského kláštera byl psán hlavnì se zámìrem tì drobátko podpoøit v tvé polemice s císaøem a ne si nabìhnout, víme?... :D :(
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Re: Kronika Zbraslavského kláštera

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Jiøí Motyèka wrote:...pøíspìvek..byl psán hlavnì se zámìrem tì drobátko podpoøit v tvé polemice s císaøem a ne si nabìhnout, víme?... :D :(
Jasnì že tomu rozumím. :D Já to nebral vùbec vážnì :wink: ale musím Ti oponovat s mým znalectvím kronik :( zato mi pøipadá víc než zajímavá úvaha o Petrovì národnosti. :!:
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: Kronika Zbraslavského kláštera

Unread post by Jiří Motyčka »

Przemysl de Nyestieyky wrote:...ale musím Ti oponovat s mým znalectvím kronik...
Na to jsem si udìlal svùj názor a nikdo, zdùrazòuji nikdo mi ho nebude vyvracet. A už vùbec ne prostøednictvím fóra. :lol: O to se mùžeš pokusit, až se zase sejdeme na 2. setkání... :D
Przemysl de Nyestieyky wrote:...zato mi pøipadá víc než zajímavá úvaha o Petrovì národnosti...
Obávám se, že pro dozvìdìní se více o této záležitosti je nutné navštívit archivy v Nìmecku, pokud to už nìkdo neudìlal pøed námi... :D
Last edited by Jiří Motyčka on 03 Jan 2007 18:04, edited 1 time in total.
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3676
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times

Slovíèkaøení/lekce latiny + národy

Unread post by Ježek »

V záasadì jsi mìl 3 možnosti:
1) kronika zbraslavského kláštera (zbraslavská)
2) Chronicon Aulae Regiae
2) kronika Auly Regie

Latina má narozdíl od jiných, ménì vyspìlých jazykù, skloòování

Ještì k pùvodu. Nìmec žijící v Èechácm mohl být na tehdejší pomìry dobrým èeským "vlastencem". Snad jen kromì Židù všichni byli považováni za lidi Pøemyslovcù tj. za èeský národ, bez ohledu na etnický pùvod. Že se Nìmci nehlásili k èeskému národu je jiná vìc
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: Slovíèkaøení/lekce latiny + národy

Unread post by Jiří Motyčka »

Ježek wrote:...Latina má narozdíl od jiných, ménì vyspìlých jazykù, skloòování...
No, jóóó, tak jsem to nevyskloòoval. Ano, sypu si popel na hlavu, na níž mám máslo a jdu kleèet na hrách... :D :lol: :lol:
No a nyní vážnì. Latinu neovládám pochopitelnì aktivnì, i když si dovedu pøedstavit, že bych za to i zaplatil, ale to asi až v penzi... Jsem rád, že s pomocí slovníku si nìco sám pøeložím z latiny do mateøského jazyka... :(
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

spekulace o Elišce?

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

Elizzabethin nový èlánek na Stránkách o Rejèce je vskutku podnìtný k reakcím. :D Ale zajímaly by mì dvì vìci -
Nakolik je podloženost Elišèina milostného citu k Jindøichovi z Lipé korespondující s nìjakým pramenem? (Na mì to spíš pùsobí jako beletristická pøíchu zápletky pro vznik ženské žárlivosti ze zamilování dvou žen do jednoho mužskýho... romantické, ale možná také románové :? )
Druhou vìcí je -
odkud máš Elizz informaci, že Eliška usilovala o popravu Jindøicha z Lipé? Je to odrazem pramenù, kronik nebo hypotéza?
User avatar
elizabeth
Vévodkyně
Posts: 2183
Joined: 04 Sep 2006 15:24
Location: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Been thanked: 1 time

Re: spekulace o Elišce?

Unread post by elizabeth »

Przemysl de Nyestieyky wrote:...Nakolik je podloženost Elišèina milostného citu k Jindøichovi z Lipé korespondující s nìjakým pramenem?
Podle me asi tolik jako kdyz se uvazuje, ze byli Zavis s Premyslem sokove v lasce ke Kunhute. To je z nejake staroceske pisne...
Przemysl de Nyestieyky wrote:... (Na mì to spíš pùsobí jako beletristická pøíchu zápletky pro vznik ženské žárlivosti ze zamilování dvou žen do jednoho mužskýho... romantické, ale možná také románové :? )?
To mas mozna pravdu, nicmene se to objevuje v knihach, ktere se tvari jako literatura faktu.
Przemysl de Nyestieyky wrote:...
Druhou vìcí je -
odkud máš Elizz informaci, že Eliška usilovala o popravu Jindøicha z Lipé? Je to odrazem pramenù, kronik nebo hypotéza?
Pokud je to pouze hypoteza, tak rozhodne hypoteza historiku. Zkusim najit primy zdroj.
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: spekulace o Elišce?

Unread post by Jiří Motyčka »

Przemysl de Nyestieyky wrote:... pøíchu zápletky pro vznik ženské žárlivosti ze zamilování dvou žen do jednoho mužskýho...
Já bych to ještì obrátil, èímž to možná zkomplikuji a "zamotám". V tématu o Jindøichu z Lipé jsem ve svém zakládajícím pøíspìvku psal o "manželsko-mileneckého 'ètyøúhelníku'“. On to byl spíše manželsko-milenecký trojúhelník, v nìmž hlavní roli hrál Jan Lucemburský, který uzavøel politický sòatek s Eliškou Pøemyslovnou a krásná, inteligentní, vzdìlaná a umìnímilovná Alžbìta Rejèka mu prostì uèarovala. A to muselo samozøejmì Elišku velice iritovat...
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

Re: spekulace o Elišce?

