Hartmann z Habsburku a Kyburgu

Acoma
asi 1263 - 21.12.1281

rodiče : Rudolf I. Habsburský a Gertruda z Hohenbergu

sourozenci: Albrecht I., Rudolf Švábský (manžel Anežky Přemyslovny), Matilda, Kateřina, Agnes, Klemencia, Hedvika, Guta (manželka Václava II.)

Hartmann, hrabě z Habsburgu a Kyburgu, lankrabě alsaský, druhorozený syn pozdějšího římského krále Rudolfa I. byl nositelem jména po kyburské habsburské linii. Otec s ním měl po svém zvolení římským králem (r. 1273) velké plány a proto byla Hartmannově výchově věnována velká pozornost. Vychovateli mladého hraběte tudíž byli univerzitní mistři Konrád a Petrus.

Během let 1276 a 1277 byla v rámci tří mírových dohod mezi římským králem Rudolfem I. Habsburským a českým králem Přemyslem Otakarem II. mimo jiné uzavřena dvojitá sňatková smlouva, která měla upevňovat a potvrzovat dosažený mír. Bylo sjednáno spojení čtyř dětí dvou panovníků tak, že Přemyslův jediný syn si měl vzít dceru římského krále a syn Rudolfův dceru krále českého. Rudolfovým synem byl myšlen Hartmann a nevěstou měla být Kunhuta. Dá se předpokládat, že Habsburk kalkuloval s tím, že zhruba pětiletý český Václav by mohl jako dítě či mladík zemřít a do mocenské hry by vstoupilo dědické právo Přemysloven právě v osobě Kunhuty, Václavovy starší sestry. Mladinká Kunhuta nastalou situaci vyřešila po svém. Zda ji k rozhodnutí vstoupit v září 1277 do kláštera vedla antipatie k rodu habsburskému nebo touha po klášterním životě u tetičky Anežky není známo. Vzhledem k jejímu dalšímu životnímu směřování bych se klonila spíše k druhé variantě.

Druhé Hartmannovo zasnoubení se projednávalo již od r. 1277. Co bylo dříve, jestli Kunhutin odchod do kláštera či změna habsburského zájmu nevíme. Rudolf jednal s anglickým králem Eduardem I. o případném sňatku Hartmanna s Janou, Eduardovou dcerou. Rudolf se totiž snažil přesvědčit kurfiřty, aby Hartmanna zvolili římským králem a pokud by tento plán nevyšel, udělil by Rudolf Hartmannovi v léno Burgundsko. Eduardův zájem o spojení s Habsburky pramenil z potřeby získat silného spojence v dlouhotrvajícím konfliktu s francouzskou korunou. Doufal, že příbuzenství s budoucím římským či burgundským králem mu pomůže i uplatnit matčiny nároky na hrabství Provence a Forcalquier, která jménem své choti Beatrice obsadil Karel z Anjou. Plánované spojení s anglickým královským rodem Plantagenetů by pozvedlo prestiž Habsburků a zároveň by se Rudolfovi mohlo podařit poněkud ovlivnit svého trvale nebezpečného soupeře habsburské rodové politiky, hraběte savojského.

Svatební smlouva byla podepsána roku 1278 v Londýně a svatba Hartmanna a Jany stanovena na den Narození Panny Marie 8.09.1278. Termín svatby byl z politických i zdravotních důvodů několikrát odložen. Politickými důvody pro odkládání mohlo být mimo jiné i naléhání papeže Mikuláše III., aby Rudolf provdal dceru Klemencii za vnuka Karla z Anjou Karla Martella. Vše nasvědčuje tomu, že se Rudolf nakonec s vidinou císařské korunovace rozhodl pro sňatkový projekt s Anjouovci, ale přesto pokračoval i v jednáních s Plantagenety, aby tak omezil jednání nenáviděného savojského hraběte. Naděje na císařskou korunu překazila Rudolfovi náhlá papežova smrt v r. 1280.

Hartmann, Rudolfem vybraný pro říšskou korunu, zemřel, aniž by stihl splnit otcovy sny. Nestihl se ani oženit. 21.12.1281 se spolu se čtrnácti nebo šestnácti druhy utopil při ztroskotání lodi na Rýně mezi Breisachem a Štrasburkem. Je pohřben v basilejském dómu.