Nové články na stránkách

O stránkách, dotazy, připomínky, kritika...

Moderators: elizabeth, Ježek, Katerina

User avatar
Ježek
Král
Posts: 3679
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

...

Unread post by Ježek »

Ježek wrote:Jelikož to bude referát ze srazu, domluvíme se na srazu ...
Na tohle jsem zapomnìl. Ani se nedomluvil tam jaký ...
Referát Violy bel velmi pìkný, nebál bych se ho tam. Problémy jsou dva, ten referát zatím nemám a není zkotrolovaný. Nevim, jak naši zmožení korektoøi budou mít neska èas a chu, jak potom (zítra, kdy má Tekla uzávìrku, pozítøí). Pøinejhoršim se to mùže zkotrolovat dodateènì (moc chyb tam nebude).

Pokud se tohle nezdaøí, dám tam svùj nerozšíøený referát, což bude celkem špatné, vzhledem k obratùm, které tam jistì budou a chápu je pouze já. I zde by se to mouselo zkontrolovat dodateènì.
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3679
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Unread post by Ježek »

Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3679
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Unread post by Ježek »

Teï mám èlánek od pana Galatíka na tenhle týden.

Ještì tu je ten mùj referát ze srazu a kdybych si dal tak pùlhodiny, hodinu èasu, tak mám hotov èlánek o bitvì u Eveshamu (1265) - z internetových zdrojù vytvoøený.
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
rakpav
Panoš
Posts: 54
Joined: 14 Mar 2008 11:21
Location: Luštìnice, soud. okr. Benátky n.J

nový èlánek - zlatá bula sicilská

Unread post by rakpav »

Koneènì se blížím k finále èlánku o zlaté bule sicilské (pomìrnì dost odlišné od té, co již na e .støedovìku visí). Potøebuji požádat administrátory o spolupráci s kritickou korekcí a pøípadnì se zveøejnìním. Tedy pokud to bude za nìco stát... Pøedem díky...
Katerina
Královna
Posts: 1797
Joined: 29 Jan 2007 16:32
Location: Velvary
Been thanked: 1 time

Jeník III.

Unread post by Katerina »

Tak mnì se zas chýlí ke konci tøetí díl Jana L. , takže doufám, že tento týden dokonèím, pøes víkend "vypulíruji" a na poøátku pøíštího týdne bych mohla zaslat ke korektuøe .

Poèítala jsem, že by to mìl být pøedposlední díl, ale ted mi Jeník zase nìjak nabobtnal - možná, že nakonec skonèím ne na 4, ale na pìti :evil:
Biau seigneur, je vous prie chiérement et par la foi que vous me devés, que vous me menés si avant en bataille que je puisse férir un coup d´espée.
User avatar
rakpav
Panoš
Posts: 54
Joined: 14 Mar 2008 11:21
Location: Luštìnice, soud. okr. Benátky n.J

Unread post by rakpav »

Bohužel se mi stále nikdo neozval, takže nevím, jak a komu to poslat ke zkouknutí a pøípadnému vyvìšení.
User avatar
Przemysl de Nyestieyky
Král
Posts: 1110
Joined: 09 Jun 2006 15:05
Location: in Alta civitate

kam s tím?

Unread post by Przemysl de Nyestieyky »

rakpav wrote:Bohužel se mi stále nikdo neozval, takže nevím, jak a komu to poslat ke zkouknutí a pøípadnému vyvìšení.
Všechno smìøuj na admina Ježka! :) Ten má jediný moc organisovat èlánky na Stránkách.
Jinak v èeštinì jsou zdatnými kupø. Floriš, Tekla, Jirka kališník a další... 8)
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Re: kam s tím?

Unread post by Viola »

Przemysl de Nyestieyky wrote:
rakpav wrote:Bohužel se mi stále nikdo neozval, takže nevím, jak a komu to poslat ke zkouknutí a pøípadnému vyvìšení.
Všechno smìøuj na admina Ježka! :) Ten má jediný moc organisovat èlánky na Stránkách.
Jinak v èeštinì jsou zdatnými kupø. Floriš, Tekla, Jirka kališník a další... 8)
Už to øešíme :wink: .
User avatar
rakpav
Panoš
Posts: 54
Joined: 14 Mar 2008 11:21
Location: Luštìnice, soud. okr. Benátky n.J

Unread post by rakpav »

Eštì to potím. Sebelepší informace jsou vám k nièemu, když jste takový slohový jelito jako já...
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3679
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Unread post by Ježek »

To nám neska ten èlánek nevyjde, nebo?
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3679
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

vùle

Unread post by Ježek »

Bylo mnoho vùle k lecèemu co prospìje jen tìm, kteøí se v tom angažují - k sudeákùm, k zasahování do pravopisu, øešení hloupého koncertu i srazu. W ogóle nebyla témìø žádná vùle øešit to nejdùležitìjší a nejménì vdìèné - pøidávání nových èlánkù na stránky. Bylo dokonce i dost vùle k tomu, aby po dobrém pùlroce byl i týden bez èlánku.