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

elizabeth wrote:To je z nejake staroceske pisne...
A staroèeská píseò je z 18. století nebo ze støedovìku?
User avatar
elizabeth
Vévodkyně
Posts: 2183
Joined: 04 Sep 2006 15:24
Location: doma, což je všude tam, kde mě mají rádi...
Been thanked: 1 time

Unread post by elizabeth »

Pro mnozici se nazory na foru na knihu pani PhDr. Kopickove umistuji svuj prispevek do tematu Eliska Premyslovna, nebot ji se to nejvice tyka:
viz. treba Violin prispevek:
viola wrote: nejvíc mì zajímá konfrontace historikù a historièek, podle mého názoru - samozøejmì to neplatí vždy (èetli jste knížku o Elišce Pøemyslovnì od b. Kopièkové?? já to vrátila hned druhý den...) - ženský pohled na vìc je neotøelejší a možná blíž pravdì, ale pánové mohou oponovat 8)
Podobny nazor zde mel i Marsalek, ktery to sice precetl, stejne jako ja, ale autorka jej ( ani mne) nijak nepresvedcila. Rada bych se zeptala, zda existuje nejake objektivni a (aspon trochu) ctive hodnoceni kralovny Elisky Premyslovny, ktere by stalo za precteni.
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2793
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

Tak já té knížky kousek pøeèetla, fakt jsem se na ni tìšila, ale když zaèala líèit Elišku jako nejvìtší chudinku a obì všech kolem, když vytáhla domnìlou spolupráci Richenzy a inkvizitorù... Myslím, že není zlý J. Spìváèek (ten zase zatracuje Jindøicha z Lipé), ale ve vìtšinì knih jde buï jen o zmínky nebo o vylíèení situace bez hodnocení... Aspoò tedy o èem vím já. Ještì mì napadá kniha od G. Šarochové 1.9.1310 - svatba (je to z edice významných událostí), ale samozøejmì nejde o monografii o Elišce samotné.
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3676
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times

krev Elišky Pøemyslovny

Unread post by Ježek »

floriš wrote:Ostatnì Karlova matka mìla èeské krve cca 0,74%
Co je to za informaci?
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

Re: krev Elišky Pøemyslovny

Unread post by Jiří Motyčka »

Ježek wrote:
floriš wrote:Ostatnì Karlova matka mìla èeské krve cca 0,74%
Co je to za informaci?
...taky jsem se chtìl s dovolením voptat...

P.S. Nepatøí to spíš do Pokecu? Mátne mì totiž ta pøesnost na 2 desetinný místa. :lol:
User avatar
JOhanka.1412
Měšťanka
Posts: 41
Joined: 17 Nov 2006 19:10

Unread post by JOhanka.1412 »

Eliška má dneska narozeniny!
Všechno nejlepší! :D
=D> :-({|= :ruce:
Margharet
Poddaný
Posts: 4
Joined: 17 Aug 2007 08:22
Location: Èeské Budìjovice

Unread post by Margharet »

" 29.9.1330 umøela na Vyšehradì v domì Jana probošta, bratra svého, Alžbìta jinak Eliška, krále Jana Èeského manželka a císaøe Karla IV. matka, na Zbraslavi, vedle otce svého, krále Václava II., pochována. Byla s manželem svým živa 20 let a porodila mu tøi syny a ètyøi dcery. Paní pobožná, ctná, dobrotivá, šlechetná a k chudým lidem milostrdná.
Manželství s Janem Lucemburkem, o tøi roky mladším, nebylo šastné a život Elišèin byl øadou útrap. Odlouèena vùlí královskou od syna svého Václava a obklíèena intrikami Jindøicha z Lipé, prožila smutný život, jenž skonèila v ústraní vdovského sídla."


To je citace ke dni úmrtí Elišky Pøemyslovny z knížky "Historický kalendáø národa èeského" od Veleslavína.
Guest

Unread post by Guest »

Nemyslím si,že by Anna Pøemyslovna byla takova mrcha.i když spoèátku byla samozøejmì s Jindøichem proti Elišce.Však jí to Eliška pøece jen trochu i oplatila.
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2793
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

Anonym wrote:Nemyslím si,že by Anna Pøemyslovna byla takova mrcha.i když spoèátku byla samozøejmì s Jindøichem proti Elišce.Však jí to Eliška pøece jen trochu i oplatila.
Ahojky,
nechtìl(a) by ses zaregistrovat? Jinak diskusi na toto téma se meze nekladou, zajímá mì, proè takhle uvažuješ :wink: . Ono se tìžko hodnotí - mrcha nemrcha, Jindøich byl zøejmì velice neschopný a Annì možná ani nic jiného než "nekalé" praktiky, i proti vlastní sestøe nezbývaly, pokud si chtìla udržet alespoò teoretickou šanci na trùn... Ale to je samozøejmì vìc názoru. Zajímavé je, že svým nejmladším dìtem-dvojèatùm dala Eliška jména Eliška a Anna.