Takže, až (albo raczej jestli, když vidím tu ochotu) budu po nároèném týdnu v nedìli 1. èervna v podveèerních hodinách pøidávat èlánek, nebude na koleni napsaný hodinu pøedtím.
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

Za tohle mùžu já, kdybych nebyla nemocná, èlánek dneska byl - rakpavùv o ZBS. Bohužel jsem jej nestihla opravit vèas - zøejmì bych mìla víc dbát na svou imunitu, aby se to pøíštì nestalo, že? :?
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3679
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Unread post by Ježek »

Viola wrote:zøejmì bych mìla víc dbát na svou imunitu, aby se to pøíštì nestalo, že? :?
Ne :!: Pøednì se to všechno mìlo zaèít øešit nìkdy pøed mìsícem,v momentu co jsem napsal, že já ten èas ani chu mít nebudu a ne místo toho na sebe koukat a mlèet. A když pøišel Pavel s tím, že bude mít èlánek, tak nekoukat a mlèet nejen na sebe, ale i na nìj.
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Zany
Král
Posts: 1250
Joined: 07 Oct 2007 19:37
Location: Praha
Has thanked: 1 time

Unread post by Zany »

Tu dnešní Bitvu u Eveshamu asi nikdo nekontroloval, co? Jen namátkou:
Simonem de Montford
tyto jednotky pøežili

plus nìkteré dost krkolomné formulace, z nichž nìkteré ani nechápu, jako napø. "jejich polní bitva byla znièena"
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

Pokud budu mluvit za sebe, tak já momentálnì nemám èas vùbec na nic. Prostì zcela pøízemnì je pro mì prioritou práce a zdraví a na ostatní mi teï bohužel èas nezbývá :( .
User avatar
Ježek
Král
Posts: 3679
Joined: 01 Nov 2005 19:01
Location: Železné Hory/Praha
Has thanked: 5 times
Been thanked: 3 times

Unread post by Ježek »

Zany wrote:Tu dnešní Bitvu u Eveshamu asi nikdo nekontroloval, co?
Jo, na tom místì mohl být peèlivì pøipravený èlánek bez chyb (klidnì i pøed kontrolou bez chyb) - tøeba od Tebe ...
Viola wrote:Pokud budu mluvit za sebe, tak já momentálnì nemám èas vùbec na nic. Prostì zcela pøízemnì je pro mì prioritou práce a zdraví a na ostatní mi teï bohužel èas nezbývá :( .
Takhle se zcela správnì omluví, øeknìme 5 lidí, kteøí opravdu èas nemìli. 5 nás ovšem není. Ale jak se vymluví ten zbytek, který na fóru o støedovìku øešil témata úplnì nestøedovìká, namísto toho, aby zapojili svoji pomocnou ruku k øešení èlánkù na stránkách o støedovìku?
Historia to relacja, większością kłamliwa, ze zdarzeń, większością nieistotnych, zdawana nam przez historyków, większością durniów.
User avatar
Zany
Král
Posts: 1250
Joined: 07 Oct 2007 19:37
Location: Praha
Has thanked: 1 time

Unread post by Zany »

Ježek wrote:Jo, na tom místì mohl být peèlivì pøipravený èlánek bez chyb (klidnì i pøed kontrolou bez chyb) - tøeba od Tebe ...
kromì toho triforia jsem nikdy žádný èlánek nesliboval, tak není dùvod mi to pøedhazovat.
User avatar
Viola
Královna
Posts: 2794
Joined: 02 Jan 2007 15:55
Has thanked: 1 time

Unread post by Viola »

Ježek wrote:Takhle se zcela správnì omluví, øeknìme 5 lidí, kteøí opravdu èas nemìli. 5 nás ovšem není. Ale jak se vymluví ten zbytek, který na fóru o støedovìku øešil témata úplnì nestøedovìká, namísto toho, aby zapojili svoji pomocnou ruku k øešení èlánkù na stránkách o støedovìku?
Jenomže Ježku, tohle všechno má dvì zásadní vady:
1. jsme zájmová dobrovolná skupina - nelze zde zavádìt nìjaké povinné omluvy pro to, že nìkdo nenapsal èlánek
2. aspoò pro mì jsou souèasné problémy do urètié míry odreagováním, resp. možností, jak rychle pøihodit svùj názor, aniž musím problém dopodrobna zkoumat. Èas strávený diskusí o Sudetech bych urèitì nevìnovala èlánku - ten by prostì prolétl komínem, a i kdyby, poøád bych z nìj nemìla ani øádku, protože ten èas by staèil tak akorát na prostudování nìjakých materiálù.
floriš
Pán
Posts: 226
Joined: 25 Jul 2007 11:30
Location: Bohemia

Unread post by floriš »

Viola wrote:Za tohle mùžu já, kdybych nebyla nemocná, èlánek dneska byl - rakpavùv o ZBS. Bohužel jsem jej nestihla opravit vèas - zøejmì bych mìla víc dbát na svou imunitu, aby se to pøíštì nestalo, že? :?
Jako vždy: Freude, Freude, Freude - vždycky na tì dojde.
Šťastní ti, kdo mají sklerózu - nemusejí utrácet za alkohol, aby zapomněli
User avatar
Jiří Motyčka
Král
Posts: 1175
Joined: 29 Jun 2006 20:29
Location: Budíkov

je to vùbec nutný?...

Unread post by Jiří Motyčka »

Ježek wrote:...Ale jak se vymluví ten zbytek, který na fóru o støedovìku øešil témata úplnì nestøedovìká, namísto toho, aby zapojili svoji pomocnou ruku k øešení èlánkù na stránkách o støedovìku?...
Jak? No, docela jednoduše. Že nevidím jediný dùvod, proè by každej mìsíc muselo pøibejt na hlavní stranky 10 èlánkù. Když tam bude mìsíc nebo dva pauza, zboøí se snad svìt?... :roll: :o :?